Europa-Kommissionen > ERN > Tvangsfuldbyrdelse > Letland

Seneste opdatering : 13-11-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Tvangsfuldbyrdelse - Letland

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad betyder tvangsfuldbyrdelse på det civil- og handelsretlige område? 1.
2. Hvad er betingelserne for tvangsfuldbyrdelse? 2.
2.1. Proceduren 2.1.
2.2. De materielle betingelser 2.2.
3. Fuldbyrdelsesforanstaltningernes formål og karakter 3.
3.1. Hvilke former for aktiver kan gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse? 3.1.
3.2. Hvilke virkninger har tvangsfuldbyrdelse? 3.2.
3.3. Hvilken gyldighed har disse foranstaltninger? 3.3.
4. Kan en afgørelse om tvangsfuldbyrdelse appelleres? 4.

 

1. Hvad betyder tvangsfuldbyrdelse på det civil- og handelsretlige område?

Tvangsfuldbyrdelse er et stade i civile retssager, hvor en foged tvangsfuldbyrder en afgørelse truffet af domstolen, andre institutioner eller embedsmænd, hvis skyldner (sagsøgte) ikke frivilligt handler i overensstemmelse med en afgørelse inden for den frist, der er fastsat ved lov eller af retten.

Se juridiske erhverv - Letland om de foranstaltninger en foged har lov til at anvende ved tvangsfuldbyrdelse.

2. Hvad er betingelserne for tvangsfuldbyrdelse?

2.1. Proceduren

Retlige og udenretlige afgørelser kan tvangsfuldbyrdes, når de er trådt i kraft, medmindre lovgivning eller retsafgørelser giver mulighed for øjeblikkelig tvangsfuldbyrdelse. Fogeden kan iværksætte tvangsfuldbyrdelse på grundlag af et af følgende dokumenter:

 1. et tvangsfuldbyrdelsesdokument, der i civile eller administrative sager er udstedt på grundlag af en retsafgørelse, eller i straffesager på grundlag af en retsafgørelse om godkendelse af en aftale, en afgørelse truffet af en voldgiftsret, en afgørelse truffet af et klageorgan, eller en afgørelse truffet af en udenlandsk domstol eller af en udenlandsk voldgiftsret
 2. en afgørelse truffet af en institution eller embedsmand i sager om administrative overtrædelser
 3. et tvangsfuldbyrdelsesdokument udstedt på grundlag af en administrativ bestemmelse (afsnit 539(2)(2) i retsplejeloven
 4. en afgørelse truffet af en dommer om håndhævelse af ubestridt gældskrav, håndhævelse af gældskrav i overensstemmelse med kautionsprocedurer eller frivilligt salg af fast ejendom ved auktion ad rettens vej
 5. en retsafgørelse om idømmelse af processuelle straffe - bøder
 6. en regning udfærdiget af en notar, advokat eller foged
 7. et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument udstedt af en udenlandsk domstol eller kompetent myndighed i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 805/2004 af 21. april 2004 om indførelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav
 8. et certifikat udstedt af en udenlandsk domstol eller kompetent myndighed i henhold til artikel 41, stk. 1, og artikel 42, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003
 9. en afgørelse truffet af en kompetent myndighed om håndhævelse af sanktioner, der er indført af en international organisation.

Et tvangsfuldbyrdelsesdokument udstedes på anmodning rettet til den fuldbyrdelsesansvarlige ved den domstol, der træffer afgørelse i sagen på det pågældende tidspunkt. For at indlede tvangsfuldbyrdelsen af en afgørelse skal tvangsfuldbyrdelsesdokumentet, som er givet til den fuldbyrdelsesansvarlige eller til dennes stedfortræder, indgives til en foged sammen med en ansøgning.

TopTop

2.2. De materielle betingelser

Ifølge bestemmelserne i retsplejeloven er fogeden ansvarlig for at tvangsfuldbyrde følgende retsafgørelser:

 1. domme og retsafgørelser i civile og administrative sager
 2. domme og afgørelser i strafferetlige sager om generhvervelse af ejendom
 3. retsafgørelser i sager om administrative overtrædelser vedrørende generhvervelse af ejendom
 4. domstolens afgørelser om godkendelse af aftaler
 5. afgørelser truffet af voldgiftsretten
 6. afgørelser truffet af udenlandske domstole og voldgiftsretter i bestemte sager specificeret ved lov
 7. retsafgørelser om idømmelse af processuelle straffe - bøder
 8. afgørelser truffet af klageorganer.

Medmindre andet er angivet i lovgivningen, er følgende også omfattet af de tvangsfuldbyrdelsesprocedurer, der gælder for domme:

 1. afgørelser truffet af institutioner og embedsmænd i sager om administrative overtrædelser, hvis dette er specificeret i lovgivningen
 2. administrative love vedrørende betalinger udstedt af myndigheder og statsansatte
 3. afgørelser truffet af personer tilknyttet retsvæsenet (notarer, advokater, fogeder) om honorarer, honorarer for juridisk bistand og godtgørelse af udgifter i forbindelse med ydelser og statslige gebyrer.

3. Fuldbyrdelsesforanstaltningernes formål og karakter

3.1. Hvilke former for aktiver kan gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse?

Fogeden kan gøre udlæg i debitors løsøre – herunder enhver genstand, der er deponeret hos tredjemand – i immaterielle værdier, såsom penge, som tredjemand skylder debitor (aflønning for udført arbejde eller tilsvarende betaling, debitors øvrige indkomst, investeringer i kreditinstitutter) og i fast ejendom. Visse værdier, som er specificeret i lovgivningen, og genstande, der helt eller delvis tilhører debitor, kan der ikke gøres udlæg i (f.eks. fast inventar og udstyr, tøj, fødevarer, bøger, instrumenter og værktøj, som debitor har brug for i sit daglige arbejde for at skaffe sig et levebrød).

TopTop

3.2. Hvilke virkninger har tvangsfuldbyrdelse?

Når der gøres udlæg i debitors løsøre, faste ejendom eller indkomst, har debitor ikke længere fri råderet over den.

Hvis fogedens krav eller ordre overholdes, udarbejder fogeden et dokument, som indgives til retten, der træffer afgørelse om betalingsforpligtelsen. Retten kan idømme den skyldige part en bøde – op til 250 LVL, hvis der er tale om en fysisk person, og op til 500 LVL, hvis vedkommende er embedsmand.

Hvis fogeden møder modstand, når han skal gøre udlæg, kan politiet blive bedt om at bistå.

Hvis debitor ikke møder op ved fogeden i overensstemmelse med en mødebegæring, eller nægter at afgive forklaring eller de lovpligtige oplysninger, kan fogeden indbringe sagen for retten, således at denne træffer afgørelsen om vedkommendes betalingsforpligtelse. Retten kan træffe afgørelse om at pålægge debitor mødepligt og idømme en bøde på op til 100 LVL. Hvis det kommer frem, at debitor forsætligt har afgivet falske oplysninger, kan fogeden indbringe sagen for retten, som afgør, om der skal indledes en sag om administrativ overtrædelse eller en strafferetlig sag.

3.3. Hvilken gyldighed har disse foranstaltninger?

Et tvangsfuldbyrdelsesdokument kan tvangsfuldbyrdes inden for en periode på 10 år fra datoen for ikrafttrædelsen af en retsafgørelse, medmindre andre perioder er fastsat ved lov. Hvis der ved en afgørelse pålægges betaling i form af rater, er tvangsfuldbyrdelsesdokumentet gyldigt i hele den periode, hvor raterne forfalder til betaling, og den 10-årige periode starter fra slutdatoen for hver betaling.

4. Kan en afgørelse om tvangsfuldbyrdelse appelleres?

På anmodning af en af sagsparterne og under hensyntagen til de involverede parters besiddelser eller andre omstændigheder kan den domstol, som afgør sagen, beslutte at udsætte tvangsfuldbyrdelsen af afgørelsen, at opsplitte tvangsfuldbyrdelsen i rater, eller at ændre tvangsfuldbyrdelsesmåden eller -proceduren. Det er muligt at indbringe en underordnet klage vedrørende en retsafgørelse om udsættelse af tvangsfuldbyrdelsen, om opdeling af tvangsfuldbyrdelsen i rater eller om ændring af tvangsfuldbyrdelsesmåden eller -proceduren for en højere ret inden for 10 dage. Hvis en retsafgørelse på grund af omstændighederne er vanskelig eller umulig at tvangsfuldbyrde, kan fogeden indgive et forslag til den kompetente domstol om at udsætte tvangsfuldbyrdelsen, opdele tvangsfuldbyrdelsen i rater eller ændre tvangsfuldbyrdelsesmåden eller -proceduren.

Fogeden kan udsætte tvangsfuldbyrdelsen på grundlag af en anmodning fra en fuldbyrdelsesansvarlig eller en retsafgørelse om at udsætte tvangsfuldbyrdelsesforanstaltningerne eller salget af en ejendom, eller en retsafgørelse om at udsætte tvangsfuldbyrdelsen eller opdele tvangsfuldbyrdelsen af afgørelsen i rater.

Yderligere oplysninger

 • www.tm.gov.lv English - latviešu valoda
 • www.lzti.lv latviešu valoda
 • www.tiesas.lv latviešu valoda

« Tvangsfuldbyrdelse - Generelle oplysninger | Letland - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 13-11-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige