Europa-Kommissionen > ERN > Tvangsfuldbyrdelse > Irland

Seneste opdatering : 02-03-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Tvangsfuldbyrdelse - Irland

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad betyder fuldbyrdelse i civil- og handelsretlige sammenhænge? 1.
2. Under hvilke omstændigheder kan et retskraftigt krav eller afgørelse gøres gældende? 2.
2.1. Fremgangsmåde 2.1.
2.2. Materielbetingelser 2.2.
3. Fuldbyrdelsesforanstaltningernes formål og art 3.
3.1. I hvilke aktivtyper kan der ske fuldbyrdelse? 3.1.
3.2. Følgerne af fuldbyrdelsesforanstaltninger 3.2.
3.3. Foranstaltningernes gyldighed 3.3.
4. Er det muligt at anke en afgørelse om gennemførelse af en sådan foranstaltning? 4.

 

1. Hvad betyder fuldbyrdelse i civil- og handelsretlige sammenhænge?

I Irland findes der ingen nøjagtig definition af "fuldbyrdelse". I praksis er der tale om at udføre en dom eller en retskendelse. Denne fuldbyrdelse godkendes normalt af retten, før den udføres.

I det følgende beskrives en række almindeligt forekommende metoder til fuldbyrdelse af civil- og handelsretlige domme i Irland:

Udlæg ("execution")

Herved forstås, at domsskyldnerens aktiver beslaglægges. Efter anmodning fra rekvirenten, udsteder retten en kendelse, hvorefter justitssekretæren for det pågældende amt (i Dublin eller Cork dog sheriffen) skal konfiskere aktiver svarende til værdien af domsskylden (herunder evt. sagsomkostninger). Disse aktiver kan derefter afhændes til dækning af skylden.

Forkyndelse ("registration")

En dom kan forkyndes for offentligheden ved tinglysning i landsrettens domsregister. Dette register indeholder samtlige domme, som kreditor har bedt om at få registreret, uanset hvilken retsinstans der har afsagt den. Skyldnerens navn og adresse offentliggøres sammen med dommens detaljer i visse dagblade og kommercielle publikationer som Stubbs Gazette. Derudover registrerer kreditvurderingsbureauer disse oplysninger, og uindfriet gæld kan påvirke en debitors kreditværdighed.

Dom om prioritetserklæring ("judgment mortgage affidavit")

En rekvirent kan afgive en beediget erklæring, og med rettens godkendelse kan denne blive tinglyst over for skyldnerens ejendom. Provenuet ved salg af ejendommen skal under hensyntagen til andre prioriteter bruges til indfrielse af gælden, før der kan ske udbetaling til skyldneren. Et andet muligt skridt er at anmode om en udlægskendelse og en kendelse om salg af ejendommen.

TopTop

Afdragskendelse/udlægskendelse ("instalment order/committal order")

Der kan ansøges hos distriktsretten om en kendelse om betaling af afdrag i henhold til "Enforcement of Court Orders Acts" af 1926 og 1940. Under hensyntagen til debitors midler vil en dommer afgøre, hvor store afdrag der skal betales. En udlægskendelse kan kun gøres gældende over for fysiske og ikke over for juridiske personer, dvs. virksomheder. Ved manglende betaling af en afdragskendelse, kan der afsiges en udlægskendelse.

Tilbageholdelse ("attachment of earnings")

En domsrekvirent kan anmode om en kendelse, hvorefter der sker direkte fradrag i skyldnerens løn. Dermed sker der betaling direkte fra debitors arbejdsgiver til kreditor.

Betaling fra tredjemand ("Garnishee order")

Hvis en domsrekvirent er bevidst om, at en domsskyldner har et tilgodehavende hos en tredjemand, kan der anmodes om, at retten afsiger en kendelse om, at tredjemand betaler et givet beløb direkte til kreditor.

Bobestyrer til rimeligt udlæg ("receiver by equitable execution")

Med denne foranstaltning udpeger retten en bobestyrer over f.eks. provenuet fra salget af debitors aktiver med henblik på indfrielse af gælden.

Det er vigtigt at bemærke, at metoden til domsfuldbyrdelse afhænger af domsrekvirenten og dennes juridiske rådgivere. Retten foreslår ikke selv en særlig fremgangsmåde. Denne liste er ikke udtømmende, men giver en skitse over de mest anvendte fremgangsmåder.

2. Under hvilke omstændigheder kan et retskraftigt krav eller afgørelse gøres gældende?

2.1. Fremgangsmåde

Alle retslige og visse udenretslige afgørelser kan håndhæves. Ud over retskendelser indgår heri også summariske pådømmelser, der indføres af justitssekretæren i landsretten eller justitssekretæren i kredsretten.

TopTop

Normalt skal der indhentes tilladelse fra den domstol, der har afsagt dommen, før den kan håndhæves. I visse tilfælde, f.eks. ved udlæg, forkyndelse og dom om prioritetserklæring, kræves der imidlertid ikke ansøgning til domstolen. Her kan tilladelsen gives af det relevante retskontor.

Domme fra andre retsområder, der skal håndhæves efter EU-forordninger, falder ind under landsretten. De funktioner, der skal udøves i henhold til forordning (EF) 44/2001, er blevet tillagt præsidenten for landsretten, og der kan for åbne døre anmodes om en erklæring om, at en dom kan fuldbyrdes i Irland, og derefter kan der afsiges en fuldbyrdelseskendelse.

En dom, der klassificeres som en europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument efter forordning (EF) 805/2004, anerkendes og har samme virkning som en landsretsdom og håndhæves derefter. De nationale regler for denne proces kan findes i det irske statstidende, S.I. 648 af 2005.

Ved en dom, der afsiges på baggrund af et uanfægtet krav, der skal fuldbyrdes i en anden jurisdiktion i EU, har den domstol, der har afsagt dommen, jurisdiktion over anmodninger i forbindelse med fuldbyrdelsen efter forordning 805/2004 om europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokumenter.

Normalt rettes anmodningen om en kendelse til domstolen (eller domstolskontoret) af en advokat, men det kræves ikke, at kreditor repræsenteres af en jurist. Alle ansøgninger skal dog indgives personligt, og de kan ikke sendes pr. post. Det er muligt at få råd om den relevante praksis og procedure ved henvendelse til landsrettens domsafdeling på HighCourtCentralOffice@Courts.ie.

TopTop

De gebyrer, som retstjenesten pålægger, er minimale, og de gældende gebyrer kan findes under "Fees Orders" på www.courts.ie English. Eventuelle omkostninger til advokater er en sag mellem kreditorerne og deres jurister. Domstolen kan bestemme, at kreditor helt eller delvis skal kompenseres for udgifter i forbindelse med fuldbyrdelsesproceduren.

2.2. Materielbetingelser

Ifølge paragraf 15 i "Enforcement of Court Orders Act" af 1926 (senere ændret ved paragraf 5, stk. 1, i "Courts (No. 2) Act" af 1986) gælder det, at hvis der er tale om skyldig gæld i henhold til en retskendelse eller dom, kan kreditor anmode distriktsretten om at indkalde skyldneren, så en distriktsretsdommer kan vurdere dennes midler. Der skal anmodes om en fuldbyrdelseskendelse senest seks år efter udstedelsen af retskendelsen eller dommen. Kreditor skal fremlægge beviser for den oprindelige skyld, og skyldneren skal udfylde en formueerklæring. I paragraf 16 i 1926-loven med senere ændringer i paragraf 9 i 1986-loven gives der mulighed for bevisførelse og krydsforhør af debitor eller kreditor. En fuldbyrdelseskendelse kan gælde i tolv år efter udstedelsen af den oprindelige retskendelse eller dom.

3. Fuldbyrdelsesforanstaltningernes formål og art

3.1. I hvilke aktivtyper kan der ske fuldbyrdelse?

Der kan gøres udlæg i alle aktivtyper, bortset fra letfordærvelige varer eller varer, som skyldneren har i kommission.

TopTop

3.2. Følgerne af fuldbyrdelsesforanstaltninger

Hvis en part i en sag ikke overholder en retskendelse, kan han/hun straffes for foragt for retten. Retten kan idømme bøder eller fængselsstraf, indtil sagen er bragt i orden. Der er derfor ingen grænse for, hvor længe en person kan holdes fængslet. Dette gælder også for en tredjemand, der overtræder bestemmelserne i en retskendelse.

Det er vigtigt at bemærke, at selv om en skyldner jf. paragraf 20 i "Enforcement of Court Orders Act" af 1926 fængsles for ikke at have efterfulgt en betalingskendelse, betyder dette ikke, at gælden dermed betragtes som helt eller delvis betalt, og kreditor fratages dermed heller ikke andre retlige muligheder for at få gælden indfriet.

Banker og andre finansieringsinstitutter har samme forpligtelser som andre parter, for så vidt angår overholdelse af retskendelser. Hvis der foreligger omstændigheder, der ikke direkte er omfattet af en retskendelse, bør der tages hensyn til lovgivning og regler om personlige oplysninger, som et sådant institut måtte være i besiddelse af (f.eks. "Data Protection Act" af 1988).

3.3. Foranstaltningernes gyldighed

Af visse kendelser fremgår det, hvilken frist den pågældende part har til at opfylde betingelserne i kendelsen, men dette er ikke altid tilfældet. En dom har gyldighed i tolv år, selv om der kan udstedes fuldbyrdelsesforanstaltninger med tidsbegrænsning i henhold til retsreglerne eller lovgivningen. Som eksempel herpå kan nævnes en fuldbyrdelseskendelse fra landsretten, som gælder i ét år fra udstedelsen. Efter dette tidspunkt skal der udstedes en ny fuldbyrdelseskendelse.

4. Er det muligt at anke en afgørelse om gennemførelse af en sådan foranstaltning?

Normalt vil man ikke anke en fuldbyrdelsesforanstaltning, som er godkendt af et retskontor, men derimod selve den dom eller kendelse, som ligger til grund for foranstaltningen. En part kan anmode appelretten om at omstøde dommen eller kendelsen. Der gælder følgende frister for indgivelse af en anke:

Distriktsret til kredsret: 14 dage efter dommen eller kendelsen

Kredsret til landsret: 10 dage fra datoen for kendelsen

Overret til landsret: 6 dage fra sikring af kendelsen (én måned fra forkyndelse af kendelsen ved fuldbyrdelse af en udenlandsk dom)

Landsret til højesteret: 21 dage fra sikring af kendelsen.

Normalt har en anke ingen opsættende virkning for en dom eller kendelse.

« Tvangsfuldbyrdelse - Generelle oplysninger | Irland - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 02-03-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige