Europese Commissie > EJN > Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen > Denemarken

Laatste aanpassing: 12-12-2008
Printversie Voeg toe aan favorieten

Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen - Denemarken

 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat betekent tenuitvoerlegging in burgerlijke en handelszaken? 1.
2. Onder welke voorwaarden kan een executoriale maatregel ten uitvoer worden gelegd? 2.
2.1. De procedure 2.1.
2.2. De belangrijkste voorwaarden voor tenuitvoerlegging 2.2.
3. Tenuitvoerleggingsmaatregelen 3.
3.1. Welke vermogensbestanddelen kunnen worden betrokken bij de tenuitvoerlegging? 3.1.
3.2. Wat zijn de gevolgen van executoriaal beslag? 3.2.
3.3. Wat is de rechtsgeldigheid van dergelijke maatregelen? 3.3.
4. Is er een mogelijkheid beroep aan te tekenen tegen executiemaatregelen? 4.

 

1. Wat betekent tenuitvoerlegging in burgerlijke en handelszaken?

De tenuitvoerlegging (tvangsfuldbyrdelse) biedt een schuldeiser de mogelijkheid dwangmiddelen te gebruiken om ervoor te zorgen dat een schuldenaar die door een rechtbank of anderszins is veroordeeld tot het leveren van een prestatie, deze prestatie ook daadwerkelijk levert. Tenuitvoerleggingszaken worden behandeld door het deurwaardersgerecht (fogedretten), (een afdeling van de arrondissementsrechtbank (byretten)), volgens de regels die zijn vastgelegd in de Wet inzake de rechterlijke organisatie. De meeste tenuitvoerleggingszaken hebben betrekking op betalingsverzoeken. Er kunnen echter ook andere eisen worden afgedwongen, zoals de eis om een pand te verlaten na het aflopen van een huurcontract.

Betaling van een geldbedrag wordt door het deurwaardersgerecht meestal afgedwongen door beslag te leggen op vermogensbestanddelen van de schuldenaar. Beslag houdt in dat de schuldeiser een retentierecht op de desbetreffende vermogensbestanddelen krijgt en kan overgaan tot een gedwongen verkoop, zodat zijn vordering geheel of gedeeltelijk kan worden betaald uit de opbrengst van deze openbare verkoop. Als de tenuitvoerlegging is gericht op het verlaten van een pand, kan het deurwaardersgerecht overgaan tot uitzetting, indien nodig met hulp van de politie.

Ook beslissingen over ouderlijk gezag, de woonplaats van kinderen en de omgang met kinderen kunnen worden afgedwongen. In dergelijke gevallen kan de tenuitvoerlegging bestaan uit geldboetes en direct gebruik van dwang met steun van de politie.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2. Onder welke voorwaarden kan een executoriale maatregel ten uitvoer worden gelegd?

2.1. De procedure

Tenuitvoerlegging is alleen mogelijk als daar een executoriale titel aan ten grondslag ligt.

De volgende executoriale titels maken tenuitvoerlegging mogelijk:

 1. vonnissen en beslissingen van de rechtbank of andere autoriteiten waarvan de beslissingen wettig kunnen worden afgedwongen, betalingsverzoeken die zijn bekrachtigd door het deurwaardersgerecht, en beschikkingen over de kosten van rechtshandelingen die door deze autoriteiten zijn verricht;
 2. minnelijke schikkingen die voor de onder 1) genoemde autoriteiten tot stand zijn gekomen en minnelijke schikkingen die tot stand zijn gekomen bij onderhandelingen over zaken die betrekking hebben op het huwelijk;
 3. bepaalde beslissingen en overeenkomsten over ouderlijk gezag, de woonplaats van kinderen en de omgang met kinderen;
 4. buitengerechtelijke schriftelijke regelingen inzake verschuldigde bedragen die een tenuitvoerleggingsclausule bevatten;
 5. schuldbekentenissen met een tenuitvoerleggingsclausule;
 6. hypotheekakten; en
 7. wissels en cheques.

De tenuitvoerlegging wordt uitgevoerd door het deurwaardersgerecht. Dit betekent dat een schuldeiser die een goed gefundeerde eis heeft, een verzoek tot tenuitvoerlegging kan indienen bij het deurwaardersgerecht. Dit verzoek wordt doorgaans ingediend in het rechtsgebied van de woonplaats van de schuldenaar.

Het deurwaardersgerecht onderwerpt de zaak dan aan een eerste onderzoek. Als de eis gegrond wordt geacht, worden de betrokken partijen gedagvaard voor een vergadering die doorgaans plaatsvindt ten kantore van het deurwaardersgerecht. De vergadering kan echter ook elders plaatsvinden; bijvoorbeeld in de woonplaats van de schuldeiser of in de vestigingsplaats van zijn bedrijf.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De eiser is in principe verplicht deze vergadering bij te wonen. Indien hij niet verschijnt, wordt de zaak verworpen. De schuldenaar kan worden verplicht de vergadering bij te wonen. Als de dagvaarding aan de schuldenaar is betekend maar hij verstek laat gaan, kan hij door de politie voor de rechter worden gebracht.

Tijdens de vergadering wordt de schuldenaar gevraagd het verschuldigde bedrag te voldoen. Hij is tevens verplicht alle financiële informatie die het deurwaardersgerecht over hem en zijn huishouding vraagt, te verstrekken. Het achterhouden van de juiste informatie is een strafbaar feit. De ondervraging van de schuldenaar is bedoeld om uit te zoeken of hij beschikt over vermogensbestanddelen waarop beslag kan worden gelegd (zie voor meer informatie punt 3.1 hieronder).

Over het algemeen is een rechtbankhonorarium voor inbeslagname verschuldigd op het moment dat het verzoek wordt ingediend. Het standaardtarief voor inbeslagname is 300 DKK. Als de eis hoger is dan 3 000 DKK, wordt over het resterende bedrag 0,5 % extra in rekening gebracht. Voor een procedure buiten de rechtbank of als de schuldeiser door de politie voor de rechter moet worden gebracht, wordt 400 DKK extra in rekening gebracht.

2.2. De belangrijkste voorwaarden voor tenuitvoerlegging

In bepaalde gevallen kan het deurwaardersgerecht besluiten de eis tot tenuitvoerlegging niet in te willigen. Als de schuldenaar bezwaar maakt tegen de gronden van tenuitvoerlegging, en als het gerecht op basis van het voorgelegde bewijsmateriaal oordeelt dat het niet raadzaam is de procedure voort te zetten, moet het gerecht de eis verwerpen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Het deurwaardersgerecht kan niet over alle bezwaren tegen de geldigheid van de gronden voor tenuitvoerlegging uitspraak doen. Het kan bijvoorbeeld geen besluit nemen over bezwaren tegen de juistheid van vonnissen en beslissingen en het kan weigeren zaken te horen die gezien de omvang, de aard of een andere reden, door een gewone rechtbank moeten worden behandeld.

De schuldenaar heeft enkele mogelijkheden om tijdens de tenuitvoerlegging een tegeneis in te stellen. De tegeneis kan – indien aan de algemene voorwaarden hiervoor is voldaan – tegenwicht bieden tegen de tenuitvoerleggingshandeling, mits de tegeneis uitvoerbaar is, door de partij die om beslag heeft gevraagd is erkend, of op andere gronden als rechtmatig wordt beoordeeld.

3. Tenuitvoerleggingsmaatregelen

3.1. Welke vermogensbestanddelen kunnen worden betrokken bij de tenuitvoerlegging?

In principe kan beslag worden gelegd op alle zaken die eigendom zijn van de schuldenaar en die een economische waarde vertegenwoordigen. Zowel onroerende als roerende zaken kunnen in beslag worden genomen. Onder roerende zaken vallen niet alleen fysieke vermogensbestanddelen (zoals auto's, schepen of vliegtuigen), maar bijvoorbeeld ook wettige vorderingen.

Er zijn echter ook vermogensbestanddelen waarop geen beslag kan worden gelegd om aan een particuliere eis te voldoen. Enkele belangrijke voorbeelden hiervan zijn:

 • vordering van loon dat nog niet is uitbetaald;
 • vordering van pensioenuitkeringen en van andere vormen van overheidssteun die nog niet zijn uitbetaald;
 • bezittingen die vallen onder de tenuitvoerleggingscode bij schulden; dit zijn de minimale bezittingen die nodig zijn om de schuldenaar en zijn huishouding een bescheiden woning en levensstandaard te garanderen;
 • onvervreemdbare nalatenschappen en nalatenschappen die nog niet zijn geërfd;
 • persoonlijke schadevergoedingen en vermogensbestanddelen die zijn verworven om dergelijke schadevergoedingen te dekken, indien het ter compensatie te betalen bedrag of de desbetreffende vermogensbestanddelen gescheiden worden gehouden van de andere vermogensbestanddelen van de schuldenaar.
3.2. Wat zijn de gevolgen van executoriaal beslag?

Zodra beslag is gelegd op de vermogensbestanddelen van de schuldenaar, heeft hij niet langer het recht hier volledig over te beschikken. De schuldenaar mag de in beslag genomen zaken niet van de hand doen op een manier die nadelig is voor de schuldeiser die recht heeft op deze zaken. Hij mag de zaken bijvoorbeeld niet verkopen of overdragen aan derden. Over het algemeen blijven in beslag genomen roerende zaken in bezit van de schuldenaar totdat een openbare verkoping wordt gehouden, tenzij het deurwaardersgerecht besluit dat de schuldenaar niet het recht heeft over zijn eigendommen te blijven beschikken.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Als de schuldenaar de in beslag genomen zaken onwettig vervreemdt, kan een boete worden opgelegd.

Indien meerdere schuldeisers verzoeken om beslag op dezelfde vermogensbestanddelen, wordt de volgorde van schuldeisers bepaald aan de hand van de volgorde waarin de verzoeken bij het deurwaardersgerecht zijn ingediend.

Schuldenaars zijn verplicht alle informatie te verschaffen die het deurwaardersgerecht nodig heeft om tot tenuitvoerlegging te kunnen overgaan. Indien een schuldenaar deze verplichting tot het verstrekken van informatie niet nakomt, kan het deurwaardersgerecht hem een vrijheidsstraf van maximaal zes maanden opleggen. Deze vrijheidsstraf vervalt zodra hij zijn verplichting tot het geven van informatie nakomt.

3.3. Wat is de rechtsgeldigheid van dergelijke maatregelen?

Beslag op roerende zaken (met uitzondering van motorvoertuigen, geregistreerde schepen en vliegtuigen) vervalt doorgaans na één jaar, tenzij de schuldeiser die recht heeft op de in beslag genomen zaken, vóór het aflopen van deze termijn een verzoek heeft ingediend bij het deurwaardersgerecht de desbetreffende zaken te verkopen tijdens een openbare verkoping. Deze termijn wordt gerekend vanaf het moment van inbeslagname.

Inbeslagname van onroerende zaken, motorvoertuigen, geregistreerde schepen en vliegtuigen vervalt na tien jaar (vanaf 1 januari 2008 na 20 jaar).

4. Is er een mogelijkheid beroep aan te tekenen tegen executiemaatregelen?

Het is in de regel mogelijk om tegen beslissingen van het deurwaardersgerecht beroep aan te tekenen bij het Hof van Justitie (landsretten). Het beroep moet worden aangetekend binnen vier weken nadat de beslissing door het deurwaardersgerecht is genomen. Beroep tegen een beslissing tot inbeslagname van zaken met een economische waarde van maximaal 10 000 DKK kan echter alleen worden aangetekend met toestemming van de daarvoor bestemde toestemmingscommissie (Procesbevillingsnævnet), als er specifieke gronden zijn voor een dergelijk beroep.

Zaken waarover het deurwaardersgerecht uitspraak heeft gedaan, kunnen bovendien worden herzien. Dat betekent dat ze opnieuw worden onderzocht door het deurwaardersgerecht. Een zaak kan worden herzien als de betrokken partijen dit overeenkomen of als het deurwaardersgerecht herziening noodzakelijk acht. Herziening kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn als de schuldenaar of een derde partij kan bewijzen dat de rechten van een derde partij door de uitspraak worden geschonden of als de schuldenaar niet aanwezig was tijdens de tenuitvoerlegging en zich nu beroept op de regels van de tenuitvoerleggingscode bij schulden die zijn opgenomen in de Wet inzake de rechterlijke organisatie.

« Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen - Algemene informatie | Denemarken - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 12-12-2008

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk