Európska komisia > EJS > Výkon súdnych rozhodnutí > Grécko

Posledná úprava: 30-10-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Výkon súdnych rozhodnutí - Grécko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo znamená termín „výkon rozhodnutia v občianskych a obchodných veciach“? 1.
2. Aké sú podmienky vydania exekučného titulu alebo rozhodnutia? 2.
2.1. Postup 2.1.
2.2. Vecné podmienky 2.2.
3. Predmet a povaha exekučných opatrení? 3.
3.1. Aké sú účinky opatrení výkonu rozhodnutia? 3.1.
3.2. Aká je platnosť takýchto opatrení? 3.2.
4. Je možnosť podať odvolanie voči rozhodnutiu, ktorým sa vydáva takéto opatrenie? 4.

 

1. Čo znamená termín „výkon rozhodnutia v občianskych a obchodných veciach“?

Výkon rozhodnutia je opatrenie, ktorého cieľom je vynútiť uspokojenie hmotnej pohľadávky zahrnutej do exekučného titulu s pomocou orgánov verejnej moci. Na výkon rozhodnutia sa používajú tieto prostriedky:

 • odobratie majetku s použitím donútenia
 • zbavenie držby nehnuteľného majetku s použitím donútenia
 • zabavenie
 • trest odňatia slobody
 • pokuty
 • nútená správa
 • vyhlásenia, ktoré musia byť urobené pod prísahou.

2. Aké sú podmienky vydania exekučného titulu alebo rozhodnutia?

Exekučný titul je verejný dokument, ktorý potvrdzuje nárok a poskytuje tomu, kto si uplatňuje nárok, právo požadovať od dlžníka, aby vyhovel obsahu exekučného titulu. Potrebnými prvkami sú existencia exekučného titulu a platnosť nároku.

2.1. Postup

Výkon rozhodnutia sa skôr považuje za súčasť rozsudku ako za správnu záležitosť; jeho cieľom je zabezpečiť právnu ochranu. Žiadosti adresované exekučným úradníkom a všetky akty výkonu rozhodnutia sú procesnými úkonmi. Na účely výkonu rozhodnutia je potrebné splniť tieto podmienky:

 • súdna príslušnosť a pôsobnosť súdnych vykonávateľov
 • byť v postavení strany sporu
 • spôsobilosť začať konanie
 • spôsobilosť konať v mene klienta
 • existencia legitímneho záujmu
 • spôsobilosť žalovať a byť žalovaný
 • existencia exekučného titulu
 • existencia nároku, ktorý možno uspokojiť výkonom rozhodnutia.

Vykonať možno súdne aj mimosúdne rozhodnutia. O schválenie výkonu rozhodnutia nie je vždy potrebné požiadať súd. Vykonateľné tituly sú:

HoreHore

 • konečné rozhodnutia gréckych súdov
 • rozhodnutia gréckych súdov vyhlásené za predbežne vykonateľné
 • nálezy rozhodcovského súdu
 • záznamy gréckych súdov, obsahujúce vysporiadanie alebo stanovujúce súdne trovy
 • notárske zápisnice
 • platobné rozkazy, ktoré vydali grécki sudcovia
 • príkazy na súdne vysťahovanie nájomcov
 • zahraničné tituly vyhlásené za vykonateľné
 • rozhodnutia a akty vyhlásené podľa zákona za exekučné tituly.

Exekuční úradníci sa delia na priamych a nepriamych exekučných úradníkov. Priamych úradníkov menuje veriteľ, ktorý podáva návrh. Sú to a) súdni úradníci, ktorí sú neplatenými úradnými osobami s právomocou podniknúť kroky na zabavenie tovaru vo vlastníctve dlžníka, zabaviť majetok, lode alebo lietadlá, ktoré patria dlžníkovi, uskutočňovať priamy výkon rozhodnutia, zatknúť dlžníkov, v prípade ktorých bol nariadený trest odňatia slobody a pripravovať dražby, b) notári alebo zmierovací sudcovia, ktorí ich nahrádzajú a ktorí majú právomoc uskutočniť dobrovoľnú alebo nútenú dražbu zabaveného majetku dlžníka a rozdeliť výnosy podľa klasifikačného zoznamu, ktorý vypracujú. Nepriamymi úradníkmi sú príslušníci policajného zboru, ozbrojené zložky a svedkovia súdneho úradníka, ktorí spolupracujú v prípade odporu voči výkonu rozhodnutia alebo ak je výkon rozhodnutia ohrozený. Všetci títo úradníci zodpovedajú za akékoľvek trestuhodné porušenie svojich záväzkov pri plnení svojich povinností.

Samotné nariadenie výkonu rozhodnutia vydáva osoba, ktorá má právo na jeho uskutočnenie, to znamená osoba, ktorá si uplatňuje nárok, alebo jej zástupca, ktorý však môže, ale nemusí byť právnik. Základné trovy spojené s výkonom rozhodnutia sú:

HoreHore

 • odmena súdnemu úradníkovi za zabavenie v prípade nárokov do výšky 587 EUR: 44 EUR, v prípade nárokov od 589,87 EUR do 5 869,40 EUR: 2,5 %; a v prípade nárokov vo výške 5 872,34 EUR alebo viac: 1% (najviac však 352 EUR) zo všetkého zabaveného majetku, lodí alebo lietadiel;
 • odmena súdnemu úradníkovi za prípravu každej dražby alebo opakovanie programu dražby alebo vypracovanie súhrnnej správy o zabavení v prípade nárokov do výšky 587 EUR: 44 EUR; v prípade nárokov od 589,87 EUR do 5 869,40 EUR: 2 %; a v prípade nárokov vo výške 5 872,34 EUR alebo viac: 1 % (najviac však 176 EUR);
 • odmena dražiteľovi: 25 EUR;
 • odmena súdnemu úradníkovi za každý ďalší úkon spojený s výkonom súdneho rozhodnutia: od 175 EUR do 295 EUR, podľa dohody medzi súdnym úradníkom a jeho klientom;
 • poplatok svedkovi súdneho úradníka: 22 EUR pre každého svedka;
 • ak sa výkon súdneho rozhodnutia zruší, poplatky určené súdnemu úradníkovi sa znížia o 50 %;
 • 0,30 EUR za každý kilometer vzdialenosti, ktorú musí precestovať súdny úradník a jeho svedkovia z miesta, kde majú sídlo, aby mohli vykonať akýkoľvek úkon;
 • osobitný poplatok súdnemu úradníkovi, ktorý závisí od stupňa zložitosti výkonu rozhodnutia: podľa dohody medzi súdnym úradníkom a jeho klientom (nikdy ho neplatí dlžník).
2.2. Vecné podmienky

Vecné podmienky pre výkon rozhodnutia sú:

 • existencia legitímneho záujmu, to znamená, potreba aktu výkonu rozhodnutia a právnej ochrany, ktorú poskytuje;
 • právoplatnosť nároku.

Účelom zákona o výkone rozhodnutí je za daných okolností dosiahnuť rovnováhu protikladných záujmov medzi veriteľmi na jednej strane a dlžníkmi alebo tretími stranami na strane druhej. Súdy pri vydávaní exekučného opatrenia uplatňujú tieto kritériá:

HoreHore

 • rýchle uspokojenie veriteľov pri malých nákladoch;
 • ochrana osobných práv a legitímnych záujmov dlžníka vo všeobecnosti;
 • zhoda záujmov veriteľa a dlžníka, pokiaľ ide o potrebu dosiahnuť najlepšiu možnú cenu v dražbe;
 • ochrana záujmov tretích strán.

3. Predmet a povaha exekučných opatrení?

Exekučné opatrenia môžu byť zamerané na majetok dlžníka a/alebo dlžníka osobne. Exekučné opatrenia sú vecné úkony úradníkov, ktorí dostali na tento účel oprávnenie; prostredníctvom výkonu rozhodnutia zo strany štátu vedú priamo alebo nepriamo k uspokojeniu nárokov. Exekučné opatrenie možno uskutočniť v súvislosti s týmito druhmi majetku:

 • hnuteľný majetok v rukách dlžníka alebo v rukách veriteľa alebo tretej strany, ktorá súhlasí s jeho odovzdaním;
 • majetkové práva dlžníka na hnuteľný majetok tretej strany;
 • peňažné prostriedky;
 • peňažné pohľadávky voči tretím stranám, ktorých držiteľom je osoba podliehajúca výkonu rozhodnutia;
 • nehnuteľný majetok, ktorý patrí dlžníkovi alebo majetkové právo dlžníka;
 • lode;
 • lietadlá;
 • práva duševného vlastníctva, patenty, filmové práva.

Exekučné opatrenie nie je možné prijať vo vzťahu k tomuto majetku:

 • osobný majetok dlžníka a jeho rodiny;
 • potraviny a palivo, ktoré dlžník a jeho rodina potrebujú;
 • vyznamenania, pamiatkové predmety, rukopisy, korešpondencia, rodinné kroniky a obchodné knihy;
 • knihy, hudobné nástroje, umelecké diela;
 • nástroje, stroje, knihy alebo iné predmety, ktoré potrebuje osoba, ktorá si zarába na živobytie;
 • tovar podliehajúci skaze;
 • podiely v akciovej spoločnosti;
 • nároky vyplývajúce z vyživovacej povinnosti;
 • nároky vyplývajúce zo mzdy, dôchodku alebo poistenia.
3.1. Aké sú účinky opatrení výkonu rozhodnutia?

Dlžník musí splniť rozhodnutie, ktorým bolo nariadené exekučné opatrenie a to isté musia urobiť všetky tretie strany. Ak sa dlžník bráni výkonu rozhodnutia, súdny úradník môže reagovať s použitím sily a súčasne privolať orgán zodpovedný za dodržiavanie poriadku. Súdny úradník môže prizvať dvoch dospelých svedkov alebo druhého súdneho úradníka. V prípade neplnenia zo strany dlžníka:

HoreHore

 • ak si dlžník nesplní povinnosť vykonať úkon, ktorý môže vykonať aj tretia osoba, veriteľ je oprávnený vykonať úkon na náklady dlžníka;
 • ak si dlžník nesplní povinnosť vykonať úkon, ktorý nemôže uskutočniť tretia osoba a záleží výhradne na tom, či je alebo nie je ochotný úkon vykonať, súd mu nariadi, aby úkon vykonal a ak to neurobí, uloží mu pokutu v prospech veriteľa a trest odňatia slobody;
 • ak je dlžník povinný zdržať sa nejakého úkonu alebo s ním súhlasiť, súd môže za každé porušenie uložiť pokutu v prospech veriteľa a trest odňatia slobody.

Ani jeden z uvedených prípadov neovplyvní právo veriteľa požadovať náhradu stanovenú v hmotnoprávnych predpisoch za straty utrpené v dôsledku neplnenia zo strany dlžníka. V zásade je možné, aby dlžník nakladal s majetkom; ak je však majetok zabavený, nakladanie s ním sa zakazuje a voči osobe, ktorá ho zabavila a voči veriteľom, ktorí predložili svoje pohľadávky, je neplatné.

V prípade, že je výkon rozhodnutia zameraný na bankové účty dlžníka, banka nie je povinná poskytnúť presné údaje o týchto účtoch navrhovateľovi; Ak je však banke doručený dokument, ktorým sa zabavujú peňažné pohľadávky v rukách dlžníka, nakladanie so zabaveným účtom sa zakáže a vo vzťahu k osobe, ktorá ho zabavila, je neplatné a banka musí do ôsmich dní od doručenia listiny o zabavení uviesť, či zabavená pohľadávka (peňažný vklad na bankovom účte) existuje a v prípade, ak postačuje na uspokojenie osoby, ktorá ju zabavila, jej musí vyplatiť túto peňažnú sumu.

HoreHore

3.2. Aká je platnosť takýchto opatrení?

V zásade neexistuje ustanovenie, ktorým sa navrhovateľovi ukladajú nejaké lehoty; platia určité časové obmedzenia, ale nie sú to záväzné lehoty ale skôr termíny, do ktorých nie je možné právoplatne uskutočniť konkrétne úkony a priamo nestanovujú moment, po ktorom už navrhovateľ nesmie konať. Ustanovenie, v súlade s ktorým sa rôzne jednotlivé úkony musia uskutočniť v rámci určitej lehoty po zabavení alebo pred dražbou, nemení charakter systému. S cieľom zabrániť tomu, aby sa konanie donekonečna preťahovalo, je len jedna konečná lehota v trvaní jedného roka, po uplynutí ktorej nie je možné uskutočniť zabavenie alebo iné úkony na základe toho istého príkazu a dražba sa nesmie konať na základe zabavenia, ktoré bolo z dôvodu uplynutia tejto lehoty zrušené súdnym rozhodnutím.

4. Je možnosť podať odvolanie voči rozhodnutiu, ktorým sa vydáva takéto opatrenie?

Jediným opravným prostriedkom proti výkonu rozhodnutia je návrh na zrušenie rozsudku pre zmeškanie, ktorý môže podať osoba, voči ktorej výkon rozhodnutia smeruje alebo ktorýkoľvek veriteľ s legitímnym záujmom do 15 dní od aktu vykonania rozhodnutia, ak sa týka platnosti nároku alebo prípravného konania; až do konečného aktu vykonania rozhodnutia, ak sa týka platnosti ktoréhokoľvek z aktov výkonu rozhodnutia, od prvého aktu do posledného; a šesť mesiacov od uskutočnenia posledného aktu výkonu rozhodnutia, ak sa týka platnosti tohto aktu. Návrhy na zrušenie rozsudku pre zmeškanie môže tiež podať tretia strana s právom na predmet výkonu rozhodnutia, proti ktorému bola vznesená námietka a ktorého je oprávnená sa dovolávať voči osobe, proti ktorej výkon rozhodnutia smeruje, a to bez akejkoľvek konkrétnej lehoty. Príslušným súdom je súd, v ktorého obvode sa miesto výkonu rozhodnutia nachádza, to znamená, zmierovací súd, ak rozhodnutie o exekučnom titule vyniesol zmierovací sudca, a súd prvého stupňa vo všetkých ostatných prípadoch. Skutočnosť, že bol podaný návrh na zrušenie rozsudku pre zmeškanie, neznamená pozastavenie výkonu rozhodnutia; pozastavenie výkonu rozhodnutia však môže nariadiť súd na žiadosť navrhovateľa, a to so zárukou alebo bez záruky. Toto rozhodnutie sa oznámi exekučným úradníkom, ktorí nesmú uskutočniť žiadny akt výkonu rozhodnutia, pokiaľ to v rozhodnutí nie je osobitne povolené.

« Výkon súdnych rozhodnutí - Všeobecné informácie | Grécko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 30-10-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo