Euroopan komissio > EOV > Oikeuden päätösten täytäntöönpano > Irlanti

Uusin päivitys: 16-03-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeuden päätösten täytäntöönpano - Irlanti

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Sivun alkukielistä versiota on päivitetty, ja se on siirretty Euroopan oikeusportaaliin.


 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Mitä täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tarkoittaa? 1.
2. Millä edellytyksillä päätös täytäntöönpanosta voidaan antaa? 2.
2.1. Menettely 2.1.
2.2. Aineelliset edellytykset 2.2.
3. Täytäntöönpanotoimien tarkoitus ja luonne 3.
3.1. Minkä tyyppinen varallisuus voi olla täytäntöönpanon kohteena? 3.1.
3.2. Mitä vaikutuksia täytäntöönpanotoimilla on? 3.2.
3.3. Mikä on täytäntöönpanon voimassaoloaika? 3.3.
4. Voiko täytäntöönpanopäätöksestä valittaa? 4.

 

1. Mitä täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tarkoittaa?

Täytäntöönpanoa ei ole tarkkaan määritelty Irlannissa. Käytännössä se tarkoittaa tuomioistuimen antaman tuomion tai määräyksen toteuttamista. Tuomioistuin vahvistaa usein täytäntöönpanotoimen ennen sen toteuttamista.

Yleisimmät tavat panna siviili- ja kauppaoikeudellisia tuomioita täytäntöön Irlannissa ovat seuraavat:

Takavarikko (Execution)

Toimi sisältää tuomiossa tarkoitetun velallisen tavaroiden takavarikoimisen. Tuomioistuin antaa tuomiossa tarkoitetun velkojan hakemuksesta määräyksen rekisteriviranomaiselle (County Registrar) tai ulosoton valvojalle (Sheriff) Dublinissa ja Corkissa. Määräyksen sisältönä on takavarikoida tuomiossa vahvistettua määrää (oikeudenkäyntikulut mukaan luettuna) vastaava omaisuus. Omaisuus voidaan sitten myydä velkojen maksamiseksi.

Rekisteröinti 

Annettu tuomio voidaan saattaa julkiseksi rekisteröimällä se High Courtin tuomiorekisteriin. Rekisteri sisältää District Courtin, Circuit Courtin tai High Courtin antamia tuomioita, jotka velkoja on pyytänyt rekisteröimään. Velallisen nimi ja osoite sekä tuomion tiedot julkaistaan joissakin sanomalehdissä ja kaupallisissa julkaisuissa kuten Stubbs Gazette. Sen lisäksi luottolaitokset kirjaavat tiedon ylös, ja maksamaton tuomio voi vaikuttaa velallisen rahoituksen saantiin.

Oikeuden määräämää kiinnitystä koskeva vala (Judgment Mortgage Affidavit)

Velkoja voi antaa valaehtoisen vakuutuksen, joka voidaan kirjata tuomioistuimen suostumuksella koskemaan velallisen omaisuutta. Omaisuuden myyntituotto on käytettävä, ottaen huomioon muiden kiinnitysten etusijat, velan suorittamiseen ennen tuoton maksamista velalliselle. Lisätoimina voidaan tehdä hakemus, joka koskee vakuustakavarikkoa (well charging order) tai omaisuuden myyntimääräystä (order for the sale of the property).

Sivun alkuunSivun alkuun

Ulosmittausmääräys (Instalment Orders) / vangitsemismääräys (Committal Orders)

District Courtiin voidaan tehdä hakemus, joka koskee tuomiossa vahvistetun saatavan maksamista erissä Enforcement of Court Orders Acts 1926 and 1940 -lakien (tuomioistuinten määräysten täytäntöönpanoa koskevat lait) mukaisesti. Tuomioistuin päättää, velallisen varallisuuden tutkittuaan, maksuerien suuruuden. Vangitsemismääräystä voidaan käyttää vain luonnollisia henkilöitä kohtaan, eikä sitä voida soveltaa oikeushenkilöihin eli yrityksiin. Ulosmittausmääräyksen maksuerän maksamatta jättäminen voi johtaa vangitsemismääräyksen soveltamiseen.

Palkanulosmittausta koskeva määräys (Attachment of Earnings)

Velkoja voi saada tuomioistuimelta määräyksen, jonka mukaan velallisen palkasta tehdään suoraan vähennyksiä. Tällöin maksu tapahtuu suoraan velallisen työnantajalta velkojalle.

Maksukielto (Garnishee Order)

Jos tuomiossa mainitulla velkojalla on tiedossaan, että kolmas osapuoli on velkaa tuomiossa tarkoitetulle velalliselle, hän voi tehdä hakemuksen tuomioistuimeen ja pyytää, että kyseinen kolmas osapuoli maksaa tietyn rahamäärän suoraan velkojalle.

Pesänhoitaja (Receiver by Equitable Execution)

Tuomioistuin määrää pesänhoitajan hoitamaan esimerkiksi velallisen omaisuuden myyntituottoa velkojen maksamiseksi.

On tärkeää huomata, että tuomion täytäntöönpanokeinot ovat tuomiossa tarkoitetun velkojan ja asianajajien vastuulla. Tuomioistuinlaitos ei ehdota mitään erityistä toimenpidettä. Edellä olevaa luetteloa ei ole tarkoitettu tyhjentäväksi, vaan siinä pelkästään luonnehditaan yleisimpiä käytettyjä menettelyjä.

Sivun alkuunSivun alkuun

2. Millä edellytyksillä päätös täytäntöönpanosta voidaan antaa?

2.1. Menettely

Täytäntöönpanoperuste voi olla joko tuomioistuimen tuomio tai tuomioistuimen ulkopuolinen päätös. Se voi olla tuomioistuimen antama määräys tai High Courtin taikka Circuit Courtin rekisteriviranomaisen summaarisessa menettelyssä antama tuomio.

Yleensä on tarpeen saada tuomion antaneelta tuomioistuimelta lupa tuomion täytäntöönpanoon. Joissain tapauksissa kuitenkin, kuten takavarikossa, rekisteröinnissä ja oikeuden määräämää kiinnitystä koskevan valan yhteydessä, tuomioistuimelle ei tarvitse tehdä hakemusta. Luvan voi antaa kyseisen oikeuden kanslia.

Jos kyse on muiden tuomioistuinten täytäntöönpanosta EU:n lainsäädännön nojalla, High Court on toimivaltainen. Asetukseen (EY) N:o 44/2001 liittyvät toimet on uskottu Master of the High Court - nimiselle viranomaiselle. Avoimessa oikeuden istunnossa voi tehdä hakemuksen tuomion julistamiseksi täytäntöönpanokelpoiseksi Irlannissa ja sitä koskevan täytäntöönpanomääräyksen antamiseksi.

Tuomio, joka on julistettu asetuksen (EY) N:o 805/2004 mukaiseksi eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi, tunnustetaan, sillä on samat vaikutukset kuin High Courtin antamalla tuomiolla ja se pannaan samoin myös täytäntöön. Menettelyä koskevat kansalliset säädökset löytyvät vuoden 2005 S.I. 648 -julkaisusta.

Jos kyse on riitauttamattomaan vaatimukseen annetusta tuomiosta, joka on pantava täytäntöön toisessa EU:n jäsenvaltiossa, tuomion antaneella tuomioistuimella on toimivalta käsitellä sen täytäntöönpanoon liittyviä hakemuksia eurooppalaista täytäntöönpanoperustetta koskevan asetuksen (EY) N:o 805/2004 mukaisesti.

Sivun alkuunSivun alkuun

Tuomion täytäntöönpanoa koskevan hakemuksen jättää yleensä tuomioistuimeen (tai sen kansliaan) lakimies, joskaan velkojalla ei tarvitse olla oikeudellista edustajaa. Kaikki hakemukset on kuitenkin jätettävä henkilökohtaisesti, eikä niitä voi lähettää postitse. Menettelystä saa lisätietoja ottamalla yhteyttä High Courtin Judgments Section -osastoon, jonka sähköpostiosoite on HighCourtCentralOffice@Courts.ie.

Tuomioistuimen perimät maksut ovat pieniä, ja niiden suuruuden saa selville Internet-osoitteesta www.courts.ie English. Kulut, jotka ovat aiheutuneet toimisto- tai oikeudenkäyntiasianajajien käytöstä, ovat velkojan ja oikeudellisten edustajien välinen asia. Tuomioistuin voi määrätä korvattavaksi täytäntöönpanomenettelystä aiheutuneet kustannukset osittain tai kokonaan.

2.2. Aineelliset edellytykset

Enforcement of Court Orders Act 1926 -lain 15 §:ssä (tuomioistuimen määräysten täytäntöönpanoa koskeva laki, sellaisena kuin se on korvattu Courts (No. 2) Act 1986 -lain (tuomioistuimia koskeva laki) 5 §:n 1 momentilla) säädetään, että silloin kun perittävä saatava perustuu tuomioistuimen antamaan määräykseen, velkoja voi jättää District Courtiin haasteen, jossa velallinen velvoitetaan osallistumaan varallisuutensa selvittämiseen District Courtissa. Täytäntöönpanomääräystä koskeva hakemus on jätettävä kuuden vuoden kuluessa määräyksen päiväyksestä. Velkojan on esitettävä alkuperäistä saatavaa koskevat todisteet, ja velallisen on täytettävä varallisuuttaan koskeva lausunto. Vuonna 1926 annetun lain 16 §:ssä, sellaisena kuin se on muutettuna 1986 annetun lain 9 §:llä, sallitaan uusien todisteiden esittäminen velallisen tai velkojan kuulustelussa. Täytäntöönpanomääräys voi olla voimassa 12 vuoden ajan kyseisen määräyksen päiväyksestä.

Sivun alkuunSivun alkuun

3. Täytäntöönpanotoimien tarkoitus ja luonne

3.1. Minkä tyyppinen varallisuus voi olla täytäntöönpanon kohteena?

Kaikentyyppinen varallisuus, paitsi helposti pilaantuvat tavarat ja velallisen hallussa palautusoikeudella olevat tavarat, voivat olla täytäntöönpanon kohteena

3.2. Mitä vaikutuksia täytäntöönpanotoimilla on?

Tuomioistuimen antaman määräyksen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa, että asianosainen saa rangaistuksen oikeuden halventamisesta. Tuomioistuimen määräämä rangaistus voi olla sakkoa tai vankeutta kunnes tuomarilta pyydetään anteeksi (purging contempt). Henkilön vapaudenmenetyksen kestoa ei siis ole rajoitettu. Tätä sovelletaan myös kaikkiin kolmansiin osapuoliin, jotka rikkovat tuomioistuimen määräyksen ehtoja.

On tärkeää huomata, että Enforcement of Court Orders Act 1926 -lain 20 §:n mukaan se, että velallinen tuomitaan vankeuteen ulosmittausmääräyksen maksuerän maksamatta jättämisen vuoksi, ei merkitse velan tai minkään sen osan maksua tai lakkaamista, eikä sen käyttö estä velkojaa käyttämästä muita oikeuskeinoja saatavan perimiseen.

Pankit ja muut rahoituslaitokset ovat samalla tavalla kuin muutkin osapuolet velvollisia noudattamaan tuomioistuimen antamia määräyksiä. Niissä tilanteissa, joita tuomioistuimen määräys ei erityisesti koske, olisi tarkasteltava lakeja ja asetuksia, jotka koskevat sellaisen laitoksen hallussaan pitämiä henkilötietoja (esimerkiksi Data Protection Act 1988 (tietosuojaa koskeva laki)).

Sivun alkuunSivun alkuun

3.3. Mikä on täytäntöönpanon voimassaoloaika?

Tietyissä määräyksissä ilmoitetaan aina sen ajanjakson kesto, jonka aikana asianosaisen on noudatettava määräystä, mutta näin ei aina ole. Tuomio on voimassa 12 vuotta, mutta joillakin mahdollisesti myönnettävillä täytäntöönpanotoimilla on tuomioistuimen säännöissä tai lainsäädännössä asetettuja voimassaoloaikoja. Esimerkkinä mainittakoon High Courtin täytäntöönpanomääräys, jonka voimassaoloaika on yksi vuosi sen antamisesta. Sen ajanjakson jälkeen tarvitaan uusi täytäntöönpanomääräys.

4. Voiko täytäntöönpanopäätöksestä valittaa?

Valitus ei yleensä kohdistu itse täytäntöönpanomääräykseen sellaisena kuin tuomioistuimen kanslia on sen antanut, vaan siihen tuomioon tai määräykseen, johon se perustuu. Asianosainen voi valittaa muutoksenhakutuomioistuimeen ja pyytää, että tuomio tai määräys kumotaan. Valituksen tekemistä koskevat määräajat vaihtelevat, ja ovat seuraavat:

District Courtista Circuit Courtiin: 14 päivää tuomiosta tai määräyksestä

Circuit Courtista High Courtiin: 10 päivää määräyksestä

Master’s Courtista High Courtiin: kuusi päivää siitä, kun määräyksestä tuli lopullinen (yksi kuukausi määräyksen tiedoksiannosta, jos kyse on ulkomaisen tuomion täytäntöönpanosta)

High Courtista Supreme Courtiin: 21 päivää siitä, kun määräyksestä tuli lopullinen.

Valituksen tekeminen ei itsessään merkitse tuomion tai määräyksen täytäntöönpanon keskeytymistä.

« Oikeuden päätösten täytäntöönpano - Yleistä | Irlanti - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 16-03-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta