Euroopan komissio > EOV > Oikeuden päätösten täytäntöönpano > Malta

Uusin päivitys: 06-04-2006
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeuden päätösten täytäntöönpano - Malta

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Sivun alkukielistä versiota on päivitetty, ja se on siirretty Euroopan oikeusportaaliin.


 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Mitä täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tarkoittaa? 1.
2. Millä edellytyksillä päätös täytäntöönpanosta voidaan antaa? 2.
2.1. Menettely 2.1.
2.2. Aineelliset edellytykset 2.2.
3. Täytäntöönpanotoimien tarkoitus ja luonne 3.
3.1. Minkä tyyppinen varallisuus voi olla täytäntöönpanon kohteena? 3.1.
3.2. Mitä vaikutuksia täytäntöönpanotoimilla on? 3.2.
3.3. Mikä on täytäntöönpanotoimien voimassaoloaika? 3.3.
4. Voiko täytäntöönpanopäätöksestä valittaa? 4.
4.1. Kuka voi valittaa ja missä tuomioistuimessa? 4.1.
4.2. Mikä on valitukselle annettu määräaika? 4.2.
4.3. Mikä on kyseisen valituksen vaikutus? 4.3.

 

1. Mitä täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tarkoittaa?

Täytäntöönpanolla tarkoitetaan tuomioistuimen päätösten käytännön toteuttamista. Täytäntöönpanotoimina käytetään yleensä ulosmittausmääräystä, pakkohuutokauppaa, maksukieltoa, kiinteistöstä häätöä ja vangitsemismääräystä.

2. Millä edellytyksillä päätös täytäntöönpanosta voidaan antaa?

2.1. Menettely

Täytäntöönpanoa varten tarvitaan täytäntöönpanoasiakirja. Maltan prosessioikeuden mukaan seuraavat asiakirjat ovat täytäntöönpanoasiakirjoja:

 • tuomioistuimen antamat tuomiot ja määräykset
 • notaarin vahvistamat sopimukset
 • oikeudenkäyntikuluja ja -palkkioita koskevat maksutaulukon mukaiset laskut
 • välimiestuomiot
 • vekselit ja velkakirjat.

Tuomioistuimen antama määräys on välttämätön.

Tuomioistuimen täytäntöönpanosta vastaava virkamies (Court Marshall) huolehtii yleensä määräyksen täytäntöönpanosta. Hänellä on toimivalta panna tarpeen vaatiessa poliisin avustamana täytäntöön mikä tahansa oikeuden antama määräys. Hänellä on myös toimivalta häätää henkilö talosta tai muusta rakennuksesta, jossa oleskellaan laittomasti.

Täytäntöönpanohakemuksen tekee asianajaja tai oikeudellinen asiamies. Riita-asioita käsittelevän tuomioistuimen antaman tuomion, joka koskee yli 5 000 Maltan liiran rahamäärää, täytäntöönpanoa voi pyytää ainoastaan asianajaja.

Sivun alkuunSivun alkuun

Täytäntöönpanotoimiluokan mukaan määräytyvä hinnasto on seuraava:

 1. Pakkohuutokauppaa koskeva hakemus

  Kirjaamismaksu: 50 Maltan liiraa

  Täytäntöönpanoviranomaisille maksettava palkkio toimen toteuttamisesta, jokaisesta ilmoituksesta: 3 Maltan liiraa

 2. Kieltomääräystä koskeva hakemus

  Kirjaamismaksu: 50 Maltan liiraa

  Täytäntöönpanoviranomaisille maksettava palkkio toimen toteuttamisesta, jokaisesta ilmoituksesta: 3 Maltan liiraa

 3. Muita määräyksiä koskeva hakemus

  Kirjaamismaksu: 15 Maltan liiraa

  Täytäntöönpanoviranomaisille maksettava palkkio toimen toteuttamisesta, jokaisesta ilmoituksesta: 3 Maltan liiraa

2.2. Aineelliset edellytykset

Tuomioistuimet pyrkivät varmistamaan, että pyydettävä täytäntöönpanotoimi perustuu laissa vahvistettujen arviointiperusteiden mukaan pätevään täytäntöönpanoasiakirjaan, ja että täytäntöönpanopyynnön esittäjällä tai hänen oikeudellisella edustajallaan on todella täytäntöönpanoasiakirja hallussaan.

3. Täytäntöönpanotoimien tarkoitus ja luonne

3.1. Minkä tyyppinen varallisuus voi olla täytäntöönpanon kohteena?

Ulosmittauksen kohteena voi olla muun muassa seteliraha, irtain omaisuus, rekisterissä oleva kulkuneuvo ja kiinteä omaisuus. Laissa eritellään kuitenkin useita omaisuuslajeja, joita ei voida ulosmitata, nimittäin:

 • tavanomaiset käyttö- ja vuodevaatteet ja vastaavat esineet
 • sellaiset huonekalut, jotka katsotaan välttämättömiksi velallisen ja hänen perheensä asumista varten
 • velallisen tai hänen lastensa ammattiin liittyvät kirjat
 • julkisen notaarin rekisteriotteet ja pöytäkirjat
 • velalliselle tai hänen lapsilleen tieteen tai taiteen opettamista tai harjoittamista varten välttämättömät työkalut ja välineet
 • maatalouden harjoittamisen edellyttämät eläimet ja työkalut
 • alukset, jotka on kokonaisuudessaan vuokrattu valtion palvelukseen
 • Maltan poliisi- tai sotilasvoimien jäsenen tehtäviensä suorittamiseen käyttämä omaisuus, kuten aseet, ammukset, varusteet, välineet ja vaatteet.

Seuraavia varallisuuseriä koskevaa maksukieltoa ei lain mukaan voi määrätä:

Sivun alkuunSivun alkuun

 • alle 300 Maltan liiran alittava palkka (bonukset, päivärahat, ylityökorvaukset ja muut palkkaedut mukaan luettuina)
 • sosiaaliturvaetuus, eläke, päiväraha tai avustus
 • hallituksen myöntämät hyväntekeväisyysapurahat
 • elatukseen liittyvät testamenttilahjoitukset tai perintö
 • tuomioistuimen elatukseen määräämä rahamääräinen saatava, tai jos päävelka ei liity elatukseen, julkisessa menettelyssä määrätty rahamääräinen saatava
 • työstä tai tarvikkeista oleva saatava miltä tahansa julkishallinnon siviili- tai sotilasyksiköltä.
3.2. Mitä vaikutuksia täytäntöönpanotoimilla on?
Toimea rikkova velallinen

Jos velallinen ei noudata toimessa olevia määräyksiä, hänen varallisuuteensa kohdistamansa määräämistoimet ovat päteviä siihen saakka, kunnes velkoja onnistuu keskeyttämään ne tuomioistuimessa käynnistämillään lisätoimilla.

Velallista vastaan voidaan nostaa kanne oikeuden halveksimisesta (tuomioistuimen määräysten noudattamatta jättäminen).

Kolmas osapuoli
 1. Mitä velvoitteita pankilla on antaa tietoja ja jäädyttää tilejä?

  Pankeilla on velvoite ilmoittaa, onko niillä velalliselle kuuluvia varoja, ja tallettaa määräyksessä yksilöity rahamäärä tuomioistuimen kirjaamoon.

 2. Millaisia seuraamuksia aiheutuu siitä, jos määräystä ei noudateta?

  Oikeuden halveksimisesta tuomittu henkilö voidaan tuomita vankeusrangaistukseen (enintään yhden kuukauden ajaksi) tai sakkoon, jonka suuruus on 100–1 000 Maltan liiraa, tai molempiin.

3.3. Mikä on täytäntöönpanotoimien voimassaoloaika?

Ulosmittausmääräykselle ei ole rajoitusta, mutta maksukielto on uudistettava vuoden välein.

4. Voiko täytäntöönpanopäätöksestä valittaa?

4.1. Kuka voi valittaa ja missä tuomioistuimessa?

Varsinaista valitusmahdollisuutta ei ole, mutta asianosainen voi riitauttaa kyseisen toimen nostamalla siviilikanteen toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

4.2. Mikä on valitukselle annettu määräaika?

Ei sovellettavissa.

4.3. Mikä on kyseisen valituksen vaikutus?

Kun täytäntöönpanoasiakirja riitautetaan, tuomioistuin voi lykätä täytäntöönpanon odottamaan tuomioistuimen antamaa päätöstä.

« Oikeuden päätösten täytäntöönpano - Yleistä | Malta - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 06-04-2006

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta