Evropska komisija > EPM > Ločitev > Švedska

Zadnja sprememba: 03-08-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Ločitev - Švedska

EJN logo

Ta stran je zastarela. Izvirno jezikovno različico smo posodobili in preselili na evropski portal e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni, da zakonca dobita dovoljenje za razvezo zakonske zveze? 1.
2. Kakšni morajo biti razlogi za razvezo? 2.
3. Kakšne so posledice razveze glede 3.
a) osebnega odnosa zakoncev? a)
b) razdelitve premoženja zakoncev? b)
c) skupnih nepolnoletnih otrok zakoncev? c)
d) preživninske obveznosti do zakonca? d)
4. Kaj pomeni pojem pravna ločitev („legal separation”)? 4.
5. Kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni za pridobitev pravne ločitve? 5.
6. Kakšne so pravne posledice pravne ločitve? 6.
7. Kaj pomeni razveljavitev zakonske zveze? 7.
8. Kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni, da je mogoče zakonsko zvezo proglasiti za neveljavno? 8.
9. Kakšne so pravne posledice razveljavitve zakonske zveze? 9.
10. Ali je mogoče vprašanja v zvezi z razvezo rešiti kako drugače kot s pomočjo sodišča? 10.
11. Na katero sodišče je treba vložiti prošnjo za razvezo/pravno ločitev/razveljavitev zakonske zveze? Kakšni so pogoji in katere listine je treba priložiti k prošnji? 11.
12. Ali prosilec lahko dobi pravno pomoč za kritje sodnih stroškov? 12.
13. Ali je mogoče proti odločbi o razvezi/pravni ločitvi/razveljavitvi zakonske zveze vložiti pritožbo? 13.
14. Kaj je treba storiti, da bi bila odločba o razvezi/pravni ločitvi/razveljavitvi zakonske zveze, ki je bila izdana v drugi državi članici, priznana na Švedskem? 14.
15. Na katero sodišče je treba vložiti prošnjo za overitev sodbe, ki je na Švedskem potrebna za priznanje odločbe o razvezi/pravni ločitvi/razveljavitvi zakonske zveze, izdane v drugi državi članici? Kako se urejajo take prošnje? 15.
16. Pravo katere države velja v procesu za razvezo zakona med zakoncema, ki nimata prebivališča na Švedskem, oz. imata različno državljanstvo? 16.

 

1. Kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni, da zakonca dobita dovoljenje za razvezo zakonske zveze?

Obstaja samo ena vrsta razveze. Uveljavlja se ne glede na to, ali se zakonca s tem strinjata ali ne. V določenih okoliščinah mora biti pred razvezo šestmesečni čas za premislek. To velja v primeru, ko

 • za to zaprosita oba zakonca,
 • eden od zakoncev dalj časa živi skupaj z lastnim otrokom, ki ima manj kot 16 let, ki je v njegovem skrbništvu, ali
 • samo eden od zakoncev zahteva razvezo.

Vendar pa imajo v določenih izrednih primerih celo zakonci, pri katerih obstajajo zgoraj navedene okoliščine, pravico do razveze brez omenjenega časa za premislek. To velja v primeru, da zakonca že dve leti živita ločeno, ali sta sklenila zakonsko zvezo kljub temu, da sta bližnja sorodnika ali sta brat in sestra, ali sta sklenila zakonsko zvezo kljub temu, da je bil eden od zakoncev že poročen, oz. je eden od zakoncev živel v izvenzakonski skupnosti in ta prejšnja zakonska zveza oz. izvenzakonska skupnost ni bila razveljavljena. V takih primerih lahko postopek za razvezo zakona v zastopanju vodi celo javni tožilec.

2. Kakšni morajo biti razlogi za razvezo?

Zakonca imata vedno pravico pridobiti odločbo o razvezi in jima ni treba predložiti nobenih posebnih razlogov za razvezo.

3. Kakšne so posledice razveze glede

a) osebnega odnosa zakoncev?

Če je eden od zakoncev pri sklenitvi zakonske zveze ali v času zakonske zveze prevzel priimek svojega zakonca, ima pravico spet uporabljati priimek, ki ga je imel nazadnje kot samski.

Na vrh straniNa vrh strani

b) razdelitve premoženja zakoncev?

Po razvezi se premoženje zakoncev razdeli med njiju. Velja osnovno pravilo, da se premoženje razdeli na enaka dela. Vprašanje, kateri zakonec je odgovoren za razpad zakonske zveze, je z gledišča razdelitve premoženja zakoncev popolnoma nepomembno.

c) skupnih nepolnoletnih otrok zakoncev?

Po razvezi imata zakonca še naprej dolžnost skupaj skrbeti za otroke. Sodišče lahko skupno skrbništvo razveljavi

 • na lastno pobudo v primeru, če sodišče presodi, da skupno skrbništvo očitno ni v prid otroka
 • na zahtevo enega od zakoncev, če sodišče presodi, da je za otroka najbolje, če skrbništvo prevzame eden od zakoncev.

Če oba zakonca zaprosita za razveljavitev skupnega skrbništva nad otrokom, mora sodišče ustreči njuni prošnji.

Oba starša sta dolžna preživljati svoje otroke. Tisti od staršev, ki ne živi z otrokom, izpolnjuje svojo preživninsko obveznost tako, da drugemu roditelju plačuje preživnino za otroka.

d) preživninske obveznosti do zakonca?

Po razvezi sta zakonca dolžna preživljati vsak sam sebe. Izjeme so le v posebnih primerih, če se eden od zakonskih partnerjev po razvezi dolgoletnega zakona težko preživlja sam, oz. če se pojavijo kakšni drugi posebni razlogi.

4. Kaj pomeni pojem pravna ločitev („legal separation”)?

Švedsko pravo nima posebnih predpisov glede pravne ločitve.

5. Kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni za pridobitev pravne ločitve?

Glej odgovor na vprašanje 4.

Na vrh straniNa vrh strani

6. Kakšne so pravne posledice pravne ločitve?

Glej odgovor na vprašanje 4.

7. Kaj pomeni razveljavitev zakonske zveze?

Švedsko pravo nima posebnih predpisov glede razveljavitve zakonske zveze. Zakonska zveza se lahko razveljavi na dva načina – če eden od zakoncev umre oz. ko sodišče razsodi o razvezi.

8. Kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni, da je mogoče zakonsko zvezo proglasiti za neveljavno?

Glej odgovor na vprašanje 7.

9. Kakšne so pravne posledice razveljavitve zakonske zveze?

Glej odgovor na vprašanje 7.

10. Ali je mogoče vprašanja v zvezi z razvezo rešiti kako drugače kot s pomočjo sodišča?

O razveljavitvi zakonske zveze s pomočjo razveze lahko odloči samo sodišče. Vendar pa obstajajo druge možnosti rešitve vprašanj v zvezi z razvezo.

Zakoncema se lahko ponudi t.i. družinska posvetovalnica, katere cilj je rešiti konflikte skupnega življenja v partnerskem odnosu in družini. Tako je mogoče pomagati zakoncema rešiti probleme in konflikte, da lahko ostaneta skupaj in se izogneta razvezi. Kadar je ločitev neizogibna, lahko namesto tega družinska posvetovalnica prispeva k pomiritvi konflikta in odraslima pomaga skupaj nastopati v vlogi staršev. Družinsko svetovanje ponujajo javni (občine oz. mesta, okrajni uradi) in cerkveni organi oz. zasebne organizacije. Občine oz. mesta so odgovorna za to, da je družinsko svetovanje dostopno vsem, ki zanj zaprosijo.

Na vrh straniNa vrh strani

Zakonca imata prav tako pravico do t.i. dialogov o sodelovanju. Ti dialogi se ne usmerjajo na odnose odraslih, ampak na otroke. Dialogi o sodelovanju se ukvarjajo predvsem z ustvarjanjem dogovora o vprašanjih skrbništva nad otrokom, prebivanja otroka in obiskovanja otroka. Dialoge o sodelovanju vodijo strokovni svetovalci. Občine oz. mesta so odgovorna za to, da so dialogi o sodelovanju dostopni vsem, ki zanje zaprosijo.

Če zakonca želita doseči spremembo glede skrbništva nad skupnimi otroki, lahko o zadevi skleneta dogovor, ki ga nato potrdi socialni urad. Na ta način je mogoče rešiti tudi vprašanja glede prebivanja otroka in obiskovanja otroka.

11. Na katero sodišče je treba vložiti prošnjo za razvezo/pravno ločitev/razveljavitev zakonske zveze? Kakšni so pogoji in katere listine je treba priložiti k prošnji?

Glede pravne ločitve in razveljavitve zakonske zveze veljata odgovora na vprašanji 4 in 7.

Če se zakonca želita obrniti na švedsko sodišče s prošnjo za razvezo, je prvo vprašanje, iz katerega se izhaja, ali je določeno švedsko sodišče pristojno postopati v tej zadevi. Ta pogoj je seveda izpolnjen, če sta oba zakonca švedska državljana in če živita na Švedskem. Švedsko sodišče je pristojno tudi v primerih:

 • če sta oba zakonca švedska državljana,
 • če je prosilec švedski državljan s prebivališčem na Švedskem ali če je imel prej, po dopolnjenem 18. letu, prebivališče na Švedskem,
 • če prosilec ni švedski državljan, vendar je imel prebivališče na Švedskem najmanj eno leto ali
 • če ima nasprotna stran prebivališče na Švedskem.

Če je jasno, da je za rešitev vprašanja razveze pristojno švedsko sodišče, v zadevi postopa okrajno sodišče na Švedskem, v okolišu katerega ima prebivališče eden od zakoncev. Če niti eden od zakoncev nima prebivališča na Švedskem, zadevo obravnava stockholmsko okrajno sodišče.

Na vrh straniNa vrh strani

Obstajata dva načina predložitve zadeve o razvezi okrajnemu sodišču. Če želita razvezo oba zakonca, lahko vložita skupno prošnjo za razvezo. Če se hoče razvezati samo eden od zakoncev, mora partner, ki se hoče razvezati, predložiti prošnjo za poziv na okrajno sodišče. V obeh primerih je treba priložiti rojstna lista obeh zakoncev. Uradno kopijo rojstnega lista izda na prošnjo davčni urad v kraju, kjer je prosilec zapisan v matični knjigi. Uradno overjena kopija rojstnega lista ne sme biti stara več kot tri mesece.

12. Ali prosilec lahko dobi pravno pomoč za kritje sodnih stroškov?

V zadevi o razvezi in vprašanjih v zvezi z njo je mogoče pridobiti pravno pomoč samo, kadar obstajajo posebni razlogi.

13. Ali je mogoče proti odločbi o razvezi/pravni ločitvi/razveljavitvi zakonske zveze vložiti pritožbo?

Glede pravne ločitve in razveljavitve zakonske zveze veljata odgovora na vprašanji 4 in 7.

Da, proti odločbi o razvezi je mogoče vložiti pritožbo.

14. Kaj je treba storiti, da bi bila odločba o razvezi/pravni ločitvi/razveljavitvi zakonske zveze, ki je bila izdana v drugi državi članici, priznana na Švedskem?

V skladu z Uredbo Sveta (ES) 1347/2000  o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo („uredba Bruselj II“) je odločba, izdana v državi članici, priznana v drugih državah članicah brez kakršnihkoli posebnih postopkov. Vendar pa obstajajo razlogi, zaradi katerih lahko sodišče priznanje zavrne.

Na vrh straniNa vrh strani

V skladu z uredbo Bruselj II  obstaja osnovno pravilo, da je odločba o razvezi, pravni ločitvi oz. razveljavitvi zakonske zveze, izdana v drugi državi članici, avtomatsko enakopravna in ima enako pravno moč kot pristojna odločba švedskega sodišča. Čeprav ta uredba izhaja iz principa avtomatskega priznavanja, je vendarle mogoče, da stranka dobi potrdilo o tem, ali bo sodba tujega sodišča na Švedskem priznana ali ne. Prošnjo je treba vložiti na apelacijsko sodišče („Svea hovrätt“), ki zavzame stališče do prošnje brez zaslišanja nasprotne strani.

15. Na katero sodišče je treba vložiti prošnjo za overitev sodbe, ki je na Švedskem potrebna za priznanje odločbe o razvezi/pravni ločitvi/razveljavitvi zakonske zveze, izdane v drugi državi članici? Kako se urejajo take prošnje?

Kakor je navedeno v odgovoru na vprašanje 14, se je treba na apelacijsko sodišče obrniti takrat, ko eden od zakoncev želi izkoristiti možnost v skladu z uredbo Bruselj II  in dobiti potrdilo o tem, da je odločba tujega sodišča priznana na Švedskem. Če apelacijsko sodišče („Svea hovrätt“) na takem procesu potrdi, da je odločba priznana tudi na Švedskem, ima druga stran možnost zaprositi za ponovno preiskavo te odločbe. Prošnjo za ponovno preiskavo odločbe je treba vložiti na apelacijsko sodišče („Svea hovrätt“), ki v ponovnem procesu zasliši obe strani. Proti odločbi apelacijskega sodišča („Svea hovrätt“) se je mogoče nato na osnovi prošnje za preiskavo pritožiti na Vrhovno sodišče .

16. Pravo katere države velja v procesu za razvezo zakona med zakoncema, ki nimata prebivališča na Švedskem, oz. imata različno državljanstvo?

Prošnja za razvezo zakona, ki jo obravnava švedsko sodišče, se vedno preiskuje v skladu s švedskim pravom (načelo lex fori).

Kljub temu se v določenih primerih upošteva tudi vsebina prava drugih držav. To velja v naslednjih primerih:

 • Če sta oba zakonca državljana tuje države in niti eden od njiju že najmanj eno leto nima prebivališča na Švedskem, ni mogoče odločiti o razvezi proti volji enega od zakoncev, če v skladu z zakoni države, katere državljanstvo imata zakonca oz. eden od njiju, ni razlogov za razvezo.
 • Če sta oba zakonca državljana tuje države in se eden od njiju pritoži, da v skladu z zakoni države, katere državljanstvo ima eden od zakoncev, ni razlogov za razveljavitev zakonske zveze, ni mogoče izdati odločbe o razvezi, če proti temu glede na interese skupnega otroka, oz. otroka enega od zakoncev obstajajo tehtni razlogi.

Treba je poudariti, da gre celo v teh primerih, v katerih obstajajo zgoraj navedeni pogoji, za čisto uveljavljanje švedskega prava, vendar z določeno zaščito proti odločbi o razvezi v skladu s švedskim pravom v primeru, da imata zakonca šibko povezavo s Švedsko in poleg tega obstajajo močni razlogi proti taki odločbi.

« Ločitev - Splošne informacije | Švedska - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 03-08-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo