Eiropas Komisija > ETST > Spriedumu izpilde > Vācija

Pēdējo reizi atjaunots: 06-06-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Spriedumu izpilde - Vācija

Pēdējo precizēto tekstu lūdzu skatīt Deutsch
 

SATURS

1. Ko nozīmē piespiedu izpilde civillietās un tirdzniecības strīdu lietās? 1.
2. Kādi ir nosacījumi, pamatojoties uz kuriem var piešķirt tiesības uz vai izdot lēmumu par piespiedu izpildi? 2.
2.1. Process 2.1.
2.2. Pamatnosacījumi 2.2.
3. Piespiedu izpildes pasākumu mērķis un raksturs 3.
3.1. Kāda veida īpašumu var tikt pakļauti piespiedu izpildei? 3.1.
3.2. Kādi ir piespiedu izpildes pasākumu rezultāti? 3.2.
3.3. Cik ilgi šādi pasākumi ir spēkā? Vai pastāv likumā vai tiesas rīkojumā noteikti laika ierobežojumi? 3.3.
4. Vai pastāv iespēja iebilst pret lēmumu, kas paredz šo pasākumu? 4.

 

1. Ko nozīmē piespiedu izpilde civillietās un tirdzniecības strīdu lietās?

Piespiedu izpilde ir procesa jēdziens, kas saistīts ar publisku piespiešanu nodrošināt materiālu prasību. Piespiedu izpildes tiesības ir tikai valstij, kurai ir monopoltiesības uz suverēnu varu, ko realizē ar tās dažādo institūciju palīdzību.

Piespiedu izpildes pasākumi, kas var likt atbildētājam kaut ko darīt, atturēties no kaut kā darīšanas vai kaut ko samaksāt:

 • aresta uzlikšana īpašumam,
 • aresta uzlikšana tiesībām un citu īpašumu (jo īpaši nopelnītajiem ienākumiem),
 • īpašuma uzrādīšana zem zvēresta,
 • tiesas rīkojums kaut ko darīt vai atturēties no darbības,
 • īpašuma piespiedu konfiskācija un tālākpārdošana izsolē,
 • rīkojums par aresta uzlikšanu un tiesas pagaidu rīkojums.

2. Kādi ir nosacījumi, pamatojoties uz kuriem var piešķirt tiesības uz vai izdot lēmumu par piespiedu izpildi?

2.1. Process
- Vai piespiedu kārtā var izpildīt gan tiesas, gan ārpus tiesas lēmumus?

Jā. Tie ir galīgie spriedumi, kas jau ir izpildīti vai tiks izpildīti piespiedu kārtā (Civillikuma ("ZPO") 704. pants), tāpat kā citi piespiedu kārtā izpildāmi dokumenti, kas minēti ZPO 794. pantā. Tie ir ne tikai tiesas rīkojumi, bet arī tiesas un ārpus tiesas izdoti akti par īpašuma pārvaldīšanu un notariāli akti.

- Vai ir nepieciešams vērsties tiesā pēc rīkojuma, kas atļauj piespiedu izpildi?

Lai uzliktu arestu parādnieka tiesībām un īpašumu, piespiedu kārtā izpildītu tiesas rīkojumus un uzliktu arestu nekustamajam īpašumam saskaņā ar noteikumiem par piespiedu pirkšanu un tālākpārdošanu izsolē, ir nepieciešams tiesas rīkojums.

Lapas augšmalaLapas augšmala

- Kura tiesa ir kompetenta atļaut piespiedu izpildi?

Par aresta uzlikšana tiesībām - rajona tiesa pēc parādnieka dzīves vietas. tās vietas

Par tiesas rīkojumu piespiedu izpildi - pirmās instances tiesa.

Par aresta uzlikšanu nekustamajam īpašumam - rajona tiesa pēc īpašuma atrašanās vietas.

- Aģentu, kas veic piespiedu izpildi, statuss, loma, pienākumi un pilnvaras

Piespiedu izpildi veic tiesu izpildītājs, tiesu pārvaldes zemes īpašumu reģistrācijas biroja aģents, kas pēc hierarhijas ir pakļauts rajona tiesas priekšsēdētājam. Savu pienākumu veikšanā viņš ir neatkarīgs.

Saskaņā ar ZPO 8. grāmatu aģents ir atbildīgs par spriedumu piespiedu izpildi civillietās. Pēdējā laikā uzmanība tiek vairāk pievērsta nevis aresta uzlikšanai īpašumam, bet gan aresta uzlikšanai parādnieka tiesībām. Te tiesu izpildītājs jo īpaši ir pilnvarots ļaut parādniekam samaksāt pa daļām, un tiesu izpildītājs ir atbildīgs par to, lai piespiedu izpildes process laicīgi tiktu novests līdz efektīvam iznākumam. Viens no tiesu izpildītāja pamatpienākumiem ir nodrošināt, lai parādnieks zem zvēresta uzrādītu savu īpašumu, nodrošinot kreditoram izmantojamu parādnieka īpašuma uzskati. Citos tiesu izpildītāja pienākumos ietilpst:

 • kustama un nekustama īpašuma realizēšana (izlikšana no šī īpašuma),
 • parādnieka iebildumu pret darbībām, kuras viņam ir jāakceptē, noraidīšana,
 • tieša to dokumentu nodošana, kuri nepieciešami piespiedu izpildes procesā,
 • rīkojumu par aresta uzlikšanu un pagaidu rīkojumu (izņemot lietās, ar kurām nodarbojas pati tiesa) piespiedu izpilde,
 • apcietināšanas orderu piespiedu izpilde.
- Vai pieteikumu par piespiedu izpildi ir jāiesniedz ar advokāta vai citas juridiskas profesijas pārstāvja palīdzību?

Lēmumus attiecībā uz piespiedu izpildes pieteikumiem parasti pieņem rajona tiesa kā piespiedu izpildes rīkojumu izdevēja tiesa. Juridiskā pārstāvniecība nav obligāta. No otras puses pieteikumu par piespiedu izpildes rīkojuma izdošanu ir jāsniedz pirmās instances tiesā, kas noteiktos apstākļos var būt augstāka tiesa (apgabaltiesa), kur juridiskā pārstāvniecība parasti ir obligāta.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Katra veida piespiedu izpildes līdzekļu izmaksu tarifs:

Likums paredz dažādas piespiedu izpildes iespējas atkarībā no nodrošināmās prasības un arī izmaksas ir dažādas:

 • aresta uzlikšana īpašumam:
kad ir apstiprinātas tiesības uz noteiktu naudas summu, kreditors parasti lūdz tiesu izpildītāju nodrošināt maksājumu. Par to, ka tiesu izpildītājs uzliek arestu parādnieka kustamajiem īpašumiem, ir jāmaksā nodeva €20. Ja īpašums, kam ir uzlikts arests, ir pārdodams izsolē vai pārdots (t.i., īpašums, kuram uzlikts arests, tiek realizēts), papildus nodeva ir €40. Tiks aprēķināta arī maksa par tiesu izpildītāja pakalpojumiem;
 • aresta uzlikšana tiesībām:
rīkojumu maksāt naudas summu var nodrošināt arī ar iesniegumu tiesu institūcijām par aresta uzlikšanu parādnieka tiesībām (piem., ienākumu izmaksai) un aresta uzlikšanu tiesībām kreditora labā (ZPO 829. un 835. pants). Nodeva ir €15 un izmaksas (jo īpaši tiesas rīkojuma nodošanas izmaksas) aprēķina papildus;
 • īpašuma uzrādīšana zem zvēresta:
ja kreditora prasība nav pilnībā apmierināta ar aresta uzlikšanu un realizāciju, parādniekam var nākties pēc kreditora prasības zem zvēresta uzrādīt savu īpašumu. Par īpašuma uzrādīšanu tiesu izpildītājs aprēķina nodevu €30 apmērā;
 • aresta uzlikšana nekustamajam īpašumam:
piespiedu izpilde attiecībā uz parādnieka nekustamo īpašumu tiek reģistrētas ķīlas veidā prasības nodrošināšanai, piespiedu pirkšanas un tālākpārdošanas izsolē vai pārvaldības rīkojuma pār nekustamo īpašumu veidā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Nodevu par ķīlas reģistrāciju aprēķina saskaņā ar likumu Par tiesas izmaksām (Kostenordnung - KostO) un ņemot vērā nodrošināmās prasības vērtību. Tabula ar nodevām un prasību vērtībām līdz 1 miljonam eiro ir pievienota 1. pielikumā PDF File (PDF File 70 KB).

Par lēmumu attiecībā uz pieteikumu par piespiedu izpildes rīkojumu ir jāmaksā nodeva €50 apmērā. Vēl ir papildus nodevas – parasti 0.5% apmērā – par procesu, par izsoles organizēšanu, par pārdošanas nobeigšanu un par ieņēmumu sadalīšanu. Nodeva par procesu kopumā un izsoles organizēšanu ir atkarīga no īpašuma vērtības. Nodeva par pārdošanas nobeigšanu un ieņēmumu sadalīšanu ir atkarīga no augstākās saņemtās cenas. Tabula ar nodevām un prasību vērtībām līdz €500 000 eiro ir pievienota 2. pielikumā PDF File (PDF File 69 KB). Papildus nodevām tiek aprēķinātas procesuālās izmaksas, proti, izmaksas par īpašuma pārdošanas vērtības noteikšanu.

Par pieteikumu attiecībā uz piespiedu izpildes rīkojuma izdošanu ir jāmaksā nodeva €50 apmērā. Nodeva 0,5% apmērā ir jāmaksā par procesu, ņemot vērā kopējos ienākumus, kas no tās iegūti;

 • rīkojuma par īpašuma nodošanu piespiedu izpilde, rīkojums par rīkojuma piespiedu izpildi:
ja parādniekam tiesa ir uzdevusi veikt kustamā īpašuma nodošanu, lēmumu piespiedu kārtā pēc kreditora pieprasījuma var izpildīt tiesu izpildītājs. Nodeva par procesa uzsākšanu ir €20. Ja parādniekam tiek prasīts nodot zemi vai mājokli, tad izlikšanas nodeva ir €75. Tiek aprēķinātas arī tiesu izpildītāja izmaksas, jo īpaši trešo pušu vajadzībām (piem., transports, atslēdznieks, utt.). Ja process aizņem vairāk nekā trīs stundas, nodeva par katru nākamo stundu ir €15 vai daļa no šīs summas.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Tiesvedībās tiesā, kas izdod piespiedu izpildes rīkojumus, lai uzdotu parādniekam ko darīt, apstiprināt kādu darbību vai atturēt no tās, ir jāmaksā nodeva €15.

2.2. Pamatnosacījumi

Lai pierādītu savu prasību, kreditoram ir jāsaņem rīkojums par piespiedu izpildi. Tas var būt galīgais spriedums, kas jau ir izpildīts vai ir vēl tiks izpildīts piespiedu kārtā (ZPO 704. pants) vai viens no dokumentiem, kas minēts ZPO 794. pantā (piem., tiesas vai ārpustiesas institūcijas izdots akts par īpašuma pārvaldīšanu un notariāli akti).

Attiecībā uz parādniekiem nepastāv īpašas prasības.

Pastāv īpašas prasības attiecībā uz rīkojumiem par aresta uzlikšanu un tiesas pagaidu rīkojumiem. Šie piespiedu izpildes līdzekļi tiek piemēroti, lai nodrošinātu prasību pirms tiesa tiesvedības laikā izdod galveno rīkojumu.

3. Piespiedu izpildes pasākumu mērķis un raksturs

3.1. Kāda veida īpašumu var tikt pakļauti piespiedu izpildei?

Piespiedu izpildei var tikt pakļauti parādnieka kustamais īpašums, tiesības un citas īpašumtiesības, kā arī viņa nekustamais īpašums.

ZPO 811. pants nosaka to kustamo īpašumu, kam nevar uzlikt arestu. Tā mērķis ir ļaut parādniekam un viņa mājsaimniecībā dzīvojošām personām izmantot minimālu lietu skaitu, kas nepieciešamas personīgai un profesionālai lietošanai.

Šie ierobežojumi attiecas arī uz parādnieka nopelnītajiem ieņēmumiem. ZPO 850.ff pants paredz summas, kurām nevar uzlikt arestu, jo parādniekam tās ir nepieciešamas iztikas līdzekļiem.

Lapas augšmalaLapas augšmala

3.2. Kādi ir piespiedu izpildes pasākumu rezultāti?
- Attiecībā uz parādnieku

Piespiedu izpildei reti ir panākumi, ja parādniekam nav īpašuma, kam varētu uzlikt arestu. Bet kreditors var atsākt piespiedu izpildi pret parādnieku, ja viņš uzzina par parādnieka līdz šim slēptu vai no jauna iegūtu īpašumu.

Kreditoram ir tiesības uz dokumenta piespiedu izpildi 30 gadus. Ja kreditors neveic faktiskus piespiedu izpildes pasākumus, parādniekam ir visas tiesības rīkoties ar savu īpašumu.

Parādnieku, kurš zem zvēresta sniedzis ziņojumu par saviem īpašumu vai kurš ir ticis arestēts par atteikšanos to darīt, var ierakstīt tās piespiedu izpildes rīkojuma izdevējas tiesas, kurā notika tiesvedība par piespiedu izpildi, parādnieku reģistrā. Noteiktos apstākļos informāciju no parādnieku reģistra var nodot trešajām pusēm.

- Attiecībā uz trešajām pusēm

Pamatojoties uz informācijas aizsardzību, bankām nav pienākums sniegt ne kreditoram, ne tiesām un tiesu izpildītājiem informāciju par parādnieku, jo īpaši par viņa aktīviem.

Ja parādnieka aktīviem ir uzlikts arests vai viņa tiesības ir nodotas trešajai pusei, trešā puse var vairs nemaksāt parādniekam. Tā var maksāt kreditoram tikai tās summas, kas nepieciešamas, lai nosegtu kreditora prasību. Trešā puse, kas nepilda šo pienākumu, riskē ar tiesas procesu par zaudējumu piedziņu.

3.3. Cik ilgi šādi pasākumi ir spēkā? Vai pastāv likumā vai tiesas rīkojumā noteikti laika ierobežojumi?

Saskaņā ar Civillikuma (BGB) 197. pantu prasības, kuras ir ieguvušas juridisku spēku un prasības, kas ietvertas piespiedu kārtā izpildāmās vienošanās un dokumentos, ir pakļautas 30 gadu ierobežojuma periodam. Kreditors var uzsākt tiesvedību par piespiedu izpildi jebkurā laikā šajā periodā.

4. Vai pastāv iespēja iebilst pret lēmumu, kas paredz šo pasākumu?

Kreditors var nekavējoties iebilst pret atteikumu izdot rīkojumu par piespiedu izpildi.

Parādniekam ir šādas likumīgas iespējas pret rīkojumu par piespiedu izpildi:

 • tūlītēja apstrīdēšana, ja ir bijusi iepriekšēja lietas izskatīšana tiesā;
 • atgādinājums, ja nav bijusi iepriekšēja lietas izskatīšana tiesā.

Atgādinājumu, uz kuru neattiecas laika ierobežojums, ir jāiesniedz rajona tiesā. Tūlītēja apstrīdēšana ir jāiesniedz divu nedēļu laikā rajona tiesā vai apgabaltiesā kā otrreizējās izskatīšanas tiesā.

Iesniegumam par šo atgādinājumu nav tūlītējas ietekmes uz tiesvedības par piespiedu izpildi turpināšanu. Ar to tiesvedību nevar atlikt.

« Spriedumu izpilde - Vispārīgas ziņas | Vācija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 06-06-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste