Europese Commissie > EJN > Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen > Tsjechië

Laatste aanpassing: 12-12-2008
Printversie Voeg toe aan favorieten

Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen - Tsjechië

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De originele taalversie is bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat betekent tenuitvoerlegging in burgerlijke en handelszaken? 1.
1.1. Definitie 1.1.
1.2. Beschrijving van de dwangmaatregelen waarmee een schuldenaar ertoe kan worden gebracht iets te doen, iets te laten of iets te betalen 1.2.
2. Onder welke voorwaarden kan een executoriale titel worden afgegeven? 2.
2.1. Gerechtelijke tenuitvoerlegging van beslissingen 2.1.
2.2. Tenuitvoerlegging door een gerechtsdeurwaarder 2.2.
3. Doel en aard van de executiemaatregelen 3.
3.1. Op welk soort goederen kan de tenuitvoerlegging betrekking hebben? 3.1.
3.2. Wat zijn de gevolgen van executiemaatregelen? 3.2.
3.3. Hoe lang zijn executiemaatregelen geldig? 3.3.
4. Kan hoger beroep worden ingesteld? 4.

 

1. Wat betekent tenuitvoerlegging in burgerlijke en handelszaken?

1.1. Definitie

Tenuitvoerlegging van een beslissing betekent dat een verplichting die is opgelegd door een rechterlijke beslissing die rechtsgevolgen sorteert (dat wil zeggen geen voorlopig uitvoerbare beslissing), onder dwang moet worden nagekomen, zelfs tegen de wil van de persoon die deze verplichting moet nakomen of die een bepaalde handeling moet verrichten. Ook beslissingen van andere autoriteiten dan de gerechten kunnen ten uitvoer worden gelegd in de gevallen waarin de wet voorziet. Zo kunnen administratieve autoriteiten beslissingen nemen in zaken die voortvloeien uit een burgerrechtelijke verhouding.

De tenuitvoerlegging van beslissingen wordt geregeld door de artikelen 251 tot en met 351a van deel 6 van wet nr. 99/1963 (wetboek van burgerlijke rechtsvordering), zoals gewijzigd. De algemene bepalingen inzake tenuitvoerlegging gelden niet voor beslissingen in verband met de opvoeding van minderjarigen, omdat deze beslissingen een verplichting inhouden die van een andere aard is, namelijk niet-patrimoniaal (overhandiging van een minderjarige aan een natuurlijke persoon door een andere natuurlijke persoon).

Een schuldeiser wiens schuldvordering niet door de schuldenaar wordt betaald, kan voldoening krijgen, hetzij met de middelen die ter beschikking staan uit hoofde van deel 6 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, zoals gewijzigd, hetzij door middel van openbare verkoop uit hoofde van de artikelen 36 tot en met 61 van wet nr. 26/2000 betreffende de openbare verkoop (verplichte geldelijke voldoening), hetzij met de middelen die ter beschikking staan uit hoofde van wet nr. 120/2001 betreffende de gerechtsdeurwaarders en de tenuitvoerlegging (wetboek van tenuitvoerlegging), zoals gewijzigd (verplichte geldelijke tenuitvoerlegging of tenuitvoerlegging in natura).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De middelen die ter beschikking staan uit hoofde van deel 6 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering zijn hieronder in detail beschreven.

Centraal in de tenuitvoerlegging staat de executoriale titel, het document waaruit blijkt dat de vordering van de schuldeiser gegrond is.

Executoriale titels zijn:

 • Uitvoerbare rechterlijke beslissingen waarbij een recht wordt toegekend of een verplichting wordt opgelegd, of die eigendom betreffen;
 • uitvoerbare beslissingen van een gerecht of een rechtshandhavingsinstantie in strafzaken waarbij een recht wordt toegekend of een verplichting wordt opgelegd, of die eigendom betreffen;
 • uitvoerbare rechterlijke beslissingen in administratieve zaken;
 • uitvoerbare beslissingen van arbitragecommissies en dadingen die door hen zijn bekrachtigd;
 • uitvoerbare beslissingen van notarissen en overeenkomsten die door hen zijn bekrachtigd;
 • notariële akten die uit hoofde van bijzondere wetten uitvoerbaar zijn;
 • uitvoerbare beslissingen van administratieve autoriteiten, waaronder betalingsbevelen en aanslagbiljetten voor achterstallige belastingen en heffingen, en andere beslissingen en uitvoerbare dadingen;
 • uitvoerbare beslissingen en aanslagbiljetten voor achterstallige ziekteverzekerings- en socialezekerheidsbijdragen;
 • beslissingen van instellingen van de Europese Gemeenschappen;
 • andere uitvoerbare beslissingen, bekrachtigde dadingen en documenten die krachtens de wet voor gerechtelijke tenuitvoerlegging in aanmerking komen.

In het kader van de tenuitvoerlegging kunnen de uitvoerbare vaststellingen van het gerecht gewoon bestaan in vaststellingen waarbij de schuldenaar iets wordt opgelegd. Het kan gaan om de verplichting iets te geven, bijvoorbeeld een bepaald bedrag te betalen of een bepaald voorwerp te overhandigen, om de verplichting iets te doen, bijvoorbeeld bepaalde werkzaamheden of handelingen te verrichten zoals het afbreken van een gebouw waarvoor geen vergunning is afgegeven, om de verplichting iets mogelijk te maken, bijvoorbeeld toe te staan dat iemand gebruik maakt van een erfdienstbaarheid, of om de verplichting iets te laten, bijvoorbeeld te voorkomen dat vee het terrein van een buur betreedt.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Wanneer tegen de schuldenaar actie is ondernomen, wordt hij geacht zijn verplichting te zijn nagekomen (zie artikel 251 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering; indien de schuldenaar niet vrijwillig de in een uitvoerbare beslissing opgelegde verplichting nakomt, kan de schuldeiser een verzoek om gerechtelijke tenuitvoerlegging indienen).

1.2. Beschrijving van de dwangmaatregelen waarmee een schuldenaar ertoe kan worden gebracht iets te doen, iets te laten of iets te betalen

Volgens de aard van de verplichting waarvan de nakoming met de tenuitvoerlegging van de beslissing wordt beoogd, bestaan er twee categorieën executiemaatregelen: geldelijke voldoening en voldoening in natura

Beslissingen waarbij de betaling van een bedrag wordt opgelegd, kunnen ten uitvoer worden gelegd door middel van een beslag op loon en andere inkomsten, verplichte debitering, de verkoop van roerende en onroerende goederen, de verkoop van de onderneming en een gerechtelijke hypotheek op onroerende goederen.

Verplichte debitering of gerechtelijke hypotheek komt er in essentie op neer dat het gerecht beveelt dat een derde die schuldenaar van de schuldenaar is, in de plaats van de schuldenaar de schuld voldoet aan de persoon die krachtens de rechterlijke beslissing de schuldeiser is.

Krachtens artikel 313, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering verbiedt het gerecht de schuldenaar met een gerechtelijk bevel om op een andere manier aan zijn schuld te voldoen. Het gerecht verbiedt de schuldenaar van de schuldenaar om de schuld aan de schuldenaar te voldoen, bij compensatie of op andere wijze, zodra hij het gerechtelijk bevel ontvangt. Krachtens artikel 314a, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering is een beslissing ten uitvoer gelegd, zodra het gerechtelijk bevel rechtsgevolgen sorteert doordat de schuldenaar van de schuldenaar de schuldeiser betaalt ten belope van het bedrag waarvoor betaling is bevolen. Dit brengt mee dat de schuldenaar zijn vordering op zijn schuldenaar verliest en dat de schuld aan de schuldeiser moet worden betaald.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Een beslissing waarbij een andere verplichting dan de betaling van een bedrag is opgelegd, wordt ten uitvoer gelegd volgens de aard van de opgelegde verplichting. Het kan gaan om uitdrijving, beslag op activa, verdeling van gemeenschappelijke goederen of het verplicht verrichten van bepaalde werkzaamheden of handelingen.

Indien het om een schuldvordering gaat waarvoor een zekerheid is gesteld, kan een beslissing ten uitvoer worden gelegd door de verkoop van het pand, door de verkoop van roerende en onroerende goederen en alle andere activa die overeenkomstig specifieke wetgeving als zekerheid zijn gesteld, door verplichte debitering van een geldelijke schuldvordering die als zekerheid is gesteld of door de tegeldemaking van andere eigendomsrechten die als zekerheid zijn gesteld.

2. Onder welke voorwaarden kan een executoriale titel worden afgegeven?

In Tsjechië kan een schuldeiser zijn schuldvordering op twee manieren innen. Hij kan kiezen voor gerechtelijke tenuitvoerlegging (dat wil zeggen door een uitvoeringsambtenaar van het gerecht) overeenkomstig de artikelen 251 tot en met 351a van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, of voor tenuitvoerlegging door een gerechtsdeurwaarder overeenkomstig wet nr. 120/2001 betreffende de gerechtsdeurwaarders en de tenuitvoerlegging (wetboek van tenuitvoerlegging), zoals gewijzigd.

De gerechtsdeurwaarder treedt ook op overeenkomstig het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, inzonderheid de bepalingen inzake de verschillende executiemaatregelen, en neemt de in deel 6 van het wetboek beschreven executiemaatregelen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De gerechtsdeurwaarder neemt executiemaatregelen met het oog op de tenuitvoerlegging van een executoriale titel onder dwang.

Een schuldeiser hoeft zich niet door een advocaat te laten vertegenwoordigen voor de indiening van een verzoek om tenuitvoerlegging van een beslissing.

De tenuitvoerlegging kan in beginsel slechts worden bevolen wanneer uit de beslissing kan worden opgemaakt wie de schuldeiser en de schuldenaar zijn, wat de omvang en de inhoud is van de verplichting die ten uitvoer moet worden gelegd, en binnen welke termijnen de verplichting moet worden nagekomen.

2.1. Gerechtelijke tenuitvoerlegging van beslissingen

Voor tenuitvoerleggingsprocedures geldt het beschikkingsbeginsel, dat wil zeggen dat de procedure enkel kan worden gestart op verzoek van de schuldeiser. Indien de schuldenaar niet vrijwillig de verplichting nakomt die bij de uitvoerbare beslissing is opgelegd, kan de schuldeiser een verzoek om gerechtelijke tenuitvoerlegging van de beslissing indienen. De tenuitvoerlegging kan enkel worden bevolen en plaatsvinden zoals in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering beschreven.

De beslissing heeft altijd de vorm van een gerechtelijk bevel. Bij de tenuitvoerlegging van de beslissing kan de procedure niet worden geschorst en termijnen moeten worden nageleefd. Het is onmogelijk om de procedure te hernieuwen.

Tenzij de wet anders bepaalt, is het gewone gerecht van de schuldenaar, dat wil zeggen de arrondissementsrechtbank van het rechtsgebied waar de schuldenaar woont, bevoegd om de tenuitvoerlegging te bevelen en te controleren. Indien de tenuitvoerlegging de verkoop van een onderneming (of een deel daarvan) meebrengt, is niet het gewone gerecht van de schuldenaar bevoegd, doch wel het gerecht van het rechtsgebied waar de onderneming is gevestigd, en indien het om de verkoop van onroerende goederen gaat (zonder verkoop van een onderneming), het gerecht van het rechtsgebied waar de goederen gelegen zijn.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

In Tsjechië moeten voor gerechtelijke procedures gerechtskosten worden betaald. De gerechtskosten zijn verschuldigd voor de procedure of voor bepaalde fasen daarvan. De bedragen zijn vastgelegd in wet nr. 549/1991 betreffende de gerechtskosten, zoals gewijzigd. In naar behoren gemotiveerde gevallen kan een schuldeiser van de betaling van gerechtskosten worden vrijgesteld. De gerechtskosten zijn verschuldigd zodra het verzoek om tenuitvoerlegging is ingediend.

Kosten:

Voor een verzoek om tenuitvoerlegging van een beslissing

 • in verband met geldelijke verplichtingen tot en met 15.000 CZK: 300 CZK;
 • in verband met geldelijke verplichtingen van meer dan 15.000 CZK: 2% van het bedrag, met een plafond van 50.000 CZK;
 • in verband met andere verplichtingen: 1.000 CZK.
2.2. Tenuitvoerlegging door een gerechtsdeurwaarder

De tenuitvoerlegging wordt verricht door een gerechtsdeurwaarder die door de schuldeiser is opgegeven in het verzoek om tenuitvoerlegging en die bij rechterlijke beslissing gemachtigd wordt om de tenuitvoerlegging te verrichten. De handelingen van de gerechtsdeurwaarder worden geacht handelingen van het gerecht te zijn.

De tenuitvoerlegging neemt een aanvang met de indiening van een verzoek. De tenuitvoerlegging kan slechts worden bevolen op verzoek van de schuldeiser of van een partij die kan aantonen dat de schuldvordering aan hem is overgedragen (artikel 256, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering). De schuldeiser mag een verzoek om tenuitvoerlegging indienen wanneer de schuldenaar niet vrijwillig de verplichtingen nakomt die uit de executoriale titel voortvloeien (voor meer uitleg over executoriale titels, zie hierboven). De tenuitvoerlegging neemt een aanvang op de dag waarop het verzoek om tenuitvoerlegging wordt ontvangen door de aangewezen gerechtsdeurwaarder of door het gerecht dat voor de tenuitvoerlegging bevoegd is.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De gerechtsdeurwaarder mag de tenuitvoerlegging echter pas aanvatten wanneer hij hiervoor toestemming van het gerecht heeft. De tenuitvoerlegging kan niet worden stopgezet, tenzij de wet anders bepaalt, wat bijvoorbeeld het geval is in de insolventiewet, zoals gewijzigd. Krachtens artikel 14 van de insolventiewet heeft een insolventverklaring onder meer tot gevolg dat procedures waarin de insolvent verklaarde schuldenaar partij is en die betrekking hebben op activa die deel uitmaken van zijn patrimonium en het onderpand voor zijn schulden vormen, worden geschorst, behoudens wanneer het om strafprocedures gaat. In dat laatste geval kan er niet over de burgerlijke vordering worden beslist. Procedures in verband met onderhoudsverplichtingen jegens minderjarigen worden geschorst, evenals procedures voor de tenuitvoerlegging van een beslissing. Behoudens wanneer het gaat om procedures in verband met vorderingen tegen de insolvente schuldenaar die nog moeten worden gestaafd (artikel 20), kan de procedure worden voortgezet op verzoek van de curator of andere partijen in de procedure. De curator wordt partij in de procedure in de plaats van de insolvente schuldenaar.

Ook hier moeten de termijnen worden nageleefd en is het onmogelijk om de procedure te hernieuwen.

Een uitvoeringsbevel heeft dezelfde gevolgen als een gerechtelijk bevel uit hoofde van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Tegen een uitvoeringsbevel kan geen hoger beroep worden ingesteld. De tenuitvoerlegging vindt plaats op basis van het uitvoeringsbevel, zodra de rechterlijke beslissing waarbij de tenuitvoerlegging wordt bevolen, rechtsgevolgen sorteert.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De gerechtsdeurwaarder heeft recht op ereloon voor de uitvoeringshandeling, vergoeding van uitgaven, vergoeding van de gepresteerde uren en vergoeding voor de betekening van stukken. De bedragen zijn vastgelegd in reglement nr. 330/2001 van het ministerie van Justitie. Over de vergoedingen kan een overeenkomst worden gesloten. Niet-contractueel afgesproken vergoedingen zijn ofwel bepaald als een percentage van de geïnde bedragen ofwel tegen een vast tarief voor gevallen waarin het om een tenuitvoerlegging in natura gaat.

3. Doel en aard van de executiemaatregelen

3.1. Op welk soort goederen kan de tenuitvoerlegging betrekking hebben?
 • bankrekeningen
 • roerende goederen
 • ingeschreven voertuigen
 • onroerende goederen
 • andere activa, bijvoorbeeld andere eigendomsrechten die als zekerheid zijn gesteld, zoals aandelen in een ondernemingen of gedeponeerde merken

Op welke goederen en financiële vorderingen kan de tenuitvoerlegging geen betrekking hebben?

De tenuitvoerlegging kan geen betrekking hebben op goederen die ingevolge bijzondere bepalingen niet mogen worden verkocht of die ingevolge bijzondere bepalingen buiten schot van de tenuitvoerlegging blijven.

De tenuitvoerlegging van een beslissing kan geen betrekking hebben op goederen die van essentieel belang zijn voor de materiële behoeften van de schuldenaar en zijn gezin of voor het beroep van de schuldenaar. Evenmin kan de tenuitvoerlegging betrekking hebben op goederen waarvan de verkoop tegen de goede zeden zou indruisen, bijvoorbeeld gewone kleding, gewone meubelen en huishoudapparaten, trouwringen en dergelijke, geneesmiddelen en andere voorwerpen die de schuldenaar ingevolge ziekte of fysieke handicap nodig heeft.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De hoofdsom mag niet van het maandelijkse loon van de schuldenaar worden afgetrokken. In een regeringsdecreet zijn de betalingswijzen vastgelegd.

De tenuitvoerlegging kan geen betrekking hebben op vergoedingen die door een verzekeringsmaatschappij worden uitgekeerd met het oog op wederopbouw of herstel van een gebouw.

De tenuitvoerlegging kan evenmin betrekking hebben op geldelijke socialezekerheidsuitkeringen en sociale steun die overeenkomstig bijzondere wetgeving wordt uitgekeerd.

3.2. Wat zijn de gevolgen van executiemaatregelen?

Ten aanzien van de schuldenaar

Indien de rechterlijke beslissing niet nader bepaalt binnen welke termijn de verplichting moet worden nagekomen, moet de verplichting binnen drie dagen worden uitgevoerd of, in het geval van uitdrijving, binnen vijftien dagen nadat de beslissing definitief is geworden.

Afhankelijk van de aard van de verplichting (zie hierboven voor de verschillende soorten geldelijke verplichtingen en verplichtingen in natura), verschillen de methoden voor de tenuitvoerlegging.

In beginsel zorgt het gerecht voor de naleving van het gerechtelijk bevel. Afzonderlijke handelingen voor de tenuitvoerlegging van de beslissing kunnen worden verricht door een bediende van het gerecht (uitvoeringsambtenaar) indien dit is toegestaan bij wet of bij een bijzondere wettelijke bepaling of door de voorzitter van het gerecht. In dit laatste geval moet de uitvoeringsambtenaar de instructies van de voorzitter volgen.

Indien de uitvoeringsambtenaar voor het gerecht of een ander orgaan een verzoek moet indienen om de tenuitvoerleggingsprocedure aan te vatten, treedt hij op in naam van de overheid.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De gerechtsdeurwaarder heeft soortgelijke rechten. Tenzij de wet betreffende de gerechtsdeurwaarders anders bepaalt, mag de gerechtsdeurwaarder alle handelingen verrichten waarvoor de rechters, de uitvoeringsambtenaren of andere bedienden van het gerecht bevoegd zijn met het oog op de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen.

Een uitvoeringsbevel heeft dezelfde gevolgen als een gerechtelijk bevel uit hoofde van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Bij het uitvoeringsbevel vindt de tenuitvoerlegging plaats krachtens de rechterlijke beslissing waarbij het uitvoeringsbevel is afgegeven. In beginsel worden voor de tenuitvoerlegging de bepalingen van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering dienovereenkomstig toegepast.

Ten aanzien van derden

In een gerechtelijk bevel dat verplichte debitering van de bankrekening van de schuldenaar oplegt, beveelt het gerecht de financiële instelling om niet langer bedragen van de bankrekening van de schuldenaar uit te keren, compensatie door te voeren of op een andere wijze over de bankrekening te beschikken ten belope van de de hoofdsom en de rente, vanaf het ogenblik waarop zij het bevel ontvangt.

Het gerecht maakt het gerechtelijk bevel over aan de schuldeiser, de schuldenaar en de financiële instelling. Het wordt rechtstreeks aan de financiële instelling afgegeven. De schuldenaar mag het bevel niet ontvangen voordat de financiële instelling het heeft ontvangen.

Het wetboek van tenuitvoerlegging (artikel 44, leden 4 en 7) regelt ook het verbod over het eigendom van de schuldenaar te beschikken).

Vanaf het ogenblik waarop het gerechtelijk bevel aan de financiële instelling is afgegeven, verliest de schuldenaar het recht geld van zijn bankrekening op te nemen, dit geld te gebruiken voor betalingen of op een andere wijze over zijn bankrekening te beschikken ten belope van de hoofdsom en de rente.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Indien de financiële instelling de relevante bepalingen van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering niet naleeft, kan de schuldeiser van de financiële instelling het bedrag vorderen waarop hij recht zou hebben gehad indien de instelling juist had gehandeld, zelfs indien de bankrekening van de schuldenaar niet voldoende provisie had.

Op verzoek van de partij die krachtens een rechterlijke beslissing recht heeft op betaling van een bedrag, vraagt het gerecht aan de schuldenaar van wie hij loon of andere regelmatige inkomsten ontvangt en indien van toepassing bij welke bank, bij welk fililaal van een buitenlandse bank of bij welke spaar- en kredietcoöperatieve hij rekeningen heeft en de nummers van die rekeningen.

De schuldenaar moet het gerecht binnen een week na het verzoek antwoorden. Indien hij dit niet doet of indien hij onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt, kan het gerecht hem een procedureboete van ten hoogste 50.000 CZK opleggen.

Krachtens wet nr. 21/1992 betreffende het bankwezen maakt de bank zich niet schuldig aan een inbreuk op de privacy, indien zij overeenkomstig de wettelijke bepalingen gegevens verstrekt aan openbare organen en andere personen in Tsjechië die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken.

3.3. Hoe lang zijn executiemaatregelen geldig?

Zie hierboven.

4. Kan hoger beroep worden ingesteld?

Ja, er kan hoger beroep worden ingesteld tegen een gerechtelijk bevel of een uitvoeringsbevel overeenkomstig de algemene bepalingen van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering inzake hoger beroep.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Een partij kan hoger beroep instellen tegen de beslissingen die in eerste aanleg zijn geveld door de arrondissementsrechtbank of de kantonrechtbank, tenzij dit bij wet is verboden.

Er kan geen hoger beroep worden ingesteld tegen een beslissing inzake schuldvorderingen van niet meer dan 2.000 CZK, zonder rente. Dit geldt niet voor beslissingen inzake erkenning en verstekvonnissen. Een hoger beroep dat uitsluitend de gronden van de beslissing betreft, is niet toelaatbaar.

Het hoger beroep moet worden ingesteld bij het gerecht tegen wiens beslissing het gericht is binnen vijftien dagen na afgifte van het afschrift van de beslissing. Indien een gewijzigd bevel wordt afgegeven in verband met de vaststellingen van de beslissing, begint de termijn opnieuw te lopen vanaf het ogenblik waarop het gewijzigd bevel definitief wordt.

Indien tijdig hoger beroep wordt ingesteld, wordt sorteert de beslissing pas rechtsgevolgen zodra het gerecht over het hoger beroep een beslissing velt die rechtsgevolgen sorteert.

Indien een gerechtsdeurwaarder voor de tenuitvoerlegging zorgt, kan krachtens artikel 44, lid 10, van de wet betreffende de tenuitvoerlegging hoger beroep worden ingesteld tegen de rechterlijke beslissing waarbij de tenuitvoerlegging wordt bevolen, doch dit beroep kan enkel betrekking hebben op de feiten die relevant zijn voor het uitvoeringsbevel. Het gerecht zal andere feiten buiten beschouwing laten en het uitvoeringsbevel bevestigen. Indien het hoger beroep geen betrekking heeft op feiten die relevant zijn voor het uitvoeringsbevel of niet op feiten betrekking heeft, zal het gerecht een beslissing vellen tot afwijzing van het hoger beroep. Krachtens artikel 47, lid 3, van de wet betreffende de tenuitvoerlegging kan tegen een uitvoeringsbevel geen rechtsmiddel worden ingesteld.

« Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen - Algemene informatie | Tsjechië - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 12-12-2008

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk