Eiropas Komisija > ETST > Spriedumu izpilde > Lietuva

Pēdējo reizi atjaunots: 04-05-2009
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Spriedumu izpilde - Lietuva

 

SATURS

1. Ko nozīmē izpilde civillietās un komerclietās? 1.
2. Kādi ir nosacījumi, saskaņā ar kuriem var tikt izdots izpildāms spriedums vai lēmums? 2.
2.1. Procedūra 2.1.
2.2. Materiālie nosacījumi 2.2.
3. Kāds ir izpildes pasākumu mērķis un veids? 3.
3.1. Kāda veida aktīviem var piemērot izpildi? 3.1.
3.2. Kāda ir izpildes pasākumu ietekme? 3.2.
3.3. Kāds ir šādu pasākumu spēkā esības termiņš? 3.3.
4. Vai ir iespējams pārsūdzēt lēmumu, ar kuru noteikts šāds pasākums? 4.

 

1. Ko nozīmē izpilde civillietās un komerclietās?

Izpilde jāsaprot kā process, kurā nodrošina to pienākumu izpildi, kuri tiesvedībā saskaņā ar tiesas lēmumu pusēm piemērojami tā, ka, izpildot tiesas lēmumu, puses veic vajadzīgās darbības, kas no tām tiek prasītas.

Daži tiesas lēmumi īpaši neparedz izpildi. Tas attiecas, piemēram, uz lēmumiem par tiesisko attiecību atzīšanu un apturēšanu, grozīšanu vai nodibināšanu.

Tiesas lēmumu var izpildīt vai nu pēc pušu labas gribas, t. i., neveicot izpildes pasākumus, vai arī piespiedu kārtā.

Ja tiesas lēmuma adresāts nepilda lēmumu labprātīgi, attiecīgais kreditors ir tiesīgs vērsties tiesā ar prasību par izpildes rīkojuma izdošanu un iesniegt šādu rīkojumu tiesu izpildītājam.  Tiesu izpildītāji ir personas, kuras valsts pilnvarojusi rīkoties pēc kreditora pieprasījuma, lai nodrošinātu to, ka tiesas lēmums, kas nav izpildīts labprātīgi, tiek izpildīts, veicot piespiedu izpildes pasākumus.

Tiesu lēmumu izpildi reglamentē Civilprocesa kodeksa VI iedaļa (Izpildes process) un Norādījumi par to lēmumu izpildi, kuri pieņemti ar tieslietu ministra rīkojumu. Atsevišķi noteikumi, kas reglamentē lēmumu izpildi, var būt noteikti citos tiesību aktos.

2. Kādi ir nosacījumi, saskaņā ar kuriem var tikt izdots izpildāms spriedums vai lēmums? 

2.1. Procedūra

Izpildes rīkojumu, kas izdots, pamatojoties uz tiesas lēmumu, tiesu izpildītājam iesniedz persona, kas pilnvarota šādi rīkoties, t. i., prasītājs vai tā pārstāvis. Ja izpildes rīkojumu iesniedz pārstāvis, tiesībām uz šādu rīcību tam jābūt piešķirtām ar likumu, pamatojoties uz pienācīgi izsniegtu un sagatavotu pilnvaru, t. i., fizisku personu izsniegtām pilnvarām jābūt notariāli apstiprinātām, un arī juridisku personu izdotās pilnvaras var apstiprināt attiecīgās juridiskās personas atbilstošā struktūra. Ja izpildes rīkojumu tiesu izpildītājam iesniedz jurists vai viņa palīgs, viņam ir pienākums iesniegt tiesu izpildītājam arī rakstisku vienošanos ar klientu vai citu dokumentu, kas apliecina viņa tiesības un pienākumus, kā arī to apjomu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēc izpildes dokumenta saņemšanas tiesu izpildītājam trīs dienu laikā vai – steidzamos gadījumos – nekavējoties ir jāapstiprina, ka nav acīmredzamu iemeslu to nepieņemt.

2.2. Materiālie nosacījumi

Izpildes dokumentu iesniedz tiesu izpildītājam, kas praktizē teritorijā, kurā ir debitora pastāvīgā dzīves vieta vai darba vieta vai kurā atrodas debitora aktīvi. Ja līdzekļi jāatgūst no juridiskas personas, izpildes dokumentu iesniedz tiesu izpildītājam, kas praktizē teritorijā, kurā atrodas debitora galvenais birojs, t. i., juridiskā persona, vai kurā atrodas juridiskās personas aktīvi.

Izpildes rīkojumu pieņem, kad prasītājs samaksā tiesu izpildītājam visu izpildes maksu. Atkarībā no prasītāja (fiziskās personas) finanšu stāvokļa tiesu izpildītājs var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu no minētās maksas vai atlikt maksājuma veikšanas termiņu līdz brīdim, kad beidzas izpildes process. Ja izpildes dokumentu iesniedz juridiska persona, tiesu izpildītājs ir tiesīgs neatlikt samaksas termiņu attiecībā uz vairāk nekā pusi no kopējās maksas.

3. Kāds ir izpildes pasākumu mērķis un veids?

3.1. Kāda veida aktīviem var piemērot izpildi?

Iespējamie izpildes pasākumi ir šādi:

 1. atgūšana no debitora līdzekļiem un tiesībām uz aktīviem vai īpašumu;
 2. atgūšana no debitora aktīviem un naudas līdzekļiem, kas ir citu personu turējumā;
 3. aizliegums citām personām nodot naudu vai aktīvus debitoram vai izpildīt citus pienākumus debitora vajadzībām;
 4. debitora tiesības apliecinošu dokumentu konfiskācija;
 5. atgūšana no debitora algām, pensijām, piešķīrumiem vai citiem ieņēmumiem;
 6. atsevišķu tiesas lēmumā minētu priekšmetu konfiscēšana debitoram un to nodošana prasītājam;
 7. debitora aktīvu pārvaldība un šādi iegūtu ieņēmumu izmantošana, lai atlīdzinātu zaudējumus prasītājam;
 8. debitora pienākums veikt konkrētas darbības vai atturēties no konkrētu darbību veikšanas;
 9. prasītāja pretprasību ieskaits;
 10. citi ar likumu noteikti pasākumi.

Vienlaicīgi var piemērot vairāk nekā vienu izpildes pasākumu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

3.2. Kāda ir izpildes pasākumu ietekme?

Izpildes pasākumi un procedūras ir dažādas atkarībā no tā, vai tiek izpildīts monetārs vai nemonetārs pienākums un vai atgūšana tiek veikta no debitora līdzekļiem, ienākumiem vai citiem aktīviem.

Ja tiek izpildīts monetārs pienākums un atgūšana tiek veikta no debitora līdzekļiem, kas ir bankas vai trešās personas turējumā, tiesu izpildītājs nosūta atbilstoši sagatavotu rīkojumu bankai, citai kredītiestādei vai personai, dodot tai norādījumus pārbaudīt, vai tās turējumā ir debitora naudas līdzekļi, un, ja ir, apturēt maksājumus no šādiem līdzekļiem, ciktāl tas vajadzīgs, lai segtu atgūstamās summas un izpildes izmaksas. Saņemot no bankas atbildi ar apstiprinājumu, ka maksājumi no debitora līdzekļiem ir apturēti, debitora līdzekļi tiek apķīlāti un pārskaitīti tiesu izpildītāja kontā.

Ja tiesu izpildītājs konstatē, ka debitora līdzekļi vai citi aktīvi ir trešo personu turējumā (tiesu izpildītājs ir tiesīgs saņemt šo informāciju, kā arī informāciju par to, vai trešai personai ir pienākums izmaksāt līdzekļus vai nodrošināt citus aktīvus debitoram), tad šos līdzekļus apķīlā.

Ja tiek izpildīts monetārs pienākums un atgūšanu veic no debitora ieņēmumiem, tiesu izpildītājs iesniedz izpildes rīkojumu debitora darba devējam vai citai personai, kura debitoram maksā. No debitora algām un līdzīgiem maksājumiem tiek ieturēti atskaitījumi, ciktāl tas vajadzīgs atgūstamo summu segšanai.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ja tiek izpildīts monetārs pienākums un atgūšanu veic no debitora aktīviem, tad šos aktīvus apķīlā un pārdod. Atgūšanu nedrīkst veikt no debitora naudas līdzekļiem, ja debitors iesniedz tiesu izpildītājam pierādījumus, ka naudas līdzekļus var atgūt sešu mēnešu laikā, likumā noteiktajā apmērā ieturot atskaitījumus no debitora ieņēmumiem. Līdzekļus no mājokļa, kurš pieder debitoram un kurā tas dzīvo, drīkst atgūt tikai tad, ja atgūstamā summa pārsniedz LTL 7000. Ņemot vērā debitora vai tā ģimenes locekļu lūgumu, pēc dzīvokļa vai mājas apķīlāšanas, lai atgūtu summas, kas nav samaksātas par enerģijas patēriņu, komunālajiem un citiem pakalpojumiem, tiesa var nospriest, ka līdzekļus nedrīkst atgūt no mītnes dzīvokļa vai mājas, kurā dzīvo attiecīgās personas, vai no tā daļas. Šādi rīkojoties, tiesa ņem vērā bērnu, invalīdu un maznodrošināto iedzīvotāju finanšu stāvokli un intereses.

Debitora aktīvu apķīlāšana ir pagaidu noregulējums vai īpašumtiesību vai atsevišķu īpašumtiesību daļu pagaidu ierobežošana (pārvaldība, izmantošana vai atsavināšana), ko piemēro debitora aktīviem.

Apķīlāšanu drīkst veikt tiesa vai tiesu izpildītājs.

Tiesa veic aktīvu apķīlāšanu, pieņemot lēmumu, kas paredz pagaidu aizsardzības pasākumu īstenošanu. Apķīlāto līdzekļu vai aktīvu apjoms nedrīkst pārsniegt prasītāja prasījuma apjomu. Tiesa var atcelt šādu lēmumu pēc ieinteresēto pušu lūguma vai – atsevišķos, iepriekš noteiktos gadījumos – pēc savas iniciatīvas. Kad tiesa ir izskatījusi lietu un noraidījusi prasību, pagaidu aizsardzības pasākumi paliek spēkā tikmēr, kamēr stājas spēkā lēmums, un ja pēc tam, kad tiesa ir piemērojusi pagaidu aizsardzības pasākumus, prasība tiek apmierināta, pagaidu aizsardzības pasākumi ir piemērojami tikmēr, kamēr tiek īstenots tās lēmums.  

Lapas augšmalaLapas augšmala

Tiesu izpildītājam, kurš īsteno izpildes lēmumu, apķīlājot debitora aktīvus, ir jāparaksta apķīlāšanas rīkojums. Tiesu izpildītājs var atcelt apķīlāšanas rīkojumu tikai tad, ja viņš ir veicis apķīlāšanu. Tiesu izpildītājs principā nedrīkst apķīlāt vairāk debitora aktīvu, nekā vajadzīgs, lai segtu atgūstamo summu un izpildes izmaksas.

Aktīvu realizācija – debitoram vai nodrošinājuma devējam piederošu ieķīlātu aktīvu obligāta pārdošana izsolē ar aktīvu tirdzniecībā vai konvertēšanā iesaistītu uzņēmumu starpniecību, to nodošana prasītājam, pārdošana debitora ieteiktam pircējam vai realizācija, izmantojot citus līdzekļus. Atkarībā no apķīlāšanas iemesliem un saistīto aktīvu veida apķīlātos aktīvus saskaņā ar likumu realizē tiesu izpildītājs, Valsts nodokļu inspekcijas biroji vai mākleri un uzņēmumi, kas aktīvi piedalās vērtspapīru publiskajā tirdzniecībā.

Nekustamo īpašumu un citus aktīvus, kas reģistrēti saskaņā ar likumu un pieder debitoram, kā arī citu kustamo īpašumu, kura vienības vērtība pārsniedz simts tūkstošus litu, realizē, pārdodot izsolē. Citus aktīvus var realizēt, izmantojot citus līdzekļus.

Debitors ir tiesīgs atrast pircēju pārdodamajiem aktīviem pirms izsoles sākuma. Ja debitors atrod pircēju pirms izsoles, aktīvi jāpārdod šim pircējam. Aktīvus debitora atrastajam pircējam var pārdot par summu, kas nav mazāka par apķīlāšanas rīkojumā norādīto vērtību, vai par zemāku summu, kas ir pietiekama, lai segtu visu parādu un izpildes izmaksas.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Apķīlāto aktīvu realizācija dzēš jebkādu šo aktīvu apķīlāšanu.

Ja tiek iesniegti izpildes dokumenti par debitora un prasītāja pretprasībām, tiesu izpildītājs ieskaita šīs summas saskaņā ar noteikto procedūru. Ja saskaņā ar noteikto procedūru ir iespējams atgūt visu summu, izmantojot ieskaitu, tad neveic nekādus citus obligātus izpildes pasākumus. Ieskaitu nevar izmantot, lai atgūtu uzturnaudu.

Īpašas prasības, kas piemērojamas pienākumu nemonetārai izpildei, nosaka likums.

Izpildot tiesas lēmumu par bērnu aizbildnības nodošanu, tiesu izpildītājs iesaista personu, kam ir nododama aizbildnība par bērnu, un valsts iestādes pārstāvi, kas atbild par bērnu tiesību aizsardzību. Bērnu tiesību aizsardzībai ir jābūt nodrošinātai.

Ja prasītājam tiek piešķirti atsevišķi priekšmeti, kas minēti tiesas lēmumā, tiesu izpildītājs konfiscē šos priekšmetus debitoram un nodod tos prasītājam.

Atkarībā no tiesas lēmuma dzīvojamās telpās drīkst izmitināt (vai no tām izlikt) tikai tās personas, kas norādītas izpildes rīkojumā. Vajadzības gadījumā var tikt prasīta policijas palīdzība.

Ja lēmums, kas paredz, ka debitoram jāveic vai jāizbeidz konkrētas darbības, kuras nav saistītas ar aktīvu vai līdzekļu nodošanu, netiek izpildīts, tiesu izpildītājs sagatavo attiecīgu ziņojumu. Pēc tam šādu ziņojumu nosūta izpildes vietas rajona tiesai, kas nospriež, ka sākotnējā lēmumā minētās sekas ir jāīsteno (t. i., ka gadījumā, ja atbildētājs nav izpildījis lēmumu noteiktajā laika periodā, prasītājs ir tiesīgs veikt darbības vai pasākumus, lai nodrošinātu darbību izbeigšanu, izmantojot atbildētāja līdzekļus, un vienlaikus no atbildētāja atgūt vajadzīgos izdevumus), un, ja sekas lēmumā nav minētas, tiesa izlemj jautājumu par kārtības grozīšanu attiecībā uz sākotnējā lēmuma izpildi.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ja tiesas lēmumā minētās darbības var veikt vai izbeigt tikai pats atbildētājs un ja viņš neizpilda lēmumu, tad viņam var piemērot naudas sodu prasītāja labā un var noteikt jaunu termiņu lēmuma izpildei. Ja debitors samaksā naudas sodu, tas neatbrīvo viņu no pienākuma veikt vai izbeigt tiesas lēmumā minētās darbības.

3.3. Kāds ir šādu pasākumu spēkā esības termiņš?

Atkarībā no konkrētā lēmuma izpildes rīkojumus var iesniegt izpildei desmit gadu laikā no lēmuma stāšanās spēkā. Termiņš izpildes rīkojumu iesniegšanai attiecībā uz tiesas lēmumiem, kas jāizpilda steidzami, sākas nākamajā dienā pēc lēmuma pieņemšanas dienas. Izpildes dokumentus par atjaunošanu darbā var iesniegt izpildei viena mēneša laikā, sākot no nākamās dienas pēc lēmuma pieņemšanas dienas.

Atkarībā no konkrētā lēmuma, ja tiek prasīti periodiski maksājumi, izpildes dokumenti ir spēkā visu laika periodu, par kuru tiek piešķirti maksājumi, un termiņš, kad tie iesniedzami izpildei, sākas jebkurā dienā, kurā beidzas maksājumu veikšanas termiņš.

Īpaši termiņi ir noteikti citu amatpersonu vai iestāžu izpildāmiem lēmumiem, kas jāiesniedz izpildei.

Ja termiņš, kurā izpildes dokuments jāiesniedz izpildei, tiek pagarināts tādu iemeslu dēļ, kurus tiesa uzskata par svarīgiem, tiesa var atjaunot pagarinājumu, ja vien likumā nav paredzēts citādi.

Tiesu izpildītāja veiktie izpildes pasākumi paliek spēkā, līdz tos atceļ attiecīgais tiesu izpildītājs. Ja ir iesniegta apelācija, kurā ir apstrīdēts tiesu izpildītāja darbību likumīgums, un tiesa ir atzinusi, ka apelācija ir pamatota vai daļēji pamatota, tad tiesa, kas izskata konkrēto apelāciju, var atcelt visus vai dažus veiktos pasākumus.

Aktīvu apķīlāšana vai citi tiesas piemērotie pagaidu aizsardzības pasākumi paliek spēkā tikmēr, kamēr tie tiek atcelti (vai aizstāti ar citu pasākumu), un tos piemēro tiesa vai – apelācijas gadījumā – tos atceļ augstākas instances tiesa.

Apķīlāto aktīvu realizācija dzēš jebkādu šo aktīvu apķīlāšanu.

Skatīt arī atbildi uz 3.2. jautājumu.

4. Vai ir iespējams pārsūdzēt lēmumu, ar kuru noteikts šāds pasākums?

Tiesu izpildītāja darbības var pārsūdzēt ne vēlāk kā 10 dienas pēc tās dienas, kurā persona, kas iesniedz sūdzību, ir uzzinājusi vai kurā tai vajadzētu būt uzzinājušai par attiecīgās darbības veikšanu vai neveikšanu, bet ne vēlāk kā 30 dienas pēc darbības veikšanas. Apelācija jāiesniedz tās teritorijas rajona tiesā, kurā praktizē tiesu izpildītājs.

Tiesas veiktos pasākumus var atcelt vai mainīt tā pati tiesa vai – ja apelācija ir iesniegta augstākas instances tiesā – ar šādas tiesas lēmumu.

« Spriedumu izpilde - Vispārīgas ziņas | Lietuva - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 04-05-2009

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste