Europeiska Kommissionen > ERN > Verkställighet av domstolsavgöranden > Irland

Senaste uppdatering: 02-03-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Verkställighet av domstolsavgöranden - Irland

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden? 1.
2. Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas? 2.
2.1. Förfarandet 2.1.
2.2. De materiella villkoren 2.2.
3. Verkställighetsåtgärder 3.
3.1. Vilken typ av tillgångar kan bli föremål för verkställighet? 3.1.
3.2. Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd? 3.2.
3.3. Vilken giltighet har sådana åtgärder? 3.3.
4. Kan beslut om verkställighet överklagas? 4.

 

1. Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Det finns ingen exakt definition av verkställighet i Irland. Praktiskt innebär det att ge verkan åt en dom eller ett domstolsbeslut. För att en sådan verkställighetsåtgärd ska kunna genomföras krävs i normala fall tillstånd av domstol.

Nedan beskrivs de vanligaste formerna för verkställighet av civilrättsliga avgöranden i Irland:

Utmätning (execution)

Här är det fråga om utmätning i gäldenärens egendom. Domstolen meddelar på ansökan av borgenären ett beslut om att County Registrar (sheriffdomstolen när det gäller Dublin och Cork) ska omhänderta egendom till ett värde som motsvarar skulden (inklusive eventuella rättegångskostnader). Egendomen kan sedan säljas för att betala skulden.

Registrering (registration)

En dom kan offentliggöras genom registrering i High Courts domsregister. Registret innehåller varje dom som borgenären har begärt ska införas, oavsett om den meddelats i District Court, Circuit Court eller High Court. Gäldenärens namn och adress samt uppgifter om domen offentliggörs i vissa dagstidningar och handelspublikationer, exempelvis Stubbs Gazette. Dessutom registreras dessa uppgifter av kreditinstitut, och en obetald skuld kan påverka gäldenärens kreditvärdighet.

Edsvuren försäkran i syfte att utverka en tvångsinteckning genom beslut av domstol (Judgment Mortgage Affidavit)

Borgenären har möjlighet att avge en edsvuren försäkran som med domstolens godkännande kan användas för att belasta gäldenärens fasta egendom med en tvångsinteckning. Intäkter från försäljning av egendomen ska, med hänsyn till eventuella andra prioriterade fordringar, användas för att reglera skulden. Först därefter kan gäldenären förfoga över det som återstår. Ytterligare en möjlig åtgärd är att ansöka om utmätning (well charging order) och försäljning av egendomen.

Till börjanTill början

Skuldreglering genom avbetalning (Instalment Orders)/frihetsberövande (Committal Orders)

En ansökan kan ges in till District Court om att denna ska besluta om skuldreglering genom avbetalning i enlighet med 1926 och 1940 års lagar om verkställighet av domstolsbeslut. En domare fastställer avbetalningsbeloppen med hänsyn till gäldenärens tillgångar. Så kallade committal orders kan endast användas mot fysiska personer, och inte mot juridiska personer, som företag. Underlåtelse att följa ett beslut om skuldreglering kan leda till en ansökan om en committal order.

Införsel på lön (attachment of earnings)

En borgenär kan ansöka om att avdrag ska göras direkt från gäldenärens lön. Detta innebär att betalning överförs direkt från gäldenärens arbetsgivare till borgenären.

Betalning från tredje man (Garnishee Order)

Om borgenären känner till att en tredje man har en skuld till gäldenären, kan han ansöka om att domstolen ska ålägga denna tredje man att betala ett visst belopp direkt till honom.

Receiver by Equitable Execution

Denna åtgärd innebär att domstolen utser en förvaltare (receiver) av till exempel intäkterna från en försäljning av gäldenärens egendom som syftar till att reglera skulden.

Det bör noteras att det är borgenären och dennes juridiska rådgivare som avgör vilken verkställighetsmetod ska användas. Domstolen förespråkar inget särskilt alternativ. Förteckningen är inte uttömmande. Det är endast de vanligast förekommande förfarandena som tas upp.

2. Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

2.1. Förfarandet

Domstolsavgöranden och vissa andra typer av avgöranden är verkställbara. Utöver domstolsavgöranden rör det sig om avgöranden i förenklade förfaranden som registrerats av en registrator i High Court eller av grevskapsregistratorn i Circuit Court.

Till börjanTill början

För att verkställa ett domstolsavgörande krävs i normala fall krävs tillstånd från den domstol som meddelat domen. I vissa fall, till exempel när det gäller kvarstad, registrering och edsvuren försäkran i syfte att utverka en tvångsinteckning, är det inte nödvändigt att ge in en ansökan till domstol. Tillståndet kan ges av det berörda domstolskansliet.

När det gäller utländska domar som ska verkställas enligt EU-lagstiftningen, är High Court behörig domstol. Uppgifterna i samband med förordning (EG) 44/2001 har överförts på Master of the High Court (särskild ämbetsman som handlägger processfrågor). En ansökan om att domen ska förklaras verkställbar i Irland kan, liksom ansökan om verkställighet, ges i samband med en offentlig domstolsförhandling.

En dom som intygats vara en europeisk exekutionstitel enligt förordning (EG) 805/2004, likställs med en dom i High Court och verkställs på motsvarande sätt. De relevanta inhemska bestämmelserna återfinns i Statutory Instrument 648 från 2005.

När det gäller domar om obestridda fordringar som ska verkställas i en annan EU-medlemsstat följer av förordning 805/2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar att det är den domstol som meddelat domen som handlägger ansökningar om verkställighet av domen.

En ansökan om verkställighet av en dom ska i normala fall ges in till domstolen (eller domstolskansliet) av en advokat, men i övrigt behöver en borgenär inte ha ett juridiskt ombud. Alla ansökningar ska dock ges in personligen. Ansökningar per post godtas inte. Judgments Section vid High Court (HighCourtCentralOffice@Courts.ie) kan informera om praxis och förfaranden.

Till börjanTill början

De avgifter som tas ut av Court Service är låga. De aktuella avgifterna anges i Fees Orders, som finns tillgängliga på www.courts.ie English. Eventuella advokatkostnader är en fråga mellan borgenärerna och deras juridiska ombud. Domstolen kan besluta om befrielse från alla eller vissa av de kostnader som uppstår till följd av verkställighetsförfarandet.

2.2. De materiella villkoren

§ Enforcement of Court Orders Act 1926 (som ersatts av 5.1 § i Courts (No. 2) Act 1986) anges att när en skuld är förfallen enligt en dom eller ett beslut kan borgenären ansöka vid District Court om att gäldenären ska åläggas att redogöra för sina tillgångar inför rätta. En ansökan om verkställighet måste ges in inom sex år från den dag domen eller beslutet meddelades. Borgenären måste styrka den ursprungliga fordran och gäldenären ska fylla i en redogörelse för sina tillgångar (statement of means). Enligt 16 § i 1926 års lag (i dess ändrade lydelse enligt 1986 års lag) är det tillåtet att lägga fram bevisning och såväl borgenären som gäldenären får korsförhöras. Ett beslut om verkställighet gäller i tolv år från den dag då domen eller beslutet i fråga meddelades.

3. Verkställighetsåtgärder

3.1. Vilken typ av tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

Alla typer av tillgångar, med undantag för lättfördärvliga varor och varor som köpts in med returrätt, kan bli föremål för verkställighetsåtgärder.

Till börjanTill början

3.2. Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

Underlåtelse att följa ett domstolsavgörande kan leda till att den felande parten döms till påföljd för rättegångsförseelse. Påföljderna inkluderar böter eller fängelse until such time as the contempt is purged, vilket innebär att det inte anges någon övre gräns för hur lång tid en person kan hållas frihetsberövad. Detta gäller även för tredje man som bryter mot villkoren i ett domstolsavgörande.

Det bör noteras att enligt 20 § i 1926 års Enforcement of Court Orders Act ska gäldenärens frihetsberövande för underlåtelse att följa ett beslut om tvångsavbetalning inte leda till att skulden eller någon del av den anses infriad eller avskriven. Det berövar inte heller borgenären rätten att använda andra metoder för att driva in sin fordran.

Banker och andra finansiella institut har samma skyldighet som andra parter att följa domstolsavgöranden. När det gäller omständigheter som inte uttryckligen omfattas av ett domstolsavgörande, bör hänsyn tas till lagstiftning och andra bestämmelser om personuppgifter som sådana institut har i sin besittning (till exempel 1988 års Data Protection Act)

3.3. Vilken giltighet har sådana åtgärder?

Ofta anges i ett domstolsavgörande hur lång tid den berörda parten har på sig för att följa avgörandet. En dom gäller i tolv år. För vissa verkställighetsåtgärder gäller dock andra frister, som anges i Court Rules eller i lag. Ett exempel på detta är verkställighetsbeslut från High Court, som gäller i ett år från den dag då de meddelades. När denna period löpt ut krävs ett nytt beslut för att verkställighet ska kunna ske.

4. Kan beslut om verkställighet överklagas?

Ett överklagande gäller i de flesta fall inte själva den verkställighetsåtgärd som godkänts av domstolskansliet, utan själva domen eller beslutet som åtgärden grundar sig på. En berörd part kan vända sig till högre instans för överprövning av domen eller beslutet. Tidsfristerna för överklagande varierar enligt följande:

District Court till Circuit Court: 14 dagar från domen eller beslutet

Circuit Court till High Court: 10 dagar från beslutet

Master’s Court till High Court: 6 dagar från det att beslutet vann laga kraft (vid verkställighet av en utländsk dom, en månad från delgivningen av beslutet)

High Court till Supreme Court: 21 dagar från det att beslutet vann laga kraft

Verkställigheten av en dom eller ett beslut skjuts inte upp enbart för att ett överklagande har givits in.

« Verkställighet av domstolsavgöranden - Allmän information | Irland - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 02-03-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket