Европейска комисия > ЕСМ > Изпълнение на съдебни решения > Международно право

Последна актуализация: 30-03-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Изпълнение на съдебни решения - Международно право

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


За последната актуализация на текста моля вижте dansk - ελληνικά - English - español - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska

„Бих желал да приведа в изпълнение съдебно решение в държава, която не е членка на Европейския съюз.”

Различни международни организации са се ангажирали да работят успоредно по темата за привеждане в изпълнение на решения. Съществуват и двустранни споразумения между държавите-членки и нечленуващи страни.

Многостранни споразумения

Целта на Споразумението от 16 септември 1988 г. относно компетентността и привеждането в изпълнение на решения в гражданските и търговски дела („Конвенцията от Лугано”, включваща държавите-членки и Исландия, Норвегия, Швейцария и Полша) е да разшири правилата, заложени в Конвенцията от Брюксел от 27 септември 1968 г., прилагани между държавите-членки, в отношенията между държавите-членки и държавите-членки на ЕАСТ и Полша. Разработен е и проект за нова конвенция, което да разшири Регламент Брюксел I – Регламент No 44/2001 – който пък замества Брюкселската конвенция в отношенията между държавите-членки и държавите от Лугано.

Други международни споразумения, изработени в този контекст не са влезли в сила. Такъв е случаят със Конвенцията English - français от Хага завършена на 1 февруари 1971 г. относно юрисдикцията, признаването и привеждането в изпълнение на чуждестранни решения в гражданските и търговски дела, която не бе ратифицирана от достатъчен брой държави. Съществува и проект за международна конвенция относно юрисдикцията, признаването и привеждането в изпълнение на решения, която се договаря в момента на Хагската конференция по частно международно право.

НагореНагоре

Привеждането в изпълнение се счита за неотменна част от основното човешко право на справедлив процес в разумни срокове, във връзка с член 6 от Европейската конвенция Deutsch - English - français - italiano по човешките права. В този контекст Съветът на Европа прие през 2001 г. Резолюция English върху основния подход и средства за постигане на ефективно привеждане в изпълнение на съдебни решения. Подготвя се и препоръка, която да определи общите европейски правила и принципи относно процедурите за привеждане в изпълнение и съдия изпълнителите.

Двустранни споразумения

Някои държави-членки са сключили двустранни конвенции с държави, които не са членки на Съюза относно признаването и привеждането в изпълнение на чуждестранни решения. За да се запознаете с тях вижте на страниците на отделните държави-членки с щракване върху техните знамена.

НагореНагоре

Свързани документи

 • Конвенция 88/592 относно юрисдикцията и привеждането в изпълнение на решения в гражданските и търговски дела - Лугано, 16 септември 1988 г.
 • Конвенция от Брюксел от 1968 г. относно юрисдикцията и привеждането в изпълнение на решения в гражданските и търговски дела (консолидирана версия)
 • Регламент на Съвета No 44/2001 от 22 декември 2000 г. относно юрисдикцията, признаването и привеждането в изпълнение на решения в гражданските и търговски дела
 • Проект English - français за конвенция относно юрисдикцията, признаването и привеждането в изпълнение на чуждестранни решения в гражданските и търговски дела (Хагска конференция за частното международно право)
 • Конвенция Deutsch - English - français - italiano за Защита на човешките права и основните свободи (Съвет на Европа)
 • Резолюция English No 3 относно основния подход и средства за постигане на ефективно привеждане в изпълнение на съдебни решения (Съвет на Европа, 24-та Конференция на европейските министри на правосъдието (Москва, октомври 2001 г.)

« Изпълнение на съдебни решения - Обща информация | Международно право - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 30-03-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство