Euroopan komissio > EOV > Avioero > Slovakia

Uusin päivitys: 04-09-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Avioero - Slovakia

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Sivun alkukielistä versiota on päivitetty, ja se on siirretty Euroopan oikeusportaaliin.


 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Millä edellytyksillä avioeron voi saada? 1.
2. Mitkä ovat avioeron myöntämisperusteet? 2.
3. Mitä laillisia vaikutuksia avioerolla on aviopuolisoiden henkilökohtaisiin suhteisiin, omaisuuden jakamiseen puolisoiden välillä, puolisoiden alaikäisiin lapsiin ja toisen puolison velvollisuuteen maksaa toiselle elatusapua? 3.
a) Aviopuolisoiden henkilökohtaisiin suhteisiin a)
b) Omaisuuden jakamiseen puolisoiden välillä b)
c) Puolisoiden alaikäisiin lapsiin (Lapsen huolto – Slovakiac)
d) Toisen puolison velvollisuuteen maksaa toiselle elatusapua (Elatusvaateet – Slovakiad)
4. Mitä lakitermi ”asumusero” käytännössä tarkoittaa? 4.
5. Mitä edellytyksiä asumuseroon liittyy? 5.
6. Mitä laillisia vaikutuksia asumuserolla on? 6.
7. Mitä lakitermi ”avioliiton mitätöinti” käytännössä tarkoittaa? 7.
8. Millä edellytyksillä avioliiton voi mitätöidä? 8.
9. Mitä laillisia vaikutuksia avioliiton mitätöinnillä on? 9.
10. Onko olemassa vaihtoehtoisia muita kuin juridisia keinoja avioeroon liittyvien asioiden ratkaisemiseksi? 10.
11. Minne avioero-/asumusero-/mitätöintihakemukset tulee lähettää? Mitä muodollisuuksia tähän liittyy, ja mitkä asiakirjat hakemukseen tulee liittää? 11.
12. Myönnetäänkö oikeudenkäyntikuluihin oikeusapua? 12.
13. Voiko avioero-/asumusero-/mitätöintipäätökseen hakea muutosta? 13.
14. Millä tavoin tulee menetellä, jos halutaan, että toisen jäsenvaltion tuomioistuimen antama avioero-/asumusero-/mitätöintipäätös tunnustetaan Slovakian tasavallassa? 14.
15. Minkä tuomioistuimen puoleen tulee kääntyä, jos halutaan vastustaa toisen jäsenvaltion tuomioistuimen antaman avioero-/asumusero-/mitätöintipäätöksen tunnustamista Slovakian tasavallassa? Mitä menettelyä tällaisissa tapauksissa sovelletaan? 15.
16. Mitä lakia sovelletaan avioeroasioissa silloin, kun puolisot eivät asu Slovakian tasavallassa tai ovat muun maan kansalaisia? 16.

 

1. Millä edellytyksillä avioeron voi saada?

Slovakian tasavallassa vain tuomioistuin voi myöntää avioeron.

2. Mitkä ovat avioeron myöntämisperusteet?

Tuomioistuin voi myöntää avioeron, jos aviopuolisoiden välinen suhde on kärsinyt vakavaa vahinkoa ja heidän välinsä ovat rikkoutuneet niin, ettei avioliitto palvele enää tarkoitustaan eikä puolisoiden voida enää odottaa asuvan yhdessä avioliitossa.

Tuomioistuin määrittelee, mistä puolisoiden välien vakavan rikkoutumisen on katsottava johtuvan, ja ottaa sen huomioon päätöstä tehdessään.

Puolisoiden välisen suhteen voidaan katsoa kärsineen vakavaa vahinkoa ja välien voidaan katsoa rikkoutuneen pysyvästi monista erilaisista subjektiivisista ja objektiivisista syistä (joista esimerkkeinä voidaan mainita alkoholin väärinkäyttö, uskottomuus, terveydelliset syyt, kiinnostuksen puuttuminen perhettä kohtaan sekä puolisoiden luonteiden yhteensopimattomuus).

3. Mitä laillisia vaikutuksia avioerolla on aviopuolisoiden henkilökohtaisiin suhteisiin, omaisuuden jakamiseen puolisoiden välillä, puolisoiden alaikäisiin lapsiin ja toisen puolison velvollisuuteen maksaa toiselle elatusapua?

Avioeron lailliset vaikutukset:

a) Aviopuolisoiden henkilökohtaisiin suhteisiin

Puoliso, joka on avioituessaan ottanut toisen puolison sukunimen, voi ilmoittaa maistraattiin kuukauden sisällä avioeropäätöksen voimaantulosta ottavansa entisen sukunimensä takaisin.

Sivun alkuunSivun alkuun

Puoliso, joka on avioituessaan ottanut toisen puolison sukunimen ja samalla pitänyt toisena sukunimenään oman entisen sukunimensä, voi ilmoittaa maistraattiin kuukauden sisällä avioeropäätöksen voimaantulosta lopettavansa yhteisen sukunimen käytön.

b) Omaisuuden jakamiseen puolisoiden välillä

Avioero merkitsee puolisoiden yhteisomistuksen päättymistä. Kun yhteisomistus päättyy, siihen liittyvät kysymykset ratkaistaan siviililain 150 §:ssä säädettyjen periaatteiden mukaisesti. Yhteisomistuksen päättymiseen liittyvät kysymykset voivat ratketa (a) yhteisen sopimuksen mukaisesti, (b) oikeuden päätöksellä tai (c) määräajan kuluttua umpeen.

c) Puolisoiden alaikäisiin lapsiin (Lapsen huolto – Slovakia)

Tehdessään päätöksen alaikäisen lapsen vanhempien avioerosta tuomioistuin määrittelee, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia vanhemmilla on alaikäistä lastaan kohtaan avioliiton päätyttyä. Tuomioistuin päättää erityisesti, kumpi vanhemmista saa lapsen huoltajuuden, edustaa lasta ja hallitsee hänen omaisuuttaan. Päätös vanhempien vastuista voidaan korvata vanhempien keskinäisellä sopimuksella.

Elleivät vanhemmat pääse sopuun toisen vanhemman oikeudesta tavata alaikäistä lasta, tuomioistuin määrää tapaamisoikeudesta avioeropäätöksessään. Tuomioistuin voi tarvittaessa suojella alaikäisen lapsen etuja rajoittamalla toisen vanhemman oikeutta tavata lastaan tai evätä tältä tapaamisoikeuden kokonaan.

Sivun alkuunSivun alkuun

Lisäksi tuomioistuin määrittelee, millä tavoin vanhempi, joka ei ole saanut alaikäisen lapsen huoltajuutta, osallistuu lapsen elatukseen, tai hyväksyy vanhempien sopimuksen elatusavun määrästä.

d) Toisen puolison velvollisuuteen maksaa toiselle elatusapua (Elatusvaateet – Slovakia)

Ellei toinen eronneista puolisoista kykene elättämään itseään, hän voi pyytää entiseltä puolisoltaan tämän mahdollisuuksista ja maksukyvystä riippuen välttämätöntä elatusapua. Elleivät puolisot pääse asiasta sopimukseen, tuomioistuin voi tehdä jommankumman puolison pyynnöstä päätöksen tällaisen elatusmaksun määrästä.

4. Mitä lakitermi ”asumusero” käytännössä tarkoittaa?

5. Mitä edellytyksiä asumuseroon liittyy?

6. Mitä laillisia vaikutuksia asumuserolla on?

Asumuserolla ei ole oikeudellista merkitystä Slovakian oikeusjärjestelmässä.

7. Mitä lakitermi ”avioliiton mitätöinti” käytännössä tarkoittaa?

Sen lisäksi, että avioliitto voidaan purkaa hakemalla avioeroa, se voidaan myös mitätöidä oikeuden päätöksellä. Tuomioistuin katsoo, ettei mitätöityä avioliittoa ole alun perin solmittukaan (matrimonium nullum). Lisäksi tuomioistuin voi todeta, ettei avioliitto ole koskaan tullut voimaan (non matrimonium).

8. Millä edellytyksillä avioliiton voi mitätöidä?

 1. Avioliitto voidaan mitätöidä seuraavista syistä:
  • toinen, voimassa oleva avioliitto;
  • puolisojen sukulaisuussuhde alenevassa tai ylenevässä polvessa tai sisarussuhde (sukulaisuus- tai sisarussuhteeksi luetaan myös adoption myötä syntynyt suhde);
  • riittämätön ikä (yli 16 vuoden mutta alle 18 vuoden ikä);
  • oikeustoimikelpoisuuden rajoittamiseen johtanut mielenterveyden häiriö;
  • ilmoitus siitä, etteivät puolisot ole solmineet avioliittoa vapaasta tahdostaan, vakavissaan ja varmasti ja etteivät he ole ilmaisseet tahtoaan selvästi.
  • Mikäli avioliitto on solmittu huolimatta jostakin edellä esitetystä mitätöintiperusteista, sen katsotaan olevan voimassa (voimassa oleva avioliitto), kunnes tuomioistuin antaa lopullisen päätöksen avioliiton mitätöinnistä.

   Sivun alkuunSivun alkuun

 2. Avioliitto ei tule voimaan, mikäli ilmoitetaan, että:
  • avioliitto on solmittu pakon alaisena;
  • avioliiton on solminut alle 16-vuotias alaikäinen;
  • avioliitto on solmittu maistraatissa, jolla ei ole valtuuksia vihkiä henkilöitä avioliittoon, lukuun ottamatta tapauksia, joista säädetään erikseen 4 §:n 2 ja 3 momentissa tai joissa kyseiset henkilöt on julistettu aviopuolisoiksi kaupunginjohtajan tai kunnanvaltuuston jäsenen edessä;
  • vihkimisen on suorittanut sellaisen kirkon tai uskonnollisen yhteisön edustaja, jota ei ole rekisteröity asiasta annetun erityisen säädöksen mukaisella tavalla, tai henkilö, jolla ei ole oikeutta hoitaa rekisteröidyn kirkon tai uskonnollisen yhteisön papin tehtäviä;
  • vihkimisen on suorittanut ulkomailla henkilö, jolla ei ole tehtävään valtuuksia;
  • vihkimisen on suorittanut asiamies ilman voimassa olevaa valtuutusta tai valtuutus on peruttu lain nojalla.

9. Mitä laillisia vaikutuksia avioliiton mitätöinnillä on?

Oikeuden päätöksellä mitätöityä avioliittoa ei katsota koskaan edes solmitun.

Tuomioistuimen tehtyä päätöksen avioliiton mitätöimisestä puolisoiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin heidän yhteistä lastaan kohtaan sekä heidän omaisuuteensa sovelletaan säännöksiä, jotka koskevat eronneiden vanhempien oikeuksia ja velvollisuuksia heidän yhteisen lapsensa ja omaisuutensa suhteen. Tuomioistuimen annettua päätöksen avioliiton mitätöimisestä myös aviopuolisojen tekemän, yhteistä sukunimeään koskevan ilmoituksen voimassaolo päättyy, ja kummankin puolison on otettava entinen sukunimensä.

Sivun alkuunSivun alkuun

10. Onko olemassa vaihtoehtoisia muita kuin juridisia keinoja avioeroon liittyvien asioiden ratkaisemiseksi?

Vain tuomioistuin voi myöntää avioeron. Asiaan liittyvät kysymykset voidaan ratkaista soveltamalla välimiesmenettelystä annettua lakia nro 420/2004.

11. Minne avioero-/asumusero-/mitätöintihakemukset tulee lähettää? Mitä muodollisuuksia tähän liittyy, ja mitkä asiakirjat hakemukseen tulee liittää?

Avioerohakemukset sekä hakemukset avioliiton mitätöimiseksi tai sen julistamiseksi, ettei avioliittoa ole koskaan solmittu, on jätettävä alioikeuteen eli piirituomioistuimeen.

Alueellinen tuomiovalta on sillä tuomioistuimella, jonka lainkäyttöalueella puolisot ovat asuneet viimeksi yhdessä Slovakian tasavallassa, jos ainakin toinen heistä asuu kyseisen tuomioistuimen lainkäyttöalueella. Ellei tällaista tuomioistuinta ole, vastaajan yleisen oikeuspaikan tuomioistuin on tuomiovaltainen, ja ellei tällaistakaan tuomioistuinta ole, tuomiovaltaiseksi katsotaan hakemuksen esittäjän yleisen oikeuspaikan tuomioistuin.

Hakemuksen on täytettävä siviiliprosessilain (42 §:n 3 momentin ja 79 §:n 1 momentin) mukaiset muotovaatimukset.

Hakemuksessa on ilmoitettava, mille tuomioistuimelle se on osoitettu, kuka on hakija, mitä asiaa hakemus koskee ja mihin sillä pyritään. Se on allekirjoittava ja päivättävä. Lisäksi hakemuksessa on mainittava osapuolten (ja heidän edustajiensa, mikäli heillä on edustajat) etunimet, sukunimet ja asuinpaikat ja kansalaisuus. Hakemuksessa on myös kuvattava tarkasti keskeiset tosiseikat ja lueteltava todisteet, joita hakija aikoo esittää. Hakemuksesta on käytävä selvästi ilmi, mihin hakija pyrkii.

Sivun alkuunSivun alkuun

Hakijan on liitettävä hakemukseen asiakirjat, joita hän käyttää todisteina, lukuun ottamatta asiakirjoja, joita hakemukseen ei voida liittää hakijasta riippumattomasta syystä.

Hakemuksesta on toimitettava riittävä määrä kopioita ja liitteitä, niin että tuomioistuimelle jää yksi kopio ja jokainen osapuoli saa tarvittaessa yhden kopion. Mikäli hakija ei toimita riittävää määrää kopioita ja liitteitä, tuomioistuin teettää kopiot hakijan kustannuksella.

12. Myönnetäänkö oikeudenkäyntikuluihin oikeusapua?

Oikeusapuun sovelletaan lakia nro 327/2005 oikeusavun tarjoamisesta vähävaraisille (ks. Oikeusapu – Slovakia).

Avioeron käsittelystä on maksettava tuomioistuinmaksu. Menettelyn osapuoli voi anoa vapautusta tuomioistuinmaksuista.

Tuomioistuin voi hakemuksesta vapauttaa osapuolen osittain tai kokonaan tuomioistuinmaksuista, mikäli se on perusteltua osapuolten elämäntilanteen perusteella ja mikäli kyseinen tapaus ei johda jonkin oikeuden mielivaltaiseen tai ilmeisen perusteettomaan soveltamiseen tai suojaamiseen. Ellei tuomioistuin päätä toisin, vapautus koskee koko menettelyä ja sitä sovelletaan takautuvasti. Ennen vapautuspäätöksen antamista suoritettuja maksuja ei kuitenkaan korvata.

13. Voiko avioero-/asumusero-/mitätöintipäätökseen hakea muutosta?

Osapuoli voi hakea muutosta oikeuden päätökseen 30 päivän sisällä päätöksen tekemisestä.

14. Millä tavoin tulee menetellä, jos halutaan, että toisen jäsenvaltion tuomioistuimen antama avioero-/asumusero-/mitätöintipäätös tunnustetaan Slovakian tasavallassa?

Päätöksen tunnustamisesta on tehtävä hakemus. Bratislavan aluetuomioistuin (krajský súd) on asiassa toimivaltainen.

Sivun alkuunSivun alkuun

Muissa jäsenvaltioissa (paitsi Tanskassa) tehdyt lopulliset päätökset avioliittoon liittyvistä asioista tunnustetaan tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta 27. marraskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/2003 mukaisesti. Päätökset tunnustetaan ilman erityistä menettelyä. Erityisesti väestörekisteritietojen muuttaminen maistraatissa ei edellytä mitään erityistä menettelyä. Toinen osapuoli voi kuitenkin halutessaan hakea erityistä päätöstä avioliittoasiaan liittyvän ulkomaisen päätöksen tunnustamisesta. Bratislavan aluetuomioistuimella on toimivalta tunnustaa ulkomaiset päätökset.

Jos sen sijaan päätös on tehty Tanskassa taikka ennen 1. toukokuuta 2004 jossakin muussa jäsenvaltiossa ja jos ainakin toinen puolisoista on Slovakian kansalainen, on haettava ulkomailla tehdyn lopullisen päätöksen tunnustamista. Tällainen menettely käynnistetään laatimalla asiasta hakemus. Hakemuksen voi esittää henkilö, joka on nimetty ulkomaisessa päätöksessä asian osapuoleksi. Bratislavan aluetuomioistuimella on toimivalta tunnustaa ulkomaiset päätökset.

15. Minkä tuomioistuimen puoleen tulee kääntyä, jos halutaan vastustaa toisen jäsenvaltion tuomioistuimen antaman avioero-/asumusero-/mitätöintipäätöksen tunnustamista Slovakian tasavallassa? Mitä menettelyä tällaisissa tapauksissa sovelletaan?

Ulkomaisen päätöksen tunnustamista tai tunnustamatta jättämistä koskevasta päätöksestä voi valittaa.

Valitus on esitettävä Bratislavan aluetuomioistuimelle, ja päätöksen asiasta tekee korkein oikeus.

16. Mitä lakia sovelletaan avioeroasioissa silloin, kun puolisot eivät asu Slovakian tasavallassa tai ovat muun maan kansalaisia?

Avioeroon sovelletaan sen valtion lainsäädäntöä, jonka kansalaisia puolisot ovat menettelyn aloittamishetkellä. Mikäli puolisot ovat eri maiden kansalaisia, avioeroon sovelletaan Slovakian lainsäädäntöä.

« Avioero - Yleistä | Slovakia - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 04-09-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta