Europeiska Kommissionen > ERN > Verkställighet av domstolsavgöranden > Finland

Senaste uppdatering: 02-05-2005
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Verkställighet av domstolsavgöranden - Finland

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden? 1.
2. Under vilka förutsättningar kan exekutionstitel utfärdas? 2.
2.1. Förfarande 2.1.
2.2. De materiella villkoren 2.2.
3. Verkställighetsåtgärder 3.
3.1. Vilken typ av tillgångar kan bli föremål för verkställighet? 3.1.
3.2. Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd? 3.2.
3.3. Vilken giltighet har sådana åtgärder? 3.3.
4. Kan beslutet om verkställighet överklagas? 4.

 

Ulosotto

1. Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

I Finland delas verkställighet in i separat verkställighet och insolvensförfaranden.

Ett exempel på separat verkställighet är utsökning. En viss förpliktelse som bekräftats i ett domstolsavgörande eller annan utsökningsgrund verkställs vid behov med tvång genom utsökning.

Insolvensförfarandena är skuldsanering för privatpersoner, företagssanering och konkurs. De avser i princip den betalningsskyldiges (gäldenärens) alla skulder och hela egendom. Här behandlas bara utsökning. (Se även Konkurs i Finland.)

Den mest använda formen av utsökning i civilrättsliga ärenden är verkställighet av betalningsskyldighet. Verkställigheten sker i tre steg: först utmätning av den betalningsskyldiges egendom, därefter försäljning av egendom (om nödvändigt) och slutligen betalning till fordringshavaren (borgenären) ur de influtna medlen. Man utmäter så mycket egendom som krävs för att täcka fordran. Om det finns flera fordringshavare eller om den utmätta egendomen omfattas av säkerhetsrätt, fördelas beloppet mellan fordringshavarna enligt förmånsrättsordningen.

En annan viktig form av utsökning är vräkning. Det innebär till exempel att en hyresgäst vräks från en fastighet eller en lägenhet när hyresförhållandet har upphört. Verkställighet kan även avse skyldighet att överlåta viss egendom, skyldighet att göra någonting och förbud att göra någonting samt skyldighet att tillåta att någon annan gör någonting. Som verkställighetsmetod används vid dessa former av utsökning i regel maktmedel (på sverigesvenska: tvångsmedel) eller vite. Vid utsökning verkställs också kvarstad som beslutats av domstol eller annan säkringsåtgärd (på sverigesvenska: säkerhetsåtgärd). Nedan behandlas endast verkställighet av betalningsskyldighet.

Till börjanTill början

2. Under vilka förutsättningar kan exekutionstitel utfärdas?

2.1. Förfarande

I Finlands sköts utsökningen av utmätningsmän. I praktiken är det i regel biträdande utmätningsmän som sköter verkställigheten. Utmätningsmännen är anställda av staten och fungerar som rättstillämpande myndighet som skall vara saklig och opartisk. Verkställighetsuppgifterna skall utföras snabbt, effektivt och ändamålsenligt utan att svaranden eller utomstående åsamkas större olägenhet än vad syftet med verkställigheten kräver. Utmätningsmännen har stora befogenheter när det gäller till exempel eftersökning av egendom som tillhör den betalningsskyldige.

För att utsökning skall inledas krävs att sökanden har en domstolsdom om sin fordran eller någon annan utsökningsgrund. Normalt behövs inte någon särskild dom om verkställighet.

I civilrättsliga ärenden är det i regel en dom eller annat avgörande i allmän domstol som utgör grunden för utsökningen. Allmänna domstolar är i första instans tingsrätten och som besvärsinstanser hovrätten och högsta domstolen. I praktiken är också underhållsavtal som har styrkts av en kommunal myndighet en ofta förekommande utsökningsgrund. Däremot kan inte handlingar som upprättats endast mellan privatpersoner vara grund för utsökning.

En utländsk dom eller motsvarande handling kan vara utsökningsgrund i Finland endast om detta är särskilt föreskrivet, numera framför allt i EU-rätten.

Fordringshavaren ska ansöka om utsökning hos en lokal utmätningsman och till ansökan bifoga utsökningsgrunden. Fordringshavaren kan ansöka om vanlig, fullständig utsökning eller begränsad utsökning (se punkt 3. 1). Fordringshavaren kan också låta utsökningsmyndigheten bevaka fordringen i två år som passivfordran, om utmätningen inte går att verkställa direkt. Vid utsökning behövs inte någon advokat eller annan jurist.

Till börjanTill början

Statens utsökningsavgifter betalas i regel av den betalningsskyldige. Fordringshavaren ska betala en redovisningsavgift varje gång utsökningsmyndigheten betalar ut pengar (”redovisar”) till honom eller henne. Redovisningsavgiften är 0,5 procent av beloppet, dock högst 200 euro per gång. Om utmätningen misslyckas betalar fordringshavaren bara en liten handläggningsavgift.

Verkställighetsåtgärderna i sig omfattas i regel inte av några särskilda tidsbegränsningar. Utmätningsmannen ska utföra verkställighetsåtgärderna snabbt och utan onödigt dröjsmål.

2.2. De materiella villkoren

Innan domstolen ger en dom som fungerar som utsökningsgrund granskar den vid en tvistemålsrättegång att fordringshavaren har grund för sin fordran. I praktiken är de flesta avgöranden tredskodomar. En tredskodom ges om motparten förhållit sig passiv, dvs. om han eller hon inte har avgivit något svaromål eller har uteblivit från rättegången. Då granskar man inte närmare om fordringshavaren har grund för sin fordran. På det sättet kan fordringshavaren snabbt och enkelt få en utsökningsgrund för en ostridig fordran. Se även Förenklade respektive påskyndade förfaranden – Finland.

Utmätningsmannen följer domstolsdomen eller annan utsökningsgrund när han eller hon verkställer utsökningsåtgärden och kan inte granska om fordran är välgrundad. Däremot granskar utmätningsmannen att fordringen inte har upphört efter det att domstolen gav sin dom, till exempel på grund av betalning eller preskription.

Till börjanTill början

3. Verkställighetsåtgärder

3.1. Vilken typ av tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

I princip kan alla typer av tillgångar som har ett förmögenhetsvärde mätas ut. I praktiken är det den betalningsskyldiges banktillgodohavanden, återbäring av skatteförskott, lön och pension eller annan regelbunden inkomst som mäts ut. Man kan också mäta ut annan lös egendom eller fast egendom. Om fordringshavaren har ansökt om begränsad utsökning, mäter man bara ut egendom som inte behöver omvandlas till pengar.

I lagstiftningen förbjuds dock utsökning av vissa typer av egendom av sociala eller andra skäl. Många sociala förmåner omfattas av utsökningsförbud. Den betalningsskyldige har så kallad undantagsförmån, vilket betyder att man till exempel inte kan mäta ut den betalningsskyldiges sedvanliga bohag eller arbetsredskap som den betalningsskyldige behöver.

Lön och pension omfattas av utsökningsbegränsningar för att trygga en skälig utkomst för den betalningsskyldige och hans familj. Huvudregeln är att en tredjedel av den betalningsskyldiges nettolön kan mätas ut. Den betalningsskyldige får alltid behålla ett visst skyddat belopp.

Om den utmätta egendomen måste omvandlas till pengar, säljs den i regel på exekutiv auktion.

3.2. Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

Efter utmätningen får den betalningsskyldige inte förstöra eller till skada för borgenären överlåta eller pantsätta den egendom som har utmätts eller i övrigt förfoga över den. En åtgärd i strid med förbudet är utan verkan, och det är ett brott att ta befattning med egendomen. En utomstående kan dock i undantagsfall gå godtrosskydd.

Till börjanTill början

Utmätningsmannen har omfattande rättigheter att hämta upplysningar från utomstående, till exempel en bank. När banken har delgivits betalningsförbud får den inte betala ut medel till någon annan än utmätningsmannen. Att betala ut en fordran eller lön i strid med betalningsförbudet är ett brott.

3.3. Vilken giltighet har sådana åtgärder?

En domstolsdom eller annan utsökningsgrund kan inte längre verkställas om den fordran som utsökningsgrunden avser har upphört på grund av betalning, preskription eller annat skäl. Efter domen är preskriptionstiden i regel fem år. Den kan avbrytas av fordringshavaren.

Numera finns i Finland en tidsgräns för möjligheten att verkställa vissa typer av utsökningsgrunder. Detta gäller utsökningsgrunder där en fysisk person dömts att betala en penningfordran. En sådan utsökningsgrund gäller i regel i 15 år, i vissa fall i 20 år. Fordringshavaren kan inte avbryta denna preskriptionsfrist. För närvarande gäller övergångsbestämmelser, som innebär att de äldsta utsökningsgrunderna kommer att preskriberas den 1 mars 2008.

4. Kan beslutet om verkställighet överklagas?

Ändring i en verkställighetsåtgärd eller i utmätningsmannens beslut i ett utsökningsärende får sökas av den vars rätt berörs av åtgärden eller beslutet. Ändring söks hos tingsrätten genom besvär. Man har tre veckor på sig att anföra besvär. Besvärstiden räknas i regel från och med den dag då beslutet fattades eller från och med den dag då den som anför besvär har fått del av beslutet.

Besvären avbryter inte verkställigheten, om inte något annat stadgas i lag eller om inte domstolen bestämmer något annat. Om besvären godkänns, upphäver domstolen utmätningsmannens beslut eller ändrar det. Utmätningsmannen kan under vissa förutsättningar själv rätta uppenbara fel.

En invändning eller ett yrkande som framförts vid utsökningen och som inte kan avgöras utan omfattande muntlig bevisning, kan komma att avgöras som ett tvistemål i domstol (verkställighetstvist).« Verkställighet av domstolsavgöranden - Allmän information | Finland - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 02-05-2005

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket