Europese Commissie > EJN > Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen > Hongarije

Laatste aanpassing: 10-12-2008
Printversie Voeg toe aan favorieten

Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen - Hongarije

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De originele taalversie is bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat betekent tenuitvoerlegging in burgerlijke en handelszaken? 1.
2. Onder welke voorwaarden kan een executoriale titel worden afgegeven? 2.
2.1. De procedure 2.1.
2.2. De grondvoorwaarden 2.2.
3. Doel en aard van de executiemaatregelen? 3.
3.1. Op welk soort goederen kan de tenuitvoerlegging betrekking hebben? 3.1.
3.2. Wat zijn de gevolgen van executiemaatregelen? 3.2.
3.3. Hoe lang zijn dergelijke maatregelen geldig? 3.3.
4. Staat er hoger beroep open tegen de beslissing waarbij een executiemaatregel wordt opgelegd? 4.

 

1. Wat betekent tenuitvoerlegging in burgerlijke en handelszaken?

Hoe wordt tenuitvoerlegging gedefinieerd?

Tenuitvoerlegging is een burgerlijke, niet-litigieuze procedure waarmee de overheid ervoor zorgt dat de verplichtingen die uit rechterlijke beslissingen en andere in de wet genoemde documenten voortvloeien, onder dwang ten uitvoer worden gelegd.

Met welke executiemaatregelen kan de verweerder ertoe worden gebracht iets te doen, iets te laten of te betalen?

Dwangmaatregelen beperken gedeeltelijk de eigendomsrechten van de schuldenaar en gedeeltelijk zijn persoonlijke rechten. Dwangmaatregelen tegen goederen worden door gerechten en gerechtsdeurwaarders genomen, terwijl dwangmaatregelen tegen de persoon van de schuldenaar door de politie worden genomen volgens de instructies van een gerecht of een gerechtsdeurwaarder. De voornaamste dwangmaatregelen tegen goederen zijn:

 • beslag op loon en andere inkomsten;
 • beslag en verkoop van persoonlijke goederen;
 • beslag op bedragen die bij financiële instellingen zijn geplaatst (blokkering van bankrekeningen);
 • beslag op schuldvorderingen van de schuldenaar op derden;
 • beslag en verkoop van onroerende goederen;
 • boetes.

2. Onder welke voorwaarden kan een executoriale titel worden afgegeven?

2.1. De procedure
Kunnen zowel rechterlijke als niet-rechterlijke beslissingen ten uitvoer worden gelegd?

De gerechtelijke tenuitvoerlegging betreft voornamelijk de rechterlijke beslissingen. Niet-rechterlijke beslissingen die voor gerechtelijke tenuitvoerlegging in aanmerking komen, zijn bijvoorbeeld notariële beslissingen of beslissingen van tuchtorganen, en de verplichtingen die uit openbare documenten voortvloeien (bijvoorbeeld notariële akten). De meeste niet-rechterlijke beslissingen zijn tegelijkertijd beslissingen van administratieve organen, die ook met administratieve executiemaatregelen ten uitvoer kunnen worden gelegd.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Is een rechterlijk bevel nodig om tot tenuitvoerlegging te mogen overgaan?

In beginsel is er geen formeel rechterlijk bevel nodig om tot tenuitvoerlegging te mogen overgaan. De tenuitvoerlegging wordt door een gerecht bevolen door de afgifte van een executoriale titel. In bepaalde gevallen wordt de tenuitvoerlegging bevolen in een rechterlijk dwangbevel, bijvoorbeeld in verzekeringszaken.

Welk gerecht is bevoegd om de tenuitvoerlegging te bevelen?

In beginsel wordt de tenuitvoerlegging bevolen door het gerecht dat in eerste aanleg over de grond van  de zaak heeft beslist. Indien niet een rechterlijke beslissing doch een andere beslissing ten uitvoer wordt gelegd (bijvoorbeeld een notariële akte), wordt de tenuitvoerlegging bevolen door het gerecht van de woonplaats of de zetel van de schuldenaar of, bij gebrek daaraan, van de plaats waar de goederen van de schuldenaar zich bevinden. Indien een buitenlandse rechterlijke beslissing ten uitvoer wordt gelegd, wordt de tenuitvoerlegging bevolen door het gerecht van de woonplaats of de zetel van de schuldenaar of bij gebrek daaraan, van de plaats waar de goederen van de schuldenaar zich bevinden, of, indien het om Boedapest gaat, door de arrondissementsrechtbank van Buda. In de wet LIII van 1994 betreffende de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen zijn nog andere bevoegdheidsregels opgenomen.

Beschrijving van de status, de rol, de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van de bij de tenuitvoerlegging betrokken actoren

Executiemaatregelen worden door gerechtsdeurwaarders genomen (onafhankelijke gerechtsdeurwaarders en gerechtsdeurwaarders van de kantongerechten). Deze maatregelen zijn voor iedereen bindend. Gerechtsdeurwaarders zijn ambtenaren, die overheidstaken uitvoeren.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

In beginsel worden beslissingen in burgerlijke en handelszaken door onafhankelijke gerechtsdeurwaarders ten uitvoer gelegd. Zij zijn zelfstandigen, die door de minister van Justitie bij een bepaald kantongerecht voor een bepaald rechtsgebied worden benoemd. Zij zijn niet in dienst van de overheid en hun inkomen wordt gevormd door het ereloon dat hun cliënten voor hun diensten betalen.

Gerechtsdeurwaarders van de kantongerechten treden op voor de inning van schuldvorderingen van de staat. Zij zijn als gerechtelijk bediende in dienst van het kantongerecht. Zij zijn bevoegd voor hetzelfde rechtsgebied als het kantongerecht waarbij zij in dienst zijn en hun administratieve vergunningen worden door de voorzitter van het kantongerecht behandeld.

Kan om tenuitvoerlegging worden verzocht via een advocaat of een andere beoefenaar van een juridisch beroep?

Het verzoek om tenuitvoerlegging wordt bij het gerecht ingediend volgens de algemene regels van burgerlijke rechtsvordering. Het verzoek kan dus worden ingediend door een advocaat, ofschoon vertegenwoordiging in deze procedures niet verplicht is.

Welke kosten gaan met de verschillende typen executiemaatregelen gepaard?

De kosten die met tenuitvoerlegging gepaard gaan, bestaan voornamelijk uit het ereloon van de gerechtsdeurwaarder en de kosten en lasten die zijn vastgelegd in decreet nr. 14/1994 van 8 september 1994  van het ministerie van Justitie betreffende de kosten en lasten van gerechtelijke tenuitvoerlegging. Het ereloon staat in verhouding tot het bedrag van de te innen schuldvordering: voor de inning van een hoger bedrag mag een hoger ereloon worden aangerekend, terwijl het ereloon voor bepaalde handelingen berekend wordt op basis van de tijd die de gerechtsdeurwaarder eraan besteedt. De gerechtsdeurwaarder moet worden vergoed voor zijn aantoonbare uitgaven die betrekking hebben op de in het decreet beschreven handelingen. Voorts heeft hij recht op de helft van het ereloon als forfaitaire kost. Ook het bedrag van de kosten van de tenuitvoerlegging is gebaseerd op het bedrag van de schuldvordering die door de gerechtsdeurwaarder wordt geïnd, terwijl het bedrag van de kosten voor het verrichten van bepaalde handelingen vastgelegd is. Rechtsbijstand geldt eveneens voor de tenuitvoerlegging: indien de betrokkene over een executoriale titel beschikt, hoeft hij de kosten van de tenuitvoerlegging niet op voorhand te betalen en wordt hij vrijgesteld van betaling van het stempel van het gerecht waarmee de tenuitvoerlegging wordt bevolen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.2. De grondvoorwaarden
Welke criteria passen de gerechten toe om voor schuldvorderingen executiemaatregelen toe te staan?

Gerechten staan de gerechtelijke tenuitvoerlegging toe wanneer de titel waarop de tenuitvoerlegging gebaseerd wordt, bindend, definitief of voorlopig uitvoerbaar is en de termijn waarbinnen de schuldenaar zijn verplichting kon nakomen, verstreken is.

Voor de inning van onderhoudsbijdragen voor een kind die sedert meer dan zes maanden verschuldigd zijn, geldt specifiek dat tenuitvoerlegging mogelijk is indien de partij die om tenuitvoerlegging verzoekt, het aannemelijk maakt dat de achterstallen het gevolg zijn van fraude van de schuldenaar of overmacht. Bij de tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen gaat het gerecht ook na of de tenuitvoerlegging is toegestaan uit hoofde van wetten, internationale verdragen, wederkerigheid of Europese regels.

Welke criteria passen de gerechten toe om executiemaatregelen tegen een schuldenaar toe te staan?

De gerechten nemen de gegevens over de schuldenaar in aanmerking die door de partij die om tenuitvoerlegging verzoekt, op het officiële formulier voor tenuitvoerlegging worden verstrekt, namelijk

 • de naam van de schuldenaar en de gegevens waarmee hij kan worden geïdentificeerd;
 • volgens de omstandigheden van de zaak, de woonplaats van de schuldenaar en zijn werkgever of zijn zetel en de plaats waar zich de activa bevinden waarop de tenuitvoerlegging betrekking zal hebben (de partij die om tenuitvoerlegging verzoekt, moet ten minste een van deze gegevens verstrekken).

De tenuitvoerlegging kan slechts worden toegestaan indien het gerecht over bovengenoemde gegevens over de schuldenaar beschikt.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

3. Doel en aard van de executiemaatregelen?

3.1. Op welk soort goederen kan de tenuitvoerlegging betrekking hebben?
De tenuitvoerlegging kan op volgende goederen betrekking hebben:
 • bankrekeningen, doch bij particulieren is een bepaald bedrag uit hoofde van de wet niet voor beslag vatbaar;
 • roerende goederen, met uitzondering voor het levensonderhoud noodzakelijke goederen die uit hoofde van de wet niet voor beslag vatbaar zijn, bijvoorbeeld:
 • kleding;
  •  meubelen volgens het aantal gezinsleden van de schuldenaar;
  • geneesmiddelen die de schuldenaar voor de behandeling van een ziekte nodig heeft enzovoort;
 • onroerende goederen (ongeacht de aard, het gebruik, de rechten en beperkingen in verband met deze onroerende goederen en de gegevens die in de registers van onroerende goederen zijn opgenomen); onroerende goederen waarvan in de loop van de vereffeningsprocedure blijkt dat zij niet aan de schuldenaar toebehoren, zijn niet voor beslag vatbaar;
 • andere activa, zoals het loon, het pensioen of andere inkomsten van de schuldenaar (ook hiervoor geldt een bepaalde vrijstelling), aandelen, schuldvorderingen op derden enzovoort.
3.2. Wat zijn de gevolgen van executiemaatregelen?
Kan een schuldenaar die een rechterlijk bevel naast zich neerlegt, over zijn goederen beschikken?

In geval van beslag op roerende goederen en bankrekeningen kan de schuldenaar niet langer hierover beschikken. Ingeval het in beslag genomen goed ook is weggenomen, is het niet langer in het bezit van de schuldenaar. Indien een onroerend goed in beslag is genomen, kan de schuldenaar er nog over beschikken. Hij kan het verkopen, doch enkel bezwaard met het beslag.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Kunnen sancties worden genomen tegen een schuldenaar die de executiemaatregel niet eerbiedigt?

Het gerecht kan een schuldenaar een boete van ten hoogste 500.000 HUF opleggen indien hij zijn wettelijke verplichtingen niet nakomt of executiemaatregelen belemmert.

Indien bij de gedwongen tenuitvoerlegging de schuldenaar fysiek weerstand biedt, kan de gerechtsdeurwaarder de hulp van de politie inroepen, die tegen de schuldenaar dwangmaatregelen kan nemen.

Indien de schuldenaar de handelingen van de gerechtsdeurwaarder met actieve gedragingen (geweld) belemmert, kan hij strafrechtelijk worden vervolgd. De schuldenaar is ook strafbaar wanneer hij in beslag genomen goederen wegmaakt, aangebrachte zegels weghaalt of een afgesloten plaats opent waar in beslag genomen goederen worden bewaard (verbreken van zegels).

Welke verplichtingen hebben banken in verband met het vrijgeven van informatie en het blokkeren van bankrekeningen?

Banken moeten de door de gerechtsdeurwaarder gevraagde informatie over de schuldenaar en zijn geldelijke activa vrijgeven en moeten het bedrag dat in het bevel van de gerechtsdeurwaarder is vermeld, van de rekening van de schuldenaar overmaken aan de gerechtsdeurwaarder. In bepaalde gevallen moeten zij de bankrekening blokkeren. Bij het verrichten van die handelingen is de bank burgerrechtelijk aansprakelijk.

Welke sancties kunnen worden genomen tegen derden die weigeren maatregelen uit te voeren?

Indien een bank haar verplichtingen uit hoofde van de tenuitvoerlegging niet nakomt, kan zij verplicht worden tot betaling van een boete en van het bedrag dat ingevolge haar fout niet is betaald. Net als op elke andere persoon die aan de procedure moet deelnemen, rust op de werkgever van de schuldenaar een soortgelijke aansprakelijkheid in verband met de inslagname van inkomsten die door de gerechtsdeurwaarder is bevolen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

3.3. Hoe lang zijn dergelijke maatregelen geldig?
Legt de wet of het rechterlijk bevel een termijn op?

Schuldvorderingen kunnen worden geïnd binnen de verjaringstermijn die bij wet is vastgelegd (de algemene verjaringstermijn is vijf jaar). Deze termijn neemt een aanvang wanneer er een definitieve rechterlijke beslissing is. Wordt na die termijn om tenuitvoerlegging verzocht, dan kan deze niet worden bevolen en de vroeger gevoerde procedure kan niet opnieuw worden gestart. Elke uitvoeringshandeling kan de verjaring van de vordering stuiten (net als de gerechtelijke procedure die is gestart om de vordering te realiseren), waarna de termijn opnieuw begint te lopen.

4. Staat er hoger beroep open tegen de beslissing waarbij een executiemaatregel wordt opgelegd?

a) Intrekking van de executoriale titel en vernietiging van de formule van uitvoerbaarverklaring

Indien het gerecht de tenuitvoerlegging beveelt door de afgifte van een executoriale titel, kan die titel worden ingetrokken en de formule van uitvoerbaarverklaring worden vernietigd wanneer het gerecht verklaart dat er geen redenen tot tenuitvoerlegging bestaan.

 • Wie kan een verzoek om intrekking van de executoriale titel en vernietiging van de formule van uitvoerverklaring indienen?

De intrekking van de executoriale titel en de vernietiging van de formule van uitvoerbaarverklaring kan worden gevraagd door de schuldenaar of de partij die om tenuitvoerlegging heeft verzocht of kan ambtshalve door het gerecht worden bevolen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 • Welk gerecht is hiervoor bevoegd?

Het verzoek moet worden ingediend bij het gerecht dat de tenuitvoerlegging heeft bevolen.

 • Binnen welke termijn moet het verzoek worden ingediend?

Er is geen termijn voorgeschreven voor de indiening van het verzoek: het kan op elk ogenblik worden ingediend.

 • Welk gevolg heeft het verzoek?

Indien het gerecht het verzoek toewijst, beveelt het de intrekking van de executoriale titel en de vernietiging van de formule van uitvoerbaarverklaring. Tegen dit bevel kan beroep worden ingesteld.

b) Beroep tegen het bevel tot tenuitvoerlegging

In de gevallen waarin de tenuitvoerlegging wordt bevolen in een rechterlijk dwangbevel, kan zowel de schuldenaar als de verzoeker tegen het bevel beroep instellen.

 • Wie kan tegen het rechterlijk dwangbevel beroep instellen?

Het beroep kan worden ingesteld door de schuldenaar en door de verzoeker.

 • Welk gerecht is bevoegd voor het beroep?

Het beroep moet worden ingesteld bij het gerecht dat de tenuitvoerlegging heeft bevolen en moet worden gericht aan een gerecht in tweede aanleg. Het hof van beroep is bevoegd voor de beoordeling van het beroep.

 • Binnen welke termijn moet het beroep worden ingesteld?

Het beroep moet worden ingesteld binnen vijftien dagen na de afgifte van het bevel.

 • Welk gevolg heeft het beroep?

Indien het rechterlijk dwangbevel gegrond is, wordt het door het hof van beroep bevestigd. Zoniet wordt het door het hof van beroep gewijzigd. Indien de procedureregels niet zijn nageleefd, wordt het bevel door het hof van beroep vernietigd. Het hof van beroep geeft vervolgens het gerecht dat het rechterlijk dwangbevel heeft afgegeven, aanwijzingen voor een nieuw bevel.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

c) Beroep tegen de weigering tot afgifte van een executoriale titel
 • Wie kan tegen de weigering beroep instellen?

De partij die om tenuitvoerlegging heeft verzocht, kan beroep instellen tegen de weigering tot afgifte van een executoriale titel.

 • Welk gerecht is bevoegd voor het beroep?

Het beroep moet worden ingesteld bij het gerecht dat de afgifte heeft geweigerd en moet worden gericht aan het hof van beroep. Het hof van beroep is bevoegd voor de beoordeling van het beroep.

 • Binnen welke termijn moet het beroep worden ingesteld?

Het beroep moet worden ingesteld binnen vijftien dagen na de weigering.

 • Welk gevolg heeft het beroep?

Indien de weigering gegrond is, wordt deze door het hof van beroep bevestigd. Zoniet wordt de weigering door het hof van beroep gewijzigd. Indien de procedureregels niet zijn nageleefd, wordt de weigering door het hof van beroep vernietigd. Het hof van beroep geeft vervolgens het gerecht dat de afgifte heeft geweigerd, aanwijzingen voor een andere beslissing.

Nadat de tenuitvoerlegging is bevolen, neemt de gerechtsdeurwaarder de executiemaatregelen onafhankelijk. Hij hoeft geen rechterlijke toestemming te krijgen om deze handelingen te verrichten. Tegen deze handelingen kan nog een bijzonder rechtsmiddel worden ingesteld, het zogenaamde bezwaar tegen tenuitvoerlegging. Dit kan bij het gerecht worden ingesteld door de schuldenaar, de partij die om tenuitvoerlegging heeft verzocht of een andere belanghebbende. Een bezwaar tegen tenuitvoerlegging moet worden ingesteld binnen vijftien dagen nadat de gerechtsdeurwaarder de handelingen heeft verricht. Indien de schuldenaar pas na die termijn van de handelingen kennis neemt of verhinderd was om binnen vijftien dagen bezwaar in te stellen, neemt de termijn een aanvang op de dag waarop de schuldenaar van de handelingen kennis neemt of waarop hij niet langer verhinderd is. Indien er meer dan zes maanden zijn verstreken sedert het verrichten van de handelingen, kan niet langer bezwaar worden ingesteld. Wordt het bezwaar toegewezen, dan vernietigt het gerecht de handeling die in strijd met de wet is verricht. Indien de gerechtsdeurwaarder weigert de handeling te verrichten, beveelt het gerecht de gerechtsdeurwaarder de maatregel te nemen. Anders wordt het bezwaar afgewezen.

Naast bovengenoemd rechtsmiddel kan de tenuitvoerlegging worden stopgezet. De stopzetting van de tenuitvoerlegging kan door het gerecht worden bevolen, indien de partij die om tenuitvoerlegging heeft verzocht, hierom verzoekt en geen andere partijen van de stopzetting nadeel ondervinden of geen andere wettelijke bepaling de stopzetting belet. De tenuitvoerlegging wordt bijvoorbeeld stopgezet wanneer de schuldenaar aan zijn schulden heeft voldaan. De stopzetting wordt door het gerecht bevolen, zelfs indien vaststaat op grond van een notariële akte dat een definitieve beslissing het uit te voeren bevel had vernietigd.

In de loop van de tenuitvoerlegging kan het zich ook voordoen dat een derde aanspraak maakt op een in beslag genomen goed: hij is er eigenaar van of heeft een ander recht dat een belemmering vormt voor de verkoop van het goed. De derde kan tegen de partij die om tenuitvoerlegging heeft verzocht, een verzoek om vrijstelling indienen, teneinde het beslag op het goed op te heffen. Indien het gerecht dit verzoek toewijst, wordt het beslag op het goed opgeheven. Indien het goed reeds is verkocht, moet de partij die om opheffing heeft verzocht, worden vergoed ten belope van de aankoopprijs.

« Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen - Algemene informatie | Hongarije - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 10-12-2008

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk