Eiropas Komisija > ETST > Spriedumu izpilde > Īrija

Pēdējo reizi atjaunots: 20-02-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Spriedumu izpilde - Īrija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


 

SATURS

1. Ko nozīmē spriedumu izpilde civillietās un komerclietās? 1.
2. Kādi ir nosacījumi, lai izdotu izpildrakstu vai lēmumu? 2.
2.1. Procedūra 2.1.
2.2. Būtiski nosacījumi 2.2.
3. Parādu piedziņas pasākumi un to būtība 3.
3.1. Kāda veida īpašumu var pakļaut parādu piedziņai? 3.1.
3.2. Kādas ir parādu piedziņas pasākumu sekas? 3.2.
3.3. Kāda ir šādu pasākumu spēkā esamība? 3.3.
4. Vai ir iespējams pārsūdzēt lēmumus par šādu pasākumu īstenošanu? 4.

 

1. Ko nozīmē spriedumu izpilde civillietās un komerclietās?

Sprieduma izpildei Īrijā precīzas definīcijas nav. Praksē tas nozīmē darbību, lai izpildītu tiesas spriedumu vai rīkojumu. Šādu sprieduma izpildes darbību tiesa parasti apstiprina pirms tās izpildes.

Turpmāk ir norādīti visizplatītākie veidi, kā Īrijā izpilda spriedumu civillietās un komerclietās:

Apķīlāšana

Šāda veida darbība nozīmē spriedumā minētā parādnieka preču apķīlāšanu. Tiesa izdod rīkojumu pēc spriedumā minētā kreditora pieprasījuma, norīkojot grāfistes lietvedi (vai šerifu Dublinā vai Korkā) apķīlāt preces sprieduma minētā parāda vērtībā (ieskaitot jebkādas radušās juridiskās izmaksas). Pēc tam šīs preces var pārdot, lai nokārtotu parādu.

Reģistrācija

Ja ir spriedums, to var ierakstīt valsts īpašumā, reģistrējot spriedumu reģistrā Augstajā tiesā. Reģistrā ir atrodams jebkāds spriedums, kuru kreditors ir lūdzis ievadīt, neatkarīgi no tā, vai to izdevusi apgabala, iecirkņa vai Augstā tiesa. Parādnieka vārdu un adresi līdz ar informāciju par spriedumu publicē dažos laikrakstos un komerciālos izdevumos, piemēram, “Stubbs Gazette”. Pie tam kredītiestādes reģistrē šo informāciju, un spriedumā noteikto summu nenomaksāšana var ietekmēt parādnieka piekļuvi finanšu līdzekļiem.

Ar zvērestu apliecināta sprieduma hipotēkas liecība

Spriedumā minētais saņēmējs ar zvērestu var apliecināt liecību un ar tiesas apstiprinājumu to var reģistrēt pret parādnieka īpašumu. Parāda dzēšanā ir jāpiemēro īpašuma pārdošanas process, ņemot vērā citu hipotēku prioritāti, kas iepriekš piešķirtas parādniekam. Vēl var pieprasīt izdot atņemšanas rīkojumu un rīkojumu īpašuma pārdošanai.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Rīkojums par maksājumu pa daļām /apcietināšanas rīkojumi

Apgabala tiesā var iesniegt pieteikumu, lai tā izdotu rīkojumu par sprieduma samaksu pa daļām, ievērojot 1926. un 1940. gada Tiesas rīkojumu izpildes likumu. Tiesnesis, ņemot vērā parādnieka līdzekļus, izlems par maksājamo daļu apmēru. Apcietināšanas rīkojumu var vērst tikai pret fiziskām personām un nevis pret juridiskām personām, t.i., uzņēmumiem. Neizpildot rīkojumu par maksājumu pa daļām, tiesā var iesniegt pieteikumu par apcietināšanas rīkojuma izdošanu.

Ienākumu arests

Sprieduma minētais saņēmējs var saņemt rīkojumu norādot, ka ir jāizdara atvilkumi tieši no parādnieka algas. Tā rezultātā parādnieka darba devējs veic maksājumus tieši kreditoram.

Brīdinājuma rīkojums trešai pusei

Ja spriedumā minētais kreditoram ir zināms par trešās puses parādu spriedumā minētajam parādniekam, tiesai var iesniegt pieteikumu, lai tā izdod rīkojumu, norādot šai trešai pusei samaksāt zināmu summu tieši kreditoram.

Taisnīgas parādu piedziņas saņēmējs

Šis pasākums ietver tiesas ieceltu saņēmēju, piemēram, parādnieka īpašuma pārdošanas procesā, ar mērķi nokārtot parādu.

Ir svarīgi atzīmēt, ka parāda piedziņas veidi ir spriedumā minētā kreditora un juridisko konsultantu ziņā. Tiesu dienests neiesaka nekādu īpašu rīcības veidu. Šis saraksts nav domāts kā izsmeļošs, bet tikai izklāsta biežāk izmantotās procedūras.

2. Kādi ir nosacījumi, lai izdotu izpildrakstu vai lēmumu?

2.1. Procedūra

Ir izpildāmi atsevišķi tiesas un ārpustiesas lēmumi. Tāpat kā tiesas rīkojumi, tie ietver spriedumus visās lietās, ko reģistrē Augstās tiesas lietvedis vai grāfistes sekretārs iecirkņa tiesā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Lai parādu piedzītu, parasti ir jāsaņem atļauja no tās tiesas, kas spriedumu izdeva. Tomēr dažos gadījumos, piemēram, apķīlāšanā, reģistrēšanā un sprieduma hipotēkas liecībā, iesniegumu tiesai nevajag. Atļauju var dot attiecīgās tiesas kanceleja.

Ja ir spriedumi no citām jurisdikcijām, kas ir izpildāmi saskaņā ar ES regulām, kompetentā tiesa ir Augstā tiesa. Funkcijas saistībā ar Regulu (EK) Nr. 44/2001 ir deleģētas Augstās tiesas maģistram un iesniegumu var rakstīt publiskai tiesai paziņojot, ka spriedums ir izpildāms Īrijā, un pēc tam tiek izdots rīkojums tā izpildei.

Spriedums, kas atzīts kā Eiropas izpildes rīkojums un izdots saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 805/2004, kā tāds tiek atzīts un tam ir tāda paša ietekme kā Augstās tiesas spriedumam un tiek attiecīgi izpildīts. Vietējie noteikumi, kas šo procesu reglamentē, ir atrodami 2005. gada S.I. 648.

Ja spriedums ir izdots par neapstrīdētu prasību, kas ir jāizpilda citā ES jurisdikcijā, tiesai, kas spriedumu izdeva, ir jurisdikcija iesniegt pieteikumus saistībā ar tā izpildi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 805/2004 attiecībā uz Eiropas izpildes rīkojumiem.

Iesniegumu par sprieduma izpildi parasti iesniedz tiesā (vai tiesas kancelejā) juridiskais pārstāvis, lai gan saņēmējam nav jābūt juridiski pārstāvētam. Tomēr visi iesniegumi ir jāiesniedz personīgi un tos pa pastu sūtīt nevar. Konsultācijas par praksi un attiecīgo procedūru var saņemt, sazinoties ar Augstās tiesas spriedumu nodaļu tīmekļa vietnē HighCourtCentralOffice@Courts.ie.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Tiesu dienesta noteiktās izmaksas (honorāri) ir minimāli, un pašreizējās honorāru likmes var atrast rīkojumā par honorāriem tīmekļa vietnē www.courts.ie English. Izmaksas, kas var rasties, dodot norādījumus advokātiem, ir kreditoriem un viņu juridisko pārstāvju ziņā. Tiesa var likt maksāt daļu vai visas parādu piedziņā iesaistītās izmaksas.

2.2. Būtiski nosacījumi

1926. gada Tiesu rīkojumu izpildes likuma 15. nodaļa (ko aizstāj 1986. gada Tiesu likuma (Nr. 2) 5.1 nodaļa) paredz, ka saņēmējs var griezties apgabala tiesā, lai tā izdotu pavēsti, kas liek parādniekam ierasties tiesā, lai apgabala tiesnesis pārbaudītu viņa/viņas līdzekļus, ja parāds ir maksājams, pamatojoties uz sprieduma rīkojumu vai dekrētu. Iesniegums par izpildraksta izdošanu ir jāraksta sešu gadu laikā no sprieduma rīkojuma vai dekrēta dienas. Saņēmējam ir jāiesniedz pierādījumi par sākotnējo parādu, un parādniekam ir jāaizpilda līdzekļu deklarācija. 1926. gada Likuma 16. nodaļa, kas ir grozīta ar 1986. gada likuma 9. nodaļu, ļauj sniegt pierādījumus un veikt parādnieka vai kreditora pārbaudi. Izpildraksts var palikt spēkā divpadsmit gadus no attiecīgā sprieduma rīkojuma vai dekrēta dienas.

3. Parādu piedziņas pasākumi un to būtība

3.1. Kāda veida īpašumu var pakļaut parādu piedziņai?

Parādu piedziņai var pakļaut visa veida īpašumu, izņemot ātrbojīgas preces vai preces, kas parādniekam ir pārdošanā vai apgrozībā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

3.2. Kādas ir parādu piedziņas pasākumu sekas?

Ja tiesas rīkojumu nepilda, tad saistību nepildītājai pusei var piemērot sankcijas par necienīgu izturēšanos pret tiesu. Sodi, ko tiesa var uzlikt, paredz naudas sodu vai cietumsodu līdz tādam brīdim, kamēr necienīga izturēšanās ir novērsta. Tādēļ laika ilgumam, ko persona var pavadīt cietumā, ierobežojumu nav. Tas attiecas arī uz jebkādu trešo pusi, kas pārkāpj tiesas rīkojuma nosacījumus.

Ir svarīgi atzīmēt, ka, ievērojot 1926. gada Tiesu rīkojumu izpildes likuma 20. nodaļu, parādnieka cietumsods, ja tas neizpilda rīkojumu par maksājumu pa daļām, nenozīmē parāda vai tā daļas nokārtošanu vai dzēšanu un neliedz kreditoram izmantot citus līdzekļus parādu atgūšanā.

Bankām un citām finanšu iestādēm ir tādas pašas saistības ievērot tiesu rīkojumus kā citām pusēm. Apstākļos, ko īpaši tiesas rīkojums nenosaka, ir jāņem vērā tiesību akti un noteikumi, kas reglamentē personu datus, ko šāda iestāde glabā (piemēram, 1988. gada Datu aizsardzības likums).

3.3. Kāda ir šādu pasākumu spēkā esamība?

Atsevišķos rīkojumos vienmēr būs norādīts laika ilgums, kādā attiecīgajai pusei rīkojuma nosacījumi ir jāievēro, lai gan ne vienmēr tā ir. Spriedums ir spēkā divpadsmit gadus, lai gan dažiem noteiktajiem parādu piedziņas veidiem ir laika ierobežojums, kas ir noteikts tiesu noteikumos vai tiesību aktos. Piemēram, Augstās tiesas izpildraksts ir spēkā vienu gadu no tā izdošanas dienas. Pēc šī perioda ir vajadzīgs jauns izpildraksts.

4. Vai ir iespējams pārsūdzēt lēmumus par šādu pasākumu īstenošanu?

Apelācija parasti neattiecas uz pašu parādu piedziņu, ko sankcionē tiesas kanceleja, bet pret pamata spriedumu vai rīkojumu, uz kā tā balstās. Attiecīgā puse drīkst iesniegt apelācijas tiesā pieteikumu, lai spriedumu vai rīkojumu noraidītu. Laika ierobežojums apelācijas iesniegšanai ir šāds.

Par apgabala tiesas spriedumu iecirkņa tiesā: 14 dienas no sprieduma vai rīkojuma dienas.

Par iecirkņa tiesas spriedumu Augstajai tiesai: 10 dienas no rīkojuma dienas.

Par maģistra tiesas rīkojumu Augstajai tiesai: 6 dienas no rīkojuma izpildes dienas (viens mēnesis no rīkojuma nodošanas, ja ir jāizpilda ārvalsts spriedums).

Par Augstās tiesas spriedumu Augstākajai tiesai: 21 diena no rīkojuma izpildes dienas.

Pati apelācijas iesniegšana nenozīmē, ka spriedums vai rīkojums nav spēkā.

« Spriedumu izpilde - Vispārīgas ziņas | Īrija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 20-02-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste