Europese Commissie > EJN > Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen > Letland

Laatste aanpassing: 14-02-2008
Printversie Voeg toe aan favorieten

Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen - Letland

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De originele taalversie is bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat betekent ten uitvoer leggen in burgerlijke en handelszaken? 1.
2. Onder welke voorwaarden kan een executoriale titel ten uitvoer worden gelegd? 2.
2.1. Executoriale titels 2.1.
2.2. De belangrijkste voorwaarden voor tenuitvoerlegging 2.2.
3. Tenuitvoerleggingsmaatregelen 3.
3.1. Welke vermogensbestanddelen kunnen worden betrokken bij de tenuitvoerlegging? 3.1.
3.2. Wat zijn de gevolgen van executoriaal beslag? 3.2.
3.3. Wat is de rechtsgeldigheid van maatregelen? 3.3.
4. Is er een mogelijkheid beroep aan te tekenen tegen executiemaatregelen? 4.

 

1. Wat betekent ten uitvoer leggen in burgerlijke en handelszaken?

Tenuitvoerlegging is een stadium in een civiele procedure waarbij een gerechtsdeurwaarder een door de rechter of een andere instantie of functionaris gedane uitspraak ten uitvoer legt indien een schuldenaar (gedaagde) de uitspraak niet binnen de wettelijk of rechterlijk bepaalde termijn vrijwillig naleeft.

Zie Juridische beroepen - Letland inzake de executiemaatregelen die een gerechtsdeurwaarder kan treffen.

2. Onder welke voorwaarden kan een executoriale titel ten uitvoer worden gelegd?

2.1. Executoriale titels

Gerechtelijke en buitengerechtelijke beslissingen zijn uitvoerbaar nadat ze van kracht zijn geworden, behoudens waar bij wet of rechterlijke uitspraak in onmiddellijke uitvoerbaarheid is voorzien. Een gerechtsdeurwaarder kan executieprocedures in gang zetten op grond van een van de onderstaande executoriale titels:

 1. een executoriale titel die in civiele of bestuursrechtelijke zaken is afgegeven op grond van een gerechtelijke uitspraak of beslissing of in strafrechtelijke zaken op grond van een gerechtelijke uitspraak tot goedkeuring van een schikking, een uitspraak van een permanent hof van arbitrage, een beslissing van een sectorale geschillencommissie of een uitspraak van een buitenlands gerecht of hof van arbitrage;
 2. een beslissing van een instantie of functionaris bij bestuursrechtelijke overtredingen;
 3. een executoriale titel die op grond van een bestuursrechtelijke wet (art. 539, lid 2 sub 2 van de Wet op de burgerlijke rechtsvordering) is afgegeven;
 4. een rechterlijke beslissing inzake de onbetwiste uitwinning van vorderingen, de uitwinning van vorderingen in het kader van een aanmaningsprocedure of de vrijwillige verkoop van onroerende zaken tijdens een gerechtelijk ten uitvoer gelegde veiling;
 5. een gerechtelijke beslissing inzake het opleggen van een procedurele sanctie (boete);
 6. een nota van een notaris, advocaat of deurwaarder;
 7. een Europese executoriale titel, afgegeven door een buitenlands gerecht of bevoegde autoriteit krachtens Verordening (EG) nr. 805/2004 van het Europese Parlement en van de Raad van 21 april 2004 tot invoering van een Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen;
 8. een door een buitenlands gerecht of bevoegde autoriteit afgegeven certificaat krachtens artikel 41 lid 1 en 42 lid 1 van de Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad;
 9. een beslissing van een bevoegde autoriteit inzake de tenuitvoerlegging van door een internationale organisatie opgelegde sanctie.

Een executoriale titel wordt op verzoek aan de handhavingsambtenaar afgegeven door het gerecht dat de zaak op dat moment behandelt. Om de tenuitvoerlegging van een uitspraak in gang te zetten, dient de aan de handhavingsambtenaar of diens gemachtigde verstrekte executoriale titel samen met een verzoekschrift aan de gerechtsdeurwaarder te worden overgelegd.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.2. De belangrijkste voorwaarden voor tenuitvoerlegging

Ingevolge het bepaalde in de Wet op de burgerlijke rechtsvordering zijn gerechtsdeurwaarders verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de volgende gerechtelijke uitspraken:

 1. gerechtelijke uitspraken en gerechtelijke of rechterlijke beslissingen in civiele en bestuursrechtelijke zaken;
 2. gerechtelijke uitspraken en beslissingen in strafrechtelijke zaken die betrekking hebben op de teruggave van eigendom;
 3. rechterlijke of gerechtelijke beslissingen bij bestuursrechtelijke overtredingen die betrekking hebben op de teruggave van eigendom;
 4. gerechtelijke beslissingen tot goedkeuring van een schikking;
 5. uitspraken van hoven van arbitrage;
 6. beslissingen van buitenlandse gerechten en buitenlandse hoven van arbitrage in door de wetgeving bepaalde gevallen;
 7. gerechtelijke beslissingen inzake het opleggen van een procedurele sanctie (boete);
 8. beslissingen van sectorale geschillencommissies.

Behoudens voorzover door de wetgeving anders bepaald, vallen ook de volgende documenten onder de procedures voor de tenuitvoerlegging van gerechtelijke uitspraken:

 1. beslissingen door instanties en functionarissen bij bestuursrechtelijke overtredingen in door de wetgeving bepaalde gevallen;
 2. bestuursrechtelijke handelingen aangaande betalingen, afgegeven door autoriteiten en functionarissen die daartoe door de staat zijn gemachtigd;
 3. uitspraken door personen die met het rechtsstelsel in verband staan (zoals notarissen, advocaten en deurwaarders) aangaande beroepsmatige bezoldiging, bezoldiging voor verleende rechtsbijstand, vergoeding van met verleende diensten verband houdende kosten en van staatswege geheven rechten.

3. Tenuitvoerleggingsmaatregelen

3.1. Welke vermogensbestanddelen kunnen worden betrokken bij de tenuitvoerlegging?

Gerechtsdeurwaarders zijn gemachtigd tot beslag op roerende zaken van de schuldenaar (ook die onder derden) en onlichamelijke zaken, gelden die door anderen aan de schuldenaar zijn verschuldigd (beloning voor werk, gelijkwaardige betalingen, overige inkomsten van de schuldenaar, beleggingen bij kredietinstellingen) en op onroerende zaken. Bepaalde in de wetgeving bepaalde vermogensbestanddelen en objecten die geheel of gedeeltelijk aan de schuldenaar toebehoren, zijn niet vatbaar voor beslag krachtens een bevel tot beslaglegging (zoals huishoudelijke inventaris, kleding, voedingsmiddelen, boeken, instrumenten en gereedschappen die de schuldenaar bij zijn dagelijkse werkzaamheden nodig heeft om in zijn levensonderhoud te voorzien, enz.).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

3.2. Wat zijn de gevolgen van executoriaal beslag?

Wanneer executoriaal beslag is gelegd op de roerende zaken, onroerende zaken of inkomsten van de schuldenaar, is deze niet langer gerechtigd deze vrijelijk te exploiteren.

Indien aan de eis of het bevel van de deurwaarder wordt voldaan, stelt de deurwaarder een akte op en overlegt deze aan het gerecht ten behoeve van een beslissing aangaande aansprakelijkheid. Het gerecht kan de schuldigen een boete opleggen van ten hoogste LVL 250 voor natuurlijke personen en LVL 500 voor een functionaris.

Indien de deurwaarder bij zijn beslag op verzet stuit, kan hij zich laten bijstaan door de politie.

Indien een schuldenaar niet conform het dwangbevel voor de deurwaarder verschijnt of weigert een verklaring of wettelijk vereiste inlichtingen te verstrekken, is de deurwaarder gemachtigd de zaak bij het gerecht aanhangig te maken ten behoeve van een beslissing aangaande de aansprakelijkheid van de betreffende persoon. Het gerecht kan beslissen de schuldenaar te dwingen te verschijnen en een boete van ten hoogste LVL 100 op te leggen. Indien blijkt dat de schuldenaar opzettelijk valse inlichtingen heeft verstrekt, kan de deurwaarder de zaak bij het gerecht aanhangig maken ten behoeve van een beslissing aangaande het instellen van een gerechtelijk procedure inzake een bestuursrechtelijke overtreding of strafrechtelijke vervolging.

3.3. Wat is de rechtsgeldigheid van maatregelen?

Een executoriale titel kan ten uitvoer worden gelegd tot tien jaren na het van kracht worden van de gerechtelijke of rechterlijke uitspraak, behoudens waar regelgevende instrumenten anders bepalen. Indien een gerechtelijke uitspraak betaling in termijnen inhoudt, behoudt de executoriale titel zijn geldigheid gedurende de gehele periode waarin betalingen zijn verschuldigd en vangt de tienjaarstermijn steeds aan op de uiterste betaaldatum van iedere termijn.

4. Is er een mogelijkheid beroep aan te tekenen tegen executiemaatregelen?

Op verzoek van een der partijen bij de zaak kan het gerecht dat de zaak behandelt op grond van de eigendomstoestand of andere omstandigheden van de betrokken partijen beslissen tot uitstel van tenuitvoerlegging, tot verdeling van de tenuitvoerlegging in termijnen of tot wijziging van de vorm of de procedure waarbij de uitspraak ten uitvoer wordt gelegd. Binnen tien dagen na een beslissing tot uitstel van tenuitvoerlegging, tot verdeling van de tenuitvoerlegging in termijnen of tot wijziging van de vorm of de procedure waarbij de uitspraak ten uitvoer wordt gelegd kan een accessoire klacht bij een hoger gerecht worden ingediend. Indien de omstandigheden de tenuitvoerlegging van een gerechtelijke uitspraak belemmeren of verhinderen, kan de deurwaarder het gerecht dat de uitspraak heeft gedaan een voorstel overleggen tot uitstel van tenuitvoerlegging, tot verdeling van de tenuitvoerlegging in termijnen of tot wijziging van de vorm of de procedure waarbij de uitspraak ten uitvoer wordt gelegd.

Een deurwaarder kan de tenuitvoerlegging uitstellen op grond van een verzoekschrift van een handhavingsambtenaar of een gerechtelijke of rechterlijke beslissing tot uitstel van tenuitvoerlegging of opschorting van de verkoop van een eigendom of een gerechtelijke beslissing tot uitstel van tenuitvoerlegging of verdeling van de tenuitvoerlegging van de uitspraak in termijnen.

Nadere inlichtingen

 • www.tm.gov.lv English - latviešu valoda
 • www.lzti.lv latviešu valoda
 • www.tiesas.lv latviešu valoda

« Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen - Algemene informatie | Letland - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 14-02-2008

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk