Evropská komise > ESS > Rozvod > Švédsko

Poslední aktualizace: 30-08-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Rozvod - Švédsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Jaké podmínky musí být splněny, aby manželé získali rozhodnutí o rozvodu manželství? 1.
2. Jaké musí být k rozvodu důvody? 2.
3. Jaké jsou důsledky rozvodu vzhledem k 3.
a) osobnímu vztahu manželů? a)
b) rozdělení majetku manželů? b)
c) společným nezletilým dětem manželů? c)
d) vyživovací povinnosti vůči manželovi/manželce? d)
4. Co v praxi znamená pojem soudní rozluka („legal separation”)? 4.
5. Jaké podmínky je třeba splnit, aby došlo k soudní rozluce? 5.
6. Jaké má soudní rozluka právní důsledky? 6.
7. Co v praxi znamená pojem zrušení manželství? 7.
8. Jaké podmínky je třeba splnit, aby bylo možno manželství prohlásit za neplatné? 8.
9. Jaké má zrušení manželství právní důsledky? 9.
10. Je možné otázky související s rozvodem řešit jiným způsobem než soudní cestou? 10.
11. U kterého soudu se podává žádost o rozvod/soudní rozluku/zrušení manželství? Jaké podmínky je třeba splnit a které dokumenty je třeba k žádosti předložit? 11.
12. Může být žadateli poskytnuta právní pomoc s pokrytím nákladů souvisejících se soudním řízením? 12.
13. Je možné se proti rozhodnutí o rozvodu/soudní rozluce/zrušení manželství odvolat? 13.
14. Co je třeba udělat, aby rozhodnutí o rozvodu/soudní rozluce/zrušení manželství, vynesené v jiném členském státě, bylo ve Švédsku uznáno? 14.
15. Na který soud je třeba se obrátit se žádostí o ověření rozsudku, které je ve Švédsku potřebné k uznání rozhodnutí o rozvodu/soudní rozluce/zrušení manželství vyneseného v jiném členském státě? Jak se tyto žádosti vyřizují? 15.
16. Právo které země se uplatňuje v rozvodovém řízení mezi manželi, kteří nemají bydliště ve Švédsku, nebo kteří mají odlišné občanství? 16.

 

1. Jaké podmínky musí být splněny, aby manželé získali rozhodnutí o rozvodu manželství?

Existuje jen jeden druh rozvodu. Uplatňuje se zcela bez ohledu na to, zda s ním manželé souhlasí nebo ne. Za jistých podmínek musí rozvodu předcházet šestiměsíční lhůta na rozmyšlenou. Je tomu tak v případě, že

 • o to požádají oba manželé,
 • jeden z manželů dlouhodobě bydlí společně s vlastním dítětem mladším 16 let, které je v jeho péči, nebo
 • rozvod požaduje jen jeden z manželů.

V jistých výjimečných případech mají však dokonce i manželé, pro které platí výše uvedené podmínky, právo na rozvod bez zmiňované lhůty na rozmyšlenou. Je tomu tak v případě, že manželé žijí odděleně už dva roky, uzavřeli manželství přesto, že jsou příbuzní v přímém příbuzenském vztahu nebo jsou vlastními sourozenci, nebo uzavřeli manželství přesto, že manžel už byl ženatý nebo manželka už byla vdaná nebo jeden z manželů žil v registrovaném partnerství a toto předcházející manželství nebo partnerství nebylo zrušeno. V takových případech může rozvodové řízení dokonce v zastoupení vést veřejný žalobce.

2. Jaké musí být k rozvodu důvody?

Manžel nebo manželka mají vždy právo získat rozhodnutí o rozvodu a nemusejí předložit žádné zvláštní důvody žádosti o rozvod.

3. Jaké jsou důsledky rozvodu vzhledem k

a) osobnímu vztahu manželů?

Jestliže jeden z manželů při uzavření manželství nebo během manželství převzal příjmení svého partnera, má právo znovu užívat příjmení, které měl naposledy za svobodna.

NahoruNahoru

b) rozdělení majetku manželů?

Po rozvodu se majetek manželů rozdělí mezi ně. Je základním pravidlem, že majetek se rozděluje rovným dílem. Je třeba poznamenat, že otázka, kdo z manželů rozpad manželství zavinil, je z pohledu rozdělení majetku manželů zcela nepodstatná.

c) společným nezletilým dětem manželů?

Po rozvodu manželům automaticky nadále zůstává povinnost společné péče o své děti. Společnou péči však soud může zrušit

 • z vlastní iniciativy, jestliže soud dospěje k závěru, že společná péče je zjevně neslučitelná s dobrem dítěte, nebo
 • na žádost jednoho z manželů, jestliže soud dospěje k závěru, že nejlepším řešením pro dítě je, aby péče připadla jednomu z manželů.

Pokud oba manželé požádají o zrušení společné péče o dítě, soud jejich žádosti musí vyhovět.

Oba rodiče jsou povinni své děti vyživovat. Rodič, který nebydlí s dítětem, plní svou vyživovací povinnost tím, že druhému rodiči platí vyživovací příspěvek na dítě.

d) vyživovací povinnosti vůči manželovi/manželce?

Po rozvodu jsou manželé povinni se sami postarat o vlastní výživu. Výjimky se týkají jen mimořádných situací, například pokud má jeden z manželů po rozpadu dlouholetého manželství těžkosti s vlastní obživou nebo pokud se vyskytnou nějaké zvláštní důvody.

4. Co v praxi znamená pojem soudní rozluka („legal separation”)?

Švédské právo nemá speciální předpisy o soudní rozluce.

NahoruNahoru

5. Jaké podmínky je třeba splnit, aby došlo k soudní rozluce?

Viz odpověď na otázku 4.

6. Jaké má soudní rozluka právní důsledky?

Viz odpověď na otázku 4.

7. Co v praxi znamená pojem zrušení manželství?

Švédské právo nemá speciální předpisy o zrušení manželství. Manželství je možno zrušit dvěma způsoby – tehdy, pokud jeden z manželů zemře, nebo tehdy, pokud soud rozhodne o rozvodu.

8. Jaké podmínky je třeba splnit, aby bylo možno manželství prohlásit za neplatné?

Viz odpověď na otázku 7.

9. Jaké má zrušení manželství právní důsledky?

Viz odpověď na otázku 7.

10. Je možné otázky související s rozvodem řešit jiným způsobem než soudní cestou?

O zrušení manželství rozvodem může rozhodnout jedině soud. Existují však alternativní způsoby řešení různých otázek, které mohou vzniknout v návaznosti na rozvod.

Manželům může být poskytnuta tzv. rodinná poradna, jejímž cílem je řešit konflikty spolužití v partnerském vztahu a v rodině. Tímto způsobem je manželům v první řadě možné pomoci vyřešit problémy a konflikty tak, aby mohli dále společně žít a aby se vyvarovali rozvodu. Jestliže je už odloučení realitou, může rodinná poradna namísto toho přispět ke zmírnění konfliktu a umožnit dospělým, aby společně plnili svou úlohu rodičů. Rodinné poradenství poskytují veřejné orgány (obce/města, okresní úřady), církevní orgány nebo soukromé společnosti. Obce/města mají zodpovědnost dohlížet na to, aby bylo rodinné poradenství poskytnuto všem, kdo o ně požádají.

NahoruNahoru

Manželé mají rovněž právo na tzv. dialogy o spolupráci. Tyto dialogy nejsou zaměřeny na vztahy dospělých, ale na děti. Dialogy o spolupráci se zaměřují především na vytvoření dohody v otázkách péče o dítě, bydlení dítěte a setkávání se s dítětem. Dialogy o spolupráci vedou odborní poradci. Obce/města jsou zodpovědné za dohled nad tím, aby tyto dialogy o spolupráci byly poskytnuty všem, kdo o ně požádají.

Jestliže manželé chtějí dosáhnout změny v otázce péče o společné děti, mohou jí dosáhnout tím, že ve věci uzavřou dohodu, kterou jim následně schválí sociální úřad. Tímto způsobem lze řešit i otázky bydlení dítěte a setkávání se s dítětem.

11. U kterého soudu se podává žádost o rozvod/soudní rozluku/zrušení manželství? Jaké podmínky je třeba splnit a které dokumenty je třeba k žádosti předložit?

Pro rozvod a zrušení manželství platí odpovědi na otázku 4 a 7.

Prvním předpokladem, ze kterého se vychází, pokud se manželé chtějí obrátit na švédský soud se žádostí o rozvod, je v první řadě to, aby daný švédský soud byl kompetentní v dané věci jednat. Tato podmínka je samozřejmě splněna, jestliže oba manželé jsou švédskými občany a žijí ve Švédsku. Švédský soud je však kompetentní i v následujících případech:

 • pokud oba manželé jsou švédskými občany,
 • pokud je žadatel švédským občanem s bydlištěm ve Švédsku nebo pokud měl předtím po dovršení 18 let věku bydliště ve Švédsku,
 • pokud žadatel není švédským občanem, ale měl ve Švédsku nejméně jeden rok bydliště, nebo
 • pokud má ve Švédsku bydliště odpůrce.

Jestliže je zřejmé, že švédský soud je kompetentní řešit otázku rozvodu, jedná ve věci ten okresní soud ve Švédsku, v jehož obvodu má žena nebo muž bydliště. Pokud ani jeden z manželů nemá bydliště ve Švédsku, zabývá se věcí Stockholmský okresní soud.

NahoruNahoru

Existují dva způsoby, jak otázku rozvodu předložit okresnímu soudu. Pokud si rozvod přejí oba manželé, mohou podat společnou žádost o rozvod. Pokud se však chce rozvádět jen jeden z manželů, musí partner, který se chce rozvést, předložit žádost o předvolání na okresní soud. V obou případech je třeba předložit rodné listy obou manželů. Úřední kopii rodného listu vydává na žádost daňový úřad v místě, kde je žadatel zapsaný v matrice. Úředně ověřená kopie rodného listu nesmí být starší než tři měsíce.

12. Může být žadateli poskytnuta právní pomoc s pokrytím nákladů souvisejících se soudním řízením?

Ve věci rozvodu a otázek s ním souvisejících může být právní pomoc přidělena pouze pokud existují zvláštní důvody.

13. Je možné se proti rozhodnutí o rozvodu/soudní rozluce/zrušení manželství odvolat?

Pro rozvod a zrušení manželství platí odpovědi na otázku 4 a 7.

Ano, proti rozhodnutí o rozvodu se lze odvolat.

14. Co je třeba udělat, aby rozhodnutí o rozvodu/soudní rozluce/zrušení manželství, vynesené v jiném členském státě, bylo ve Švédsku uznáno?

Podle nařízení Rady (ES) č. 1347/2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti obou manželů k dětem (Bruselské nařízení II.) se rozsudek vynesený v členském státě uznává v jiných členských státech, aniž by bylo potřebné aplikovat další speciální postupy. Existují však i určité důvody, kvůli nimž může soud uznání zamítnout.

NahoruNahoru

Základním pravidlem tedy podle bruselského nařízení II. je, že rozhodnutí o rozvodu, soudní rozluce nebo zrušení manželství vynesené v jiném členském státě je automaticky zrovnoprávněné a má stejnou právní účinnost jako příslušné rozhodnutí švédského soudu. I když toto nařízení vychází z principu automatického uznání, je přece jen možné, aby dotyčná strana dostala potvrzení o tom, zda bude rozsudek zahraničního soudu ve Švédsku uznaný, nebo ne. Potřebná žádost se podává k odvolacímu soudu (Svea hovrätt), který v této fázi zaujme stanovisko, aniž by vyslechl odpůrce.

15. Na který soud je třeba se obrátit se žádostí o ověření rozsudku, které je ve Švédsku potřebné k uznání rozhodnutí o rozvodu/soudní rozluce/zrušení manželství vyneseného v jiném členském státě? Jak se tyto žádosti vyřizují?

Jak je uvedeno v odpovědi na otázku 14, na odvolací soud (Svea hovrätt) je třeba se obrátit, pokud chce jeden z manželů podle bruselského nařízení II. využít možnost získat potvrzení o tom, že rozhodnutí zahraničního soudu je ve Švédsku uznané. Pokud odvolací soud (Svea hovrätt) při tomto řízení potvrdí, že daný rozsudek je uznán i ve Švédsku, má druhá strana možnost požádat o nové přešetření tohoto rozhodnutí. Žádost o nové přešetření rozhodnutí se podává k odvolacímu soudu (Svea hovrätt), který v dalším řízení vyslechne obě strany. Proti rozhodnutí odvolacího soudu (Svea hovrätt) se na základě žádosti o přešetření lze později odvolat k Nejvyššímu soudu.

16. Právo které země se uplatňuje v rozvodovém řízení mezi manželi, kteří nemají bydliště ve Švédsku, nebo kteří mají odlišné občanství?

Žádost o rozvod, kterou se zabývá švédský soud, se vždy přezkoumává podle švédského práva (zásada lex fori).

V určitých případech se však zohledňuje i obsah práva jiných zemí. Platí to v následujících případech:

 • Pokud jsou oba manželé občany cizího státu a ani jeden z nich nemá už nejméně rok bydliště ve Švédsku, není možné rozhodnout proti vůli jednoho z manželů o rozvodu, pokud neexistují důvody k rozvodu podle zákonů státu, jehož občany jsou manželé, nebo jeden z manželů.
 • Pokud jsou oba manželé občany cizího státu a jeden z nich se odvolá poukázáním na to, že neexistují důvody ke zrušení manželství podle zákonů státu, jehož občanem on nebo ona je, není možné vynést rozhodnutí o rozvodu, jestliže proti němu se zřetelem na zájmy společného dítěte nebo dítěte jednoho z manželů existují pádné důvody.

Je třeba zdůraznit, že dokonce i v těch případech, pro které platí výše uvedené podmínky, jde o čisté uplatnění švédského práva, ale s určitou ochranou vůči rozhodnutí o rozvodu podle švédského práva v případě, že manželé mají slabé spojení se Švédskem a navíc existují silné důvody proti takovému rozhodnutí.

« Rozvod - Obecné informace | Švédsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 30-08-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království