Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων > Αυστρία

Τελευταία ενημέρωση: 23-05-2006
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων - Αυστρία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Η έκδοση στην αρχική γλώσσα επικαιροποιήθηκε και μεταφέρθηκε στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι σημαίνει «εκτέλεση» δικαστικών αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις; 1.
2. Υπό ποίες προϋποθέσεις μπορεί να εκτελεσθεί ένας τίτλος; 2.
2.1. . Η διαδικασία 2.1.
2.2. Οι βασικές προϋποθέσεις για την χορήγηση έγκρισης εκτέλεσης 2.2.
3. Μέτρα εκτέλεσης 3.
3.1. Ποια περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη μπορούν να αποτελέσουν το αντικείμενο εκτέλεσης; 3.1.
3.2. Ποιες είναι οι επιπτώσεις των μέτρων εκτέλεσης; 3.2.
3.3. Ποια είναι η διάρκεια ισχύος των μέτρων εκτέλεσης; Περιορίζεται η επιτρεπόμενη διάρκεια με νόμο ή δικαστική απόφαση; 3.3.
4. Υπάρχουν ένδικα μέσα κατά της έγκρισης εκτέλεσης; Ποιος μπορεί να ασκήσει αυτά τα ένδικα μέσα; Σε ποιο δικαστήριο και εντός ποιας προθεσμίας; Ποια είναι τα αποτελέσματα της άσκησης ενδίκων μέσων; 4.

 

1. Τι σημαίνει «εκτέλεση» δικαστικών αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις;

Εκτέλεση (αναγκαστική εκτέλεση) είναι η χρήση κρατικής εξουσίας καταναγκασμού για την εφαρμογή εκτελεστών αξιώσεων.

Οι κανόνες εκτέλεσης προβλέπουν διάφορα είδη εκτέλεσης, ενώ πρέπει να γίνει διάκριση αφενός μεν μεταξύ του κατά πόσον ο εκτελεστός τίτλος αφορά χρηματική παροχή ή ατομική αξίωση παροχής, αφετέρου δε μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων κατά των οποίων στρέφεται η εκτέλεση.

Εάν πρόκειται να εκτελεστεί εκτελεστός τίτλος εκφρασμένος με χρηματικούς όρους επί της κινητής περιουσίας του οφειλέτη, υπάρχουν τα ακόλουθα είδη εκτέλεσης: εκτέλεση στην κινητή περιουσία του οφειλέτη, εκτέλεση απαιτήσεων, εκτέλεση αξιώσεων σε αξιώσεις παράδοσης και εκτέλεση σε σχέση με άλλα περιουσιακά δικαιώματα. Η εκτέλεση στην ακίνητη περιουσία γίνεται κατ’ αρχήν σε τρία στάδια, που είναι κατάσχεση, ρευστοποίηση και ικανοποίηση των απαιτήσεων.

Η εκτέλεση επί της ακίνητης περιουσίας περιλαμβάνει την ακίνητη περιουσία του οφειλέτη και ο επισπεύδων δανειστής μπορεί να επιλέξει μεταξύ της αναγκαστικής σύστασης ενεχύρου, της αναγκαστικής διαχείρισης ή της διενέργειας αναγκαστικού πλειστηριασμού.

Όσον αφορά τους εκτελεστούς τίτλους, οι οποίοι αφορούν ατομικό δικαίωμα παροχής, δεν υπάρχει ενιαία διαδικασία εκτέλεσης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες μέθοδοι για να εκτελεστεί η απαιτούμενη πράξη ή παράληψη: αναγκαστική αφαίρεση, αναπληρωματική παροχή ή ποινές λόγω παράβασης του δικαίου (χρηματικές ποινές ή ποινές κράτησης).

2. Υπό ποίες προϋποθέσεις μπορεί να εκτελεσθεί ένας τίτλος;

2.1. . Η διαδικασία

Τόσο οι δικαστικές όσο και οι εξωδικαστικές αποφάσεις μπορούν να είναι εκτελεστοί τίτλοι.

Οι εξωδικαστικές αποφάσεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

 • αποφάσεις των διοικητικών αρχών σε σχέση με αξιώσεις δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και σε σχέση με χρηματικές ποινές η διοικητικά πρόστιμα, στο μέτρο που η εκτέλεση έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο καθώς επίσης διακανονισμοί που συνάπτονται ενώπιον διοικητικών αρχών,
 • αποφάσεις των φορέων κοινωνικής ασφάλισης σχετικά με αξιώσεις παροχής,
 • συμβιβασμοί και αποφάσεις διαιτητικών δικαστηρίων,
 • εκτελεστές συμβολαιογραφικές πράξεις,
 • αποδεικτικά καθυστερούμενων οφειλών.

Για να μπορεί να διεξαχθεί η εκτέλεση, ο επισπεύδων δανειστής πρέπει κατ’ αρχήν να διαθέτει πιστοποιητικό εκτελεστότητας το οποίο χορηγείται από τη σχετική αρχή κατά τη διαδικασία με την οποία θεμελιώνεται το δικαίωμα.

Το δικαστήριο που ασχολείται με τη διενέργεια της εκτέλεσης είναι κατ’ αρχήν αρμόδιο να εγκρίνει την εκτέλεση. Καθ’ ύλη αρμόδιο είναι πάντα το περιφερειακό δικαστήριο (Bezirksgericht) ). Κατά τόπο αρμοδιότητα έχει το Buchgericht όσον αφορά την εκτέλεση επί της ακινήτου περιουσίας (η οποία είναι καταχωρημένη στο υποθηκοφυλακείο) και, κατ’ αρχήν, το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου κατοικεί ο οφειλέτης σε σχέση με την εκτέλεση απαιτήσεων. Σε όλες τις άλλες υποθέσεις αρμόδιο είναι κατά κύριο λόγο το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου ευρίσκεται κατά την έναρξη της εκτέλεσης το αντικείμενο εκτέλεσης ή, εναλλακτικά, το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου πρέπει να πραγματοποιηθεί το πρώτο μέτρο εκτέλεσης.

Στις διαδικασίες εκτέλεσης αρμόδια όργανα για τη λήψη αποφάσεων είναι αποκλειστικά ο δικαστής και ο δικαστικός υπάλληλος με δικαστικά καθήκοντα. Πολλά καθήκοντα μεταβιβάζονται στα θέματα της εκτέλεσης στους δικαστικούς υπαλλήλους με δικαστικά καθήκοντα οι οποίοι είναι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι με ειδική κατάρτιση προς το σκοπό αυτό. Αυτά τα καθήκοντα περιλαμβάνουν κυρίως την εκτέλεση επί της κινητής περιουσίας του οφειλέτη. Εντούτοις, η εκτέλεση επί της ακινήτου περιουσίας (εξαιρουμένης της αναγκαστικής σύστασης ενεχύρου, η οποία ανατίθεται στους δικαστικούς υπαλλήλους) , η έγκριση της εκτέλεσης στη βάση αλλοδαπού τίτλου, η επιβολή κράτησης και οι αποφάσεις περί ενδίκων μέσων προϋποθέτουν απόφαση δικαστών.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Αρχή σελίδας

Οι πράξεις εκτέλεσης διενεργούνται από ειδικούς υπαλλήλους εκτέλεσης, τους δικαστικούς επιμελητές. Αυτοί είναι αρμόδιοι για την διενέργεια της εκτέλεσης, όπως για παράδειγμα για την κατάσχεση κινητών αγαθών, για τις εξώσεις, για την κατάρτιση καταλόγου των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, κλπ. Οι δικαστικοί επιμελητές είναι εκτελεστικά όργανα του δικαστηρίου και πρέπει να συμμορφώνονται με τις εντολές και τις οδηγίες του. Έχουν την εντολή να εκτελούν μέτρα εκτέλεσης μέχρις ότου υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με την εντολή ή καταστεί εμφανές ότι η εντολή δεν μπορεί να εκτελεστεί.

Δεν απαιτείται η παρουσία δικηγόρου για να υποβληθεί αίτηση εκτέλεσης

Τα ακόλουθα κατ’ αποκοπή δικαστικά τέλη επιβάλλονται στις αιτήσεις εκτέλεσης, ενώ ως βάση υπολογισμού χρησιμοποιείται η αξίωση που πρέπει να εκτελεστεί:

 • σε διαδικασίες εκτέλεσης, εξαιρουμένης της διαδικασίας που αναφέρεται στην παράγραφο β, στις οποίες η αξία του αντικειμένου της διαφοράς ανέρχεται σε ποσό

μέχρι 150 ευρώ

13 ευρώ

από 150 ευρώ

μέχρι 360 ευρώ

29 ευρώ

από 360 ευρώ

μέχρι 730 ευρώ

34 ευρώ

από 730 ευρώ

μέχρι 2.180 ευρώ

46 ευρώ

από 2.180 ευρώ

μέχρι 3.630 ευρώ

62 ευρώ

από 3.630 ευρώ

μέχρι 7.270 ευρώ

79 ευρώ

από 7.270 ευρώ

μέχρι 36.340 ευρώ

114 ευρώ

από 36.340 ευρώ

μέχρι 72.670 ευρώ

138 ευρώ

από 72.670 ευρώ για κάθε περαιτέρω

ποσό 72.670 ευρώ ή τμήμα αυτού

138 ευρώ επιπλέον για κάθε περίπτωση

 • σε διαδικασίες εκτέλεσης σε σχέση με ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των οποίων ή αξία του αντικειμένου της διαφοράς ανέρχεται σε ποσό

μέχρι

150 ευρώ

26 ευρώ

από 150 ευρώ

μέχρι 360 ευρώ

34 ευρώ

από 360 ευρώ

μέχρι 730 ευρώ

44 ευρώ

από 730 ευρώ

μέχρι 2.180 ευρώ

62 ευρώ

από 2.180 ευρώ

μέχρι 3.630 ευρώ

86 ευρώ

από 3.630 ευρώ

μέχρι 7.270 ευρώ

132 ευρώ

από 7.270 ευρώ

μέχρι 36.340 ευρώ

190 ευρώ

από 36.340 ευρώ

μέχρι 72.670 ευρώ

305 ευρώ

από 72.670 ευρώ, για κάθε περαιτέρω ποσό

72.670 ευρώ ή τμήμα αυτού

156 ευρώ επιπλέον για κάθε περίπτωση

2.2. Οι βασικές προϋποθέσεις για την χορήγηση έγκρισης εκτέλεσης

Για τη χορήγηση της άδειας εκτέλεσης είναι απαραίτητο να συγκεντρώνονται οι γενικές προϋποθέσεις εκτέλεσης (δικαιοδοσία, επιτρεπτό της προσφυγής στα δικαστήρια, ικανότητα διαδίκου, ικανότητα παράστασης στο δικαστήριο και εξουσία αντιπροσώπευσης του παρεμβαίνοντος) και οι ειδικές προϋποθέσεις εκτέλεσης (αρμοδιότητα του επιλαμβανόμενου δικαστηρίου, ύπαρξη εκτελεστήριου τίτλου και πιστοποιητικού εκτελεστότητας, απαραίτητο περιεχόμενο της αίτησης εκτέλεσης, το υπαγόμενο σε εκτέλεση αντικείμενο). Επιπλέον, η αίτηση εκτέλεσης πρέπει να είναι καλά θεμελιωμένη (είναι βασικά απαραίτητο τα κατονομαζόμενα στην αίτηση μέρη να συμπίπτουν με τα αναφερόμενα στον τίτλο και η αξίωση κατ’ αρχήν να έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη και να έχει εκπνεύσει η προθεσμία πληρωμής).

3. Μέτρα εκτέλεσης

3.1. Ποια περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη μπορούν να αποτελέσουν το αντικείμενο εκτέλεσης;

Παρά το γεγονός ότι ο οφειλέτης ευθύνεται με όλη την περιουσία του για τις υποχρεώσεις του, η αναγκαστική εκτέλεση, σε αντίθεση με την πτώχευση, καλύπτει μόνο επιμέρους περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη (αρχή της ειδικότητας). Περισσότεροι δανειστές έχουν κατά κανόνα πρόσβαση σε διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία. Εάν η περιουσία που προορίζεται για την ικανοποίηση των δανειστών δεν είναι επαρκής, πρέπει να γίνει δεύτερη κατάσχεση των ήδη κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, οι δανειστές ικανοποιούνται αυστηρά σύμφωνα με την αρχή της προτεραιότητας: ο δανειστής ο οποίος πρώτος κατάσχει ένα περιουσιακό στοιχείο προηγείται των υπολοίπων. Όταν υπάρχει ταυτόχρονη κατάσχεση υπέρ ορισμένων δανειστών, υπάρχει ισότητα τάξης μεταξύ τους.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Με σκοπό την προστασία του οφειλέτη, ορισμένα περιουσιακά στοιχεία εξαιρούνται από την εκτέλεση, όπως για παράδειγμα η οικοσκευή που ανταποκρίνεται σε λιτό επίπεδο ζωής, τα αντικείμενα που είναι απαραίτητα για την άσκησης απασχόλησης στην περίπτωση των μικροεπιτηδευματιών και των ιδιοκτητών μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τρόφιμα και καύσιμα που είναι απαραίτητα για τέσσερις εβδομάδες για τον οφειλέτη και τα μέλη της οικογενείας που ζουν μαζί του στο κοινό νοικοκυριό, ρευστό που αντιστοιχεί στο ελάχιστο όριο μέσων διαβίωσης, βοηθήματα για την θεραπεία αναπηρίας και θεραπευτικά μέσα, οικογενειακές φωτογραφίες, επιστολές, κλπ. Παρόμοια προστασία έναντι της κατάσχεσης παρέχεται εξίσου στην περίπτωση της εκτέλεσης απαίτησης: απαιτήσεις αποζημίωσης για δαπάνες, επιδόματα περίθαλψης και οικογενειακά επιδόματα δεν μπορούν να κατασχεθούν. Το τακτικό εισόδημα και οι συντάξεις μπορούν να κατασχεθούν σε περιορισμένη έκταση, ενώ το ύψος του ακατάσχετου τμήματος («ελάχιστο όριο μέσων διαβίωσης») εξαρτάται από το ύψος των αποδοχών και από τον αριθμό των υποχρεώσεων διατροφής του οφειλέτη.

3.2. Ποιες είναι οι επιπτώσεις των μέτρων εκτέλεσης;

Ο οφειλέτης μπορεί κατ’ αρχήν νομίμως να συνεχίσει να διαθέτει τα περιουσιακά στοιχεία του παρά την έναρξη της εκτέλεσης αλλά μπορεί να έχει συνέπειες σύμφωνα με το ποινικό δίκαιο εάν πωλήσει μέρος των περιουσιακών στοιχείων του ή μειώσει τα περιουσιακά στοιχεία του και ως εκ τούτου ματαιώσει ή μειώσει την ικανοποίηση του δανειστή. Υπάρχουν επίσης ενδεχόμενες ποινικές συνέπειες εάν ο οφειλέτης αποδεσμεύσει περιουσιακό στοιχείο το οποίο έχει επίσημα κατασχεθεί. Εάν θίγεται η δυνατότητα εκτέλεσης μιας απαίτησης του δανειστή από έννομη πράξη εκ μέρους του οφειλέτη, ο δανειστής μπορεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να αμφισβητήσει αυτήν τη νομική πράξη προσφεύγοντας στο δικαστήριο, να ζητήσει να κηρυχθεί άκυρη και να απαιτήσει τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία ο οφειλέτης απέσυρε από την ικανοποίηση του δανειστή για να καλύψει την απαίτησή του.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η εκτέλεση σε τραπεζικές καταθέσεις του οφειλέτη πραγματοποιείται μέσω κατάσχεσης και εκχώρησης: Η έγκριση εκτέλεσης περιλαμβάνει την απαγόρευση που απευθύνεται στο πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο βρίσκεται ο λογαριασμός να προβαίνει σε πληρωμές στον οφειλέτη και την απαγόρευση που απευθύνεται στον οφειλέτη να διαθέτει την απαίτηση που έχει έναντι του πιστωτικού ιδρύματος. Η κατάσχεση πραγματοποιείται με την επίδοση της έγκρισης εκτέλεσης στο πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ευρίσκεται ο λογαριασμός. Το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο βρίσκεται ο λογαριασμός πρέπει στην συνέχεια να προβεί σε δήλωση στο δικαστήριο και στον επισπεύδοντα δανειστή όσον αφορά την ύπαρξη και την έκταση της απαίτησης. Η διάθεση της κατασχεθείσας απαίτησης ακολουθεί μέσω εκχώρησης. Η απόφαση που περιέχει την αίτηση εκχώρησης παρέχει στον επισπεύδοντα δανειστή το δικαίωμα να ζητήσει την πληρωμή από τον τρίτο στα χέρια του οποίου έγινε η κατάσχεση (το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός) , εφόσον χρειάζεται με αγωγή. Εάν η τράπεζα προβεί σε πληρωμές προς τον κάτοχο του λογαριασμού παρά το γεγονός ότι ο λογαριασμός έχει κατασχεθεί, οι πληρωμές αυτού του είδους δεν παράγουν κανένα εξοφλητικό αποτέλεσμα.

3.3. Ποια είναι η διάρκεια ισχύος των μέτρων εκτέλεσης; Περιορίζεται η επιτρεπόμενη διάρκεια με νόμο ή δικαστική απόφαση;

Η έγκριση της εκτέλεσης (με σκοπό την ικανοποίηση των δανειστών) χορηγείται για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Μόνο η εκτέλεση για τους σκοπούς της ασφάλειας και των προσωρινών μέτρων εγκρίνεται για περιορισμένη περίοδο).

Ο δικαστικός επιμελητής πρέπει να διακόψει την εκτέλεση σε περίπτωση ικανοποίησης της αξίωσης, παράτασης του χρόνου εξόφλησης ή παραίτησης από τη συνέχιση της εκτέλεσης, εάν αυτό δηλωθεί από το δανειστή ή εάν ο οφειλέτης είναι σε θέση να το αποδείξει με δημόσιο έγγραφο ή δημόσια επικυρωμένο έγγραφο.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Επιπλέον, ο οφειλέτης ή τρίτος, ο οποίος επικαλείται έννομο συμφέρον από την αναβολή, μπορεί να ζητήσει την αναβολή της εκτέλεσης. Ο νόμος προβλέπει περιοριστικό κατάλογο των λόγων αναβολής, συμπεριλαμβάνοντας κυρίως την αγωγή εκτέλεσης και την άσκηση ενδίκων μέσων. Εάν μπορεί να υποτεθεί ότι η αναβολή της εκτέλεσης μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ικανοποίηση του επισπεύδοντος δανειστή, η αναβολή μπορεί να εγκριθεί μόνον εφόσον ο αιτών την αναβολή παρέχει τη δέουσα ασφάλεια.

Η διαδικασία εκτέλεσης πρέπει επίσης να ανασταλεί μετά από αίτηση του επισπεύδοντος δανειστή, του οφειλέτη ή άλλου ενδιαφερομένου εάν, για παράδειγμα ο επισπεύδων δανειστής παραιτηθεί από τη συνέχιση της εκτέλεσης, εάν ο οφειλέτης βεβαιώσει με ειδικά έγγραφα ότι η αξίωση έχει ικανοποιηθεί ή έχει παραταθεί ο χρόνος εξόφλησης ή εάν ο εκτελεστέος τίτλος έχει στη συνέχεια κηρυχθεί άκυρος μέσω αγωγής ακύρωσης ή αναψηλάφησης. Όταν έχει δοθεί εσφαλμένα έγκριση εκτέλεσης ή όταν υπάρχουν σοβαρά ελαττώματα κατά τη διεξαγωγή της εκτέλεσης (για παράδειγμα απαράδεκτη διεξαγωγή άσκοπων εκτελέσεων, όταν τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν καλύπτουν ούτε καν τα έξοδα της διαδικασίας) , η διαδικασία εκτέλεσης πρέπει επίσης να ανασταλεί αυτομάτως.

4. Υπάρχουν ένδικα μέσα κατά της έγκρισης εκτέλεσης; Ποιος μπορεί να ασκήσει αυτά τα ένδικα μέσα; Σε ποιο δικαστήριο και εντός ποιας προθεσμίας; Ποια είναι τα αποτελέσματα της άσκησης ενδίκων μέσων;

Κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης (και – στο βαθμό που δεν προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο- κατά των λοιπών αποφάσεων που λαμβάνονται πρωτοδίκως κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκτέλεσης) παρέχεται το ένδικο βοήθημα της ανακοπής η οποία δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Η ανακοπή πρέπει να ασκηθεί στο δικαστήριο εκτέλεσης εντός 14 ημερών. Οι διάδικοι στη διαδικασία εκτέλεσης έχουν δικαίωμα να ασκήσουν την ανακοπή. Η άσκηση ανακοπής κατά της έγκρισης της εκτέλεσης αποτελεί λόγο για την αναστολή της εκτέλεσης. Επιπλέον παρέχεται εξίσου στον οφειλέτη η δυνατότητα υπό ορισμένες προϋποθέσεις (πχ. παραίτηση από την εκτέλεση) να επικαλεσθεί το απαράδεκτο της αναγκαστικής εκτέλεσης με αγωγή κατά του επισπεύδοντος δανειστή.« Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων - Γενικές Πληροφορίες | Αυστρία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 23-05-2006

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο