Evropska komisija > EPM > Ločitev > Slovaška

Zadnja sprememba: 28-08-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Ločitev - Slovaška

EJN logo

Ta stran je zastarela. Izvirno jezikovno različico smo posodobili in preselili na evropski portal e-pravosodje.


Zadnjo posodobitev besedila najdete na dansk - ελληνικά - English - español - italiano - Nederlands - português - slovenčina - suomi - svenska
 

KAZALO

1. Kakšni so pogoji za razvezo zakonske zveze? 1.
2. Kakšni so razlogi za razvezo zakonske zveze? 2.
3. Kakšne so posledice razveze zakonske zveze v zvezi z: 3.
a) osebnimi odnosi med zakoncema (npr. priimek)? a)
b) delitvijo premoženja zakoncev? b)
c) mladoletnimi otroki zakoncev (npr. starševska odgovornost in zahtevki za preživnino)? (glejte „Starševska odgovornost – Slovaška“) c)
d) obveznostjo plačevanja preživnine drugemu zakoncu?

(glejte „Zahtevki za preživnino – Slovaška“) d)

4. Kaj pomeni pravni izraz „prenehanje življenjske skupnosti“ v praksi? 4.
5. Kakšni so pogoji za prenehanje življenjske skupnosti? 5.
6. Kakšne so pravne posledice prenehanja življenjske skupnosti? 6.
7. Kaj pomeni „razveljavitev zakonske zveze“ v praksi? 7.
8. Kakšni so pogoji za razveljavitev zakonske zveze? 8.
9. Kakšne so pravne posledice razveljavitve zakonske zveze? 9.
10. Ali so na voljo alternativne zunajsodne možnosti reševanja sporov v zvezi z razvezo zakonske zveze, pri katerih ni treba sprožiti postopkov pri sodišču? (npr. družinska mediacija) 10.
11. Kje je treba vložiti zahtevek za razvezo/prenehanje življenjske skupnosti/razveljavitev zakonske zveze? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente je treba priložiti zahtevku? 11.
12. Ali je mogoče dobiti pravno pomoč za kritje stroškov postopka? 12.
13. Ali je mogoče vložiti pritožbo zoper sodbo v zvezi z razvezo/prenehanjem življenjske skupnosti/razveljavitvijo zakonske zveze? 13.
14. Kaj je treba storiti, da bo sodba o razvezi/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze, ki jo izda sodišče v drugi državi članici, priznana v ... (zadevni državi članici)? 14.
15. Pri katerem sodišču v (zadevni državi članici) je mogoče vložiti predlog za izpodbijanje sodbe o razvezi/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici? Kateri postopek se pri tem uporablja? 15.
16. Katero pravo se uporablja v postopkih razveze zakonske zveze med zakoncema, ki ne prebivata v (ime zadevne države članice) ali imata različno državljanstvo? 16.

 

1. Kakšni so pogoji za razvezo zakonske zveze?

Odločba sodišča.

2. Kakšni so razlogi za razvezo zakonske zveze?

Člen 24 Družinskega zakonika:

„... odnosi med zakoncema so tako zelo skaljeni, da zakonska zveza ne more več izpolnjevati svojega družbenega namena.“

3. Kakšne so posledice razveze zakonske zveze v zvezi z:

a) osebnimi odnosi med zakoncema (npr. priimek)?

Člen 29 Družinskega zakonika:

„Zakonec, ki je prevzel priimek drugega zakonca, lahko v enem mesecu od pravnomočnosti odločbe o razvezi zakonske zveze obvesti državni odbor, ki vodi matične registre, da bo ponovno prevzel svoj prejšnji priimek.“

b) delitvijo premoženja zakoncev?

Člen 148(1) Civilnega zakonika:

„Ureditev skupnega premoženja preneha s prenehanjem zakonske zveze.“

Člen 149 Civilnega zakonika:

 1. Ko preneha obstajati sistem skupnega premoženja, se vprašanja v zvezi z njim rešujejo v skladu z načeli iz člena 150.
 2. Če je rešitev sporazumna, morata zakonca drug drugemu, na zahtevo, zagotoviti pisno potrditev o načinu rešitve.
 3. Če rešitev ni sporazumna, o zadevi odloči sodišče na podlagi zahtevka katerega koli od zakoncev.
 4. Če v treh letih od prenehanja obstoja sistema skupnega premoženja zakonca ne dosežeta sporazumne rešitve ali če sodišče v treh letih od prenehanja ne odloči o rešitvi na podlagi zahtevka katerega koli od zakoncev, se uporabi domnevni sporazum v zvezi s skupnim premičnim premoženjem, v skladu s katerim vsak zakonec še naprej uporablja nekatere skupne stvari zase, za svojo družino in gospodinjstvo kot izključni lastnik. Za drugo premično in nepremično premoženje se šteje, da sta lastnika oba zakonca, pri čemer sta njuna deleža enaka. Enako velja za druge pravice zakoncev v zvezi s skupnim premoženjem.“

Člen 150 Civilnega zakonika:

Na vrh straniNa vrh strani

 1. Pri reševanju vprašanja premoženja se izhaja iz domneve, da sta deleža zakoncev enaka.
 2. Pri rešitvi je treba upoštevati zlasti potrebe mladoletnih otrok in kako je vsak zakonec podpiral družino ter prispeval k pridobivanju in vzdrževanju skupnega premoženja. Pri določitvi relativnega prispevka se upošteva tudi obseg oskrbe otrok in gospodinjstva.
 3. Vsak zakonec ima pravico zahtevati nadomestilo za svoj prispevek k skupnemu premoženju in je dolžan zagotoviti nadomestilo za del skupnega premoženja, ki ga je porabil v korist svojega zasebnega premoženja.“

c) mladoletnimi otroki zakoncev (npr. starševska odgovornost in zahtevki za preživnino)? (glejte „Starševska odgovornost – Slovaška“)

Člen 26 Družinskega zakonika:

„... sodišče določi pravice in obveznosti staršev do otroka po razvezi zakonske zveze, zlasti tako, da določi, kateri od staršev bo skrbel za vzgojo otroka in kako mora vsak od staršev prispevati k preživnini otroka.“

d) obveznostjo plačevanja preživnine drugemu zakoncu?

(glejte „Zahtevki za preživnino – Slovaška“)

Člen 92 Družinskega zakonika:

„Razvezani zakonec, ki ne more skrbeti zase, lahko zahteva, da nekdanji zakonec prispeva k nujnemu preživetju glede na njegovo možnost in zmožnost. Če se zakonca ne dogovorita, o takšnem prispevku preživnine odloči sodišče na predlog katerega koli od njiju.“

Na vrh straniNa vrh strani

4. Kaj pomeni pravni izraz „prenehanje življenjske skupnosti“ v praksi?

V pravnem sistemu Slovaške ta izraz ne pomeni nič.

5. Kakšni so pogoji za prenehanje življenjske skupnosti?

Se ne uporablja.

6. Kakšne so pravne posledice prenehanja življenjske skupnosti?

7. Kaj pomeni „razveljavitev zakonske zveze“ v praksi?

Po družinskem pravu Slovaške obstaja matrimonium nullum in non matrimonium.

Člen 17(1) Družinskega zakonika:

„Za zakonsko zvezo, ki je bila razglašena za neveljavno, se šteje, da ni bila nikoli sklenjena.“

8. Kakšni so pogoji za razveljavitev zakonske zveze?

Člen 12 Družinskega zakonika:

„Zakonska zveza ne more biti sklenjena med predniki in potomci ter brati in sestrami; isto velja za družinsko razmerje, ki nastane na podlagi posvojitve, dokler velja posvojitev.“

Člen 13 Družinskega zakonika:

Zakonska zveza, ki je sklenjena z mladoletno osebo, starejšo od šestnajst let, brez dovoljenja sodišča za sklenitev zakonske zveze, je neveljavna in sodišče jo razglasi za neveljavno, tudi če ni predložen predlog za to.

„Zakonska zveza ni veljavno sklenjena, če je sklenjena z mladoletno osebo, mlajšo od šestnajst let.“

Člen 14 Družinskega zakonika:

„Če oseba s takšno duševno motnjo sklene zakonsko zvezo brez dovoljenja sodišča, sodišče na predlog katerega koli zakonca takšno zakonsko zvezo razglasi za neveljavno.“

Na vrh straniNa vrh strani

9. Kakšne so pravne posledice razveljavitve zakonske zveze?

Zakonska zveza, ki je razglašena za neveljavno, je neveljavna od začetka, vendar se za obdobje od sklenitve zakonske zveze do razglasitve njene neveljavnosti šteje, da je obstajala. Zato se na primer še naprej domneva očetovstvo „zakonca“ do skupnega otroka.

Člen 17(1) Družinskega zakonika:

„Za zakonsko zvezo, ki je bila razglašena za neveljavno, se šteje, da ni bila nikoli sklenjena.“

10. Ali so na voljo alternativne zunajsodne možnosti reševanja sporov v zvezi z razvezo zakonske zveze, pri katerih ni treba sprožiti postopkov pri sodišču? (npr. družinska mediacija)

Ne.

11. Kje je treba vložiti zahtevek za razvezo/prenehanje življenjske skupnosti/razveljavitev zakonske zveze? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente je treba priložiti zahtevku?

Člen 88(1)(a) Zakonika o civilnem postopku:

Zahtevek za razvezo zakonske zveze in razveljavitev zakonske zveze je treba vložiti pri okrožnem sodišču, kjer sta imela zakonca zadnje skupno prebivališče v Slovaški republiki, če vsaj en zakonec prebiva tam. Če takšnega sodišča ni, ga je treba vložiti pri splošnem sodišču toženca, če pa tudi takšno sodišče ne obstaja, ga je treba vložiti pri splošnem sodišču tožnika.

Člen 42(3) Zakonika o civilnem postopku:

„... v predlogu je treba navesti sodišče, na katerega je naslovljen predlog, tožnika, zadevo in namen predloga, razen tega mora biti podpisan in opremljen z datumom. Razen predloga je treba priložiti potrebno število izvirnih izvodov in priloge, tako da en izvirni izvod obdrži sodišče in vsaka stranka dobi en izvirni izvod, če je potrebno.“

Na vrh straniNa vrh strani

Člen 79 Zakonika o civilnem postopku:

„… v predlogu morajo biti razen splošnih podatkov (člen 42(3)) navedeni tudi ime, delovno mesto in prebivališče zainteresiranih strank ali njihovih odvetnikov, resničen opis odločilnih dejstev, dokazi. Če je zainteresirana stranka pravna oseba, morajo biti v predlogu navedeni podatki, ki so potrebni za ugotavljanje istovetnosti pravne osebe, zlasti ime in naziv podjetja ter sedež.“

12. Ali je mogoče dobiti pravno pomoč za kritje stroškov postopka?

Da, pod posebnimi pogoji v skladu s členom 144 (drugi stavek) Zakonika o civilnem postopku.

13. Ali je mogoče vložiti pritožbo zoper sodbo v zvezi z razvezo/prenehanjem življenjske skupnosti/razveljavitvijo zakonske zveze?

Da.

14. Kaj je treba storiti, da bo sodba o razvezi/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze, ki jo izda sodišče v drugi državi članici, priznana v ... (zadevni državi članici)?

Za priznanje razveze zakonske zveze/razveljavitev zakonske zveze na Slovaškem je pristojno Vrhovno sodišče Slovaške republike.

15. Pri katerem sodišču v (zadevni državi članici) je mogoče vložiti predlog za izpodbijanje sodbe o razvezi/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici? Kateri postopek se pri tem uporablja?

Po pravu Slovaške takšna možnost ne obstaja.

16. Katero pravo se uporablja v postopkih razveze zakonske zveze med zakoncema, ki ne prebivata v (ime zadevne države članice) ali imata različno državljanstvo?

Uporablja se lex partiae obeh strank, tj. izpolnjeni morajo biti pogoji za razvezo zakonske zveze po pravu obeh držav.

Nadaljnje informacije

Ministrstvo za pravosodje (Ministerstvo spravodlivosti) English - slovencina

« Ločitev - Splošne informacije | Slovaška - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 28-08-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo