Europa-Kommissionen > ERN > Tvangsfuldbyrdelse > Malta

Seneste opdatering : 11-01-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Tvangsfuldbyrdelse - Malta

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad betyder tvangsfuldbyrdelse på det civil- og handelsretlige område? 1.
2. Hvad er betingelserne for tvangsfuldbyrdelse? 2.
2.1. Proceduren 2.1.
2.2. De materielle betingelser 2.2.
3. Tvangsfuldbyrdelsens formål og karakter 3.
3.1. Hvilke former for aktiver kan gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse? 3.1.
3.2. Hvilke virkninger har tvangsfuldbyrdelse? 3.2.
3.3. Hvilken gyldighed har disse foranstaltninger? 3.3.
4. Kan en afgørelse om tvangsfuldbyrdelse appelleres? 4.
4.1. Hvem kan anfægte en sådan afgørelse og ved hvilken domstol? 4.1.
4.2. Hvad er fristen for at appellere? 4.2.
4.3. Hvilken virkning har en anfægtelse af afgørelsen om tvangsfuldbyrdelse? 4.3.

 

1. Hvad betyder tvangsfuldbyrdelse på det civil- og handelsretlige område?

Ved tvangsfuldbyrdelse forstås den konkrete gennemførelse af en retsafgørelse. Det sker normalt på grundlag af en kendelse om beslaglæggelse, tvangsauktion eller udlæg, en kendelse om fraflytning af eller udsættelse fra fast ejendom eller en fængslingskendelse.

2. Hvad er betingelserne for tvangsfuldbyrdelse?

2.1. Proceduren

Tvangsfuldbyrdelse forudsætter et eksekutionsgrundlag, og det kan i henhold til Maltas retsplejelov være følgende:

 • domme og kendelser afsagt af retten
 • kontrakter oprettet for notar
 • af retten takserede opgørelser over sagsomkostninger
 • voldgiftsafgørelser
 • trasserede veksler og gældsbreve.

Tvangsfuldbyrdelse forudsætter en af retskendelse.

Tvangsfuldbyrdelsen foretages normalt af fogeden, som har bemyndigelse til at eksekvere alle retsafgørelser, om nødvendigt med politiets hjælp. Han har også bemyndigelse til at udsætte personer fra huse og andre bygninger, hvori de ulovligt har taget ophold.

Begæringen om tvangsfuldbyrdelse fremsættes gennem enten en advokat eller en advokatfuldmægtig. I civilretlige sager, der vedrører værdier for over 5 000 MTL, skal begæringen om tvangsfuldbyrdelse fremsættes gennem en advokat.

Omkostninger ved de forskellige tvangsfuldbyrdelsesmåder:

 1. Begæring om afholdelse af tvangsauktion:

  Registreringsgebyr: 50 MTL

  Gebyr (pr. forkyndelse) til de stævningsmænd, der skal forkynde afgørelsen: 3 MTL

  TopTop

 2. Begæring om fuldbyrdelse af et af retten nedlagt forbud:

  Registreringsgebyr: 50 MTL

  Gebyr (pr. forkyndelse) til de stævningsmænd, der skal forkynde afgørelsen: 3 MTL

 3. Begæring om fuldbyrdelse af andre retsafgørelser:

  Registreringsgebyr: 5 MTL

  Gebyr (pr. forkyndelse) til de stævningsmænd, der skal forkynde afgørelsen: 3 MTL

2.2. De materielle betingelser

Domstolene sikrer, at begæringer om tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger er baseret på et i henhold til loven gyldigt eksekutionsgrundlag, og at den, der fremsætter begæringen, også rent faktisk er den retmæssige indehaver af eksekutionsgrundlaget eller dennes legale repræsentant.

3. Tvangsfuldbyrdelsens formål og karakter

3.1. Hvilke former for aktiver kan gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse?

Penge, løsøre, indregistrerede transportmidler og fast ejendom er blandt de aktiver, der kan gøres udlæg i. Der er dog ifølge loven en række aktiver, der ikke kan gøres udlæg i, og det er:

 • gangklæder, sengetøj og nødvendigt husgeråd
 • møbler, der skønnes nødvendige for, at skyldneren kan opretholde en rimelig levestandard
 • bøger af betydning for skyldnerens eller hans børns erhverv
 • notarius publicus' registre og protokoller
 • redskaber og udstyr, der er nødvendige for eventuelle videnskabelige eller kunstneriske aktiviteter, der udøves af skyldneren eller hans børn
 • dyr og redskaber, der er nødvendige for at drive landbrug
 • fartøjer, der udelukkende er chartret på Maltas regerings vegne
 • ejendele tilhørende en ansat i politiet eller et medlem af Maltas væbnede styrker i form af våben, ammunition, udstyr, instrumenter eller beklædning, som den pågældende anvender i tjenesten.

Det er ligeledes i strid med loven at afsige kendelse om udlæg i følgende aktiver:

TopTop

 • løn eller vederlag (herunder bonus, tillæg, overarbejdsbetaling og andre former for vederlag), der beløber sig til under 300 MTL
 • sociale ydelser, pension, andre sociale tilskud eller bistandshjælp
 • legater fra staten
 • testamentariske gaver, der har til formål at sikre en persons underhold
 • skyldigt underholdsbidrag fastsat af retten eller ved en officielt bekræftet aftale, såfremt selve fordringen ikke vedrører underholdsbidraget
 • beløb, som en civil eller militær myndighed skylder for levering af tjenesteydelser eller varer.
3.2. Hvilke virkninger har tvangsfuldbyrdelse?
For en skyldner, som undlader at efterkomme fuldbyrdelsesafgørelsen:

Hvis skyldneren ikke efterkommer fuldbyrdelsesafgørelsen, kan han stadigvæk afhænde sine aktiver, medmindre det lykkes fordringshaveren at forhindre det ad rettens vej.

Skyldneren kan anklages for at udvise foragt for retten (idet han har undladt at efterkomme rettens afgørelse).

For en tredjepart
 1. Hvilke forpligtelser har en bank til at give oplysninger og indefryse indeståender?

  Banker er forpligtet til at oplyse, om skyldneren har indeståender hos dem, og til at deponere det i kendelsen fastsatte beløb hos Registry of Court.

 2. Hvilke sanktioner er der for at udvise foragt for afgørelsen om tvangsfuldbyrdelse?

  En person, der er fundet skyldig i at udvise foragt for retten, kan idømmes fængselsstraf (op til en måned) eller en bøde på mellem 100 og 1 000 MTL eller både bøde og fængselsstraf.

3.3. Hvilken gyldighed har disse foranstaltninger?

Der er ingen forældelsesfrist for en kendelse om beslaglæggelse, hvorimod en udlægskendelse i givet fald skal fornyes hvert år.

4. Kan en afgørelse om tvangsfuldbyrdelse appelleres?

4.1. Hvem kan anfægte en sådan afgørelse og ved hvilken domstol?

Der er ingen egentlig appelmulighed, men den berettigede part kan anfægte den pågældende afgørelse ved et civilt søgsmål ved den kompetente ret.

4.2. Hvad er fristen for at appellere?

Ikke relevant.

4.3. Hvilken virkning har en anfægtelse af afgørelsen om tvangsfuldbyrdelse?

Hvis eksekutionsgrundlaget anfægtes, kan retten stille tvangsfuldbyrdelsen i bero, indtil retten har truffet afgørelse om dette spørgsmål.

« Tvangsfuldbyrdelse - Generelle oplysninger | Malta - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 11-01-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige