Europeiska Kommissionen > ERN > Verkställighet av domstolsavgöranden > Internationell rätt

Senaste uppdatering: 06-08-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Verkställighet av domstolsavgöranden - Internationell rätt

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


”Jag vill få en dom verkställd i ett land utanför EU, hur ska jag gå till väga?”

Flera internationella organisationer arbetar med verkställighet av domstolsavgöranden. Det finns också bilaterala konventioner mellan EU-länder och länder utanför EU.

Multilaterala överenskommelser

Konventionen av den 16 september 1988 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område (den så kallade Luganokonventionen) har ingåtts mellan EU-länderna och några medlemsstater i EFTA (Island, Norge, Schweiz) plus Polen. Luganokonventionen innehåller likadana bestämmelser som Brysselkonventionen av den 27 september 1968 (som bara gäller mellan EU-länderna). Nu är en ny konvention under utarbetande för att bestämmelserna i förordning (EG) nr 44/2001 (ofta kallad Bryssel I-förordningen) ska gälla även för de länder som undertecknat Luganokonventionen.

Det finns andra internationella konventioner som ännu inte har trätt i kraft. Så är fallet med Haagkonventionen English - français av den 1 februari 1971 om erkännande och verkställighet av utländska domar på privaträttens område, som inte har ratificerats av tillräckligt många länder. En ny konvention om avtal om behörig domstol antogs 2005 av Haagkonferensen för internationell privaträtt. Denna konvention har ännu inte trätt i kraft.

Möjligheten att få en dom verkställd ingår som en del i den grundläggande rätten till en rättvis rättegång inom skälig tid (artikel 6 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Deutsch - English - français - italiano). Europarådet antog därför 2001 en resolution English - français om tillvägagångssätt och medel för att effektivt verkställa domstolsavgöranden. Europarådet arbetar också med en rekommendation om gemensamma europeiska regler och principer för verkställighet och exekutiva myndigheter.

Till börjanTill början

Bilaterala konventioner

Flera medlemsstater har ingått bilaterala konventioner om erkännande och verkställighet av domstolsavgöranden med länder utanför EU. Vill du veta mer? Klicka på respektive medlemsstats flagga.

Referensdokument

 • Konvention av den 30 juni 2005 om avtal om behörig domstol English - français (Haagkonferensen för internationell privaträtt)
 • Resolution English - français nr 3 om tillvägagångssätt och medel för att effektivt verkställa domstolsavgöranden (Europarådet, europeiska justitieministrarnas tjugofjärde konferens, Moskva, 4–5 oktober 2001)
 • Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område
 • Konvention 88/592/EEG om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område, upprättad i Lugano den 16 september 1988
 • Brysselkonventionen från 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område (konsoliderad version)
 • Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Deutsch - English - français - italiano (Europarådet)

« Verkställighet av domstolsavgöranden - Allmän information | Internationell rätt - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 06-08-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket