Európai Bizottság > EIH > Ítéletek végrehajtása > Finnország

Utolsó frissítés: 07-11-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Ítéletek végrehajtása - Finnország

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Az eredeti nyelvi változatot frissítettük, és áthelyeztük az európai igazságügyi portálra.


 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Mit jelent a végrehajtás polgári és kereskedelmi ügyekben? 1.
2. Melyek azok a feltételek, amelyek mellett végrehajtható jogcím vagy határozat kibocsátható? 2.
2.1. Az eljárás 2.1.
2.2. Az anyagi jogi feltételek 2.2.
3. A végrehajtási intézkedések tárgya és jellege? 3.
3.1. Milyen fajtájú vagyontárgyakra lehet végrehajtást vezetni? 3.1.
3.2. Mi a végrehajtási intézkedések hatása? 3.2.
3.3. Mennyi ideig maradnak az ilyen intézkedések érvényben? 3.3.
4. Van-e fellebbezési lehetőség az ilyen intézkedést elrendelő határozat ellen? 4.

 

Ulosotto

1. Mit jelent a végrehajtás polgári és kereskedelmi ügyekben?

Finnországban a végrehajtás egyedi és általános végrehajtásra oszlik.

Az egyedi végrehajtás körébe tartozik az ítélet alapján fennálló tartozások végrehajtása. Szükség esetén a bírósági ítéletben vagy más végrehajtási jogcímen előírt egyedi kötelezettség teljesítése kötelezően, végrehajtás útján történik.

Az általános végrehajtási vagy fizetésképtelenségi eljárások közé tartozik a magánszemélyek tartozásainak rendezésével, a társaságok reorganizációjával és a csőddel kapcsolatos eljárások. Ezek elvileg az adós valamennyi tartozására és eszközére kiterjednek. E helyen csak az egyedi végrehajtást, azaz az ítélet alapján fennálló tartozások behajtását tárgyaljuk. Lásd a Csőd - Finnország részt is.

A gyakorlatban polgári és kereskedelmi ügyekben a végrehajtás legfontosabb fajtája az ítélet alapján fennálló tartozások végrehajtása. Ebbe beletartozik az adós vagyontárgyainak zár alá vétele, szükség esetén a vagyontárgyak eladása; és az eladásból keletkezett pénzeszközöknek a hitelező részére történő átutalása. A vagyontárgyakat olyan összeg erejéig zárolják, amelyre szükség van a tartozás hitelező részére történő átutalásához. Olyan esetekben, ha több hitelező kért végrehajtást vagy a vagyontárgyakat biztosíték terheli, a bevételt a hitelezők között az elsőbbségi sorrendben osztják fel.

A végrehajtás másik fontos ága a gyakorlatban a kilakoltatás. Ennek során például a bérlőt a bérleti jogviszony megszűnésekor kilakoltatják az ingatlanból vagy lakásból. Ezen túlmenően végrehajtható a meghatározott vagyontárgyak átadására vonatkozó kötelezettség (átadási kötelezettség), egy cselekedet megtételére vonatkozó kötelezettség (cselekvési kötelezettség), valamint a valamely cselekvéstől való eltiltás, illetve más személy cselekvésének eltűrésére kötelezés (tiltó kötelezettség). Az ilyen végrehajtás során alkalmazott eszközök, a helyzettől függően, rendszerint kényszerítő eszközök vagy pedig időszaki pénzbüntetések. A bíróság által előírt lefoglalásnak vagy más megelőző intézkedésnek szintén végrehajtás útján lehet érvényt szerezni. Az alábbiakban csak az ítélet alapján fennálló tartozások végrehajtását részletezzük.

Lap tetejeLap teteje

2. Melyek azok a feltételek, amelyek mellett végrehajtható jogcím vagy határozat kibocsátható?

2.1. Az eljárás

Finnországban rendszerint a végrehajtók járnak el végrehajtó hatóságként. A gyakorlatban rendszerint a helyettes végrehajtók végzik a végrehajtási feladatokat. A végrehajtók az állami igazságszolgáltatás független és pártatlan ügyintézői, akiknek feladataik teljesítése során megfelelően kell eljárniuk. A végrehajtóknak a végrehajtási feladatokat eredményesen, hatékonyan és megfelelően kell elvégezniük anélkül, hogy adósnak vagy harmadik személyeknek nem okoznak nagyobb károsodást, mint ami a végrehajtás céljára tekintettel szükséges. A végrehajtók hatásos jogkörökkel rendelkeznek, például felkutathatják az adós vagyontárgyait.

A végrehajtási intézkedés kezdeményezéséhez az szükséges, hogy az adós rendelkezzen a tartozást megállapító bírósági ítélettel vagy más végrehajtási jogcímmel. Azonban rendszerint nincs szükség külön bírósági végrehajtási határozatra.

Polgári és kereskedelmi ügyekben a végrehajtás alapja általában egy általános hatáskörű bíróság ítélete vagy más határozata. Az általános hatáskörű bíróságok közé tartoznak az elsőfokú bíróságként eljáró kerületi bíróságok, a fellebbezési bíróságként eljáró fellebbviteli bíróság, és végül a Legfelsőbb Bíróság. Ezen túlmenően választottbírósági ítélet is szolgálhat végrehajtási jogcímként. A gyakorlatban fontos végrehajtási jogcím a megfelelő önkormányzati hatóság által jóváhagyott gyermektartási megállapodás. Ezzel ellentétben a kizárólag magánszemélyek között készült okiratok Finnországban nem képezhetik végrehajtás jogcímét.

Lap tetejeLap teteje

Finnországban külföldi bíróság ítélete vagy valamely ezzel egyenértékű okirat csak jogszabály (jelenleg többnyire a közösségi jog) kifejezett rendelkezése alapján képezheti végrehajtás jogcímét.

A hitelezőnek kell benyújtania a végrehajtás iránti kérelmet bármely helyi végrehajtóhoz, a végrehajtás jogcímének csatolásával. A hitelező kérhet rendes, teljes vagy korlátozott végrehajtást is (lásd a 3.1. szakaszt).

A hitelező a tartozást két évre nyugvó követelésként a végrehajtói szolgálat felügyelete alá helyezheti, ha a végrehajtás jelenleg lehetetlen.

A végrehajtáshoz nem szükséges ügyvédet vagy más jogi képviselőt megbízni.

Az államnak járó végrehajtási díjakat főként az adóstól szedik be. A hitelező a kifizetett összeg 0,5 százalékának megfelelő, de legfeljebb 200 euró összegű kifizetési díj fizetésére köteles. Ha a végrehajtás sikertelen, a hitelezőtől egy kisösszegű eljárási díjat szednek be.

2.2. Az anyagi jogi feltételek

A követelés érvényességét a bíróság vizsgálja a polgári eljárásban, mielőtt a végrehajtás jogcíméül szolgáló ítéletet kihirdetné. A gyakorlatban a határozatok többsége mulasztási ítélet. A mulasztási ítélet az ellenfél nemtevésén alapul – amikor az ellenfél elmulasztott az idézésre válaszolni vagy a bíróságon megjelenni –, a követelés érvényességének részletes vizsgálata nélkül. A hitelező így könnyen és gyorsan végrehajtási jogcímhez juthat a nem vitatott tartozás vonatkozásában. Lásd az Egyszerűsített és gyorsított eljárások - Finnország részt is.

Lap tetejeLap teteje

A végrehajtó a végrehajtás során követi a bírósági ítéletet vagy más végrehajtási jogcímet, és annak érvényességét nem vizsgálhatja. Ehelyett a végrehajtó arról győződik meg, hogy az ítélet meghozatalát követően a tartozás nem szűnt-e meg annak kifizetése vagy elévülése stb. folytán.

3. A végrehajtási intézkedések tárgya és jellege?

3.1. Milyen fajtájú vagyontárgyakra lehet végrehajtást vezetni?

Elvileg az adós minden fajtájú, vagyoni értékkel bíró vagyontárgya zár alá vehető. A gyakorlatban letiltható az adós bankszámláján lévő pénzösszeg, adóvisszatérítés, bér, fizetés, nyugdíj vagy bármely más rendszeres jövedelem. Ezen túlmenően zár alá vehető más ingó vagyontárgy, tárgy, vagy ingatlan. Ha azonban a hitelező korlátozott végrehajtást kért, a zár alá vétel csak olyan vagyontárgyakra irányulhat, amelyek, nyilvántartásból igazolhatóan, nem igényelnek felszámolást.

Mindazonáltal a jog szociális vagy egyéb okokból tiltja egyes vagyontárgyak zár alá vételét. A különféle szociális juttatásokat például nem lehet letiltani. Az adós élvez egy úgynevezett elkülönítési kedvezményt is, ami annyit jelent, hogy nem vehetők zár alá az adós szokásos háztartási tárgyai vagy szükséges szerszámai.

Az adós és családja elfogadható szintű életvitelének biztosítására a bér, fizetés és nyugdíj letiltására mennyiségi korlátozások vonatkoznak. Általános szabályként az adós nettó bérének és fizetésének egyharmada tiltható le. Az adósnak mindig garantálnak egy végrehajtás alól mentes hányadot.

Lap tetejeLap teteje

Ha a zárolt vagyontárgyak felszámolást igényelnek, azokat rendszerint nyilvános árverésen értékesítik.

3.2. Mi a végrehajtási intézkedések hatása?

A zár alá vételt követően az adós a zárolt vagyontárgyakat a hitelező kárára nem rongálhatja meg vagy nem idegenítheti el, és más módon sem rendelkezhet azok felett.  A tilalomba ütköző minden intézkedés hatálytalan. Azonban rendkívüli esetekben a jóhiszemű harmadik személy védelmet élvezhet. A zár alá vett dolgok átvétele bűncselekmény.

A végrehajtónak általános adatbekérési joga van nem csak az adóstól, hanem harmadik személyektől, mint például bankoktól is. Ha a bankot tájékoztatták a bankszámlán lévő pénzösszegek zár alá vételéről szóló zárolási értesítésről, a pénzösszegeket csak a végrehajtónak fizetheti ki. A követelés, bér vagy fizetés zárolási értesítővel ellentétes kifizetése bűncselekmény.

3.3. Mennyi ideig maradnak az ilyen intézkedések érvényben?

A bírósági ítélet vagy más végrehajtási jogcím nem hajtható többé végre, ha az annak alapjául szolgáló jog megszűnt, kifizetés, lejárat, vagy egyéb ok miatt. Az ítélet meghozatalát követően az elévülési határidő rendszerint öt év, amit a hitelező megszakíthat.

Egyes végrehajtási jogcímek jelenleg Finnországban határidőhöz kötöttek. Az ilyen jogcímek közé tartozik például a természetes személy terhére megállapított pénzfizetési kötelezettség. Ennek indoka az ésszerűtlenül hosszú ideig tartó végrehajtás megelőzése. Az ilyen végrehajtási jogcímek rendszerint 15 évig, némely esetben 20 évig hajthatók végre. A hitelező a határidő folyását nem szakíthatja félbe. Jelenleg egy átmeneti időszak zajlik, amelynek lejáratakor 2008. március 1-jétől a legrégebbi követeléseket leírják.

A végrehajtási intézkedésekre rendszerint nem vonatkoznak határidők. A végrehajtónak a végrehajtási cselekményeket eredményesen és szükségtelen késlekedés nélkül kell végeznie.

4. Van-e fellebbezési lehetőség az ilyen intézkedést elrendelő határozat ellen?

A végrehajtó végrehajtási intézkedése vagy határozata ellen bárki fellebbezhet, akinek érdekét az említett intézkedés vagy határozat érinti. A fellebbezést az általános hatáskörű bírósághoz, az elsőfokú bíróságként eljáró kerületi bírósághoz kell benyújtani. A fellebbezés benyújtására nyitva álló határidő három hét, ami rendszerint a határozat kihirdetésének vagy kézbesítésének napján kezdődik.

Ha a bíróság másként nem dönt, a fellebbezés benyújtása általában nem függeszti fel a végrehajtást. Ha a fellebbezésnek helyt ad, a bíróság felülbírálja vagy megváltoztatja a végrehajtó határozatát. Meghatározott feltételek mellett maguk a végrehajtók is javíthatják a nyilvánvaló hibákat.

Ha a végrehajtással kapcsolatban előterjesztett érvelés vagy igény szóbeli bizonyítást igényel, azt lehetséges, hogy bíróságnak kell eldöntenie (végrehajtási jogvita).

« Ítéletek végrehajtása - Általános információk | Finnország - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 07-11-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság