Europeiska Kommissionen > ERN > Verkställighet av domstolsavgöranden > Danmark

Senaste uppdatering: 12-12-2008
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Verkställighet av domstolsavgöranden - Danmark

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden? 1.
2. Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas? 2.
2.1. Förfarandet 2.1.
2.2. De materiella villkoren 2.2.
3. Genomförandeåtgärder 3.
3.1. Vilken typ av tillgångar kan bli föremål för verkställighet? 3.1.
3.2. Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd? 3.2.
3.3. Vilken giltighet har sådana åtgärder? 3.3.
4. Kan ett beslut om verkställighet överklagas? 4.

 

1. Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Genom verkställighet ges en borgenär möjlighet att säkerställa att en gäldenär betalar en fordran som fastställts av domstol eller på annat sätt. Verkställighetsärenden handläggs av fogedretten, som är en avdelning vid byretten (underrätt), i enlighet med bestämmelserna i retsplejeloven (rättegångslagen). De flesta verkställighetsärenden gäller penningkrav, men även andra typer av krav kan medföra verkställighet, till exempel att en person ska utrymma en hyresrätt i samband med att hyresavtalet löper ut.

Verkställighet av en dom om betalningsskyldighet sker i normala fall genom att fogedretten gör utmätning i gäldenärens tillgångar. Vid utmätningen erhåller borgenären panträtt i den berörda tillgången, så att borgenären om så blir nödvändigt kan låta tvångsförsälja tillgången och därigenom få full eller delvis täckning för sitt krav genom intäkterna från försäljningen på auktion. Om kravet gäller utrymning av en bostad eller liknande, sker verkställigheten genom att fogedretten, eventuellt med handräckning av polis, genomför en avhysning.

Verkställighet kan också ske i samband med beslut om vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn. I dessa sammanhang får ett beslut om verkställighet förenas med vite eller polishämtning.

2. Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

2.1. Förfarandet

En förutsättning för att verkställighet ska kunna ske är att det finns en dom eller annan exekutionstitel.

Till börjanTill början

Följande exekutionstitlar får läggas till grund för verkställighet:

 1. Domar och andra beslut som meddelas av domstolar eller andra myndigheter vars avgöranden kan bli föremål för verkställighet enligt lag, betalningskrav som undertecknats av fogedretten, samt beslut om rättegångskostnader som meddelats av dessa myndigheter.
 2. Förlikningar som ingåtts inför de i punkt 1 angivna myndigheterna samt förlikning som ingåtts i samband med förhandlingar om villkor i äktenskapsmål.
 3. Vissa avgöranden och avtal om vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn.
 4. Utomrättsliga skriftliga förlikningar om förfallen skuld som innehåller en verkställighetsklausul.
 5. Skuldebrev som innehåller en verkställighetsklausul.
 6. Pantbrev.
 7. Växlar och checkar.

Verkställighet genomförs av fogedretten. En borgenär som har en exekutionstitel kan således ge in en ansökan om verkställighet till denna instans. Ansökan ska i normala fall inges skriftligen till behörig domstol i den domkrets där gäldenären är bosatt.

Fogedretten inleder därefter sin prövning av saken, och om ansökan anses välgrundad inkallas parterna till förhandling, som i normala fall äger rum i domstolens lokaler. Förhandlingen kan dock även hållas på annan plats, till exempel där gäldenären har sin bostad eller affärsverksamhet.

Käranden är i princip skyldig att infinna sig, och ansökan avvisas om så inte sker. Gäldenären kan åläggas att infinna sig. Om kallelse delgivits gäldenären och denne ändå uteblir, kan vederbörande hämtas till förhandlingen av polis.

Under förhandlingen uppmanas gäldenären att betala, och vederbörande är skyldig att lämna de ekonomiska upplysningar om sig själv och sitt hushåll som fogedretten anser sig behöva. Uppgifterna lämnas under straffansvar. Förhöret med gäldenären syftar till att visa huruvida gäldenären har några utmätningsbara tillgångar (jfr. punkt 3.1).

Till börjanTill början

Vid utmätning uttas vanligtvis en avgift som ska betalas i samband med att ansökan ges in. Grundavgiften för utmätning är 300 danska kronor. Om kravet överstiger 3 000 danska kronor uttas ytterligare 0,5 procent av det överskjutande beloppet. Om det blir fråga om förhandlingar utanför domstolens väggar, eller om gäldenären måste hämtas av polis, tillkommer en tilläggsavgift på 400 danska kronor.

2.2. De materiella villkoren

Fogedretten kan i vissa fall besluta att inte bevilja borgenärens ansökan om verkställighet. Om gäldenären invänder mot exekutionstiteln, och det med hänsyn till tillgänglig bevisning framstår som olämpligt att genomföra förfarandet, ska domstolen således vägra att gå vidare med verkställigheten.

Fogedretten kan inte ta ställning till alla invändningar rörande exekutionstitelns giltighet. Den kan till exempel inte ta ställning till invändningar rörande innehållet i domar och beslut. Domstolen kan också  vägra att ta hänsyn till bevisning som på grund av sin omfattning eller beskaffenhet eller av andra särskilda skäl bör läggas fram vid en allmän rättegång.

Gäldenären har vissa möjligheter att framställa motkrav i samband med verkställigheten. Om de allmänna villkoren för kvittning är uppfyllda, kan ett sådant motkrav läggas till grund för kvittning mot borgenärens fordran under verkställighetsförfarandet, förutsatt att det är verkställbart, erkänns av den som har ansökt om utmätning eller godtas som korrekt på någon annan grund.

3. Genomförandeåtgärder

3.1. Vilken typ av tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

Grundprincipen är att allt som gäldenären äger av ekonomiskt värde kan utmätas. Det gäller både fast och lös egendom. Lös egendom är inte bara materiella tillgångar (till exempel bilar, fartyg och luftfartyg), utan även exempelvis fordringar.

Till börjanTill början

Det finns emellertid olika typer av tillgångar som inte kan utmätas till täckning av privata fordringar. Några av de viktigaste exemplen är

 • krav på utestående lön,
 • krav på utestående pension och andra former av offentligt stöd,
 • tillgångar som omfattas av så kallat trangsbeneficium, det vill säga tillgångar som behövs för att gäldenären och dennes familj ska kunna upprätthålla en skälig levnadsstandard,
 • arv som omfattas av inskränkningar i förfoganderätten (båndlagt arv) och arv som ännu inte har utfallit,
 • skadestånd med anledning av personskada samt egendom som förvärvats för sådan ersättning, förutsatt att ersättningsbeloppet eller egendomen hålls åtskild från gäldenärens övriga tillgångar.
3.2. Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

Efter utmätning kan gäldenären inte längre förfoga fritt över den utmätta egendomen. Gäldenären får således inte handha egendomen på ett sätt som kan vara till skada för borgenären. Detta innebär bland annat ett förbud mot att överlåta egendomen till tredjeman. Utmätt lös egendom förblir i allmänhet i gäldenärens besittning fram till en eventuell tvångsauktion, om inte fogedretten beslutar att gäldenären ska fråntas förfoganderätten.

Otillåtet förfogande över utmätta tillgångar kan medföra straffansvar.

Om flera borgenärer ansöker om utmätning i samma egendom, rangordnas sökandena efter när ansökan om utmätning ingavs till fogedretten.

En gäldenär är skyldig att lämna de upplysningar som fogedretten anser sig behöva för att kunna genomföra verkställigheten. Om gäldenären underlåter att uppfylla denna upplysningsplikt kan domstolen fastställa att vederbörande ska dömas till frihetsberövande i upp till sex månader, till dess att han eller hon lämnar de begärda upplysningarna.

Till börjanTill början

3.3. Vilken giltighet har sådana åtgärder?

Ett beslut om utmätning i lös egendom (med undantag för motorfordon, registrerade fartyg samt luftfartyg) upphör som regel att gälla efter ett år, om inte sökanden dessförinnan har givit in en ansökan till fogedretten om att egendomen ska säljas på auktion. Fristen börjar löpa vid tidpunkten för utmätningen.

Beslut om utmätning av fast egendom, motorfordon, registrerade fartyg eller luftfartyg preskriberas efter 10 år (fram till den 1 januari 2008 var dock preskriptionstiden 20 år).

4. Kan ett beslut om verkställighet överklagas?

Fogedrettens avgöranden kan som regel överklagas till landsretten (överrätt). Överklagandet ska ges in inom fyra veckor från det att fogedretten meddelade sitt beslut. Beslut om utmätning vid krav som har ett ekonomiskt värde på högst 10 000 danska kronor kan dock endast överklagas efter tillstånd från Procesbevillingsnævnet, om det finns särskilda skäl för överklagande.

Vidare kan fogedrettens avgöranden tas upp till förnyad prövning i samma instans. Sådan omprövning kan ske om parterna i målet enas om det, eller om fogedretten finner att saken bör prövas på nytt. Så kan till exempel vara fallet om gäldenären eller tredje man gör gällande att avgörandet kränker tredje mans rätt, eller om gäldenären inte har närvarat vid utmätningen och nu vill åberopa rättegångslagens bestämmelser om undantag från utmätning.

« Verkställighet av domstolsavgöranden - Allmän information | Danmark - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 12-12-2008

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket