Europeiska Kommissionen > ERN > Verkställighet av domstolsavgöranden > Tyskland

Senaste uppdatering: 23-05-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Verkställighet av domstolsavgöranden - Tyskland

Se eller för den senast uppdaterade versionen av denna text Deutsch
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden? 1.
2. Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas? 2.
2.1. Förfarandet 2.1.
2.2. Vilka villkor måste vara upp fyllda för att verkställighetsåtgärderna skall vidtas? 2.2.
3. Verkställighetsåtgärder 3.
3.1. Vilka tillgångar kan bli föremål för verkställighetsåtgärder? 3.1.
3.2. Vilken effekt har en verkställighetsåtgärd? 3.2.
3.3. Hur länge gäller ett beslut om verkställighetsåtgärder? Begränsas giltighetstiden genom lag eller domstolsbeslut? 3.3.
4. Kan beslut om verkställighet överklagas? 4.

 

1. Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Med verkställighet avses att en förpliktelse genomförs tvångsvis genom statens försorg. Verkställighet är en form av tvångsmedel, och kan därför bara genomföras av staten eller dess myndigheter.

Följande tvångsmedel finns för att förmå svaranden att fullgöra en förpliktelse:

- Utmätning av lösöre

- Utmätning av fordringar eller andra finansiella tillgångar (särskilt i form av utmätning av lön)

- Edgång

- Tvångsmedel avsedda att förmå svaranden att göra eller att avstå från att göra något (Erwirkung von Handlungen und Unterlassungen)

- Försäljning av fast egendom på exekutiv auktion

- Gäldenärshäktning och kvarstad (Arrest und einstweilige Verfügung)

2. Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

2.1. Förfarandet
Är domar och andra exekutionstitlar omedelbart verkställbara?

Ja. Exempel på verkställbara exekutionstitlar är lagakraftvunna domar och slutgiltiga domar som enligt särskilt förordnande är verkställbara (§ 704 i lagen om civilprocess, Zivilprozessordnung, nedan förkortad ZPO). I § 794 i ZPO räknas ytterligare exekutionstitlar upp som direkt kan läggas till grund för verkställighet, t.ex. domstols utslag eller beslut, förlikning ingången inför en särskild myndighet (Gütestelle) eller av advokater (Anwaltsvergleiche) och handlingar utfärdade av notarius publicus (notarielle Urkunden).

Till börjanTill början

– Krävs det ett domstolsbeslut för att en exekutionstitel skall kunna verkställas?

Ett domstolsbeslut måste föregå utmätning av fordringar och andra finansiella tillgångar, tvångsmedel avsedda att förmå svaranden att göra eller att avstå från att göra något samt verkställighetsåtgärder i fråga om fast egendom enligt lagen om exekutiva auktioner.

– Vilken domstol är behörig?

Vid utmätning av fordringar: den lokala domstol (Amtsgericht, den domstolsnivå som närmast motsvarar de svenska tingsrätterna) som är behörig för det område där gäldenären har sin hemvist.

Vid tvångsmedel avsedda att förmå någon att göra eller att avstå från att göra något: den domstol som är behörig att pröva fastställelsetalan (Prozessgericht) i första instans.

Vid verkställighetsåtgärder i fråga om fast egendom: den lokala domstol (Amtsgericht) som är behörig för det område där den fasta egendomen finns.

– Kronofogdemyndighetens (Gerichtsvollzieher) status och befogenheter

Kronofogden (Gerichtsvollzieher) är en tjänsteman i delstatens förvaltning, och står under tillsyn av ordföranden i den lokala domstol (Amtsgericht) som är behörig för kronofogdens verksamhetsområde. Kronofogden är dock oavhängig i sin tjänsteutövning.

Kronofogden är ansvarig för verkställighet av civilrättsliga avgöranden utfärdade i enlighet med åttonde boken i ZPO. Numera ligger tyngdpunkten inte på utmätning av lös egendom, utan på arbete som rör utmätning av fordringar. Till kronofogdens arbetsuppgifter hör bl.a. att upprätta avbetalningsplaner för gäldenären och att se till att verkställighetsförfarandet genomförs korrekt och i tid. En annan viktig uppgift är att uppta gäldenärens edgång angående sina tillgångar. Detta moment är avgörande för borgenärernas möjligheter att få kunskaper om gäldenärens ekonomiska status. Andra arbetsuppgifter och ansvar:

Till börjanTill början

- Att verkställa utmätning av fast (avhysning) och lös egendom.

- Att se till att gäldenären inte kan undandra eller motsätta sig åtgärder som gäldenären måste underkasta sig.

- Att verkställa delgivningar som ingår i verkställighetsförfarandet.

- Att verkställa kvarstadsbeslut (i den mån de inte verkställs av domstolen).

- Att verkställa gäldenärshäktning.

– Måste begäran om verkställighet lämnas in av en advokat?

I allmänhet är den lokala domstolen (Amtsgericht, som kallas Vollstreckungsgericht när den prövar mål om verkställighet) behörig att ta emot ansökan, och därmed finns inget advokattvång.

Om saken däremot gäller ett beslut om tvångsmedel avsedda att förmå svaranden att göra eller att avstå från att göra något, skall ansökan lämnas till den domstol som prövade fastställelsetalan (Prozessgericht) , vilken kan vara en högre domstol (Landgericht, den domstolsnivå som närmast motsvarar de svenska hovrätterna) , där det i princip råder advokattvång.

Kostnader för verkställighetsåtgärder

Lagen föreskriver olika typer av verkställighet för olika anspråk, och olika avgifter gäller för olika typer av verkställighet.

a) Utmätning av lösöre

Om det är fråga om ett penningbelopp låter sökanden oftast kronofogden ta hand om indrivningen. Om kronofogden skall mäta ut lös egendom hos gäldenären är grundavgiften 20 euro. Om den utmätta egendomen skall säljas (t.ex. på auktion) tillkommer en försäljningsavgift på 40 euro. Till detta kommer avgifter för kronofogdens förrättningsutgifter.

Till börjanTill början

b) Utmätning av fordringar

Vid utmätning av fordringar (t.ex. utmätning av lön) överförs rätten att inkassera fordringen till sökanden (§ 829 och 835 i ZPO). Grundavgiften för en sådan ansökning är 15 euro. Därtill kommer kostnader för t.ex. delgivning av domstolens beslut.

c) Edgång

Om sökanden inte har fått täckning för hela sin fordran efter utmätning och försäljning kan sökanden kräva att gäldenären ger kronofogden en förteckning över sina tillgångar. Gäldenären måste bekräfta uppgifternas riktighet under straffansvar. Grundavgiften för edgång är 30 euro.

d) Utmätning av fast egendom

Verkställighetsåtgärder i fråga om fast egendom kan bestå av utfärdande av ett pantbrev för fordran, exekutiv auktion eller tvångsförvaltning.

Registreringen av pantbrevet i fastighetsregistret är avgiftsbelagd enligt en särskild lag om domstolars kostnader i vissa fall (Gesetz über die Kosten in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit – Kostenordnung, nedan förkortad KostO). Avgiften avgörs av fordringens storlek. I bilaga 1 finns en tabell som visar avgiften för fordringar upp till 1 miljon euro.

Grundavgiften för en begäran om beslut om försäljning av fast egendom på exekutiv auktion är 50 euro. Därtill kommer andra avgifter – oftast 0,5 % av beloppet – för själva förfarandet och auktionen, slagavgift och avgift för köpeskillingsfördelningen. Avgifterna för själva förfarandet och auktionen beräknas på marknadsvärdet, medan slagavgiften och avgiften för köpeskillingsfördelningen beräknas på det högsta budet på auktionen. I bilaga 2 finns en tabell som visar avgiften för värden upp till 500 000 euro. Utöver dessa avgifter får sökanden stå för vissa kostnader, t.ex. för värdering av egendomen.

Till börjanTill början

Grundavgiften för en begäran om beslut om tvångsförvaltning är 50 euro. Därtill kommer en avgift på 0,5 % på de sammanlagda inkomsterna från egendomen under förvaltning.

e) Verkställande av utmätning, tvångsmedel avsedda att förmå svaranden att göra, avstå från att göra eller underkasta sig något

När kronofogden på sökandens begäran verkställer domar som går ut på att gäldenären skall ge ut lös egendom är avgiften 20 euro. Avgiften för avhysning är 75 euro. Därtill kommer kronofogdens förrättningskostnader, särskilt för eventuella inköpta tjänster, t.ex. transporter eller låssmed. Om förrättningen tar mer än tre timmar debiteras en timtaxa på 15 euro per påbörjad timme.

Om förfarandet äger rum inför den domstol som prövade fastställelsetalan (Prozessgericht) , och syftet är att förmå gäldenären att göra, avstå från att göra eller underkasta sig något utgår en särskild avgift på 15 euro.

2.2. Vilka villkor måste vara upp fyllda för att verkställighetsåtgärderna skall vidtas?

Sökanden måste ha en exekutionstitel för sin fordran. Exempel på verkställbara exekutionstitlar är lagakraftvunna domar och slutgiltiga domar som enligt särskilt förordnande är verkställbara (§ 704 i ZPO). I § 794 i ZPO räknas ytterligare exekutionstitlar upp, t.ex. förlikning ingången inför domstol, beslut om handräckning (Vollstreckungsbescheid) och handlingar utfärdade av notarius publicus (notarielle Urkunden).

Inga särskilda villkor gäller gäldenären.

Särskilda bestämmelser gäller för kvarstad och gäldenärshäktning. Dessa tvångsmedel är säkerhetsåtgärder som vidtas för att skydda sökandens rättigheter innan domstolen har utfärdat dom, utslag eller beslut i huvudfrågan.

Till börjanTill början

3. Verkställighetsåtgärder

3.1. Vilka tillgångar kan bli föremål för verkställighetsåtgärder?

Både fast och lös egendom kan bli föremål för verkställighetsåtgärder. Med lös egendom avses inte bara lösöre, utan även fordringar och andra finansiella tillgångar.

Enligt § 811 ZPO får viss egendom inte utmätas. Sådan beneficieegendom avser kläder och andra föremål för personligt bruk (upp till ett visst värde) , utrustning nödvändig för ett hem och dess skötsel för gäldenären och dennes hushåll och utrustning nödvändig för gäldenärens yrkesutövning.

Det finns också gränser för hur stor del av lönen som får tas i anspråk för utmätning. Enligt § 850 och framåt i ZPO får utmätning endast ske i den del som överstiger existensminimum för gäldenären.

3.2. Vilken effekt har en verkställighetsåtgärd?
– Effekter för gäldenären

Om gäldenären saknar utmätningsbara tillgångar får verkställigheten i allmänhet inga effekter alls. Om emellertid sökanden senare får reda på att gäldenären har dolda eller nya tillgångar kan sökanden begära att verkställigheten görs om.

En lagakraftvunnen exekutionstitel gäller i 30 år. Gäldenären får fritt förfoga över sina tillgångar så länge sökanden inte har vidtagit några ytterligare verkställighetsåtgärder.

En gäldenär som har bekräftat uppgifter om sin förmögenhetsställning genom edgång, eller som är häktad för att ha vägrat detta, registreras i domstolens gäldenärsregister. Uppgifter från detta register kan i vissa fall lämnas till tredje man.

– Effekter för tredje man

Enligt dataskyddslagstiftningen är banker inte skyldiga att ge sökanden, domstolen eller kronofogden uppgifter om gäldenären eller gäldenärens ekonomiska ställning.

Om en person som är gäldenär i ett verkställighetsförfarande har en fordran på tredje man, och denna fordran har mätts ut och rätten att inkassera den har överförts till sökanden, kan tredje man inte längre betala skulden med befriande verkan till gäldenären, utan skall betala till sökanden. En tredje man som inte fullgör denna förpliktelse kan drabbas av bl.a. skadeståndsskyldighet.

3.3. Hur länge gäller ett beslut om verkställighetsåtgärder? Begränsas giltighetstiden genom lag eller domstolsbeslut?

Fordringar fastställda av domstol eller grundade på verkställbara förlikningar eller handlingar omfattas av § 197 i civilrättslagen (Bürgerliches Gesetzbuch, förkortat BGB) och har därmed en preskriptionstid på 30 år. Sökanden kan inleda ett verkställighetsförfarande när som helst inom denna tid.

4. Kan beslut om verkställighet överklagas?

Ytterligare information

Om sökanden får avslag på begäran om verkställighet kan sökanden överklaga avslaget (Beschwerde).

Gäldenären har två möjligheter beroende på vilket förfarande som har tillämpats:

- Om gäldenären har hörts under förfarandet kan gäldenären överklaga avgörandet (Beschwerde).

- Om gäldenären inte har hörts under förfarandet kan gäldenären invända mot avgörandet (Erinnerung).

Invändningar lämnas till den lokala domstolen (Amtsgericht). Ingen särskilda tidsfrister gäller för invändningar. Överklagande skall lämnas inom två veckor till den lokala domstolen eller den överrätt som skall pröva överklagandet (Landgericht).

Gäldenärens överklagande eller invändning påverkar inte redan påbörjade verkställighetsåtgärder och fördröjer alltså inte verkställigheten i detta avseende.

« Verkställighet av domstolsavgöranden - Allmän information | Tyskland - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 23-05-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket