Europeiska Kommissionen > ERN > Verkställighet av domstolsavgöranden > Ungern

Senaste uppdatering: 19-04-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Verkställighet av domstolsavgöranden - Ungern

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad menas med verkställighet i privaträttsliga och handelsrättsliga ärenden? 1.
2. Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel eller ett verkställbart beslut utfärdas? 2.
2.1. Förfarande 2.1.
2.2. Materiella villkor 2.2.
3. Vad kan verkställighetsåtgärder avse och vad kännetecknar dem? 3.
3.1. Vilken typ av tillgångar kan bli föremål för verkställighet? 3.1.
3.2. Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd? 3.2.
3.3. Vilken giltighet har sådana åtgärder? 3.3.
4. Kan beslut om verkställighet överklagas? 4.

 

1. Vad menas med verkställighet i privaträttsliga och handelsrättsliga ärenden?

Definiera begreppet verkställighet

Verkställighet är ett civilrättsligt förfarande som används i otvistiga ärenden för att med statliga tvångsåtgärder genomdriva förpliktelser som fastställts i dom, i lag eller i annan handling.

Sammanfatta vilka verkställighetsåtgärder som kan vidtas mot svaranden i avsikt att få ett förhållande fastställt, en förpliktelse fullgjord eller en fordran betald

Tvångsåtgärderna kan indelas dels i sådana som avser en gäldenärs ekonomi, dels hans eller hennes person.

Ekonomiska tvångsåtgärder verkställs av domstol och förrättningsmän, medan tvångsåtgärder mot person verkställs av polis med utgångspunkt i en dom eller ett domstolsföreläggande. De vanligaste ekonomiska tvångsåtgärderna är:

 • frysning av lön eller arvode,
 • utmätning och exekutiv auktion av lös egendom,
 • uppsägning av lån, frysning av konton,
 • övertagande av gäldenärens fordringar på tredje man,
 • beslag och exekutiv auktion av fast egendom, samt
 • vite eller böter.

2. Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel eller ett verkställbart beslut utfärdas?

2.1. Förfarande
Är alla domar och övriga beslut verkställbara?

Rättslig verkställighet bygger huvudsakligen på domar. Verkställande kan även ske av förpliktelser som fastställts genom ett föreläggande från något rättsligt organ (t.ex. en notarie eller en disciplinär myndighet) eller genom ett beslut i en officiell handling (t.ex. en notariserad handling). Förutom domar verkställs oftast myndighetsbeslut enligt förvaltningsrättsliga bestämmelser.

Till börjanTill början

Krävs en dom för att verkställighet skall tillåtas?

Vanligen krävs ingen formell dom för verkställighet, utan domstolen förordnar om verkställighet t.ex. med utgångspunkt i en handling som intygar att verkställighet kan ske. I vissa fall utfärdas ett verkställighetsföreläggande, t.ex. i försäkringsärenden.

Vilken domstol är behörig att förordna om verkställighet?

Vanligen utfärdas beslut om verkställighet av den domstol i första instans som prövat ärendet. Om verkställigheten inte bygger på dom, utan på någon annan handling (t.ex. en notariserad handling) ligger behörigheten hos den lokala domstolen på den ort där gäldenären har sitt hemvist, sitt säte eller på den ort där tillgångarna finns. Om det är en utländsk dom som skall verkställas fattas beslutet om verkställighet inom länsdomstolens jurisdiktion av den lokala domstolen på den ort där gäldenären har sitt hemvist, sitt säte eller på den ort där tillgångarna finns. I Budapest är det den centrala distriktsdomstolen som är behörig (Budai Központi Kerületi Bíróság). Närmare bestämmelser finns i LIII i 1994 års lag om domstolars behörighet i verkställighetsärenden.

Beskriv förrättningsmännens ställning, behörighet, uppgifter och begränsningar

Verkställighetsåtgärderna genomförs av förrättningsmän (som finns vid enskilda domstolar och länsrätter). Åtgärderna är bindande för alla parter. Förrättningsmännen är offentligt anställda med myndighetsbefogenheter.

Privaträttsliga förpliktelser verkställs huvudsakligen av oberoende förrättningsmän. Dessa är oavhängiga och utnämns av inrikesministern för tjänstgöring vid vissa lokala domstolar inom vissa angivna behörighetsområden. De är inte offentligt anställda utan får betalt för sina tjänster av sina kunder.

Till börjanTill början

Vid länsrätterna verkställs besluten av förrättningsmän, som tar hand om verkställandet av rättsliga fordringar och i rättslig mening är anställda av länsrätterna. De är behöriga på samma områden som den länsrätt vid vilken de är anställda, och deras ställning vid rätten anges närmare av länsrättens ordförande.

Får advokat eller annat juridiskt ombud begära att få frågan om verkställighet prövad?

I privaträttsliga frågor är det i allmänhet möjligt att begära verkställighet hos domstol på olika sätt: begäran kan göras av advokat men det är inte obligatoriskt med juridiskt ombud i förfarandet.

Redogör för kostnaderna för de olika typerna av verkställighetsåtgärder

De sedvanliga kostnaderna för verkställighet består huvudsakligen av arbetsersättning, arvode och kostnadsersättning, enligt förordning 14/1994 om förrättningskostnader (IX. 8.) IM. Storleken på arbetsersättningen följer storleken på den penningfordran som skall drivas in: ju större fordran desto högre arbetsersättning. Om det är småbelopp som skall drivas in beräknas arbetskostnaden istället på den tid som ägnats åt ärendet. För verkställighet utgår ett förrättingsarvode som beräknas i samband med verkställandet. Det avser enligt den tillämpliga förordningen kostnadsersättning mot kvitto för småutlägg och därutöver ett kostnadstillägg på 50 % på arbetsersättningen. Förrättningsarvodet beror på storleken på fordran. Om det är småbelopp som skall drivas in utgår ett arvode till fast belopp. Rättshjälp enligt lag och kostnadsnedsättning eller avskrivning kan också komma att tillämpas på verkställighetsärenden. Efter behovsprövning kan därför sökanden befrias från förrättnings- och rättegångskostnaderna.

Till börjanTill början

2.2. Materiella villkor
Vilka kriterier tillämpar domstolen för att bevilja verkställighetsåtgärder som avser fullgörande av förpliktelser?

Domstolen beviljar rättslig verkställighet om det beslut som ligger till grund för verkställigheten medför en förpliktelse, har vunnit laga kraft eller tillåter interimistisk verkställighet, och om fristen för att fullgöra förpliktelsen löpt ut.

Särskilda regler kan tillämpas på indrivning av underhåll som är utestående sedan sex månader tillbaka. Man kan då ingripa om sökanden gör troligt att gäldenären uppsåtligen kommer att försvåra återbetalningen av det utestående underhållet, eller om det finns grund för att anta att genomförandet kommer att förhindras. När det gäller verkställighet av utländska domar prövar domstolen även om verkställigheten av den utländska domen är förenlig med lag, internationella överenskommelser och fördrag samt med EG-lagstiftningen.

Vilka kriterier tillämpar domstolen för att bevilja verkställighetsåtgärder som avser gäldenären?

Domstolen uppmärksammar de uppgifter om gäldenären som sökanden lämnat på de handlingar och formulär som åtföljer begäran om verkställighet. Uppgifterna avser t.ex.

 • gäldenärens namn och andra uppgifter som krävs för identifikation,
 • något beroende på ärendets art uppgift om gäldenärens hemvist, arbetsplats eller säte, bostadsort samt var de tillgångar verkställigheten avser befinner sig (den sökande måste lämna åtminstone en av dessa upplysningar).

Domstolen kan bara bevilja verkställighet om den förfogar över de ovannämnda uppgifterna om gäldenären.

Till börjanTill början

3. Vad kan verkställighetsåtgärder avse och vad kännetecknar dem?

3.1. Vilken typ av tillgångar kan bli föremål för verkställighet?
Följande kan bli föremål för verkställighetsåtgärder:
 • Tillgångar på bankkonto. Men lagen tillförsäkrar fysiska personer undantag upp till ett visst belopp (beneficium).
 • Lös egendom. Däremot får man inte ianspråkta sådan egendom som krävs för uppehållet och som omfattas av beneficium, t.ex.
  • nödvändiga kläder,
  • möbler som är nödvändiga för gäldenärens hushåll, och
  • läkemedel som gäldenären behöver på grund av sjukdom osv.
 • Fast egendom (utan hänsyn till dess karaktär, användningsområde, eventuella rättsliga eller förbudsmässiga belastningar eller huruvida egendomen uppförts i register eller ej). Undantag görs för sådan fast egendom som i likvidationsförfarandet inte är att betrakta som en del av gäldenärens tillgångar.
 • Vid sidan om de ovannämnda undantagen kan utmätning ske bl.a. av gäldenärens arbetsinkomst, pension, arvoden (som från fall till fall kan ingå i beneficium), aktier, fordringar på tredje man osv.
3.2. Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?
Behåller gäldenären förfoganderätten över egendomen?

Gäldenärens rätt att förfoga över lös egendom eller bankkonton när verkställighet begärts regleras i lag. När utmätt lös egendom även beläggs med kvarstad är den inte längre i gäldenärens besittning. Om fast egendom utmäts kan gäldenären fortsätta förfoga över och avyttra den, men endast inom de ramar som anges i utsökningsbestämmelserna.

Till börjanTill början

Vilka påföljder kan vidtas mot gäldenärer som inte samarbetar?

Om gäldenären inte tar vederbörlig hänsyn till i lag fastställda förpliktelser eller hindrar verkställighet kan domstolen utdöma vite med högst 500 000 forint.

Om gäldenären fysiskt motsätter sig verkställighet ingriper behörig polis och får vidta tvångsåtgärder mot gäldenärens person.

Om gäldenären aktivt (våldsamt) motsätter sig verkställighetsförfarandet kan det leda till straffrättsliga påföljder. Det är även förenat med straffrättsligt ansvar om gäldenären skaffar undan den utmätta egendomen, bryter för verkställigheten ditsatta sigill eller öppnar låsta utrymmen för att komma åt egendom som utmätts, belagts eller skall beläggas med kvarstad (egenmäktigt förfarande).

Vilka skyldigheter har bankerna att lämna uppgifter och frysa banktillgångar?

Bankerna är skyldiga att lämna uppgift om gäldenären, tillgångar och konton, samt i särskilda fall frysa banktillgångarna. Banken kan hållas civilrättsligt ansvarig i dessa frågor.

Vilka påföljder kan vidtas om tredje man vägrar samarbeta?

Banker som försummar de förpliktelser som verkställigheten medför kan ådömas vite och kan om de vägrar samarbeta krävas på den utestående fordran. Liksom övriga personer som är skyldiga att medverka till förfarandet kan även gäldenärens arbetsgivare hållas ansvarig för införsel på lön.

3.3. Vilken giltighet har sådana åtgärder?
Finns någon i lag eller dom fastställd frist?

Preskriptionstiden för fordringar är den som gäller för övriga privaträttsliga förpliktelser (vanligen fem år) och fristen börjar löpa från det att domen vunnit laga kraft. När preskriptionstiden löpt ut kan inget beslut längre fattas om fordran och tidigare verkställighetstalan får inte tas upp till ny prövning. Preskriptionstiden avbryts - liksom i förfarandet för att fastställa fordran - av alla åtgärder som avser verkställighet, och fristen börjar då löpa på nytt.

Till börjanTill början

4. Kan beslut om verkställighet överklagas?

a) Återtagande av exekutionstiteln och annullering av verkställighetsklausulen

Om verkställigheten grundas på en exekutionstitel som utfärdats av domstol finns en möjlighet att begära återtagande av grundhandlingen eller annullering av verkställighetsklausulen med åberopande av att domstolen inte borde ha utfärdat dem.

 • Vem får ansöka om återtagande av exekutionstitel eller annullering av en verkställighetsklausul?

Det är gäldenären, den som ansökt om verkställighet eller domstolen på eget initiativ som kan begära återtagande av en exekutionstitel eller annullering av en verkställighetsklausul.

 • Vilken domstol är behörig att pröva ansökan?

Ansökan skall lämnas till den domstol som beslutat om verkställighet.

 • Inom vilken frist måste ansökan göras?

Det finns ingen frist för denna typ av ansökningar, som alltså får göras när som helst.

 • Vilka verkningar har ansökan?

Om domstolen bifaller ansökan återkallas exekutionstiteln eller annulleras verkställighetsklausulen. Detta beslut får överklagas.

b) Överklagande av verkställighet

Om det föreligger formella hinder för beviljandet av verkställighet finns anledning att överklaga.

 • Vem har rätt att överklaga beslutet?

Gäldenären eller den som ansökt om verkställighet har rätt att överklaga.

 • Vilken domstol är behörig att pröva överklagandet?

Överklagandet skall ges in till andra instans över den domstol som beslutat om verkställighet. Det är domstolen i andra instans som är behörig att pröva överklagandet.

Till börjanTill början

 • Inom vilken frist måste överklagandet lämnas in?

Överklagandefristen löper ut 15 dagar efter den dag domen meddelades.

 • Vilka verkningar har ett överklagande?

Om den dom som ligger till grund för verkställigheten är riktig i sak befäster andrainstansrätten denna. I annat fall ändras domen. Om det förekommit procedurfel ogiltigförklaras domen och andrainstansrätten återförvisar ärendet till lägre instans.

c) Överklagande av beslutet om att återta en exekutionstitel
 • Vem har rätt att överklaga beslutet?

Den som ansökt om verkställighet har rätt att överklaga beslut om att återta en exekutionstitel.

 • Vilken domstol är behörig att pröva överklagandet?

Överklagandet skall ges in till andra instans över den domstol som beslutat om verkställighet. Det är domstolen i andra instans som är behörig att pröva överklagandet.

 • Inom vilken frist måste överklagandet lämnas in?

Överklagandefristen löper ut 15 dagar efter den dag domen meddelades.

 • Vilka verkningar har ett överklagande?

Om domen om verkställighet är riktig i sak befäster andrainstansrätten den. I annat fall ändras domen. Om det förekommit procedurfel ogiltigförklaras domen och andrainstansrätten återförvisar ärendet till lägre instans.

Förrättningsmannen får vidta de åtgärder som krävs och behöver inget tillstånd från domstol för detta. Invändning mot verkställighet kan göras genom särskilda rättsmedel. Invändning får göras av gäldenären, den som ansökt om verkställighet samt andra berörda. Invändning mot verkställighet skall inges inom 15 dagar från det att verkställighetsåtgärderna vidtogs. Om käranden fick kännedom om åtgärderna först senare eller var förhindrad att göra en invändning inom utsatt tid skall fristen räknas från det att käranden fick kännedom om åtgärderna eller från det att hindret att göra invändning undanröjts. Invändning måste göras senast sex månader efter det att åtgärderna vidtogs. Om domstolen bifaller invändningen annullerar den förättningsmannens åtgärder såsom lagstridiga. Skulle förrättningsmannen vägra verkställa detta beslut, instruerar domstolen denne att rätta sig efter beslutet och invändningen.

Utöver ovanstående rättsliga möjligheter finns även en möjlighet att återkalla verkställigheten. Domstolen kan återkalla verkställigheten om käranden begär det och det inte strider mot lag eller andra förordningar. Återkallande kan t.ex. begäras när en förlikning nåtts med gäldenären om fordran. Domstolen beslutar om återkallande också om verkställighet genomförts med utgångspunkt i en notariatsakt, genom att förklara verkställighetsbeslutet utan laga kraft.

Inom ramen för verkställighetsförfarandet finns även en möjlighet för tredje man att invända mot verkställighet, om han eller hon hävdar bättre rätt till den utmätta egendomen med stöd i sakrätten eller annat lagrum, vilket stoppar förfarandet. Därmed frigörs tillgångarna och anspråket riktas istället mot fordringsägaren. Om domstolen bifaller anspråket överlåts tillgångarna. Om tillgångarna redan sålts beviljas vinnande part ersättning ur försäljningspriset.

« Verkställighet av domstolsavgöranden - Allmän information | Ungern - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 19-04-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket