Europeiska Kommissionen > ERN > Verkställighet av domstolsavgöranden > Frankrike

Senaste uppdatering: 02-05-2005
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Verkställighet av domstolsavgöranden - Frankrike

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden? 1.
2. Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas? 2.
2.1. Förfarandet 2.1.
2.2. De materiella villkoren 2.2.
3. Verkställighetsåtgärder 3.
3.1. Vilken typ av tillgångar kan bli föremål för verkställighet? 3.1.
3.2. Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd? 3.2.
3.3. Vilken giltighet har sådana åtgärder? 3.3.
4. an beslut om verkställighet överklagas? 4.

 

1. Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Med verkställighet avses alla typer av åtgärder som gör det möjligt att genomföra verkställbara förpliktelser mot en persons (t.ex. en betalningsskyldigs) vilja. Det är underförstått att vi här talar om tvångsverkställighet. Om en person frivilligt fullgör sina förpliktelser, behövs det ingen särskild åtgärd. I fransk rätt brukar man skilja mellan tre typer av civilrättsliga förpliktelser: att betala, att göra eller avhålla sig från att göra något och att överlämna eller återställa något.

Verkställigheten omfattar gäldenärens tillgångar, inte hans eller hennes person. Men den som vägrar att fullgöra vissa förpliktelser (t.ex. underhållsskyldighet) gör sig skyldig till brott och det kan leda till lagföring och fängelsestraff. Detsamma gäller den som avsiktligen gör sig insolvent.

Verkställighetsåtgärderna följer den tredelning som vi talade om tidigare: betala, göra, överlämna.

Betalningsförpliktelser verkställs genom utmätning. Om utmätningen gäller kontanta medel, överlämnas pengarna till fordringsägaren (exempel: utmätning av bankmedel). Föremål som tillhör gäldenären tvångsförsäljs och behållningen överlämnas till fordringsägaren så långt det krävs för att täcka fordran.

Förpliktelser att överlämna eller återställa något verkställs på olika sätt beroende på vilken slags egendom det är fråga om. Lös egendom omhändertas och överlämnas till den rätte ägaren. Ägarens besittning till fast egendom återställs genom avhysning (vräkning) av en hyresgäst, arrendator eller annan person.

Till börjanTill början

Förpliktelser som innebär att göra eller avstå från att göra något verkställs med hjälp av vite. Vite är ett penningbelopp som gäldenären måste betala förutom att han eller hon ska fullgöra förpliktelsen. Vitet fastställs av domstol utifrån hur länge en person vägrar att göra något (om det gäller en förpliktelse att göra något) eller hur många gånger förpliktelsen att avstå från att göra något överträds. Förpliktelser om att betala, överlämna eller återställa något kan ju också ses som en förpliktelse att göra något och därför kan vite utdömas även i sådana fall, utöver de andra verkställighetsåtgärderna.

2. Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

2.1. Förfarandet

Alla exekutionstitlar kan tvångsverkställas. Vad en exekutionstitel är anges i artikel 3 i lag nr 91-650 av den 9 juli 1991 om en reform av de civilrättsliga verkställighetsåtgärderna:

 1. Avgöranden från allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar samt förlikningar som fastställts av ordföranden för övre underrätten (tribunal de grande instance) , förutsatt att de vunnit laga kraft.
 2. Utländska avgöranden samt skiljedomar som förklarats verkställbara i ett avgörande som inte kan överklagas med uppskjutande verkan.
 3. Medlingsprotokoll som undertecknats av en domare och parterna.
 4. Notariehandlingar och andra officiella handlingar med verkställbarhetsklausul.
 5. Intyg som utfärdas av en exekutionstjänsteman om att en check inte har lösts in.
 6. Handlingar från offentligrättsliga juridiska personer som enligt särskild föreskrift kan verkställas och beslut som enligt lag har samma rättsverkningar som en dom.

Domstolsavgöranden som inte kan överklagas med uppskjutande verkan kan verkställas utan ytterligare beslut. Sådana avgöranden och även notariehandlingar innehåller en verkställbarhetsklausul som visar att de kan verkställas. Verkställbarhetsklausulen skrivs in av domstolskansliet eller notarien. Det krävs inga ytterligare formaliteter för verkställighet.

Till börjanTill början

Innan ett domstolsavgörande har meddelats kan en fordringsägare få tillstånd till säkerhetsåtgärder (kvarstad eller säkerhetsrätt). Sådana åtgärder berövas mycket snabbt sin verkan om de inte delges motparten (inom en vecka) och om inte fordringsägaren väcker talan för att få fordran fastställd av domstol.

Verkställighetsåtgärder avseende lös egendom och penningbelopp samt avhysning genomförs av exekutionstjänstemän (huissiers de justice). Exekutionstjänstemännen utses av justitieministeriet. De är privatpraktiserande, men har vid verkställighet samma befogenheter som en myndighet. Deras verksamhet är kringgärdad av detaljerad lagstiftning och strikta etiska regler.

Utmätning av fast egendom sker genom ett särskilt förfarande vid övre underrätten. Fordringsägaren måste företrädas av advokat.

Avgifterna för verkställighetsåtgärder betalas i princip av gäldenären och de läggs till skulden.

Avgifterna anges i en tabell, där det framgår vilket arvode exekutionstjänstemännen har rätt till för varje verkställighetsåtgärd (se dekret nr 96-1080, 12 december 1996). Exekutionstjänstemännens arvode enligt tabellen består av ett schablonbelopp med fasta eller proportionella avgifter, som beroende på omständigheterna kan vara kumulativa eller alternativa; dessutom tillkommer ibland en administrationsavgift.

De fasta avgifterna ska betalas av gäldenären. De proportionella avgifterna, som beräknas utifrån det belopp som ska drivas in, fördelas mellan fordringsägaren och gäldenären

Exempel: Om skulden är på 10 000 euro, ser avgiften för verkställighetsåtgärder ut så här:

Till börjanTill början

 • Utmätning av bankkonto: fast avgift (inklusive moms) 187,53 euro.
 • Utmätning av lösa saker: fast avgift (inklusive moms) 66,98 euro.
 • Utmätning av fordon genom anmälan till prefekturen: fast avgift (inklusive moms) 133,95 euro.
 • Utmätning av fast egendom: fast avgift (inklusive moms) 80,37 euro.

Till dessa fasta avgifter kommer de proportionella avgifterna som i vårt exempel uppgår till 723,44 euro (inklusive moms) , varav 121,35 euro ska betalas av gäldenären och 602,09 euro av fordringsägaren.

2.2. De materiella villkoren

Det krävs inte tillstånd från domstol för verkställighet som grundas på en exekutionstitel.

Följande villkor måste vara uppfyllda för att en fordringsägare som ännu inte har en exekutionstitel ska beviljas säkerhetsåtgärder: Kravet måste förefalla välgrundat och möjligheten att driva in fordran hotad. Säkerhetsåtgärder beviljas av exekutionsdomstol (som regel bestående av en domare vid övre underrätten).

3. Verkställighetsåtgärder

3.1. Vilken typ av tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

Fordringsägaren kan ställa krav på hela gäldenärens egendom, dvs. i princip kan vilken egendom som helst som tillhör gäldenären utmätas. Reglerna varierar beroende på vilken typ av egendom det är fråga om: fordringar (hyra, lön, bankmedel) , lös egendom av alla slag, fast egendom och materiella rättigheter, värdepapper och andelsrätter, fordon (inklusive fartyg och flygplan) , upphovsrätt, pengar i ett bankfack osv.

Till börjanTill början

Viss egendom får dock enligt lag inte utmätas (s.k. beneficium) :

 • Pengar som behövs för det dagliga uppehället (bland annat en del av lönen, som fastställs enligt schablon i förhållande till inkomstens storlek och försörjningsplikt; beloppen justeras varje år).
 • Lös egendom som krävs för gäldenärens dagliga liv eller arbete. Sådan egendom får bara utmätas för fordringar som gäller betalningen för själva egendomen eller om den har mycket stort värde.
 • Egendom som behövs för sjuka eller funktionshindrade personer.
3.2. Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

Verkställighetsåtgärder rörande egendom och fordringar vidtas i två etapper. Först utmäter exekutionstjänstemannen egendomen eller pengarna. Det betyder att gäldenären inte får förfoga fritt över tillgångarna, men fortfarande har rätt att nyttja och uppbära avkastning av dem och också skyldighet att vårda egendom. Att göra sig av med tillgångarna är ett brott. Kontanta medel på bankkonton blockeras och öronmärks för fordringsägarens räkning.

Utmätningsbeslutet delges gäldenären. Om gäldenären inte invänder mot utmätningen kan verkställigheten gå vidare till nästa etapp, nämligen att exekutionstjänstemannen beslagtar egendomen för försäljning på exekutiv auktion eller begär att en tredje man (vanligtvis en bank) överför de utmätta pengarna.

En bank är skyldig att vid utmätning upplysa exekutionsväsendet om alla belopp som tillhör gäldenären. Om banken inte gör det eller om den ger gäldenären tillgång till de utmätta beloppen, kan den på begäran av fordringsägaren bli betalningsskyldig i stället för gäldenären.

3.3. Vilken giltighet har sådana åtgärder?

Exekutionstitlar varken preskriberas eller förlorar sina verkningar på annat sätt med tiden.

Beslut om säkerhetsåtgärder upphör att gälla om säkerhetsåtgärden inte vidtas inom tre månader från beslutsdagen.

4. an beslut om verkställighet överklagas?

Frågan är bara aktuell för säkerhetsåtgärder. Det går inte att överklaga själva exekutionstiteln, utan bara det avgörande som ligger till grund för den.

När en säkerhetsåtgärd har beslutats och delgivits gäldenären, kan denne väcka talan vid den domstol som har gett tillstånd till säkerhetsåtgärden och invända mot grunderna för åtgärden. Talan kan väckas så länge säkerhetsåtgärden inte har omvandlats till en verkställighetsåtgärd genom en dom som fastställer anspråket.

Ytterligare information« Verkställighet av domstolsavgöranden - Allmän information | Frankrike - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 02-05-2005

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket