Eiropas Komisija > ETST > Laulības šķiršana > Slovākija

Pēdējo reizi atjaunots: 28-08-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Laulības šķiršana - Slovākija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


Pēdējo precizēto tekstu lūdzu skatīt dansk - ελληνικά - English - español - italiano - Nederlands - português - slovenčina - suomi - svenska
 

SATURS

1. Kādi ir laulības šķiršanas saņemšanas noteikumi? 1.
2. Kādi ir laulības šķiršanas iemesli? 2.
3. Kā laulības šķiršana ietekmē: 3.
a) personiskās attiecības starp laulātajiem (piemēram, uzvārdu)? a)
b) laulāto īpašumu sadali? b)
c) laulāto nepilngadīgos bērnus (piemēram, vecāku tiesības un uzturlīdzekļu prasības? (Skatīt “Vecāku tiesības – Slovākija”) c)
d) laulāto saistības nodrošināt uzturlīdzekļus otram laulātajam? (skatīt “Uzturlīdzekļu prasības – Slovākija”) d)
4. Ko praksē nozīmē juridiskais termins “laulāto atšķiršana saskaņā ar tiesas lēmumu”? 4.
5. Kādi ir laulāto atšķiršanas noteikumi? 5.
6. Kādas ir laulāto atšķiršanas juridiskās sekas? 6.
7. Ko praksē nozīmē termins “laulības anulēšana”? 7.
8. Kādi ir laulības anulēšanas nosacījumi? 8.
9. Kādas ir laulības anulēšanas juridiskās sekas? 9.
10. Vai ir alternatīvi ārpus tiesu līdzekļi laulības šķiršanas jautājumu risināšanai, nevēršoties tiesā? (piemēram, ģimenes starpniecība) 10.
11. Kur man jāiesniedz pieteikums par laulības šķiršanu/ laulāto atšķiršanu /laulības anulēšanu? Kādas formalitātes ir jāievēro un kādi dokumenti jāpievieno šim iesniegumam? 11.
12. Vai es varu saņemt juridisku palīdzību procedūras izmaksu segšanai? 12.
13. Vai ir iespējams pārsūdzēt lēmumu par laulības šķiršanu/ laulāto atšķiršanu/ laulības anulēšanu? 13.
14. Kas man ir jādara, lai citas dalībvalsts tiesas lēmumu par laulības šķiršanu/laulāto atšķiršanu/laulības anulēšanu atzītu Slovākijā? 14.
15. Kādā tiesā vērsties, lai Slovākijā apstrīdētu citas dalībvalsts tiesas lēmuma par laulības šķiršanu/ laulāto atšķiršanu/ laulības anulēšanu atzīšanu? Kāda procedūra šajos gadījumos tiek piemērota? 15.
16. Kādu likumu tiesa piemēro gadījumā, ja laulātie nedzīvo Slovākijā, vai ir citas valsts pilsoņi? 16.

 

1. Kādi ir laulības šķiršanas saņemšanas noteikumi?

Tiesas lēmums.

2. Kādi ir laulības šķiršanas iemesli?

Ģimenes lietu kodeksa 24. pants:

“-...attiecības starp laulātajiem ir tik nopietni traucētas, ka laulība vairāk nevar pildīt savu sociālo uzdevumu”

3. Kā laulības šķiršana ietekmē:

a) personiskās attiecības starp laulātajiem (piemēram, uzvārdu)?

Ģimenes lietu kodeksa 29. pants:

“Laulātais, kurš bija pieņēmis otra laulātā uzvārdu, drīkst paziņot viena mēneša laikā pēc galīgā laulības šķiršanas lēmuma valsts iestādei, kas ir atbildīga par būtisko reģistru uzturēšanu, ka viņš/viņa pieņem atpakaļ savu bijušo uzvārdu.”

b) laulāto īpašumu sadali?

Civilkodeksa 148. panta 1. punkts:

“Šķirot laulību, kopīga īpašuma pārvaldīšana izbeidzas.”

Civilkodeksa 149. pants:

 1. Kad izbeidzas kopīga īpašuma pārvaldīšana, šīs lietas ir jākārto saskaņā ar 150. pantā noteiktajiem principiem.
 2. Ja lietas nokārto ar vienošanos, laulātajiem ir saistības iesniegt viens otram pēc pieprasījuma rakstisku apstiprinājumu par to, kā lieta tika nokārtota.
 3. Ja lietas nenokārto ar vienošanos, to atrisinās tiesa pēc viena no laulāto iesnieguma.
 4. Ja triju gadu laikā no kopīgā īpašuma pārvaldīšanas beigām lieta nav nokārtota vai ja tiesa nav pieņēmusi lēmumu par viena no laulātajiem iesniegumu triju gadu laikā pēc laulības šķiršanas, tiek pieņemta uzskatāma vienošanās par koplietojamu kustamo īpašumu, sakarā ar ko katrs no laulātajiem turpina izmantot atsevišķas kopīgas mantas sev, savai ģimenei un savai mājsaimniecībai kā vienīgais īpašnieks. Citu kustamo un nekustamo īpašumu uzskata par piederošu abiem īpašniekiem, kurā abu līdzīpašnieku daļas ir līdzīgas. Tas pats attiecas uz citām laulāto kopīgajām īpašumtiesībām.

Civilkodeksa 150. pants:

Lapas augšmalaLapas augšmala

 1. Jautājumu atrisināšanas sākumā tiek paredzēts, ka abu laulāto daļas ir vienādas.
 2. Atrisinot jautājumu, galvenokārt ir jāņem vērā nepilngadīgo bērnu vajadzības un kā katrs no laulātajiem atbalstīja ģimeni un sekmēja kopīgā īpašuma ieguvi un uzturēšanu. Relatīvā ieguldījuma noteikšanā ir jāņem vērā arī bērnu un mājsaimniecības aprūpes apmērs.
 3. Katrs laulātais ir tiesīgs pieprasīt kompensāciju par savu ieguldījumu kopīgajā īpašumā un viņam/viņai ir pienākums kompensēt iztērētā koplietotā īpašuma daļu sava privātīpašuma vārdā.

c) laulāto nepilngadīgos bērnus (piemēram, vecāku tiesības un uzturlīdzekļu prasības? (Skatīt “Vecāku tiesības – Slovākija”)

Ģimenes lietu kodeksa 26. pants:

“...tiesa nosaka vecāku tiesības un saistības pret savu bērnu laikā pēc laulības šķiršanas, īpaši nosakot, kuram no vecākiem uzticēs bērna audzināšanu un cik katram no vecākiem ir jāiegulda bērna uzturēšanā.”

d) laulāto saistības nodrošināt uzturlīdzekļus otram laulātajam? (skatīt “Uzturlīdzekļu prasības – Slovākija”)

Ģimenes lietu kodeksa 92. pants:

“Šķirtais laulātais, kurš nespēj sevi nodrošināt, drīkst pieprasīt no sava bijušā laulātā nodrošināt uzturēšanu, ņemot vērā bijušā laulātā maksātspēju un iespējām. Ja viņi nespēj vienoties, lēmumu par šādu uzturēšanu pieņem tiesa, ja viens no laulātajiem ir iesniedzis šādu pieteikumu.”

Lapas augšmalaLapas augšmala

4. Ko praksē nozīmē juridiskais termins “laulāto atšķiršana saskaņā ar tiesas lēmumu”?

Slovākijas tiesiskajā sistēmā tāda termina nav.

5. Kādi ir laulāto atšķiršanas noteikumi?

Tādu nav.

6. Kādas ir laulāto atšķiršanas juridiskās sekas?

-

7. Ko praksē nozīmē termins “laulības anulēšana”?

Slovākijas ģimenes lietu likums nodala laulības anulēšanu un neesošu laulību.

Ģimenes lietu kodeksa 17. panta 1. punkts:

“Laulība, kas atzīta par neesošu, ir jāuzskata par tādu, kas nav bijusi noslēgta.”

8. Kādi ir laulības anulēšanas nosacījumi?

Ģimenes lietu kodeksa 12. pants:

“Laulību nevar noslēgt starp augšupejošiem un lejupejošiem radiniekiem un starp brāļiem un māsām; tas pats attiecas uz ģimenes attiecībām, kas izveidojušās pēc adopcijas, kamēr adopcija ir spēkā.”

Ģimenes lietu kodeksa 13. pants:

Laulība, kas noslēgta bez tiesas atļaujas slēgt laulību ar nepilngadīgo, kuram ir vairāk nekā sešpadsmit gadi, nav spēkā, un šai nolūkā tiesa atzīst to par neesošu arī bez iesnieguma.

“Lai laulība būtu spēkā esoša, to nevar noslēgt ar nepilngadīgu personu līdz 16 gadu vecumam.”

Ģimenes lietu kodeksa 14. pants:

“Ja kāda persona ar garīgiem traucējumiem noslēdz laulību bez tiesas atļaujas, tiesa paziņo, ka šāda laulība ir neesoša pēc viena no laulāto iesnieguma.”

Lapas augšmalaLapas augšmala

9. Kādas ir laulības anulēšanas juridiskās sekas?

Laulība, kas atzīta par neesošu, ir uzskatāma par neesošu no sākuma, bet laikā no tās noslēgšanas līdz tās atzīšanai par neesošu ir uzskatāma par notikušu. Tādēļ piemēram, ja “vīrs” atzīst paternitāti pret kopīgo bērnu, paternitāte paliek spēkā.

Ģimenes lietu kodeksa 17. panta 1. punkts:

“Laulība, kas atzīta par neesošu, ir jāuzskata par tādu, kas nav bijusi noslēgta.”

10. Vai ir alternatīvi ārpus tiesu līdzekļi laulības šķiršanas jautājumu risināšanai, nevēršoties tiesā? (piemēram, ģimenes starpniecība)

Tādu nav.

11. Kur man jāiesniedz pieteikums par laulības šķiršanu/ laulāto atšķiršanu /laulības anulēšanu? Kādas formalitātes ir jāievēro un kādi dokumenti jāpievieno šim iesniegumam?

Civilprocesa kodeksa 88. panta 1a punkts:

Iesniegums par laulības šķiršanu un laulības anulēšanu ir jāiesniedz tā apgabala tiesā, kur laulātājiem ir bijusi pēdējā kopīgā dzīvesvieta Slovākijas Republikā, ja vismaz vienam no laulātajiem tur ir dzīvesvieta. Ja šādas tiesas nav, tā būs vispārējā atbildētāja tiesa, ja šādas tiesas nav, tā būs vispārējā prasītāja tiesa.

Civilprocesa kodeksa 42. panta 3. punkts:

„... Iesniegumā ir jānorāda, kurai tiesai tas ir adresēts, kurš ir prasītājs, kurai lietai tas pieder un ko tas ievēro, tas ir jāparaksta un jānorāda datums. Iesniegums ir jāiesniedz ar prasīto sākotnējo kopiju skaitu un pielikumiem tā, ka viens oriģināls eksemplārs paliks tiesā un katra puse saņem vienu oriģinālu eksemplāru, ja ir vajadzīgs.”

Lapas augšmalaLapas augšmala

Civilprocesa kodeksa 79. pants:

“… Iesniegumā ir jāietver līdz ar vispārējiem papildinājumiem (42. panta 3. punkts) skarto pušu vārdi, nodarbošanās un dzīvesvieta vai informācija par viņu advokātiem, svarīgo faktu patiess apraksts, pierādījumi. Ja skartā puse ir juridiska persona, iesniegumā ir jāietver dati, kas vajadzīgi tās identifikācijai, īpaši vārds un uzņēmuma nosaukums un amats.”

12. Vai es varu saņemt juridisku palīdzību procedūras izmaksu segšanai?

Jā, īpašos apstākļos saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 144. pantu (otrais teikums).

13. Vai ir iespējams pārsūdzēt lēmumu par laulības šķiršanu/ laulāto atšķiršanu/ laulības anulēšanu?

Jā.

14. Kas man ir jādara, lai citas dalībvalsts tiesas lēmumu par laulības šķiršanu/laulāto atšķiršanu/laulības anulēšanu atzītu Slovākijā?

Slovākijas Republikas Augstākā tiesa ir kompetenta atzīt laulības šķiršanu/laulību anulēšanu Slovākijas Republikā.

15. Kādā tiesā vērsties, lai Slovākijā apstrīdētu citas dalībvalsts tiesas lēmuma par laulības šķiršanu/ laulāto atšķiršanu/ laulības anulēšanu atzīšanu? Kāda procedūra šajos gadījumos tiek piemērota?

Saskaņā ar piemēroto Slovākijas likumu šādas iespējas nav.

16. Kādu likumu tiesa piemēro gadījumā, ja laulātie nedzīvo Slovākijā, vai ir citas valsts pilsoņi?

Tiek piemērots abu pušu lex partiae, t.i., ir jāievēro abos likumos paredzētie laulības šķiršanas saņemšanas nosacījumi.

Cita informācija

Ministerstvo spravodlivosti English - slovencina 

« Laulības šķiršana - Vispārīgas ziņas | Slovākija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 28-08-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste