Europeiska Kommissionen > ERN > Verkställighet av domstolsavgöranden > Lettland

Senaste uppdatering: 18-02-2008
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Verkställighet av domstolsavgöranden - Lettland

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad menas med verkställighet i civil- och straffrättsliga ärenden? 1.
2. Under vilka förutsättningar kan ett avgörande verkställas? 2.
2.1. Förfarandet 2.1.
2.2. De materiella villkoren 2.2.
3. Verkställighetsåtgärder – innebörd och syfte? 3.
3.1. Vilken typ av tillgångar kan bli föremål för verkställighet? 3.1.
3.2. Vilken effekt har en verkställighetsåtgärd? 3.2.
3.3. Vilken giltighet har verkställighetsåtgärderna? 3.3.
4. Kan beslut om verkställighet överklagas? 4.

 

1. Vad menas med verkställighet i civil- och straffrättsliga ärenden?

Verkställigheten är det stadium i ett tvistemål där edsvurna utmätningsmän tvångsvis verkställer en domstols eller andra institutioners eller ämbetsmäns avgöranden, om gäldenärerna (svarandena) inte frivilligt fullgjort sina skyldigheter inom den tid som fastställts i lagen eller av domstolen.

Angående de medel som en edsvuren utmätningsman har rätt att använda för att verkställa ett domstolsavgörande med tvång, se Juridiska yrken, Lettland.

2. Under vilka förutsättningar kan ett avgörande verkställas?

2.1. Förfarandet

Rättsliga och utomrättsliga avgöranden ska verkställas sedan de vunnit laga kraft utom i de fall då de enligt lag eller domstolsavgöranden ska verkställas omedelbart. En edsvuren utmätningsman har rätt att vidta verkställighetsåtgärder på grundval av en exekutionstitel. Följande exekutionstitlar finns:

 1. Exekutionstitlar som utfärdas på grundval av domstolsavgöranden eller beslut av domstol eller domare i tvistemål, förvaltningsrättsliga mål och brottmål eller på grundval av domstolsbeslut om stadfästelse av förlikning, skiljedomar avkunnade av en permanent skiljenämnd (pastāvīgā šķīrējtiesa), arbetstvistnämndens (darba strīdu komisija) beslut och avgöranden av domstolar eller skiljenämnder i utlandet.
 2. Institutioners och ämbetsmäns beslut i ärenden rörande administrativa förseelser.
 3. Verkställighetsbeslut som utfärdas på grundval av en administrativ akt (enligt artikel 539.2.2 civilprocesslagen).
 4. En domares beslut om indrivning av obestridda fordringar, om indrivning av fordringar efter varning eller om frivillig försäljning av fast egendom genom en av domstolen anordnad auktion.
 5. Domstolsbeslut om åläggande av processuella sanktioner, t.ex. böter.
 6. Räkningar utfärdade av notarier, advokater och utmätningsmän.
 7. En europeisk exekutionstitel utfärdad av en domstol eller en behörig myndighet i utlandet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den 21 april 2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar.
 8. Ett intyg utfärdat av en domstol eller en behörig myndighet i utlandet i enlighet med artiklarna 41.1 och 42.1 i rådets förordning nr 2201/2003.
 9. Ansvarig myndighets beslut om verkställighet av sanktioner som ålagts av internationella organisationer.

En exekutionstitel utfärdas till fordringsägaren på dennes begäran av den domstol där målet handläggs. För att ett beslut ska kunna verkställas, måste fordringsägaren eller dennes ombud lämna in exekutionstiteln till en edsvuren utmätningsman tillsammans med en skriftlig ansökan.

Till börjanTill början

2.2. De materiella villkoren

Enligt civilprocesslagen ska en edsvuren utmätningsman verkställa följande domstolsavgöranden:

 1. Avgöranden av domare eller domstol i tvistemål och förvaltningsmål.
 2. Domstolsavgöranden i brottmål med avseende på utmätning av tillgångar.
 3. Avgöranden av domare eller domstol i mål avseende administrativa förseelser med avseende på utmätning av tillgångar.
 4. Domstolsavgöranden om stadfästelse av förlikning.
 5. Skiljedomar.
 6. Avgöranden av utländska domstolar och skiljenämnder i de fall som fastställts i lag.
 7. Domstolsavgöranden om tillämpning av processuella sanktioner, t.ex. böter.
 8. Arbetstvistnämndens (darba strīdu komisija) beslut.

Även i följande fall ska bestämmelserna om verkställighet av domstolsavgöranden tillämpas om inget annat fastställs i lag:

 1. Institutioners och ämbetsmäns beslut i ärenden rörande administrativa förseelser i de fall som fastställs i lag.
 2. Administrativa akter om betalning som utfärdas av behöriga myndigheter och ämbetsmän.
 3. Beslut av personer inom rättssystemet (notarier, advokater och utmätningsmän) om notarieavgifter, arvoden för juridiska tjänster och för utgifter i samband med tjänster som tillhandahållits samt statliga avgifter.

3. Verkställighetsåtgärder – innebörd och syfte?

3.1. Vilken typ av tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

En edsvuren utmätningsman har rätt att göra utmätning i gäldenärens lösöre (även föremål som befinner sig hos andra personer) och immateriella egendom, i gäldenärens penningfordringar på andra personer (lön och andra betalningar som kan likställas med lön, andra intäkter, banktillgodohavanden) och i fast egendom. Utmätning med exekutionstitel får inte göras på viss egendom och vissa föremål som fastställs i lag och som helt eller delvis utgör tillhör gäldenärens egendom (t.ex. möbler och husgeråd, kläder, livsmedel, böcker, redskap och verktyg som gäldenären behöver i sitt dagliga förvärvsarbete o.dyl.).

Till börjanTill början

3.2. Vilken effekt har en verkställighetsåtgärd?

En utmätning i gäldenärens lösöre, fasta egendom eller inkomster innebär att gäldenären inte längre får råda fritt över dessa tillgångar.

Om utmätningsmannens krav eller beslut inte verkställs ska utmätningsmannen sammanställa en akt om detta och lämna denna till en domstol för att ansvarsfrågan ska avgöras. Domstolen får döma den skyldige till böter – fysiska personer till böter på upp till tvåhundrafemtio lettiska lats, ämbetspersoner till böter på upp till femhundra lettiska lats.

Om utmätningsmannen möter motstånd när han försöker verkställa ett beslut får han begära biträde av polis.

Om gäldenären trots kallelse inte infinner sig hos utmätningsmannen, vägrar att lämna förklaringar eller inte lämnar de uppgifter som han är skyldig att lämna enligt lag får utmätningsmannen vända sig till domstol, för att denna ska avgöra frågan om denna persons ansvar. Domstolen får fatta beslut om hämtning av gäldenären och utdöma böter på upp till hundra lettiska lats. Om det visar sig att gäldenären medvetet lämnat felaktiga uppgifter ska utmätningsmannen vända sig till domstol, som beslutar huruvida talan om administrativ förseelse eller åtal ska väckas.

3.3. Vilken giltighet har verkställighetsåtgärderna?

En exekutionstitel får lämnas in för verkställighet inom tio år efter det att domstolsavgörandet i fråga trätt i kraft om inte annan tidsfrist fastställs i lag. Om utmätning enligt domstolens avgörande görs genom periodiska betalningar är exekutionstiteln giltig under hela den period under vilken betalningarna ska ske enligt avgörandet. En tidsfrist på 10 år börjar löpa vid utgången av varje delbetalningsfrist.

4. Kan beslut om verkställighet överklagas?

Den domstol som fattat beslut i ärendet har rätt att på begäran av en part i målet och med hänsyn till parternas egendomsförhållanden eller andra omständigheter fatta beslut om att skjuta upp verkställigheten av beslutet, att dela upp verkställigheten i etapper eller att ändra formen och förfarandet för verkställigheten. En domstols beslut att skjuta upp verkställigheten av ett avgörande, att dela upp verkställigheten i etapper eller att ändra formen eller förfarandet för verkställigheten får överklagas till högre instans inom tio dagar. Om det å andra sidan finns omständigheter som försvårar eller gör det omöjligt att verkställa en domstols avgörande har även utmätningsmannen rätt att till den domstol som fattat beslut i ärendet lämna in ett förslag om att verkställigheten ska skjutas upp eller delas upp i etapper eller att formen eller förfarandet för verkställigheten ska ändras.

Utmätningsmannen kan skjuta upp verkställighetsåtgärderna på begäran av fordringsägaren eller på grundval av en domares eller en domstols beslut att skjuta upp verkställighetsåtgärderna eller försäljningen av tillgångar eller en domstols beslut att skjuta upp verkställigheten av ett avgörande eller dela upp verkställigheten i etapper.

Ytterligare information

 • www.tm.gov.lv English - latviešu valoda
 • www.lzti.lv latviešu valoda
 • www.tiesas.lv latviešu valoda

« Verkställighet av domstolsavgöranden - Allmän information | Lettland - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 18-02-2008

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket