Európska komisia > EJS > Výkon súdnych rozhodnutí > Právo spoločenstva

Posledná úprava: 31-01-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Výkon súdnych rozhodnutí - Právo spoločenstva

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


„Chcel by som dosiahnuť výkon rozsudku v inom členskom štáte.“

V tomto prípade musíte požiadať príslušný súd v členskom štáte, v ktorom chcete výkon rozsudku dosiahnuť, o vydanie vyhlásenia o vykonateľnosti cudzieho rozsudku (exequatur).

Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o súdnej právomoci, uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach obsahuje pravidlá výkonu rozsudkov v inom členskom štáte. Toto nariadenie nadobudlo účinnosť 1. marca 2002 a zjednodušuje postup dosiahnutia vyhlásenia vykonateľnosti cudzieho rozsudku v porovnaní s Bruselským dohovorom z roku 1968, ktorý toto nariadenie nahrádza. Nariadenie je priamo uplatniteľné, čo znamená, že každý sa pred súdmi môže na neho odvolať. Neplatí však v Dánsku, kde aj naďalej platí Bruselský dohovor.

Nariadenie stanovuje tieto pravidlá:

 • rozsudky vydané v jednom členskom štáte a vykonateľné v tomto členskom štáte môžu byť vykonané v inom členskom štáte po ich vyhlásení za vykonateľné v tomto inom členskom štáte (alebo po zaregistrovaní v Spojenom kráľovstve) na žiadosť ktorejkoľvek zainteresovanej strany v danej veci;
 • žiadosť sa predkladá súdu, ktorý je miestne príslušný podľa bydliska strany, proti ktorej sa výkon rozsudku žiada, alebo podľa miesta výkonu rozsudku;
 • vyhlásenie vykonateľnosti musí byť vydané po splnení určitých formalít a musí byť doručené druhej zmluvnej strane, ktorá proti nemu môže vzniesť námietku len súdnou cestou;
 • uznanie cudzieho rozsudku je možné odmietnuť, ak by jeho uznanie bolo v rozpore s verejným poriadkom alebo ak by bolo nezlučiteľné so skorším rozsudkom alebo ak písomnosť, ktorou sa konanie začalo, nebola doručená v stanovenom čase, alebo ak sa druhá strana na súd nedostaví.

Tento postup by sa mohol zdať dosť jednoduchý, ale nariadenie neodstraňuje všetky prekážky voľného pohybu rozsudkov v Európskej únii a ponecháva celý rad prechodných opatrení, ktoré sú ešte stále príliš obmedzujúce.

HoreHore

Európska rada na zasadaní v Tampere dansk - Deutsch - ελληνικά PDF File (PDF File 616 KB) - English - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska v októbri 1999 vyzvala k ďalšiemu znižovaniu prechodných opatrení potrebných na výkon cudzích rozsudkov. V novembri 2000 Rada prijala program opatrení na vykonávanie zásady vzájomného uznávania rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach. Cieľom programu je zrušiť všetky postupy potrebné na dosiahnutie vykonateľnosti rozsudkov v občianskych a obchodných veciach. Bolo prijaté rozhodnutie o tom, že sa bude konať postupne a začne sa s veľmi špecifickým pilotným projektom - zrušením postupu o vykonateľnosti rozsudkov pri nesporných nárokoch.

Dňa 21. apríla 2004 bolo prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky. Toto nariadenie odstraňuje za určitých podmienok všetky prechodné opatrenia v členskom štáte, v ktorom sa žiada o výkon rozsudku, ktoré boli doteraz potrebné pri rozhodnutiach, pri ktorých sa preukázateľne nepopiera charakter alebo výška dlhu, ktoré boli vydané v inom členskom štáte. Tieto podmienky sa týkajú najmä doručovania písomností v prípade rozsudkov vydaných v neprítomnosti odporcu. Zrušenie postupu o vykonateľnosti rozsudku umožní veriteľom dosiahnuť rýchly a účinný výkon rozsudku v členskom štáte, v ktorom sa o výkon rozsudku žiada, a to bez účasti súdov a bez časovo náročných a nákladných formalít.

HoreHore

Dňa 15. marca 2005 Európska komisia prijala návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Cieľom návrhu je zjednodušiť, urýchliť a znížiť náklady súdnych sporov vo veciach s nízkou hodnotou sporu zavedením Európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu, ktoré by bolo k dispozícii pri súdnych sporoch, ako alternatíva ku konaniam existujúcim v právnych poriadkoch členských štátov, ktoré tým ostanú nedotknuté. Návrh okrem toho odstráni prechodné opatrenia, ktoré sa ešte stále vyžadujú pri uznávaní a výkone rozsudkov. Rozsudok vynesený v Európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou bude uznaný a vykonateľný v inom členskom štáte bez potreby vyhlásiť jeho vykonateľnosť a bez akejkoľvek možnosti vniesť námietku proti jeho uznaniu.

V práve Spoločenstva neexistujú žiadne ustanovenia o výkone rozsudku ako takom. Ale program o vzájomnom uznávaní rozsudkov stanovuje celý rad opatrení na posilnenie účinkov rozsudkov, ktoré sú vydané v pôvodnom štáte a vykonané v dožiadanom štáte:

 • zavedenie predbežného výkonu: rozhodnutie v dožiadanom štáte potvrdzujúce vykonateľnosť rozsudku by samo o sebe bolo predbežne vykonateľné aj napriek možnosti odvolať sa proti nemu;
 • zavedenie ochranných opatrení na európskej úrovni: rozhodnutie vydané v jednom členskom štáte by malo za následok možnosť prijatia ochranných opatrení na majetok dlžníka na celom území Únie (pozri tému Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia - všeobecné informácie);
 • zlepšenie opatrení na zablokovanie finančných prostriedkov, ktoré sa týkajú bánk, napríklad zavedením európskeho systému pre blokovanie bankových účtov.

Referenčné dokumenty

 • Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o súdnej právomoci, uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach
 • Bruselský dohovor z roku 1968 o súdnej právomoci a výkone rozsudkov v občianskoprávnych a obchodných veciach (konsolidované znenie)
 • Závery predsedníctva dansk - Deutsch - ελληνικά PDF File (PDF File 616 KB) - English - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska - Európska rada (15. a 16. októbra 1999)
 • Návrh programu z 30. novembra 2000 o opatreniach na vykonávanie zásady vzájomného uznávania rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky
 • Návrh nariadenia, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu

« Výkon súdnych rozhodnutí - Všeobecné informácie | Právo spoločenstva - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 31-01-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo