Европейска комисия > ЕСМ > Изпълнение на съдебни решения > Чешка република

Последна актуализация: 27-03-2009
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Изпълнение на съдебни решения - Чешка република

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. Оригиналната езикова версия бе актуализирана и преместена на Европейския портал за електронно правосъдие.


 

TABLE OF CONTENTS

1. Какво означава „принудително изпълнение по граждански и търговски дела“? 1.
1.1. Определение 1.1.
1.2. Списък на мерки за принудително изпълнение, които могат да принудят ответника да извърши нещо, да се въздържи от извършването на нещо или да плати нещо 1.2.
2. При какви условия може да бъде издаден изпълнителен титул или решение? 2.
2.1. Принудително съдебно изпълнение на решения 2.1.
2.2. Изпълнение от съдебен изпълнител 2.2.
3. Предмет и характер на мерките за принудително изпълнение 3.
3.1. Какви видове имущество могат да бъдат предмет на принудително изпълнение? 3.1.
3.2. Какви са последиците от мерките за принудително изпълнение? 3.2.
3.3. Какво е правното действие на мерките за принудително изпълнение? 3.3.
4. Съществува ли възможност за обжалване? 4.

 

1. Какво означава „принудително изпълнение по граждански и търговски дела“?

1.1. Определение

Принудително изпълнение на съдебно решение означава, че задължението, наложено със съдебно решение, което е придобило сила на присъдено нещо (т.е. ако не е решение за предварително изпълнение), може да бъде изпълнено дори против волята на лицето, на което е било наложено изпълнение или извършване на определено действие. Принудителното изпълнение на решение може също така да се основава на решение, издадено от друг орган освен от съда, когато законът позволява това - например административен орган може да издаде решение по въпроси, възникнали от гражданскоправни взаимоотношения.

Принудителното изпълнение на съдебни решения се урежда от членове 251-351a от част шеста от Закон Nº 99/1963 (Гражданския процесуален кодекс), съответно изменен. Общите разпоредби относно принудителното изпълнение не се прилагат за решения, касаещи отглеждането на непълнолетни деца, предвид различният (т.е. неимуществен) характер на подлежащото на изпълнение задължение в случай на неизпълнение на съдебно решение, налагащо поверяването на непълнолетни деца от едно физическо лице на друго.

НагореНагоре

Кредитор, чието вземане не е удовлетворено от длъжник, може да получи компенсаторно удовлетворение чрез средствата по част шеста от Гражданския процесуален кодекс, съответно изменен, чрез принудителна продажба по членове 36-61 от Закон Nº 26/2000 за публичните търгове (принудително парично изпълнение) или чрез средствата по Закон Nº 120/2001 за съдебните изпълнители и изпълнителното производство (Кодекс на изпълнителното производство), съответно изменен (принудително парично или непарично изпълнение).

Различните средства, предвидени в част шеста от Гражданския процесуален кодекс, са описани подробно по-долу.

От основно значение за изпълнението е редовен изпълнителен титул, който удостоверява, че вземането на кредитора е обосновано (изпълнително основание).

Изпълнителни основания са:

 • влезли в сила съдебни решения, учредяващи право, налагащи задължение или засягащи имущество;
 • влезли в сила решения, издадени от съдилищата или от други правоприлагащи органи в наказателното производство, учредяващи право, налагащи задължение или засягащи имущество;
 • влезли в сила съдебни решения по административни производства;
 • влезли в сила решения от арбитражни комисии и спогодби, одобрени от тях;
 • влезли в сила решения на нотариуси и споразумения, одобрени от тях;
 • нотариални актове и актове на съдебни изпълнители, които съдържат разпореждане на принудително изпълнение, изготвени в съответствие със специални закони;
 • влезли в сила решения, издадени от органи на публичната администрация, в това число съобщения за плащане, справки за просрочени и неизплатени задължения, свързани с данъчно облагане и държавни такси, както и други решения и спогодби, които подлежат на изпълнение;
 • влезли в сила решения и справки за просрочени и неизплатени задължения, свързани със здравно осигуряване и социално осигуряване;
 • решения на институциите на Европейските общности;
 • други решения, които подлежат на изпълнение, одобрени спогодби и документи, чието принудително съдебно изпълнение е позволено от закона.

В изпълнителното производство влезлите в сила съдебни решения могат да бъдат просто решения, налагащи на длъжника някакъв вид изпълнение. То може да се състои в задължението длъжникът да даде нещо, напр. да плати някаква сума пари или да предаде някакъв предмет; да извърши нещо, напр. да извърши определена работа или да изпълни определено действие, да премахне незаконна сграда; да позволи нещо да бъде извършено, напр. да не възпрепятства правоимащия да упражни сервитутното си право; или да се въздържи от извършването на нещо, напр. да предотврати навлизането на отглежданите животни в собствеността на съседа.

НагореНагоре

Действие, което е обвързващо за задължената страна, трябва също да бъде считано като изпълнение (вж. член 251 от Гражданския процесуален кодекс - ако задължената страна не изпълни доброволно задължението, наложено с влязло в сила решение, правоимащият може да подаде молба за принудително съдебно изпълнение).

1.2. Списък на мерки за принудително изпълнение, които могат да принудят ответника да извърши нещо, да се въздържи от извършването на нещо или да плати нещо

В зависимост от естеството на предмета на изпълнение, чието получаване се цели чрез принудително изпълнение на решението, съществуват две категории начини за принудително изпълнение (или средства за изпълнение) — удовлетворяване чрез парична престация и удовлетворяване чрез непарична престация.

Принудителното изпълнение на решения, налагащи плащане на парична сума, може да се осъществи чрез запор върху заплата/възнаграждение и други доходи, принудително дебитиране, продажба на движими и недвижими вещи, продажба на предприятие и налагане на съдебна възбрана върху недвижимо имущество.

НагореНагоре

Казано по-просто, в случай на принудително дебитиране или на съдебна възбрана, съдът постановява, че ако трето лице има дълг към задължената страна (длъжникът), то това трето лице трябва да удовлетвори правоимащия по силата на съдебно решение вместо длъжника.

Съгласно член 313, алинея 1 от Гражданския процесуален кодекс в заповедта за принудително изпълнение на решението съдът забранява на задължената страна да урежда по какъвто и да е начин своя дълг. Съдът забранява на длъжника на задължената страна да плаща дълга си към задължената страна, да го прихваща или да го урежда по друг начин, след като получи заповедта за принудително изпълнение. Съгласно член 314a, алинея 1 от Гражданския процесуален кодекс едно решение се изпълнява, след като постановлението, разпореждащо принудително изпълнение, е влязло в сила, като длъжникът на задължената страна плаща на правоимащия в размера, посочен в заповедта за принудително изпълнение. Това означава, че задължената страна (кредиторът) загубва правото си на вземане срещу своя длъжник (длъжникът на задължената страна) и дългът трябва да бъде платен на правоимащия.

НагореНагоре

Решение, налагащо друго задължение, различно от плащане на парична сума, се изпълнява принудително според естеството на наложеното задължение. Това може да включва принудително извеждане от недвижим имот, отнемане на вещи, разделяне на обща собственост или принудително извършване на работа и действие.

В случай на обезпечено вземане решението може да бъде изпълнено чрез продажба на обезпечението, чрез продажба на движими и недвижими вещи, на част от имуществото, на групи от активи, както и на собствени жилищни и нежилищни помещения, които са били дадени като обезпечение съгласно специални законови разпоредби, чрез принудително дебитиране на парично вземане, дадено като обезпечение, или чрез получаване на други имуществени права, дадени като обезпечение.

2. При какви условия може да бъде издаден изпълнителен титул или решение?

В Чешката република кредиторът може да избере дали да получи удовлетворение на своя иск посредством принудително съдебно изпълнение на решение (т.е. чрез служител по принудителното съдебно изпълнение) чрез производството, уредено в членове 251-351a от Гражданския процесуален кодекс, или посредством изпълнение от съдебен изпълнител съгласно Закон Nº 120/2001 за съдебните изпълнители и изпълнителното производство (Кодекс на изпълнителното производство), съответно изменен.

НагореНагоре

Съдебният изпълнител също действа в съответствие с Гражданския процесуален кодекс, особено що се отнася до разпоредбите, уреждащи различните начини за принудително изпълнение на решения, чрез използване на средствата, посочени в част шеста от кодекса.

Съдебният изпълнител има правомощия да извършва действия на принудително изпълнение, което означава принудително изпълнение на изпълнителни титули.

Когато подава молба за принудително изпълнение на решение, не е необходимо кредиторът да бъде представляван от адвокат.

Принудителното изпълнение по принцип може да бъде разпоредено само ако решението посочва правоимащия и задължената страна, определя размера и естеството на задължението, за което е подадена молба за принудително изпълнение, и посочва сроковете за изпълнение на задължението.

2.1. Принудително съдебно изпълнение на решения

Производството за принудително изпълнение се ръководи от „диспозитивното начало“, т.е. то може да бъде започнато само по молба на правоимащия. Ако задължената страна не изпълни доброволно задълженията, наложени с влязлото в сила решение, правоимащият може да подаде молба за принудително съдебно изпълнение на решението. Принудителното изпълнение на решението може да бъде разпоредено и проведено само по начините, посочени в Гражданския процесуален кодекс.

НагореНагоре

Решението се издава винаги под формата на съдебно постановление. По време на принудителното изпълнение на решение производството не може да бъде спирано и спазването на сроковете е задължително. Възобновяването на производството е напълно изключено.

Освен ако в закона не е предвидено друго, съдът, който е компетентен да разпореди и извърши принудителното изпълнение, по правило е обичайният съд на задължената страна, т.е. районният съд по местоживеене на задължената страна. В случай че принудително изпълнение касае продажбата на предприятие (или на част от него) обаче, вместо обичайният съд на задължената страна компетентен да извърши принудителното изпълнение е съдът по местонахождение на предприятието (или на частта от него), а ако принудителното изпълнение касае недвижимо имущество, но не включва продажбата на предприятие, компетентен е съдът по местонахождение на недвижимото имущество.

В Чешката република за провеждането на съдебни производства се дължат съдебни такси. Съдебните такси са дължими за съдебното производство като цяло или за отделните етапи на производството. Въпросът за съдебните такси е уреден в Закон Nº 549/1991 за съдебните такси, съответно изменен. В надлежно обосновани случаи законът позволява освобождаване от плащане на съдебни такси. В случай на такси за съдебно производство задължението за плащане възниква, когато бъде подадена исковата молба или когато бъде подадена друга молба за започване на производството.

НагореНагоре

Такси:

За молба за разпореждане на принудително изпълнение на решение:

 • за получаване на удовлетворение чрез парична престация за суми, възлизащи най-много на 15 000 CZK 300 CZK,
 • за получаване на удовлетворение чрез парична престация за суми над 15 000 CZK 2 % от сумата, с максимум 50 000 CZK,
 • други случаи 1 000 CZK.
2.2. Изпълнение от съдебен изпълнител

Изпълнението се извършва от изпълнител, определен от правоимащия в молбата за изпълнение и упълномощен да извърши изпълнението със съдебното решение. Действията на съдебния изпълнител се считат за действия на съда.

Изпълнителното производство започва с подаването на молба. Изпълнението може да бъде разпоредено само при подаване на молба от правоимащия или от друго лице, което може да докаже, че въпросното право е преминало върху него или му е било прехвърлено (член 256, алинея 1 от Гражданския процесуален кодекс). Правоимащият може да подаде молба за издаване на изпълнителен лист, ако задължената страна не изпълни доброволно задълженията, които изпълнителният титул ѝ налага (вж. по-горе относно изпълнителните титули). Изпълнителното производство започва в деня, когато молбата за издаване на изпълнителен лист бъде получена от съдебния изпълнител или от компетентния за изпълнението съд, заедно с определянето на съдебния изпълнител.

НагореНагоре

Съдебният изпълнител обаче може да започне изпълнение само ако съдът го е упълномощил. Изпълнителните производства не могат да бъдат спирани, освен ако законът не предвижда друго, например измененият Закон за несъстоятелността и споразумението с кредиторите (съгласно член 14 обявяването в несъстоятелност, inter alia, има следните последици: производства, по които длъжник, обявен в несъстоятелност е страна по вземания от активи, които са част от активите на длъжника, обявен в несъстоятелност, или по вземания, които трябва да бъдат удовлетворени от тези активи, подлежат на спиране, освен ако те не са наказателни производства (в този случай обаче не може да бъде вземано решение за обезщетение за вреди), производства за издръжка на непълнолетни лица или производства за принудително изпълнение на решение; освен в случаите на производства за вземания срещу длъжник, обявен в несъстоятелност, които трябва да бъдат подадени и доказани (член 20), производствата могат да продължат по искане от синдика или другите страни в производството, като синдикът се привлича към производството на мястото на длъжника, обявен в несъстоятелност).

НагореНагоре

Тук отново спазването на сроковете е задължително и не е възможно да се подаде молба за възобновяване на изпълнителното производство.

Съгласно Гражданския процесуален кодекс изпълнителният лист има същото правно действие като заповедта за принудително изпълнение. Обжалването на изпълнителен лист не е допустимо. Изпълнението се осъществява въз основа на изпълнителния лист след влизане в сила на съдебното постановление за принудително изпълнение.

Съдебният изпълнител има правото на хонорар за изпълнителното действие, възстановяване на направените разноски, парично обезщетение за времето, необходимо за осъществяване на изпълнението, и възстановяване на разноските за връчването на документи. Начинът за определяне на дължимите суми е установен с Наредба Nº 330/2001 на Министерство на правосъдието. Хонорарът за изпълнителното действие може да бъде договорно определен или не. Хонорарите, за които няма сключен договор, се определят като процент от получената сума вследствие на изпълнението или във фиксиран размер за случаите, свързани с изпълнение на непарични престации.

НагореНагоре

3. Предмет и характер на мерките за принудително изпълнение

3.1. Какви видове имущество могат да бъдат предмет на принудително изпълнение?
 • банкови сметки - да,
 • материални движими вещи - да
 • регистрирани транспортни средства - да,
 • недвижими вещи - да,
 • други - напр. други имуществени права, дадени като обезпечение, напр. дял в предприятие или регистрирана търговска марка,
 • видове вещи или парични вземания, които не могат да бъдат предмет на изпълнителни мерки:

Принудителното изпълнение не може да се извършва върху вещи, чиято продажба е забранена от специални разпоредби, или които съгласно специални разпоредби не могат да бъдат предмет на принудително изпълнение на решение.

Принудителното изпълнение на решение не може да се извършва върху вещи, които са от първа необходимост за покриване на материалните нужди на длъжника и семейството му, или са му необходими за целите на неговата работа, както и други предмети, чиято продажба би била неморална, напр. облекло, обичайни домакински мебели и оборудване, брачни халки и други предмети от подобен характер, здравни принадлежности и други предмети, от които длъжника има нужда поради болест или физически недъг, и др.

НагореНагоре

Главницата не може да се приспада от месечната заплата на длъжника. Начините на плащането ѝ са предвидени с указ на чешкото правителство.

Принудителното изпълнение не се извършва върху вземания за обезщетение, дължими от застрахователна компания по застрахователен договор, ако обезщетението ще се използва за възстановяване или ремонт на сграда.

Също така на се извършва принудително изпълнение върху еднократни социалноосигурителни плащания и социални помощи, платени съгласно специални разпоредби на закона.

3.2. Какви са последиците от мерките за принудително изпълнение?

По отношение на длъжник, който не изпълнява мярката - разпореждането с неговото имущество поражда ли правно действие и може ли той да бъде санкциониран?

Ако съдебното решение не посочва срок за изпълнение, наложеното задължение трябва да бъде изпълнено в рамките на три дни, или в случай на принудително извеждане от недвижим имот - в рамките на петнадесет дни от момента, в който решението влезе в сила.

НагореНагоре

Начините за принудително изпълнение се различават в зависимост от естеството на предмета на изпълнение (вж. по-горе различните видове изпълнение на парични и непарични престации), който ще бъде получен чрез принудително изпълнение на решението.

По общо правило обаче след като заповедта за принудително изпълнение на решението е била издадена, съдът поема нейното изпълнение. Отделните действия по принудително изпълнение на решенията могат да бъдат извършени от съдебен служител (служител по принудителното изпълнение), ако закон или специална разпоредба на закона позволява това или ако председателят на състава го е упълномощил за това. При изпълнението той следва инструкциите на председателя на състава.

Ако е необходимо служителят по принудителното изпълнение да подаде иск или друг вид молба за започване на производство пред съд или пред друг орган във връзка с действията по принудително изпълнение на решението, той действа от името на държавата.

НагореНагоре

Съдебният изпълнител има правомощия с подобен обхват. Освен ако Законът за съдебните изпълнители не предвижда друго, съдебният изпълнител е упълномощен да извършва всички действия, които Гражданският процесуален кодекс и други правни разпоредби поверяват на съдия, служител по принудително изпълнение или друг съдебен служител за принудителното изпълнение на решенията.

Съгласно Гражданския процесуален кодекс изпълнителният лист има правното действие на заповед за принудително изпълнение. При изпълнителен лист изпълнението се осъществява въз основа на правната сила на постановлението за издаване на изпълнителен лист. По принцип разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс се прилагат по съответен начин към изпълнителното производство.

По отношение на трети лица - какви са задълженията на банката относно разкриването на информация и запорирането на сметки, какви са санкциите за неизпълнение на изпълнителната мярка?

НагореНагоре

За целите на принудителното изпълнение чрез принудително дебитиране на сметката на длъжника съдът нарежда на финансовата институция от момента, в който тя получи постановлението, да не плаща парични суми от сметката на задължената страна, да не извършва прихващане, нито да се разпорежда по друг начин със сметката, до размера на сумата на вземането, подлежащо на принудително изпълнение, и свързаните с него акцесорни вземания.

Съдът връчва постановлението за принудително изпълнение на правоимащия, на задължената страна и на финансовата институция. То се връчва пряко на финансовата институция. Постановлението не може да бъде връчено на задължената страна преди връчването му на финансовата институция.

Кодексът на изпълнителното производство (член 44, алинеи 4 и 7) също така забранява разпореждането с имуществото на задължената страна.

От момента, в който постановлението за принудително изпълнение бъде връчено на финансовата институция, задължената страна губи правото си да тегли пари от сметката си, да използва тези пари за разплащания или да се разпорежда с тях по друг начин до размера на сумата на вземането, подлежащо на принудително изпълнение, и свързаните с него акцесорни вземания.

НагореНагоре

Ако финансовата институция не действа в съответствие с разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс, правоимащият може да иска от финансовата институция плащане на сумата, на която би имал право, ако тя бе действала правилно, дори ако по сметката на задължената страна няма достатъчно средства.

По молба на страната, чието право на получаване на парична сума е признато с решението, съдът ще попита лицето, от което се изисква да плати, дали и от кого получава заплата или друг редовен доход, и, ако е необходимо, в коя банка, клон на чужда банка или спестовна и кредитна каса има сметки, както и номерата на тези сметки.

Запитаната страна е длъжна да отговори на съда в рамките на една седмица от получаване на запитването. Ако тя не отговори или даде неправилна или непълна информация, съдът може да наложи процесуална глоба в размер до 50 000 CZK.

Съгласно изменения Закон Nº 21/1992 за банките предоставянето в съответствие със законовите условия на информация, получена във връзка с прилагането на банковия надзор, на публични органи и други лица в Чешката република, ако тази информация им се предоставя за изпълнение на техните задължения, не се счита за нарушение на задължението за поверителност.

НагореНагоре

3.3. Какво е правното действие на мерките за принудително изпълнение?

Вж. по-горе.

4. Съществува ли възможност за обжалване?

Да, може да се подаде жалба срещу постановлението за принудително изпълнение в съответствие с общите разпоредби на Гражданския процесуален кодекс относно средствата за защита на правата.

Страна в производството може да оспорва решение на районен или окръжен съд, произнесено в производство на първа инстанция, ако това не е забранено от закона.

Не се допуска обжалване на съдебно решение, присъждащо удовлетворение чрез парична престация, която не надвишава 2 000 CZK, без да се вземат предвид акцесорните вземания. Това не се прилага за съдебни решения за признаване и неприсъствени решения. Обжалване единствено на основанията на решението е недопустимо.

Обжалването трябва да бъде подадено в съда, срещу чието решение е насочена жалбата, в рамките на петнадесет дни от връчването на писмено копие от решението. Ако диспозитивът на решението бъде изменен чрез постановление, срокът започва да тече отново от момента, когато постановлението влезе в сила.

Ако правоимащият подаде допустимо обжалване в определения срок, решението не влиза в сила докато съдът не се произнесе с правновалидно решение по жалбата.

Що се касае до обжалване в случай на изпълнение, извършвано от съдебен изпълнител, съгласно член 44, алинея 10 от Кодекса на изпълнителното производство допустимо е обжалване на съдебното постановление за издаване на изпълнителен лист, но то не може да оспорва други факти, освен онези, които са материализирани в изпълнителния лист. Съдът ще отхвърли другите елементи и ще потвърди изпълнителния иск. Ако жалбата не съдържа съществени за изпълнителния лист факти или изобщо не съдържа факти, съдът ще отхвърли обжалването с постановление. Съгласно член 47, алинея 3 от кодекса срещу изпълнителния лист няма допустимо правно средство за защита.

« Изпълнение на съдебни решения - Обща информация | Чешка република - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 27-03-2009

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство