Europa-Kommissionen > ERN > Tvangsfuldbyrdelse > Ungarn

Seneste opdatering : 24-01-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Tvangsfuldbyrdelse - Ungarn

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad betyder tvangsfuldbyrdelse på det civil- og handelsretlige område? 1.
2. Hvad er betingelserne for tvangsfuldbyrdelse? 2.
2.1. Proceduren 2.1.
2.2. De materielle betingelser 2.2.
3. Fuldbyrdelsesforanstaltningernes formål og karakter 3.
3.1. Hvilke former for aktiver kan gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse? 3.1.
3.2. Hvilke virkninger har tvangsfuldbyrdelse? 3.2.
3.3. Hvilken gyldighed har disse foranstaltninger? 3.3.
4. Kan en afgørelse om tvangsfuldbyrdelse appelleres? 4.

 

1. Hvad betyder tvangsfuldbyrdelse på det civil- og handelsretlige område?

Definition af begrebet tvangsfuldbyrdelse

Tvangsfuldbyrdelse er en civil ikke-tvistemålssag, hvorigennem staten sikrer fuldbyrdelsen af forpligtelser i henhold til retsafgørelser og andre afgørelser, der er defineret i lovgivningen, ved brug af tvangsforanstaltninger.

Oversigt over de tvangsforanstaltninger, der kan få sagsøgte til at gøre noget, afstå fra at gøre noget eller betale.

Tvangsforanstaltninger begrænser delvis debitors ejendomsrettigheder og delvis den pågældendes personlige rettigheder; domstolene og fogeden kan træffe tvangsforanstaltninger mod ejendom, mens politiet kan anvende tvangsforanstaltninger på det personlige plan på grundlag af domstolenes og fogedens instrukser. De væsentligste tvangsforanstaltninger mod ejendom er:

 • tilbageholdelse af løn eller anden indkomst
 • udlæg i og salg af personlige aktiver
 • inddragelse af beløb, der forvaltes af finansielle institutioner, indefrysning af bankkonti
 • udlæg i debitors fordringer på tredjemand
 • udlæg i og salg af fast ejendom
 • idømmelse af bøder.

2. Hvad er betingelserne for tvangsfuldbyrdelse?

2.1. Proceduren
Kan både retsafgørelser og udenretslige afgørelser tvangsfuldbyrdes?

Det er hovedsagelig retsafgørelser, der kan tvangsfuldbyrdes med rettens hjælp. Udenretslige afgørelser, der kan tvangsfuldbyrdes med rettens hjælp, omfatter afgørelser truffet af forskellige retlige organer (f.eks. notarers afgørelser, afgørelser truffet af disciplinærmyndigheder) og forpligtelser fastsat i offentlige dokumenter (f.eks. notardokumenter). Samtidig træffes de fleste udenretslige afgørelser af administrative organer, og de kan fuldbyrdes ved administrativ gennemførelse.

TopTop

Er det nødvendigt med en retskendelse for at få tilladelse til at gennemføre tvangsfuldbyrdelse?

I henhold til de generelle regler er det ikke nødvendigt med en formel retskendelse for at få tilladelse til at gennemføre tvangsfuldbyrdelse; for at tillade tvangsfuldbyrdelse udsteder domstolen et såkaldt eksigibelt dokument. I visse tilfælde sker tvangsfuldbyrdelsen ved hjælp af en udlægsordre, f.eks. i forbindelse med forsikringsforanstaltninger.

Hvilken ret er kompetent til at træffe afgørelse om tvangsfuldbyrdelse?

I henhold til de generelle regler er det retten i første instans, der behandler den sag, der danner grundlag for tvangsfuldbyrdelsen, som træffer afgørelse om tvangsfuldbyrdelse. Hvis grundlaget for tvangsfuldbyrdelsen ikke er en retsafgørelse, men et andet dokument (f.eks. en notarialakt), har den lokale ret, der er kompetent i overensstemmelse med debitors hjemsted eller sæde – eller hvis der ikke findes et sådant, det sted, hvor debitors aktiver, der er genstand for tvangsfuldbyrdelsen, befinder sig – beføjelse til at træffe afgørelse om tvangsfuldbyrdelse. På grundlag af en udenlandsk retsafgørelse har den lokale ret, der fungerer på den distriktsdomstols hovedsæde, som er kompetent i overensstemmelse med debitors hjemsted eller sæde – eller hvis der ikke findes et sådant, det sted, hvor debitors aktiver, der er genstand for tvangsfuldbyrdelsen, befinder sig, eller i forbindelse med Budapest den centrale distriktsdomstol i Buda, beføjelse til at træffe afgørelse om tvangsfuldbyrdelse. De øvrige kompetenceregler findes i lov LIII af 1994 om tvangsfuldbyrdelse af retsafgørelser.

TopTop

De tvangsfuldbyrdende myndigheders stilling, rolle, ansvar og beføjelser.

Tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger gennemføres af fogeden (ved uafhængige fogedretter eller distriktsfogedretter); foranstaltningerne er bindende for alle. Fogeden er en embedsmand, der udfører officielle opgaver.

På grundlag af de generelle regler tvangsfuldbyrdes civilretlige krav ved hjælp af uafhængige fogeder. De har selvstændig retlig status og udnævnes af justitsministeren til at arbejde ved en given lokal ret på et givet kompetenceområde; de er ikke ansat af staten, og deres indkomst består af klienternes betaling for udførelsen af arbejdet.

Fogeder ved distriktsretter inddriver statens fordringer og er ansat af distriktsretter som retslige medarbejdere. Deres kompetenceområde er det samme som for den distriktsret, hvorved de er ansat, og det er retspræsidentens ansvar at sørge for de administrative tilladelser til dem.

Kan anmodninger om tvangsfuldbyrdelse indgives via en advokat eller andre fagfolk i retsvæsenet?

Anmodninger om tvangsfuldbyrdelse kan indgives til domstolene i overensstemmelse med de generelle retsplejeregler; det kan ske via en advokat, selv om det ikke er obligatorisk at søge juridisk bistand i forbindelse med sådanne procedurer.

Omkostningerne i forbindelse med de forskellige typer tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger

Omkostningerne i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse består hovedsageligt af fogedgebyret og udgifter, der er reguleret ved justitsministeriets dekret nr. 14/1994 (IX. 8) IM om gebyrer for tvangsfuldbyrdelse. Gebyrerne er i overensstemmelse med størrelsen af det pengekrav, der skal inddrives, idet der ved inddrivelsen af et større pengekrav skal betales et højere gebyr, mens gebyrerne for udførelsen af bestemte handlinger beregnes på grundlag af, hvor lang tid fogedens aktiviteter varer. Fogeden har ret til at få refunderet udgifterne til sine dokumenterede kontantudgifter i forbindelse med gennemførelsen af tvangsfuldbyrdelsen; dette er også fastsat i dekretet. Herudover har de ret til få 50 % af deres gebyr som en fast takst. Størrelsen af gebyret for tvangsfuldbyrdelse er baseret på størrelsen af de krav, fogeden inddriver, mens der i tilfælde af udførelse af en bestemt handling er tale om et fast beløb. I forbindelse med retshjælp er det også i tilfælde af tvangsfuldbyrdelse muligt at få tilskud til dækning af omkostningerne; som følge heraf er det i tilfælde af bevis for retlig adkomst muligt for den part, der anmoder om tvangsfuldbyrdelse, at undgå på forhånd at betale omkostningerne i forbindelse hermed og blive fritaget for at betale stempelafgift til retten for at kræve afgørelse om tvangsfuldbyrdelse.

TopTop

2.2. De materielle betingelser
Kriterierne for domstolenes tilladelse til at gennemføre tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger i forbindelse med fordringer

Retten tillader tvangsfuldbyrdelse, hvis den afgørelse, der tjener som grundlag herfor, har bindende retskraft, er endelig eller indledningsvis kan gennemføres, og den heri angivne frist er udløbet.

I henhold til en særlig regel kan der i forbindelse med inddrivelse af underholdsbidrag til børn tillades tvangsfuldbyrdelse, når betalingen heraf er mere end seks måneder bagefter, hvis den part, der anmoder om tvangsfuldbyrdelse, formoder, at grunden til, at betalingen af børnebidraget er bagud, er debitors svigagtige adfærd, eller at den pågældende af en eller anden god grund ikke er opmærksom på forsinkelsen. I forbindelse med tvangsfuldbyrdelsen af en udenlandsk afgørelse undersøger retten også, om gennemførelsen af sådanne afgørelser er tilladt i henhold til national ret, internationale traktater, reglerne om gensidighed og EU-retten.

Domstolenes kriterier for at give tilladelse til at gennemføre tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger over for debitorer

For så vidt angår debitorer ser domstolene nærmere på de oplysninger, den part, der anmoder om tvangsfuldbyrdelse, har fremlagt ved udfyldelse af en officiel anmodning om tvangsfuldbyrdelse, dvs.

 • debitors navn og de oplysninger, der er nødvendige for at identificere den pågældende
 • afhængig af omstændighederne debitors bopæl, arbejdssted eller sæde samt den geografiske placering af den pågældendes aktiver, som er genstand for tvangsfuldbyrdelsen (den part, der anmoder om tvangsfuldbyrdelse, skal fremlægge mindst en af disse oplysninger).

Der gives kun tilladelse til tvangsfuldbyrdelse, hvis retten har adgang til ovennævnte oplysninger om debitor.

TopTop

3. Fuldbyrdelsesforanstaltningernes formål og karakter

3.1. Hvilke former for aktiver kan gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse?
Der kan gennemføres tvangsfuldbyrdelse i forbindelse med følgende aktiver:
 • penge på bankkonti, men i forbindelse med privatpersoner sikrer loven undtagelser herfra op til et bestemt beløb
 • løsøre, men ingen ejendele, der er nødvendige for opretholdelse af livet, kan i henhold til loven gøres til genstand for eksekution, f.eks.
 • den nødvendige beklædning
  • møbler svarende til antallet af medlemmer i debitors familie
  • lægemidler, debitor har brug for på grund af sygdom m.m.
 • fast ejendom (uanset arten heraf, anvendelsesområdet, tinglyste rettigheder og forbud i forbindelse med fast ejendom og oplysninger registreret i tingbogen), men fast ejendom, som under likvidationsproceduren ikke kan anses at være debitors ejendom, kan der i henhold til loven ikke gøres udlæg i.
 • Ud over ovennævnte kan følgende også gøres til genstand for udlæg: debitors løn, pension eller andre indtægter (også på dette område gælder der visse undtagelser), aktier, tredjemands gæld m.m.
3.2. Hvilke virkninger har tvangsfuldbyrdelse?
Kan debitorer, der ikke opfylder rettens krav, afhænde deres ejendom?

Hvis der gøres udlæg i løsøre og bankkonti, ophører debitors ret til at disponere herover; hvis ejendom, der er gjort udlæg i, også beslaglægges, ophører det med at være i debitors besiddelse. Hvis der gøres udlæg i en fast ejendom, kan debitor råde over den; debitor kan også afhænde den, men kun hvis den tinglyste udlægsforpligtelse også overtages.

TopTop

Pålægges debitorer, der ikke overholder disse foranstaltninger, sanktioner?

Retten pålægger en debitor en bøde på højst 500 000 HUF, hvis den pågældende ikke opfylder sin forpligtelse i henhold til loven eller med sin adfærd stiller sig i vejen for tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger.

Hvis debitor under tvangsfuldbyrdelsen gør fysisk modstand, retter fogeden henvendelse til politiet, der kan anvende tvangsforanstaltninger mod debitor.

Hvis debitor aktivt med sin adfærd (voldeligt) stiller sig hindrende i vejen for fogedens opgaver, kan den pågældende holdes strafferetligt ansvarlig. Debitor begår også en strafferetlig overtrædelse, hvis han unddrager genstande, der er gjort udlæg i, fra tvangsfuldbyrdelse, fjerner en forsegling, der anvendes i forbindelse med tvangsfuldbyrdelsen, eller åbner det lukkede lokale, der tjener til opbevaring af genstande, der er gjort udlæg i, beslaglagt eller blokeret (forbud mod at bryde en forsegling).

Hvilke forpligtelser har banker for så vidt angår offentliggørelse af oplysninger og indefrysning af konti?

Banker er forpligtet til at offentliggøre oplysninger om debitor og dennes pengeaktiver som krævet af fogeden og på fogedens ordre overføre den anførte pengesum fra debitors bankkonto til fogeden og i visse tilfælde indefryse bankkontoen. Bankerne har et civilretligt ansvar for at gennemføre sådanne foranstaltninger.

Hvilke sanktioner anvendes der over for tredjemand, hvis han afviser at gennemføre disse foranstaltninger?

Hvis en bank ikke opfylder sine forpligtelser i medfør af tvangsfuldbyrdelsen, kan den blive idømt en bøde og skal betale det beløb, der ikke kunne inddrives på grund af dens manglende opfyldelse af sine forpligtelser. I lighed med alle andre personer, der er forpligtet til at deltage i proceduren, pålægges debitors arbejdsgiver et lignende ansvar for at tilbageholde løn efter fogedens ordre.

TopTop

3.3. Hvilken gyldighed har disse foranstaltninger?
Er der fastsat en frist i loven og ved retskendelse?

Fordringer kan tvangsfuldbyrdes inden for den frist der er fastsat i civilretten (den generelle frist er på fem år); fristen løber fra det tidspunkt, hvor der er truffet en endelig retsafgørelse. Hvis der indgives en ansøgning, efter at en fordring er forældet, kan der ikke træffes afgørelse om tvangsfuldbyrdelse af fordringen, og den tidligere procedure kan ikke genåbnes. Iværksættelsen af tvangsfuldbyrdelse kan afbryde forældelsen af en fordring – på samme måde som en retssag, der indledes for at fuldbyrde en fordring – og forældelsesfristen begynder at løbe igen.

4. Kan en afgørelse om tvangsfuldbyrdelse appelleres?

a) Tilbagetrækning af et tvangsfuldbyrdelsesdokument og annullering af en tvangsfuldbyrdelsespåtegning

Hvis retten træffer afgørelse om tvangsfuldbyrdelse ved at udstede et såkaldt eksigibelt dokument, er det muligt at trække tvangsfuldbyrdelsesdokumentet tilbage eller at annullere tvangsfuldbyrdelsespåtegningen som retsmiddel, hvis retten har erklæret udstedelsen af det eksigible dokument ubegrundet.

 • Hvem kan indgive en anmodning om tilbagetrækning af et tvangsfuldbyrdelsesdokument og annullering af en tvangsfuldbyrdelsespåtegning?

Debitor og den person, der søger tvangsfuldbyrdelse, kan anmode om tilbagetrækning af et tvangsfuldbyrdelsesdokument og annullering af en tvangsfuldbyrdelsespåtegning, og retten kan på eget initiativ træffe afgørelse herom.

TopTop

 • Hvilken kompetent ret kan anmodninger indgives til?

Anmodninger skal indgives til den ret, der har truffet afgørelse om tvangsfuldbyrdelse.

 • Hvilken tidsfrist er der for at indgive anmodninger?

Der er ikke fastsat bestemmelse om en frist for indgivelse af anmodninger; de kan indgives på et hvilket som helst tidspunkt.

 • Hvilke følger har anmodningerne?

Hvis retten accepterer anmodningen, træffer den afgørelse om tilbagetrækning af tvangsfuldbyrdelsesdokumentet og annullering af tvangsfuldbyrdelsespåtegningen; den part, der har indgivet anmodningen, har ret til at appellere afgørelsen.

b) Appel af afgørelsen om tvangsfuldbyrdelse

Hvis tilladelsen til tvangsfuldbyrdelse gives ved en formel afgørelse, kan denne appelleres.

 • Hvem kan klage over afgørelsen?

Debitor eller den part, der anmoder om tvangsfuldbyrdelse, kan appellere afgørelsen.

 • Til hvilke retter kan afgørelsen appelleres?

Appellen indgives til den ret, der traf afgørelsen om tvangsfuldbyrdelse, og stiles til retten i anden instans. Appelretten har kompetence til at behandle appeller.

 • Hvor lang er fristen for at appellere?

Fristen er på 15 dage at regne fra datoen for afgørelsen.

 • Hvilke følger har det at appellere?

Hvis afgørelsen om tvangsfuldbyrdelse indholdsmæssigt er korrekt, godkender appelretten den, mens det i andre tilfælde ændrer den. Hvis der er tale om overtrædelse af retsplejereglerne, annullerer appelretten afgørelsen og pålægger den ret, der traf afgørelsen om tvangsfuldbyrdelse, at træffe en anden afgørelse.

TopTop

c) Appel af afgørelse, hvori det afvises at udstede et eksigibelt dokument
 • Hvem kan klage over afgørelsen?

Den person, der anmoder om tvangsfuldbyrdelse, kan appellere en afgørelse, hvori det afvises at udstede et eksigibelt dokument.

 • Til hvilke retter kan afgørelsen appelleres?

Appellen indgives til den ret, der traf afgørelsen, og stiles til retten i anden instans. Appelretten har kompetence til at behandle appeller.

 • Hvor lang er fristen for at appellere?

Fristen for at appellere er på 15 dage at regne fra datoen for afgørelsen

 • Hvilke følger har det at appellere?

Hvis afgørelsen om tvangsfuldbyrdelse indholdsmæssigt er korrekt, godkender appelretten den, mens det i andre tilfælde ændrer den. Hvis der er tale om overtrædelse af retsplejereglerne, annullerer appelretten afgørelsen og pålægger den ret, der traf afgørelsen om tvangsfuldbyrdelse, at træffe en anden afgørelse.

Efter at der er truffet afgørelse om tvangsfuldbyrdelse, gennemfører fogeden uafhængigt en række tvangsforanstaltninger; det er ikke påkrævet med rettens tilladelse hertil. Der findes en særlig klagemulighed, en såkaldt indsigelse mod tvangsfuldbyrdelse, som debitor, den person, der anmoder om tvangsfuldbyrdelse, eller en hvilken som helst anden berørt part indgiver til retten. Indsigelser mod tvangsfuldbyrdelse skal indgives inden 15 dage fra tidspunktet for fogedens foranstaltninger. Hvis den person, der indgiver indsigelser, først fik kendskab til foranstaltningerne senere eller var forhindret i at indgive en indsigelse inden 15 dage at regne fra tidspunktet for fogedens foranstaltninger, skal fristen for indgivelse af indsigelse mod tvangsfuldbyrdelse beregnes fra det tidspunkt, hvor den pågældende fik kendskab til foranstaltningerne eller ikke længere var forhindret i at indgive indsigelsen. Seks måneder efter at foranstaltningerne er truffet, kan der ikke længere indgives indsigelser mod tvangsfuldbyrdelse. Retten annullerer på grundlag af en indsigelse, den har accepteret, foranstaltninger, der udgør en overtrædelse af loven, eller hvis fogeden ikke har gennemført foranstaltningen, at gøre det. I modsat fald afviser den indsigelsen.

Ud over ovennævnte klageformer er det også muligt at afbryde tvangsfuldbyrdelsen. Dette sker ved en retskendelse, hvis det kræves af den person, der anmodede om tvangsfuldbyrdelsen, og det ikke skader en anden parts rettigheder og er fastsat i en anden lov. En tvangsfuldbyrdelse afbrydes f.eks., hvis debitor betaler fordringen. En tvangsfuldbyrdelse afbrydes ved en retskendelse, selv om det på grundlag af et notarialdokument blev afgjort, at en endelig afgørelse havde annulleret gennemførelsen af kendelsen.

Under tvangsfuldbyrdelsesproceduren er det også muligt for tredjemand, der gør krav på noget af den ejendom, der er gjort udlæg i under tvangsfuldbyrdelsen på grundlag af dennes ejendomsret eller andre rettigheder, der forhindrer salg under tvangsfuldbyrdelsen, at fremsætte et krav om fritagelse for udlæg over for den person, der anmoder om tvangsfuldbyrdelse, for derved at ophæve beslaglæggelsen af ejendom, der er gjort udlæg i. Hvis den pågældende ejendom allerede er blevet solgt, skal den vindende part have et pengebeløb svarende til købsprisen udbetalt.

« Tvangsfuldbyrdelse - Generelle oplysninger | Ungarn - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 24-01-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige