Europese Commissie > EJN > Echtscheiding > Slowakije

Laatste aanpassing: 12-12-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Echtscheiding - Slowakije

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De originele taalversie is bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat zijn de voorwaarden voor een echtscheiding? 1.
2. Welke echtscheidingsgronden bestaan er? 2.
3. Wat zijn de juridische gevolgen van echtscheiding als het gaat om de persoonlijke betrekkingen tussen de echtgenoten, de verdeling van het vermogen tussen de echtgenoten, de minderjarige kinderen van de echtgenoten en de verplichting alimentatie te betalen aan de andere echtgenoot? 3.
a) persoonlijke betrekkingen a)
b) verdeling van het vermogen b)
c) minderjarige kinderen van de echtgenoten (Ouderlijke verantwoordelijkheid – Slowakijec)
d) verplichting onderhoudsgeld te betalen aan de andere echtgenoot (Alimentatievorderingen – Slowakijed)
4. Wat betekent “scheiding van tafel en bed” in de praktijk? 4.
5. Wat zijn de gronden voor een "scheiding van tafel en bed"? 5.
6. Wat zijn de juridische gevolgen van een "scheiding van tafel en bed"? 6.
7. Wat betekent “nietigverklaring van het huwelijk” in de praktijk? 7.
8. Wat zijn de gronden voor nietigverklaring van het huwelijk? 8.
9. Wat zijn de juridische gevolgen van nietigverklaring van het huwelijk? 9.
10. Bestaan er alternatieve mogelijkheden om vraagstukken in verband met een echtscheiding op te lossen, zonder dat de rechter wordt ingeschakeld? 10.
11. Waar moet het verzoek tot echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk worden ingediend? Welke formaliteiten moeten in acht worden genomen en welke documenten moeten bij het verzoek worden gevoegd? 11.
12. Kan ik in aanmerking komen voor rechtsbijstand om de kosten van het proces te dekken? 12.
13. Kan beroep worden aangetekend tegen een beslissing over de echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk? 13.
14. Wat moet ik doen om een door een rechtbank in een land van de Europese Unie gewezen beslissing over echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk in Slowakije te laten erkennen? 14.
15. Tot welk gerecht moet ik mij wenden in Slowakije om een verzoek in te dienen om een door een rechtbank in een land van de Europese Unie gewezen beslissing over echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk in een andere lidstaat te laten erkennen? Welke procedure is in dit geval van toepassing? 15.
16. Wat is het toepasselijk recht in een echtscheidingsproces tussen echtgenoten die niet in Slowakije wonen of een verschillende nationaliteit hebben? 16.

 

1. Wat zijn de voorwaarden voor een echtscheiding?

In Slowakije kan een huwelijk alleen door een rechter worden ontbonden.

2. Welke echtscheidingsgronden bestaan er?

Een rechter kan een huwelijk ontbinden wanneer de relatie tussen de echtgenoten ernstig is geschaad en duurzaam is ontwricht, waardoor het huwelijk niet langer zijn sociale rol kan vervullen en van de echtgenoten niet kan worden verwacht dat zij opnieuw gaan samenwonen.

De rechter stelt de oorzaak van de duurzame ontwrichting van de relatie tussen de echtgenoten vast en houdt daarmee rekening bij zijn beslissing.

De relatie tussen de echtgenoten kan ernstig geschaad zijn en duurzaam ontwricht zijn om tal van subjectieve en objectieve redenen (alcoholmisbruik, ontrouw, gezondheidsredenen, verwaarlozing van het gezin, botsende karakters, enz.).

3. Wat zijn de juridische gevolgen van echtscheiding als het gaat om de persoonlijke betrekkingen tussen de echtgenoten, de verdeling van het vermogen tussen de echtgenoten, de minderjarige kinderen van de echtgenoten en de verplichting alimentatie te betalen aan de andere echtgenoot?

Juridische gevolgen van echtscheiding:

a) persoonlijke betrekkingen

Binnen één maand nadat de echtscheidingsuitspraak definitief is geworden, kan een van echt gescheiden echtgeno(o)t(e) die bij het huwelijk de achternaam van zijn/haar ex-partner had aangenomen, de burgerlijke stand ervan in kennis stellen dat hij/zij opnieuw de achternaam aanneemt van voor het huwelijk.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Binnen één maand nadat de echtscheidingsuitspraak definitief is geworden, kan een van echt gescheiden echtgeno(o)t(e) die bij het huwelijk de achternaam van zijn/haar ex-partner had aangenomen en de eigen achternaam als tweede achternaam had behouden, de burgerlijke stand ervan in kennis stellen dat hij/zij het gebruik van de gezamenlijke achternaam stopzet.

b) verdeling van het vermogen

De gemeenschap van goederen wordt ontbonden als gevolg van echtscheiding. Wanneer de gemeenschap wordt ontbonden, wordt de verdeling ervan geregeld overeenkomstig de in artikel 150 van het Burgerlijk Wetboek neergelegde beginselen. De verdeling kan plaatsvinden a) op grond van een overeenkomst; b) krachtens een rechterlijke beslissing; c) op de in de wet vastgestelde wijze nadat er een bepaalde periode is verstreken.

c) minderjarige kinderen van de echtgenoten (Ouderlijke verantwoordelijkheid – Slowakije)

In de echtscheidingsuitspraak legt de rechter vast wat de rechten en verplichtingen van de ouders ten aanzien van hun minderjarige kinderen zijn in de periode na de echtscheiding, met name door te bepalen welke ouder zal worden belast met de opvoeding en de vertegenwoordiging van het kind alsook met het beheer van de goederen van het kind. De ouders kunnen ook zelf een regeling inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid opstellen.

Wanneer de ouders geen overeenstemming kunnen bereiken over het recht van omgang met de minderjarige kinderen, zal de rechter in de echtscheidingsuitspraak een regeling treffen. In het belang van het minderjarige kind kan de rechter het omgangsrecht van een ouder beperken of zelfs intrekken.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Bovendien stelt de rechter vast hoe de ouder aan wie de opvoeding van het minderjarige kind niet is toevertrouwd, moet bijdragen aan het levensonderhoud van het kind; de rechter kan ook de overeenkomst van de ouders over het alimentatiebedrag bekrachtigen.

d) verplichting onderhoudsgeld te betalen aan de andere echtgenoot (Alimentatievorderingen – Slowakije)

Een behoeftige ex-echtgeno(o)t(e) kan verzoeken om een alimentatie-uitkering ten laste van de andere ex-echtgeno(o)t(e), afhankelijk van de draagkracht en de financiële middelen van de onderhoudsplichtige. Indien de echtgenoten geen overeenstemming kunnen bereiken over een eventuele alimentatie-uitkering, neemt de rechter daarover een beslissing op verzoek van een van hen.

4. Wat betekent “scheiding van tafel en bed” in de praktijk?

5. Wat zijn de gronden voor een "scheiding van tafel en bed"?

6. Wat zijn de juridische gevolgen van een "scheiding van tafel en bed"?

Het Slowaakse nationale recht kent deze rechtsfiguur niet.

7. Wat betekent “nietigverklaring van het huwelijk” in de praktijk?

Naast de echtscheiding, kan de rechter een huwelijk ook nietig verklaren. Een dergelijk huwelijk wordt geacht nooit te zijn gesloten (matrimonium nullum). Daarnaast kan de rechter ook verklaren dat er nooit een huwelijk is geweest (non matrimonium).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

8. Wat zijn de gronden voor nietigverklaring van het huwelijk?

 1. De gronden voor nietigverklaring van het huwelijk zijn:
  • het bestaan van een ander huwelijk;
  • het huwelijk is gesloten tussen ascendenten en descendenten of tussen broers en zusters (inclusief adoptierelaties);
  • het huwelijk is gesloten met een minderjarige die tussen 16 en 18 jaar oud is;
  • het huwelijk is gesloten met een handelingsonbekwame geesteszieke;
  • de toestemming inzake de sluiting van het huwelijk werd lichtzinnig gegeven of werd niet duidelijk of niet volledig vrij gegeven.

   Wanneer het huwelijk ondanks het bestaan van een van die gronden toch is gesloten, wordt het geacht te hebben bestaan (bestaand huwelijk) totdat de rechterlijke beslissing tot nietigverklaring ervan definitief is geworden.

 2. Er is nooit een huwelijk geweest wanneer de toestemming inzake de sluiting van het huwelijk:
  • onder dwang werd gegeven;
  • werd gegeven door een minderjarige van minder dan 16 jaar;
  • werd gegeven ten overstaan van een ambtenaar van de burgerlijke stand die daartoe niet bevoegd was (behalve in de gevallen vastgesteld in artikel 4, leden 2 en 3, van de desbetreffende wet) of werd gegeven ten overstaan van een burgemeester of een gemeenteraadslid die/dat daartoe niet bevoegd was;
  • werd gegeven ten overstaan van een kerkelijke autoriteit of religieuze gemeenschap die niet naar behoren is geregistreerd, dan wel ten overstaan van een persoon die niet is gemachtigd om namens een geregistreerde kerk of religieuze gemeenschap op te treden;
  • werd gegeven in het buitenland ten overstaan van een onbevoegde autoriteit;
  • in het geval van huwelijk bij volmacht, werd gegeven door een persoon zonder geldige volmacht, of wanneer de volmacht rechtmatig werd ingetrokken.

9. Wat zijn de juridische gevolgen van nietigverklaring van het huwelijk?

Een door de rechter nietig verklaard huwelijk wordt geacht nooit te zijn gesloten.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De rechten en verplichtingen van de echtgenoten ten aanzien van hun gezamenlijke kinderen en hun vermogensrechtelijke betrekkingen na een rechterlijke beslissing tot nietigverklaring van het huwelijk, worden geregeld op grond van de overeenkomstige bepalingen inzake echtscheiding. Na een rechterlijke beslissing tot nietigverklaring van het huwelijk, is de door de echtgenoten afgelegde verklaring inzake hun gezamenlijke achternaam niet langer geldig en moet ieder van de echtgenoten opnieuw zijn/haar vroegere achternaam aannemen.

10. Bestaan er alternatieve mogelijkheden om vraagstukken in verband met een echtscheiding op te lossen, zonder dat de rechter wordt ingeschakeld?

Alleen een rechter kan een huwelijk ontbinden. Andere daarmee verband houdende problemen kunnen worden opgelost op grond van Wet nr. 420/2004 Coll. betreffende bemiddeling.

11. Waar moet het verzoek tot echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk worden ingediend? Welke formaliteiten moeten in acht worden genomen en welke documenten moeten bij het verzoek worden gevoegd?

Echtscheidingsverzoeken, verzoeken tot nietigverklaring van het huwelijk of verzoeken om een declaratoir vonnis dat er nooit een huwelijk is geweest, moeten worden ingediend bij de districtsrechtbank.

De rechtbank van de laatste gemeenschappelijke echtelijke woonplaats in Slowakije is bevoegd, mits een van de echtgenoten nog steeds in het rechtsgebied van die rechtbank woont. Bij gebreke daarvan, is de rechtbank van de woonplaats van de verweerder bevoegd. Bij gebreke daarvan, is de rechtbank van de woonplaats van de verzoeker bevoegd.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Het verzoek moet worden opgesteld conform de in het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering vastgestelde formaliteiten (artikel 42, lid 3, en artikel 79, lid 1).

In het verzoek moet worden vermeld aan welke rechtbank het is gericht, wie de verzoeker is en wat het voorwerp is van het verzoek. Het verzoek moet worden ondertekend en gedateerd. Daarnaast moeten in het verzoek de voornamen, de achternaam, de woonplaats en de nationaliteit van de verschillende partijen (en in voorkomend geval van hun vertegenwoordigers) worden vermeld, alsook een waarheidsgetrouwe beschrijving van de belangrijkste feiten en een lijst van de bewijsstukken die de verzoeker wenst te gebruiken. In het verzoek moet ook duidelijk de eigenlijke eis van de verzoeker worden vermeld.

De verzoeker moet bij het verzoek ook de bewijsstukken voegen waarop hij zich beroept, behalve de bewijsstukken die hij buiten zijn toedoen niet bij het verzoek kan voegen.

Het verzoek moet worden ingediend met het vereiste aantal kopieën en bijlagen, zodat de rechtbank een kopie kan houden en elke partij indien nodig een kopie kan toezenden. Indien een partij nalaat het vereiste aantal kopieën en bijlagen te verstrekken, maakt de rechtbank ten laste van die partij de nodige kopieën.

12. Kan ik in aanmerking komen voor rechtsbijstand om de kosten van het proces te dekken?

Rechtsbijstand wordt geregeld in Wet nr. 327/2005 Coll. betreffende het verlenen van rechtsbijstand aan behoeftige personen (zie rechtbijstand - Slowakije).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Bij een echtscheidingsprocedure moeten er gerechtskosten worden betaald. Een procespartij kan verzoeken te worden vrijgesteld van de betaling van gerechtskosten.

Op verzoek kan het gerecht een partij daarvan geheel of gedeeltelijk vrijstellen, mits de situatie van deze partij dit rechtvaardigt en voor zover er geen sprake is van een tergend en roekeloos geding. Tenzij de rechter anders beslist, geldt de vrijstelling voor de volledige procedure en heeft zij terugwerkende kracht; de kosten die zijn betaald vooraleer de beslissing inzake vrijstelling is gegeven, worden echter niet terugbetaald.

13. Kan beroep worden aangetekend tegen een beslissing over de echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk?

Tegen een dergelijke beslissing kan binnen dertig na de betekening ervan beroep worden ingesteld.

14. Wat moet ik doen om een door een rechtbank in een land van de Europese Unie gewezen beslissing over echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk in Slowakije te laten erkennen?

Er moet bij de regionale rechtbank van Bratislava een verzoek om erkenning van de beslissing worden ingediend.

Definitieve beslissingen in huwelijkszaken die na 1 mei 2004 in andere lidstaten (met uitzondering van Denemarken) zijn gegeven, worden erkend op grond van Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid. Beslissingen worden erkend zonder dat daartoe enigerlei procedure vereist is. Er moet met name geen procedure worden ingesteld om akten van de burgerlijke stand aan te passen. Elke belanghebbende partij kan echter om een bijzondere beslissing verzoeken houdende erkenning van een buitenlandse beslissing in huwelijkszaken. De ter zake bevoegde rechtbank is de regionale rechtbank van Bratislava.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Voor in Denemarken gegeven beslissingen of beslissingen die vóór 1 mei 2004 in andere lidstaten zijn gegeven, moet een verzoek om erkenning van een definitieve buitenlandse beslissing in huwelijkszaken worden ingediend, wanneer ten minste een van de partijen een Slowaakse onderdaan is. Deze procedure wordt ingesteld via een verzoekschrift dat kan worden ingediend door een persoon die volgens de buitenlandse beslissing een procespartij is. De ter zake bevoegde rechtbank is de regionale rechtbank van Bratislava.

15. Tot welk gerecht moet ik mij wenden in Slowakije om een verzoek in te dienen om een door een rechtbank in een land van de Europese Unie gewezen beslissing over echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk in een andere lidstaat te laten erkennen? Welke procedure is in dit geval van toepassing?

Er kan beroep worden aangetekend tegen een beslissing houdende erkenning of niet-erkenning van een buitenlandse beslissing.

Het beroep moet worden ingesteld bij de regionale rechtbank van Bratislava; het Hooggerechtshof neemt de beslissing op beroep.

16. Wat is het toepasselijk recht in een echtscheidingsproces tussen echtgenoten die niet in Slowakije wonen of een verschillende nationaliteit hebben?

De ontbinding van het huwelijk wordt beheerst door het toepasselijke recht van de staat waarvan de echtgenoten onderdaan waren toen de procedure werd ingesteld. Indien de echtgenoten een verschillende nationaliteit hebben, wordt de ontbinding van het huwelijk beheerst door het Slowaakse recht.

« Echtscheiding - Algemene informatie | Slowakije - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 12-12-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk