Európai Bizottság > EIH > Ítéletek végrehajtása > Írország

Utolsó frissítés: 20-02-2007
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Ítéletek végrehajtása - Írország

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Az eredeti nyelvi változatot frissítettük, és áthelyeztük az európai igazságügyi portálra.


 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Mit jelent a végrehajtás a polgári és kereskedelmi ügyekben? 1.
2. Milyen feltételek mellett adható ki végrehajtható okirat vagy határozat? 2.
2.1. Az eljárás 2.1.
2.2. Az anyagi feltételek 2.2.
3. A végrehajtási intézkedések tárgya és jellege 3.
3.1. Milyen vagyonfajta képezheti végrehajtás tárgyát? 3.1.
3.2. Milyen hatásai vannak a végrehajtási intézkedéseknek? 3.2.
3.3. Meddig érvényesek ezek az intézkedések? 3.3.
4. Van-e lehetőség egy ilyen intézkedést előíró határozat ellen fellebbezni? 4.

 

1. Mit jelent a végrehajtás a polgári és kereskedelmi ügyekben?

Írországban nincs pontos fogalommeghatározás a végrehajtásra vonatkozóan. Ez gyakorlatilag az egy ítélet vagy bírósági okirat foganatosításával kapcsolatos cselekményt jelenti. E végrehajtási cselekményt a bíróság általában az elvégzését megelőzően jogerőre emeli.

Írországban a polgári és kereskedelmi jellegű ítéletek végrehajtásának leggyakoribb eszközei a következők:

Végrehajtás

Ez az intézkedéstípus az ítéletben szereplő adós javainak lefoglalására vonatkozik. A bíróság az ítéletben szereplő hitelező kérésére végzést bocsát ki arra utasítva a megyei bíróság vezetőjét (illetve Dublin vagy Cork esetében a seriffet), hogy javakat foglaljon le az ítéletben szereplő adósság (ideértve a felmerült jogi költségeket is) értékének erejéig. E javak ezt követően az adósság lerovása céljából elidegeníthetők.

Nyilvántartásba vétel

Egy ítélet megléte annak a Fellebbviteli Bíróságnál (High Court) vezetett ítélet-nyilvántartásban történő nyilvántartásba vételével hozható a nyilvánosság tudomására. A nyilvántartás minden olyan ítéletet tartalmaz, amelynek nyilvántartásba vételét a hitelező kérte, függetlenül attól, hogy azt a területi, a körzeti, vagy a fellebbviteli bíróságon hozták-e. Az adós nevét és címét az ítélet részleteivel együtt több újságban és kereskedelmi kiadványban – mint például a Stubbs Gazette – is közzéteszik. Ezen túlmenően a hitelintézetek is feljegyzik ezt az információt, és egy anyagilag nem rendezett ítélet érintheti az adós finanszírozáshoz való hozzáférését.

Lap tetejeLap teteje

Ítéletbe foglalt jelzálogjog

Az ítéletben szereplő hitelező eskü alatt nyilatkozatot tehet és azt a bíróság jóváhagyásával nyilvántartásba vehetik az adós tulajdonával szemben. Tekintettel más jelzálogok elsőbbségére, a tulajdon értékesítéséből származó bevételt - mielőtt azt az adósnak adnák - az adósság kiegyenlítésére kell felhasználni. További lépésként be lehet nyújtani egy biztosítéki végzésre és egy, a tulajdon értékesítésére irányuló végzés iránti kérelmet.

Részletfizetési végzések / Elfogató végzés

Kérelmet lehet benyújtani a megyei bírósághoz egy olyan végzés beszerzéséért, amely értelmében egy ítéletben foglalt kifizetést a bírósági okiratok végrehajtásáról szóló 1926. és 1940. évi törvény alapján részletekben teljesítenek. Az adós rendelkezésére álló eszközöket figyelembe véve a bíró dönt a kifizetni rendelt részlet összegéről. Az elfogató végzés csak természetes személyekkel szemben áll rendelkezésre, jogi személyekkel - azaz társaságokkal - szemben nem. Egy részletfizetési végzés kifizetésének elmulasztása elfogató végzésre irányuló kérelmet vonhat maga után.

Jövedelemletiltás

Az ítéletben szereplő hitelező olyan végzést szerezhet be, amelyben elrendelik, hogy a közvetlenül az adós béréből/jövedelméből eszközöljék a levonásokat. Ennek eredményeként az adós munkáltatója közvetlenül a hitelezőnek teljesíti a kifizetést .

Kifizetés letiltására irányuló végzés

Amennyiben az ítéletben szereplő hitelezőnek olyan adósságról van tudomása, amellyel harmadik fél tartozik az ítéletben szereplő adósnak, olyan végzést kérhet a bíróságtól, amelynek értelmében a harmadik felet arra kötelezik, hogy közvetlenül a hitelezőnek teljesítsen egy bizonyos összeget.

Lap tetejeLap teteje

Gondnok méltányos végrehajtás esetében

Ez az intézkedés az adósság kielégítése céljából például egy vagyontárgynak az adós általi értékesítéséből származó bevételre ügyelő gondnok bíróság általi kijelölését jelentheti.

Fontos megjegyezni, hogy egy ítélet végrehajtása megkísérlésének eszközeiről az ítéletben szereplő hitelező és az ügyvédek döntenek. A bíróság nem javasol semmilyen különös intézkedési formát. A felsorolás nem taxatív, pusztán csak körvonalazza a leggyakrabban alkalmazott eljárásokat.

2. Milyen feltételek mellett adható ki végrehajtható okirat vagy határozat?

2.1. Az eljárás

A bírósági és bizonyos nem bírósági határozatok végrehajthatók. A bírósági okiratokhoz hasonlóan ezek is a Fellebbviteli Bíróságnál vezetett nyilvántartásban vagy a helyi bíróságnál vezetett megyei nyilvántartásban szereplő összefoglaló ítéletekre terjednek ki.

Az ítélet végrehajtásának érdekében általában be kell szerezni az ítéletet meghozó bíróság engedélyét. Néhány esetben azonban - például teljesítés, nyilvántartásba vétel és ítéletbe foglalt jelzálogjog - nem szükséges kérelmet intézni a bírósághoz. Az engedélyt ilyenkor az érintett bírósági hivatal is megadhatja.

Az EU-s rendeletek alapján végrehajtandó, más joghatóságoktól származó ítéletek esetében a hatáskörrel rendelkező bíróság a Fellebbviteli Bíróság. A 44/2001/EK rendelettel kapcsolatos feladatok végzését a Fellebbviteli Bíróság vezetőjére bízták, és bármely bírósághoz benyújtható olyan nyilatkozat iránti kérelem, amelynek értelmében egy ítélet Írországban végrehajtható, továbbá kérhető egy, a végrehajtására irányuló ezt követő végzés.

Lap tetejeLap teteje

Egy, a 805/2004/EK rendelet értelmében európai végrehajtási okiratként elismert ítéletet ugyanolyannak ismernek el és ugyanazokat a joghatásokat váltja ki, mint a Fellebbviteli Bíróság ítélete, továbbá azt ennek megfelelően hajtják végre. Az erre az eljárásra irányadó nemzeti szabályok a 2005. évi 648. sz. S.I.-ben találhatók.

Egy nem vitatott követeléssel kapcsolatban hozott és egy másik EU-s joghatósági területen végrehajtandó ítélet esetében az ítéletet meghozó bíróság rendelkezik joghatósággal az ítéletnek az európai végrehajtási okiratokról szóló 805/2004/EK rendelet szerinti végrehajtásával kapcsolatos kérelmeket illetően.

Az ítélet végrehajtására irányuló kérelmet a bírósághoz (vagy a bíróság hivatalához) általában ügyvéd nyújtja be, jóllehet nem szükséges, hogy a hitelező jogi képviselettel rendelkezzen. Minden kérelmet azonban személyesen kell benyújtani és a kérelmek postán nem nyújthatók be. Gyakorlati és az eljárással kapcsolatos tanácsok a Fellebbviteli Bíróság Ítélkezési Osztályától a következő címen szerezhetők be: HighCourtCentralOffice@Courts.ie.

A bírósági költségek (díjak) minimálisak, a jelenlegi díjak pedig a díjszabályzatban, a következő címen találhatók: www.courts.ie English. Az ügyvédi költségekről a hitelezők és jogi képviselőik állapodnak meg. A végrehajtási eljárással kapcsolatos néhány vagy valamennyi költségről a bíróság is dönthet.

Lap tetejeLap teteje

2.2. Az anyagi feltételek

A bírósági okiratok végrehajtásáról szóló 1926. évi törvény 15. szakasza (melyet az 1986. évi második bírósági törvény 5. szakaszának (1) bekezdése váltott fel) előírja, hogy amennyiben egy adósság bírósági okirat vagy határozat alapján jár, a hitelező a megyei bíróságtól olyan felszólítás kibocsátását kérheti, amelyben kötelezik az adóst, hogy álljon rendelkezésre a megyei bíróság egy bírája által a vagyona tekintetében végzett vizsgálat erejéig. A végrehajtásra irányuló végzés iránti kérelmet a bírósági okirat vagy határozat időpontjától számított hat éven belül lehet benyújtani. A hitelezőnek be kell mutatnia az eredeti adósságot alátámasztó bizonyítékot, az adósnak pedig vagyonnyilatkozatot kell adnia. Az 1926. évi törvénynek az 1986. évi törvény 9. szakaszával módosított 16. szakasza lehetővé teszi bizonyíték bemutatását és az adós vagy a hitelező meghallgatását. Egy végrehajtásra irányuló végzés a vonatkozó bírósági okirat vagy határozat időpontjától számított tizenkét évig hatályos.

3. A végrehajtási intézkedések tárgya és jellege

3.1. Milyen vagyonfajta képezheti végrehajtás tárgyát?

Bármilyen vagyon képezheti végrehajtás tárgyát, a romlandó áruk vagy az adós által megtekintésre kapott áruk kivételével.

3.2. Milyen hatásai vannak a végrehajtási intézkedéseknek?

Egy bírósági okirat be nem tartása a mulasztó fél mulasztás miatti szankcionálhatóságát vonhatja maga után. A bíróság által kiszabható szankció lehet pénzbírság vagy a mulasztás rendezéséig tartó szabadságvesztés. Ennélfogva nincs korlátozva azon időszak, amely alatt egy személyt szabadságvesztés alá lehet vonni. Ez vonatkozik bármely olyan harmadik félre is, aki megszegi a bírósági okiratban foglaltakat.

Lap tetejeLap teteje

Fontos megjegyezni, hogy a bírósági okiratok végrehajtásáról szóló 1926. évi törvény 20. szakasza értelmében az adósnak egy részletfizetésre vonatkozó végzés betartásának elmulasztása miatti szabadságvesztésre ítélése nem értelmezhető az adósság vagy bármely részének kielégítéseként vagy megszűnéseként, és nem fosztja meg a hitelezőt attól a jogától, hogy az adósság visszafizetésére más jogorvoslatokhoz folyamodjon.

A bírósági okiratok betartásával kapcsolatban a bankokra és más pénzügyi intézményekre ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint a többi félre. A bírósági okirat hatálya alá kifejezetten nem tartozó körülmények esetén figyelembe kell venni az ilyen intézménynél tárolt személyes információkra irányadó jogszabályokat és rendelkezéseket (például az 1988. évi adatvédelmi törvényt)

3.3. Meddig érvényesek ezek az intézkedések?

Egyes végzések mindig meghatározzák azt a határidőt, amelyen belül az érintett félnek teljesítenie kell a végzésben foglaltakat, bár nem mindig ez a helyzet. Az ítélet tizenkét évig érvényes, noha egyes meghozható végrehajtási intézkedésekre bírósági szabályzatban vagy jogszabályban megállapított határidők vonatkoznak. Példa erre a Fellebbviteli Bíróság végrehajtási végzése, ami a kibocsátásától számított egy évig érvényes. Ezen időszak letelte után új végrehajtási végzésre van szükség.

4. Van-e lehetőség egy ilyen intézkedést előíró határozat ellen fellebbezni?

A fellebbezés általában nem magára a bíróság hivatala által engedélyezett végrehajtási intézkedésre irányul, hanem az annak alapjául szolgáló érdemi ítéletre vagy végzésre. Az érintett fél a fellebbviteli bírósághoz fordulhat olyan értelmű kérelmével, hogy az ítéletet vagy végzést helyezzék hatályon kívül. A fellebbezésre nyitva álló határidők eltérőek, és ezek a következők:

A megyei bíróságtól a helyi bíróságra: az ítélet vagy végzés időpontjától számított 14 nap

A helyi bíróságtól a Fellebbviteli Bíróságra: a végzés időpontjától számított 10 nap

A megyei bíróságtól a Fellebbviteli Bíróságra: a végzés jogerőre emelkedésének napjától számított 6 nap (külföldi ítélet végrehajtása esetén a végzés kézbesítésétől számított egy hónap)

A Fellebbviteli Bíróságtól a Legfelsőbb Bíróságra: a végzés jogerőre emelkedésének napjától számított 21 nap

A fellebbezés benyújtása önmagában nem felfüggesztő hatályú az ítélet vagy a végzés tekintetében.

« Ítéletek végrehajtása - Általános információk | Írország - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 20-02-2007

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság