Evropská komise > ESS > Výkon soudních rozhodnutí > Právo Společenství

Poslední aktualizace: 31-01-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Výkon soudních rozhodnutí - Právo Společenství

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


„Chci, aby bylo rozhodnutí soudu vykonáno v jiném členském státu.”

V tomto případě musíte u příslušného soudu členského státu, kde chcete rozhodnutí soudu vykonat, požádat o prohlášení, že cizí soudní rozhodnutí je vykonatelné (tzv. řízení exequatur).

Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech obsahuje pravidla výkonu v jiném členském státu. V platnost vstoupilo dne 1. března 2002. V porovnání s Bruselskou úmluvou z roku 1968, kterou nahrazuje, zjednodušuje toto nařízení postup pro možnost prohlášení, že soudní rozhodnutí je vykonatelné v jiném státu. Toto nařízení je přímo použitelné, což znamená, že se na něj může u soudu každý spolehnout. Nevztahuje se na Dánsko, kde i nadále platí Bruselská úmluva.

Nařízení stanoví tato pravidla:

 • Rozhodnutí vydané v jednom členském státě, které je v tomto státě vykonatelné, bude vykonáno v jiném členském státě poté, co zde bylo na návrh kterékoli zúčastněné strany prohlášeno za vykonatelné (nebo - ve Spojeném království - poté, co bylo na návrh kterékoli zúčastněné strany v této části Spojeného království za účelem výkonu zaregistrováno).
 • Návrh se podává u soudu místně příslušného; příslušnost se určuje podle bydliště strany, vůči níž je výkon navrhován, nebo podle místa výkonu.
 • Prohlášení vykonatelnosti musí být vydáno, jakmile jsou splněny určité formální náležitosti, a musí být doručeno druhé straně, která je oprávněna jej napadnout pouze u soudu.
 • Cizí rozhodnutí je možné neuznat, je-li takové uznání v rozporu s veřejným pořádkem nebo je-li neslučitelné s dřívějším rozhodnutím nebo jestliže písemnost o zahájení řízení nebyla doručena v dostatečném časovém předstihu nebo jestliže se druhá strana nedostaví.

Postup může působit jednoduše, ale nařízení neodstraňuje všechny překážky volného pohybu soudních rozhodnutí v Evropské unii a ponechává počet mezitímních opatření, která jsou stále ještě příliš omezující.

NahoruNahoru

V Tampere dansk - Deutsch - ελληνικά PDF File (PDF File 616 KB) - English - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska v říjnu 1999 vyzvala Evropská rada k dalšímu omezování mezitímních opatření potřebných k vykonání rozhodnutí soudů jiného státu. V listopadu 2000 přijala Rada program opatření k provádění zásady vzájemného uznávání soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Cílem bylo zrušit všechny postupy potřebné k vykonání soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Bylo rozhodnuto činit pokrok postupně a začít velmi specifickým pilotním projektem: zrušením tzv. řízení exequatur u nesporných nároků.

Dne 21. dubna 2004 bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky. Za určitých podmínek ruší v členském státu, kde má být rozhodnutí vykonáno, všechna mezitímní opatření, která byla dříve nezbytná pro výkon rozhodnutí vydaného v jiném členském státu, je-li věrohodně dokázána nespornost povahy nebo rozsahu dluhu. Tyto podmínky se týkají převážně doručování písemností ve věci rozhodnutí nebo rozhodnutí v nepřítomnosti. Zrušení řízení exequatur umožní věřitelům dosáhnout rychlého a účinného výkonu v jiném členském státu, aniž by se soudy toho státu zapojovaly do časově náročných a nákladných formalit.

NahoruNahoru

Dne 15. března 2005 přijala Evropská komise návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropském řízení o drobných pohledávkách. Cílem návrhu je zjednodušit, urychlit a nákladově omezit soudní řízení týkající se drobných pohledávek, a to zavedením evropského řízení o drobných pohledávkách, které bude stranám sporu k dispozici jako alternativa postupů existujících podle vnitrostátních zákonů členských států; tyto zákony zůstanou nedotčené. Návrh také odstraní mezitímní opatření, která jsou pro uznání rozhodnutí a jeho výkonu stále vyžadována. Rozhodnutí vynesené v evropském řízení o drobných pohledávkách bude uznáno a vykonáno v jiném členském státu bez nutnosti prohlášení o vykonatelnosti a bez jakékoli možnosti napadnout uznání.

Výkon samotný zatím Společenství právně neupravilo. Program vzájemného uznávání však poskytuje soubor opatření, která mají posílit účinky rozhodnutí vydaného v původním státě ve státě, v němž je jeho výkon požadován:

 • zavádění prozatímního výkonu: rozhodnutí v požadovaném státě potvrzující vykonatelnost by samo bylo prozatímně vykonatelné navzdory možnosti podat odvolání;
 • zavádění ochranných opatření na evropské úrovni: rozhodnutí vynesené v jednom členském státu by zahrnovalo i pověření vykonat na celém území Unie ochranná opatření týkající se dlužníkova majetku (viz téma Předběžná opatření a zajišťovací opatření - obecné informace);
 • zlepšení opatření v oblasti obstavení majetku v bankách, např. zavedením evropského systému obstavení bankovních účtů.

Referenční dokumenty

 • Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.
 • Bruselská úmluva z roku 1968 o příslušnosti a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (konsolidované znění).
 • Závěry předsednictva dansk - Deutsch - ελληνικά PDF File (PDF File 616 KB) - English - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska - Evropská rada (15. a 16. října 1999).
 • Návrh programu ze dne 30. listopadu 2000 o opatřeních pro provádění zásady vzájemného uznávání soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.
 • Nařízení (ES) č. 805/2004 Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. dubna 2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky.
 • Návrh nařízení o evropském řízení o drobných pohledávkách.

« Výkon soudních rozhodnutí - Obecné informace | Právo Společenství - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 31-01-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království