Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων > Λεττονία

Τελευταία ενημέρωση: 22-08-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων - Λεττονία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Η έκδοση στην αρχική γλώσσα επικαιροποιήθηκε και μεταφέρθηκε στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Ποια η έννοια της εκτέλεσης επί των αστικών και εμπορικών υποθέσεων; 1.
2. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να εκδοθεί ένας εκτελεστός τίτλος ή μία εκτελεστή απόφαση; 2.
2.1. Η διαδικασία 2.1.
2.2. Ουσιαστικές προϋποθέσεις 2.2.
3. Αντικείμενο και φύση των μέτρων εκτέλεσης 3.
3.1. Τι είδους περιουσιακά στοιχεία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αναγκαστικής εκτέλεσης; 3.1.
3.2. Ποιες είναι οι επιπτώσεις των μέτρων εκτέλεσης; 3.2.
3.3. Ποια είναι η ισχύς τέτοιων μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης; 3.3.
4. Υπάρχει δυνατότητα έφεσης εναντίον κάποιας απόφασης που προβλέπει τέτοια μέτρα; 4.

 

1. Ποια η έννοια της εκτέλεσης επί των αστικών και εμπορικών υποθέσεων;

Αναγκαστική εκτέλεση είναι το στάδιο της αστικής διαδικασίας κατά το οποίο δικαστικοί επιμελητές εκτελούν απόφαση δικαστηρίων, άλλων ιδρυμάτων ή υπαλλήλων σε περίπτωση που ο οφειλέτης (εναγόμενος) δεν συμμορφωθεί εκουσίως με την απόφαση εντός χρονικής περιόδου που ορίζει η νομοθεσία ή το δικαστήριο.

Βλ. Νομικά επαγγέλματα - Λετονία σχετικά με τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης που δύναται να εφαρμόσει ένας δικαστικός επιμελητής.

2. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να εκδοθεί ένας εκτελεστός τίτλος ή μία εκτελεστή απόφαση;

2.1. Η διαδικασία

Δικαστικές και εξωδικαστικές αποφάσεις είναι εκτελεστές μετά την έναρξη ισχύος τους, εκτός εάν η νομοθεσία ή αποφάσεις δικαστηρίου προβλέπουν την άμεση εκτέλεσή τους. Οι δικαστικοί επιμελητές δύνανται να υποκινήσουν διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης βάσει των ακόλουθων εκτελεστών εγγράφων:

 1. εκτελεστό τίτλο που εκδόθηκε σε αστικές ή διοικητικές υποθέσεις βάσει δικαστικής απόφασης ή απόφασης δικαστηρίου ή δικαστή, ή σε ποινικές υποθέσεις βάσει δικαστικής απόφασης που εγκρίνει διακανονισμό, απόφασης μόνιμου διαιτητικού δικαστηρίου, απόφασης επιτροπής επίλυσης βιομηχανικών διαφορών, ή απόφασης αλλοδαπού δικαστηρίου ή αλλοδαπού διαιτητικού δικαστηρίου·
 2. απόφαση ιδρύματος ή υπαλλήλου σε υποθέσεις διοικητικών παραβάσεων·
 3. εκτελεστό τίτλο που εκδόθηκε βάσει διοικητικής πράξης (Τμήμα 539(2)(2) του κώδικα πολιτικής δικονομίας)·
 4. απόφαση δικαστή για μη αμφισβητούμενη αναγκαστική εκτέλεση υποχρεώσεων, αναγκαστική εκτέλεση βάσει διαδικασιών συντηρητικής κατάσχεσης, ή εκποίηση ακίνητης περιουσίας σε πλειστηριασμό με δικαστική διαδικασία·
 5. απόφαση δικαστηρίου για την επιβολή δικονομικών κυρώσεων – προστίμων·
 6. υπόμνημα που εκδόθηκε από συμβολαιογράφο, δικηγόρο ή δικαστικό επιμελητή·
 7. ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο που εκδόθηκε από αλλοδαπό δικαστήριο ή αρμόδια αρχή βάσει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 805/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για τις μη αμφισβητούμενες αξιώσεις·
 8. πιστοποιητικό που εκδόθηκε από αλλοδαπό δικαστήριο ή αρμόδια αρχή βάσει των άρθρων 41 παράγραφος 1 και 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου·
 9. απόφαση αρμόδιας αρχής σχετικά με την αναγκαστική εκτέλεση κυρώσεων που επιβάλλει διεθνής οργανισμός.
Εκτελεστός τίτλος εκδίδεται κατόπιν αιτήματος του αρμόδιου για την αναγκαστική εκτέλεση υπαλλήλου από το δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση. Για την κίνηση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης απόφασης ο εκτελεστός τίτλος που χορηγείται στον αρμόδιο υπάλληλο ή σε εξουσιοδοτημένο άτομο πρέπει να υποβληθεί σε δικαστικό επιμελητή από κοινού με έγγραφο εφαρμογής.
2.2. Ουσιαστικές προϋποθέσεις

Σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα πολιτικής δικονομίας οι δικαστικοί επιμελητές είναι υπεύθυνοι για την αναγκαστική εκτέλεση των ακόλουθων δικαστικών αποφάσεων:

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

 1. δικαστικές αποφάσεις και αποφάσεις δικαστηρίου ή δικαστών σε αστικές και διοικητικές υποθέσεις·
 2. δικαστικές αποφάσεις σε ποινικές υποθέσεις σχετικά με την ανάκτηση περιουσιακού στοιχείου·
 3. αποφάσεις δικαστών ή δικαστηρίου σε υποθέσεις διοικητικών παραβάσεων σχετικά με την ανάκτηση περιουσιακού στοιχείου·
 4. δικαστικές αποφάσεις σχετικά με την έγκριση διακανονισμών·
 5. αποφάσεις διαιτητικών δικαστηρίων·
 6. αποφάσεις αλλοδαπών δικαστηρίων και αλλοδαπών διαιτητικών δικαστηρίων σε υποθέσεις που καθορίζονται από τη νομοθεσία·
 7. δικαστικές αποφάσεις σχετικά με την επιβολή διαδικαστικών κυρώσεων-προστίμων·
 8. αποφάσεις της επιτροπής διευθέτησης βιομηχανικών διαφορών.

Εκτός εάν ορίζεται άλλως στη νομοθεσία τα ακόλουθα υπόκεινται επίσης σε διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων:

 1. αποφάσεις ιδρυμάτων και υπαλλήλων σε υποθέσεις διοικητικών παραβάσεων όπως ορίζεται από τη νομοθεσία·
 2. διοικητικές πράξεις σχετικά με πληρωμές που εκδίδουν αρχές και υπάλληλοι εξουσιοδοτημένοι από το κράτος·
 3. αποφάσεις ατόμων που συνδέονται με τη νομική διάρθρωση (συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές) σχετικά με επαγγελματική αμοιβή, αμοιβή για παρεχόμενη νομική αρωγή και επιστροφή εξόδων σχετικά με παρεχόμενες υπηρεσίες, και δημόσια τέλη.

3. Αντικείμενο και φύση των μέτρων εκτέλεσης

3.1. Τι είδους περιουσιακά στοιχεία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αναγκαστικής εκτέλεσης;

Οι δικαστικοί επιμελητές δύνανται να λάβουν μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης έναντι κινητής περιουσίας οφειλέτη – συμπεριλαμβανομένου οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου που διαθέτει από κοινού με άλλα πρόσωπα – και άυλων περιουσιακών στοιχείων, χρηματικού ποσού που οφείλουν στον οφειλέτη άλλα πρόσωπα (αμοιβή εργασίας, ισοδύναμες πληρωμές, άλλα έσοδα του οφειλέτη, επενδύσεις σε πιστωτικά ιδρύματα) και ακίνητης περιουσίας. Ορισμένα περιουσιακά στοιχεία που ορίζει η νομοθεσία και αντικείμενα που ανήκουν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στον οφειλέτη δεν υπόκεινται σε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης βάσει εκτελεστών τίτλων (για παράδειγμα έπιπλα και οικιακός εξοπλισμός, ενδύματα, τρόφιμα, βιβλία, όργανα και εργαλεία που χρειάζονται για την καθημερινή εργασία του οφειλέτη με τα οποία εξασφαλίζει τα προς το ζην του κλπ).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

3.2. Ποιες είναι οι επιπτώσεις των μέτρων εκτέλεσης;

Όταν λαμβάνεται μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης έναντι κινητών περιουσιακών στοιχείων, ακίνητης περιουσίας ή εσόδων του οφειλέτη, ο τελευταίος δεν δύναται πλέον να τα εκμεταλλεύεται κατά βούληση.

Όταν οι απαιτήσεις ή οι τίτλοι δικαστικού επιμελητή τηρούνται, ο δικαστικός επιμελητής εκπονεί έγγραφο και το υποβάλλει στο δικαστήριο το οποίο αποφαίνεται σχετικά με την ευθύνη. Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει πρόστιμο στους ενόχους – μέχρι LVL 250 στην περίπτωση φυσικού προσώπου, ή μέχρι LVL 500 στην περίπτωση υπαλλήλου.

Εάν ο δικαστικός επιμελητής αντιμετωπίσει οποιαδήποτε αντίσταση κατά την εφαρμογή μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης μπορεί να ζητηθεί η συνδρομή της αστυνομίας.

Εάν ο οφειλέτης δεν εμφανιστεί ενώπιον δικαστικού επιμελητή κατόπιν κλήτευσης, ή αρνηθεί να δώσει εξηγήσεις ή νόμιμα απαιτούμενες πληροφορίες, ο δικαστικός επιμελητής δύναται να προσφύγει στο δικαστήριο το οποίο αποφαίνεται σχετικά με την ευθύνη του προσώπου. Το δικαστήριο δύναται να διατάξει την προσαγωγή του οφειλέτη, και να επιβάλει πρόστιμο μέχρι LVL 100. Εάν αποδειχθεί ότι οφειλέτης έχει σκοπίμως παράσχει ψευδείς πληροφορίες ο δικαστικός επιμελητής δύναται να προσφύγει στο δικαστήριο το οποίο αποφαίνεται σχετικά με διαδικασία διοικητικής παράβασης ή ποινικής δίωξης.

3.3. Ποια είναι η ισχύς τέτοιων μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης;

Ένα έγγραφο αναγκαστικής εκτέλεσης μπορεί να υποβληθεί προς εκτέλεση εντός δεκαετίας από την έναρξη ισχύος απόφασης δικαστηρίου ή δικαστή εκτός εάν σε κανονιστικές πράξεις ορίζονται άλλες περίοδοι. Εάν δικαστική απόφαση επιβάλλει σταδιακή πληρωμή το έγγραφο αναγκαστικής εκτέλεσης εξακολουθεί να ισχύει καθ’ όλη την περίοδο οφειλής των πληρωμών και η δεκαετής περίοδος αρχίζει από την τελευταία ημερομηνία κάθε πληρωμής.

4. Υπάρχει δυνατότητα έφεσης εναντίον κάποιας απόφασης που προβλέπει τέτοια μέτρα;

Κατόπιν αίτησης διαδίκου και λαμβανομένου υπόψη του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή άλλων περιστάσεων των ενεχόμενων μερών, το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την εκδίκαση δεδομένης υπόθεσης δύναται να εκδώσει απόφαση για αναβολή εκτέλεσης της απόφασης, σταδιακή εκτέλεση, ή τροποποίηση της μορφής ή της διαδικασίας με την οποία εκτελείται η απόφαση. Παρεμπίπτουσα αγωγή σχετικά με απόφαση δικαστηρίου για αναβολή της εκτέλεσης απόφασης, σταδιακή εκτέλεση της απόφασης ή τροποποίηση της μορφής ή της διαδικασίας με την οποία εκτελείται δύναται να κατατεθεί ενώπιον ανώτερου δικαστηρίου εντός 10 ημερών. Όταν οι περιστάσεις παρακωλύουν ή αποτρέπουν την εκτέλεση απόφασης δικαστηρίου ο δικαστικός επιμελητής δύναται επίσης να υποβάλει στο αρμόδιο δικαστήριο πρόταση για αναβολή εκτέλεσης της απόφασης, σταδιακή εκτέλεση της απόφασης ή τροποποίηση της μορφής ή της διαδικασίας με την οποία εκτελείται.

Ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να αναβάλει την εκτέλεση κατόπιν αίτησης αρμόδιου για την εκτέλεση υπαλλήλου ή απόφασης δικαστηρίου ή δικαστή για αναβολή της διαδικασίας ή αναστολή της εκποίησης περιουσίας, ή απόφασης δικαστηρίου για αναβολή της εκτέλεσης ή σταδιακή εκτέλεση της απόφασης.

Πρόσθετες πληροφορίες

 • www.tm.gov.lv English - latviešu valoda
 • www.lzti.lv latviešu valoda
 • www.tiesas.lv latviešu valoda

« Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων - Γενικές Πληροφορίες | Λεττονία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 22-08-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο