Európska komisia > EJS > Rozvod > Švédsko

Posledná úprava: 30-08-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Rozvod - Švédsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké podmienky musia byť splnené, aby manželia mohli dostať povolenie na rozvod? 1.
2. Aké musia byť dôvody na rozvod? 2.
3. Aké sú dôsledky rozvodu ohľadom 3.
a) osobného vzťahu manželov? a)
b) rozdelenia majetku manželov? b)
c) spoločných maloletých detí manželov? c)
d) vyživovacej povinnosti voči manželovi/manželke d)
4. Čo v praxi znamená pojem súdna rozluka („legal separation”)? 4.
5. Aké podmienky treba splniť na získanie súdnej rozluky? 5.
6. Aké sú právne dôsledky súdnej rozluky? 6.
7. Čo v praxi znamená pojem zrušenie manželstva? 7.
8. Aké podmienky treba splniť, aby bolo možné vyhlásiť manželstvo za neplatné? 8.
9. Aké sú právne dôsledky zrušenia manželstva? 9.
10. Je možné riešiť otázky, súvisiace s rozvodom iným spôsobom, ako súdnou cestou? 10.
11. Na ktorom súde sa podáva žiadosť o rozvod/súdnu rozluku/zrušenie manželstva? Aké podmienky treba splniť a ktoré dokumenty treba k žiadosti priložiť? 11.
12. Môže žiadateľ dostať právnu pomoc na pokrytie nákladov súvisiacich so súdnym konaním? 12.
13. Možno sa proti rozhodnutiu o rozvode/súdnej rozluke/zrušení manželstva odvolať? 13.
14. Čo treba urobiť, aby bolo rozhodnutie o rozvode/súdnej rozluke/zrušení manželstva, ktoré bolo vynesené v inom členskom štáte, vo Švédsku uznané? 14.
15. Na ktorý súd sa treba obrátiť so žiadosťou o overenie rozsudku, ktoré je vo Švédsku potrebné na uznanie rozhodnutia o rozvode/súdnej rozluke/zrušení manželstva, ktoré bolo vyneseného v inom členskom štáte? Ako sa vybavujú takéto žiadosti? 15.
16. Právo ktorej krajiny sa uplatňuje v rozvodovom konaní medzi manželmi, ktorí nemajú bydlisko vo Švédsku, alebo ktorí majú odlišné občianstvo? 16.

 

1. Aké podmienky musia byť splnené, aby manželia mohli dostať povolenie na rozvod?

Existuje iba jeden druh rozvodu. Uplatňuje sa úplne bez ohľadu na to, či s tým manželia súhlasia alebo nie. Za istých podmienok musí rozvodu predchádzať šesťmesačná lehota na rozmyslenie. Je to tak v prípade, ak

 • o to požiadajú obaja manželia,
 • jeden z manželov dlhodobo býva spoločne s vlastným dieťaťom mladším ako 16 rokov, ktoré je v jeho opatere, alebo
 • iba jeden z manželov požaduje rozvod.

V istých výnimočných prípadoch majú však dokonca aj manželia, pre ktorých platia hore uvedené podmienky, právo na rozvod bez spomínanej lehoty na rozmyslenie. Je to v prípade, že manželia žijú oddelene už dva roky, uzavreli manželstvo napriek tomu, že sú príbuzní v priamom príbuzenskom vzťahu alebo sú vlastní súrodenci, alebo uzavreli manželstvo napriek tomu, že manžel už bol ženatý alebo manželka bola vydatá, alebo jeden z manželov žil v registrovanom partnerstve a toto predchádzajúce manželstvo alebo partnerstvo nebolo zrušené. V takýchto prípadoch môže rozvodové konanie dokonca v zastúpení viesť verejný žalobca.

2. Aké musia byť dôvody na rozvod?

Manžel alebo manželka majú vždy právo získať rozhodnutie o rozvode a nemusia predložiť žiadne zvláštne dôvody žiadosti o rozvod.

3. Aké sú dôsledky rozvodu ohľadom

a) osobného vzťahu manželov?

Ak jeden z manželov pri uzatvorení manželstva alebo počas manželstva prevzal priezvisko svojho partnera, má právo znovu používať priezvisko, ktoré mal naposledy za slobodna.

HoreHore

b) rozdelenia majetku manželov?

Po rozvode sa majetok manželov rozdelí medzi nich. Je základným pravidlom, že majetok sa rozdeľuje rovnakým dielom. Treba poznamenať, že otázka, kto z manželov rozpad manželstva zavinil, je z pohľadu rozdelenia majetku manželov úplne nepodstatná.

c) spoločných maloletých detí manželov?

Po rozvode manželom automaticky naďalej ostáva povinnosť spoločnej starostlivosti o ich deti. Spoločnú starostlivosť však súd môže zrušiť

 • z vlastnej iniciatívy, ak súd posúdi, že spoločná starostlivosť je zjavne nezlučiteľná s dobrom dieťaťa alebo
 • na žiadosť jedného z manželov, ak súd posúdi, že najlepším riešením pre dieťa je, ak starostlivosť pripadne jednému z manželov.

Ak obaja manželia požiadajú o zrušenie spoločnej starostlivosti o dieťa, súd ich žiadosti musí vyhovieť.

Obidvaja rodičia sú povinní vyživovať svoje deti. Rodič, ktorý nebýva s dieťaťom, spĺňa svoju vyživovaciu povinnosť tak, že druhému rodičovi platí vyživovací príspevok na dieťa.

d) vyživovacej povinnosti voči manželovi/manželke

Po rozvode sú manželia povinní sami sa postarať o svoju výživu. Výnimky sa týkajú len zvláštnych situácií, napríklad ak má jeden z manželských partnerov po rozpade dlhoročného manželstva ťažkosti z vlastnou obživou alebo ak sa vyskytnú nejaké zvláštne dôvody.

4. Čo v praxi znamená pojem súdna rozluka („legal separation”)?

Švédske právo nemá špeciálne predpisy pre súdnu rozluku.

HoreHore

5. Aké podmienky treba splniť na získanie súdnej rozluky?

Pozri odpoveď na otázku 4.

6. Aké sú právne dôsledky súdnej rozluky?

Pozri odpoveď na otázku 4.

7. Čo v praxi znamená pojem zrušenie manželstva?

Švédske právo nemá špeciálne predpisy pre zrušenie manželstva. Manželstvo možno zrušiť dvoma spôsobmi - vtedy, ak jeden z manželov zomrie alebo vtedy, ak súd rozhodne o rozvode.

8. Aké podmienky treba splniť, aby bolo možné vyhlásiť manželstvo za neplatné?

Pozri odpoveď na otázku 7.

9. Aké sú právne dôsledky zrušenia manželstva?

Pozri odpoveď na otázku 7.

10. Je možné riešiť otázky, súvisiace s rozvodom iným spôsobom, ako súdnou cestou?

O zrušení manželstva rozvodom môže rozhodnúť iba súd. Existujú však alternatívne spôsoby, ako riešiť rôzne otázky, ktoré môžu v nadväznosti na rozvod vzniknúť.

Manželom sa môže poskytnúť tzv. rodinná poradňa, ktorá má za cieľ riešiť konflikty spolužitia v partnerskom vzťahu a v rodine. Takýmto spôsobom manželom v prvom rade možno pomôcť vyriešiť problémy a konflikty tak, aby mohli ďalej spoločne žiť a aby sa vyhli rozvodu. Ak je už odlúčenie realitou, môže namiesto toho rodinná poradňa prispieť k zmierneniu konfliktu a dospelým umožniť, aby spoločne fungovali vo svojej úlohe rodičov. Rodinné poradenstvo poskytujú verejné (obce/mestá, okresné úrady) a cirkevné orgány alebo súkromné spoločnosti. Obce/mestá sú zodpovedné za dohľad nad tým, aby sa rodinné poradenstvo poskytlo všetkým, ktorí oň požiadajú.

HoreHore

Manželia majú tiež právo na tzv. dialógy o spolupráci. Tieto dialógy nie sú zamerané na vzťahy dospelých, ale na deti. Dialógy o spolupráci sú zamerané v prvom rade na vytvorenie dohody v otázkach starostlivosti o dieťa, bývania dieťaťa a stretávania sa s dieťaťom. Dialógy o spolupráci vedú odborní poradcovia. Obce/mestá sú zodpovedné za dohľad nad tým, aby sa tieto dialógy o spolupráci poskytli všetkým, ktorí o ne požiadajú.

Ak manželia chcú dosiahnuť zmenu v otázke starostlivosti o ich spoločné deti, môžu ju docieliť tak, že vo veci uzatvoria dohodu, ktorú im následne schváli sociálny úrad. Takýmto spôsobom je možné riešiť aj otázky bývania dieťaťa a stretávania sa s dieťaťom.

11. Na ktorom súde sa podáva žiadosť o rozvod/súdnu rozluku/zrušenie manželstva? Aké podmienky treba splniť a ktoré dokumenty treba k žiadosti priložiť?

Pre rozvod a zrušenie manželstva platia odpovede na otázku 4 a 7.

Prvým predpokladom, z ktorého sa vychádza, ak sa manželia chcú obrátiť na švédsky súd so žiadosťou o rozvod je v prvom rade to, aby daný švédsky súd bol kompetentný konať v danej veci. Táto podmienka je samozrejme splnená, ak obidvaja manželia sú švédskymi občanmi a ak žijú vo Švédsku. Švédsky súd je však kompetentný aj v týchto prípadoch:

 • ak obidvaja manželia sú švédskymi občanmi,
 • ak žiadateľ je švédskym občanom s bydliskom vo Švédsku alebo ak mal predtým po dovŕšení 18 rokov bydlisko vo Švédsku,
 • ak žiadateľ nie je švédskym občanom, ale mal bydlisko vo Švédsku najmenej jeden rok alebo
 • ak odporca má bydlisko vo Švédsku.

Ak je zrejmé, že švédsky súd je kompetentný riešiť otázku rozvodu, vo veci koná okresný súd vo Švédsku, v ktorého obvode má žena alebo muž bydlisko. Ak ani jeden z manželov nemá bydlisko vo Švédsku, vecou sa zaoberá Štokholmský okresný súd.

HoreHore

Sú dva spôsoby, ako otázku rozvodu predložiť okresnému súdu. Ak obidvaja manželia chcú rozvod, môžu podať spoločnú žiadosť o rozvod. Ak sa však chce rozvádzať iba jeden z manželov, musí partner ktorý sa chce rozviesť predložiť žiadosť o predvolanie na okresný súd. V obidvoch prípadoch treba priložiť rodné listy obidvoch manželských partnerov. Úradnú kópiu rodného listu vydáva na žiadosť daňový úrad v mieste, kde je žiadateľ zapísaný v matrike. Úradne overená kópia rodného listu nesmie byť staršia ako tri mesiace.

12. Môže žiadateľ dostať právnu pomoc na pokrytie nákladov súvisiacich so súdnym konaním?

Vo veci, ktorá sa týka rozvodu a s ním súvisiacich otázok môže byť pridelená právna pomoc iba ak jestvujú zvláštne dôvody.

13. Možno sa proti rozhodnutiu o rozvode/súdnej rozluke/zrušení manželstva odvolať?

Pre rozvod a zrušenie manželstva platia odpovede na otázku 4 a 7.

Áno, proti rozhodnutiu o rozvode sa možno odvolať.

14. Čo treba urobiť, aby bolo rozhodnutie o rozvode/súdnej rozluke/zrušení manželstva, ktoré bolo vynesené v inom členskom štáte, vo Švédsku uznané?

Podľa nariadenia Rady (ES) 1347/2000 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností k spoločným deťom manželov (Bruselské nariadenie II.) sa rozsudok vynesený v členskom štáte uznáva v iných členských štátoch bez toho, aby bolo potrebné aplikovať ďalšie špeciálne postupy. Jestvujú však aj určité dôvody, kvôli ktorým môže súd uznanie zamietnuť.

HoreHore

Základným pravidlom teda podľa bruselského nariadenia II. je, že rozhodnutie o rozvode, súdnej rozluke alebo zrušení manželstva vynesené v inom členskom štáte je automaticky zrovnoprávnené a má rovnakú právnu účinnosť ako príslušné rozhodnutie švédskeho súdu. Aj keď toto nariadenie vychádza z princípu automatického uznania, predsa len je možné, aby dotyčná strana dostala potvrdenie o tom, či bude rozsudok zahraničného súdu vo Švédsku uznaný alebo nie. Potrebná žiadosť sa podáva na odvolací súd (Svea hovrätt), ktorý v tejto fáze zaujme stanovisko k žiadosti bez toho, aby vypočul odporcu.

15. Na ktorý súd sa treba obrátiť so žiadosťou o overenie rozsudku, ktoré je vo Švédsku potrebné na uznanie rozhodnutia o rozvode/súdnej rozluke/zrušení manželstva, ktoré bolo vyneseného v inom členskom štáte? Ako sa vybavujú takéto žiadosti?

Ako je uvedené v odpovedi na otázku 14, na odvolací súd (Svea hovrätt) sa treba obrátiť, ak jeden z manželov chce využiť možnosť podľa bruselského nariadenia II. a získať potvrdenie o tom, že rozhodnutie zahraničného súdu je vo Švédsku uznané. Ak odvolací súd (Svea hovrätt) pri takomto konaní potvrdí, že daný rozsudok je uznaný aj vo Švédsku, druhá strana má možnosť požiadať o nové prešetrenie tohto rozhodnutia. Žiadosť o nové prešetrenie rozhodnutia sa podáva na odvolacom súde (Svea hovrätt), ktorý v ďalšom konaní vypočuje obidve strany. Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu (Svea hovrätt) sa možno na základe žiadosti o prešetrenie neskôr odvolať na Najvyšší súd.

16. Právo ktorej krajiny sa uplatňuje v rozvodovom konaní medzi manželmi, ktorí nemajú bydlisko vo Švédsku, alebo ktorí majú odlišné občianstvo?

Žiadosť o rozvod, ktorou sa zaoberá švédsky súd, sa vždy prešetruje podľa švédskeho práva (zásada lex fori).

V určitých prípadoch sa však zohľadňuje aj obsah práva iných krajín. Platí to v týchto prípadoch:

 • Ak sú obidvaja manželia občanmi cudzieho štátu a ani jeden z nich nemá bydlisko vo Švédsku už najmenej rok, nie je možné rozhodnúť proti vôli jedného z manželov o rozvode, ak neexistujú dôvody na rozvod podľa zákonov štátu, ktorého občanmi sú manželia, alebo jeden z nich.
 • Ak sú obidvaja manželia občanmi cudzieho štátu a jeden z nich sa odvolá, že nejestvujú dôvody na zrušenie manželstva podľa zákonov štátu, ktorého občanom on alebo ona sú, nie je možné vyniesť rozhodnutie o rozvode, ak proti tomu so zreteľom na záujmy spoločného dieťaťa alebo dieťaťa jedného z manželov existujú pádne dôvody.

Treba zdôrazniť, že dokonca aj v tých prípadoch, pre ktoré platia hore uvedené podmienky ide o čisté uplatnenie švédskeho práva, ale s určitou ochranou voči rozhodnutiu o rozvode podľa švédskeho práva v prípade, že manželia majú slabé spojenie so Švédskom a k tomu existujú aj silné dôvody proti takémuto rozhodnutiu.

« Rozvod - Všeobecné informácie | Švédsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 30-08-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo