Europa-Kommissionen > ERN > Skilsmisse > Slovakiet

Seneste opdatering : 08-06-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Skilsmisse - Slovakiet

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad er betingelserne for skilsmisse? 1.
2. Hvilke skilsmissegrunde findes der? 2.
3. Hvilke følger har skilsmissen med hensyn til de personlige relationer mellem ægtefællerne, deling af ægtefællernes formue, ægtefællernes mindreårige børn og forsørgerpligten over for den anden ægtefælle? 3.
a) De personlige relationer mellem ægtefællerne a)
b) Deling af ægtefællernes formue b)
c) Ægtefællernes mindreårige børn (Forældremyndighed - Slovakietc)
d) Underholdspligt over for den anden ægtefælle (Underholdsbidrag - Slovakietd)
4. Hvad betyder "separation" i praksis? 4.
5. Hvad er betingelserne for separation? 5.
6. Hvad er retsvirkningerne af separation? 6.
7. Hvad vil det i praksis sige, at ægteskabet erklæres ugyldigt eller omstødes? 7.
8. Hvilke betingelser gælder for at erklære ægteskabet ugyldigt/omstødt? 8.
9. Hvad er retsvirkningerne af, at ægteskabet erklæres ugyldigt eller omstødes? 9.
10. Er der alternative muligheder for at løse problemer i forbindelse med en skilsmisse uden at gå rettens vej? 10.
11. Hvor skal begæringen om skilsmisse eller om at få ægteskabet omstødt eller erklæret ugyldigt indgives? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter skal vedlægges begæringen? 11.
12. Kan jeg få helt eller delvis fri proces? 12.
13. Kan en afgørelse om skilsmisse eller om, at ægteskabet omstødes eller erklæres ugyldigt, appelleres? 13.
14. Hvad skal jeg gøre for at få en retsafgørelse om skilsmisse eller om, at ægteskabet omstødes eller erklæres ugyldigt, der er truffet i en anden medlemsstat, anerkendt i Slovakiet? 14.
15. Hvilken ret skal jeg henvende mig til i Slovakiet for at indgive begæring om, at en retsafgørelse om skilsmisse eller om, at ægteskabet omstødes eller erklæres ugyldigt, der er truffet i en anden medlemsstat, ikke anerkendes? Hvilken procedure anvendes i et sådant tilfælde? 15.
16. Hvilke retsregler anvendes i en skilsmissesag mellem ægtefæller, som ikke bor i Slovakiet, eller som ikke har samme statsborgerskab? 16.

 

1. Hvad er betingelserne for skilsmisse?

I Slovakiet kan et ægteskab kun opløses ved en retsafgørelse.

2. Hvilke skilsmissegrunde findes der?

Et ægteskab kan opløses ved en retsafgørelse, hvis forholdet mellem ægtefællerne er uopretteligt ødelagt, så ægteskabet ikke tjener noget formål, og ægtefællerne ikke kan forventes at genoptage det ægteskabelige samliv.

Retten fastslår, hvad der er årsag til, at forholdet mellem ægtefællerne er uopretteligt ødelagt, og tager hensyn hertil i sin afgørelse.

Der kan være flere subjektive og objektive grunde til, at forholdet mellem ægtefællerne er uopretteligt ødelagt (alkoholmisbrug, utroskab, sygdom, manglende interesse for familielivet, forskelligt temperament).

3. Hvilke følger har skilsmissen med hensyn til de personlige relationer mellem ægtefællerne, deling af ægtefællernes formue, ægtefællernes mindreårige børn og forsørgerpligten over for den anden ægtefælle?

Retsvirkninger af skilsmisse:

a) De personlige relationer mellem ægtefællerne

En ægtefælle, som ved ægteskabets indgåelse tog den anden ægtefælles efternavn, kan inden en måned efter, at afgørelsen om skilsmisse er blevet endelig, meddele myndighederne, at vedkommende genantager sit tidligere efternavn.

En ægtefælle, som ved ægteskabets indgåelse antog den andens ægtefælles efternavn og samtidig beholdt sit tidligere efternavn som parallelt efternavn, kan inden en måned efter, at afgørelsen om skilsmisse er blevet endelig, meddele myndighederne, at vedkommende ikke længere ønsker at anvende det fælles efternavn.

TopTop

b) Deling af ægtefællernes formue

Ved skilsmissen ophører formuefællesskabet. Når formuefællesskabet ophæves, skal der ske bodeling i henhold til § 150 i civilloven. Bodelingen kan ske ved: a) aftale; b) en retsafgørelse; c) efter udløbet af en vis tidsfrist.

c) Ægtefællernes mindreårige børn (Forældremyndighed - Slovakiet)

Hvis ægtefællerne har mindreårige børn, træffer retten i forbindelse med skilsmissen afgørelse om forældrenes rettigheder og pligter over for deres mindreårige børn efter skilsmissen og særlig om, hvem der skal have forældremyndigheden. I stedet for at lade retten træffe afgørelse om forældremyndigheden, kan forældrene dog indbyrdes aftale, hvem der skal have forældremyndigheden.

Hvis forældrene ikke kan nå til enighed om samkvemsret vedrørende et mindreårigt barn, fastlægger retten forældrenes samkvemsret i afgørelsen om skilsmissen. Hvis hensynet til det mindreårige barn taler for det, kan retten begrænse den ene forælders samkvemsret eller lade den helt bortfalde.

Derudover fastlægger retten, hvordan den forælder, der ikke har barnet boende, skal bidrage til barnets underhold, eller godkender forældrenes aftale om børnebidragets størrelse.

d) Underholdspligt over for den anden ægtefælle (Underholdsbidrag - Slovakiet

En fraskilt ægtefælle, som ikke kan klare sig selv, kan anmode om underholdsbidrag fra sin tidligere ægtefælle, alt efter sidstnævntes økonomiske formåen. Hvis ægtefællerne ikke kan nå til enighed, træffer retten efter anmodning fra en af dem afgørelse om underholdsbidrag.

TopTop

4. Hvad betyder "separation" i praksis?

5. Hvad er betingelserne for separation?

6. Hvad er retsvirkningerne af separation?

Begrebet separation findes ikke i slovakisk lov.

7. Hvad vil det i praksis sige, at ægteskabet erklæres ugyldigt eller omstødes?

Et ægteskab kan også erklæres ugyldigt eller omstødes ved en retsafgørelse (matrimonium nullum). Der findes desuden en række tilfælde, hvor retten kan fastslå, at ægteskabet slet ikke er kommet i stand (non matrimonium).

8. Hvilke betingelser gælder for at erklære ægteskabet ugyldigt/omstødt?

 1. Der er følgende grunde til omstødelse af ægteskabet:
  • en af ægtefællerne er allerede gift
  • ægtefællerne er slægtninge i ret op- eller nedstigende linje eller søskende (dette gælder også hvis slægtskabsforholdet er kommet i stand ved adoption)
  • en af ægtefællerne er mindreårig (hvis den mindreårige er fyldt 16, men ikke 18)
  • en af ægtefællerne er umyndig på grund af en mental forstyrrelse
  • ægteskabserklæringen er ikke afgivet frivilligt og bevidst, og der er ikke blevet givet klart udtryk for den

   Hvis ægteskabet er indgået, selv om nogle af ovennævnte forhold, der indebærer, at der ikke kan indgås ægteskab, gør sig gældende, anses ægteskabet for at være gyldigt, indtil rettens afgørelse om omstødelse af ægteskabet er blevet endelig.

   TopTop

 2. Et ægteskab anses for ikke at være kommet i stand, hvis ægteskabserklæringen:
  • er afgivet under tvang
  • er afgivet af en mindreårig under 16
  • ikke er afgivet for den rette myndighed (jf. dog § 4, stk. 2 og 3) eller er afgivet for en ikke-kompetent borgmester eller et ikke-kompetent medlem af en kommunalbestyrelse
  • er afgivet for en kirkelig myndighed eller et trossamfund, der ikke er registreret i overensstemmelse med lovgivningen, eller er afgivet for en person, der ikke er bemyndiget til at foretage kirkelige handlinger i en registreret kirke eller et trossamfund
  • er afgivet i udlandet for en ikke kompetent myndighed
  • er afgivet pr. fuldmagt uden gyldig godkendelse, eller hvis godkendelsen er blevet trukket tilbage i overensstemmelse med lovgivningen.

9. Hvad er retsvirkningerne af, at ægteskabet erklæres ugyldigt eller omstødes?

Et ægteskab, som er blevet omstødt ved en retsafgørelse, anses for ikke at være indgået.

Ægtefællernes rettigheder og pligter over for deres fælles børn og deres formueforhold efter en retsafgørelse om omstødelse af ægteskabet er de samme, som følger af bestemmelserne om fraskilte ægtefællers rettigheder og pligter over for deres fælles børn og deres formueforhold. Når et ægteskab ved en retsafgørelse er erklæret ugyldigt eller omstødt, er ægtefællernes erklæring om deres fælles efternavn heller ikke længere gyldig, og hver ægtefælle skal genantage sit tidligere efternavn.

10. Er der alternative muligheder for at løse problemer i forbindelse med en skilsmisse uden at gå rettens vej?

Et ægteskab kan kun opløses ved en retsafgørelse. Tilknyttede spørgsmål kan løses ved anvendelse af lov nr. 420/2004 om mediation.

TopTop

11. Hvor skal begæringen om skilsmisse eller om at få ægteskabet omstødt eller erklæret ugyldigt indgives? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter skal vedlægges begæringen?

Begæringer om skilsmisse eller om at få ægteskabet omstødt eller erklæret ugyldigt skal indgives til en byret.

Begæringen indgives til byretten i den retskreds, hvor ægtefællerne sidst havde fælles bopæl i Slovakiet, hvis mindst en af dem bor i retskredsen. Hvis dette ikke er tilfældet, indgives begæringen til byretten, der hvor modparten har bopæl, eller til byretten, der hvor den, der fremsætter begæringen, har bopæl.

Begæringen skal opfylde kravene i lov om civil retspleje (§ 42, stk. 3, og § 79, stk. 1).

I begæringen skal det angives, hvilken ret den er stilet til, hvem der fremsætter begæringen, hvad den vedrører, og hvad formålet er. Den skal desuden være underskrevet og dateret. Af begæringen skal desuden fremgå parternes (og deres eventuelle befuldmægtigedes) fornavn, efternavn og bopæl, deres nationalitet, en retvisende beskrivelse af de vigtigste fakta og en liste over de bevismidler, som den, der fremsætter begæringen, ønsker at støtte sig på. Det skal desuden af begæringen fremgå, hvad den, der fremsætter begæringen, nedlægger påstand om.

Den, der fremsætter begæringen, skal vedlægge begæringen den dokumentation, vedkommende ønsker at støtte sig på, medmindre han uden egen skyld ikke er i stand hertil.

Begæringen skal indgives i det rette antal eksemplarer og med det rette antal bilag, så retten får et eksemplar og hver part et eksemplar. Hvis parterne ikke har indleveret det rette antal eksemplarer og bilag, laver retten kopier på vedkommendes regning.

TopTop

12. Kan jeg få helt eller delvis fri proces?

Retshjælp er reguleret ved lov nr. 327/2005 om retshjælp for mindrebemidlede (se Retshjælp - Slovakiet).

Der skal i forbindelse med en skilsmissesag betales retsafgifter. Der kan ansøges om fritagelse for at betale retsafgifter.

Efter anmodning kan retten fritage en part helt eller delvis for at betale retsafgifter, hvis det er begrundet i partens forhold, og hvis sagen ikke er udsigtsløs, og der ikke er tale om unødig trætte. Medmindre retten beslutter andet, gives der fri proces for hele proceduren og med tilbagevirkende kraft. Retsafgifter, der er betalt, før afgørelsen om fri proces blev truffet, tilbagebetales dog ikke.

13. Kan en afgørelse om skilsmisse eller om, at ægteskabet omstødes eller erklæres ugyldigt, appelleres?

En sådan afgørelse kan appelleres inden 30 dage efter, at afgørelsen er blevet forkyndt.

14. Hvad skal jeg gøre for at få en retsafgørelse om skilsmisse eller om, at ægteskabet omstødes eller erklæres ugyldigt, der er truffet i en anden medlemsstat, anerkendt i Slovakiet?

Der skal indgives en begæring om anerkendelse af afgørelsen. Begæringen skal indgives til regionalretten i Bratislava.

Endelige afgørelser i ægteskabssager truffet i andre medlemsstater (undtagen Danmark) efter den 1. maj 2004 anerkendes i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar. Der kræves ingen særlig procedure for at få afgørelserne anerkendt, heller ikke for at få ændret indførelsen i den kompetente myndigheds register. Den berørte part kan dog anmode om, at der træffes en særlig afgørelse om anerkendelsen af en udenlandsk afgørelse i ægteskabssager. Det er regionalretten i Bratislava, der er kompetent i spørgsmål om anerkendelse af udenlandske afgørelser.

Med hensyn til afgørelser truffet i Danmark eller afgørelser truffet i andre medlemsstater før 1. maj 2004 er det nødvendigt at indgive en begæring om anerkendelse af en udenlandsk endelig afgørelse i ægteskabssager, hvis mindst en af parterne er slovakisk statsborger. En sådan procedure indledes i form af en begæring, som kan indgives af en person, som er anført som part i den udenlandske afgørelse. Det er regionalretten i Bratislava, der er kompetent i spørgsmål om anerkendelse af udenlandske afgørelser.

15. Hvilken ret skal jeg henvende mig til i Slovakiet for at indgive begæring om, at en retsafgørelse om skilsmisse eller om, at ægteskabet omstødes eller erklæres ugyldigt, der er truffet i en anden medlemsstat, ikke anerkendes? Hvilken procedure anvendes i et sådant tilfælde?

En afgørelse om anerkendelse eller manglende anerkendelse af en udenlandsk afgørelse kan appelleres.

Appellen skal indgives til regionalretten i Bratislava. Det er højesteret, der træffer afgørelse i sagen.

16. Hvilke retsregler anvendes i en skilsmissesag mellem ægtefæller, som ikke bor i Slovakiet, eller som ikke har samme statsborgerskab?

Opløsning af et ægteskab ved skilsmisse reguleres ved lovgivningen i den stat, i hvilken ægtefællerne var statsborgere, da proceduren blev indledt. Hvis ægtefællerne ikke har samme statsborgerskab, reguleres opløsningen af ægteskabet ved skilsmisse ved slovakisk lov.

« Skilsmisse - Generelle oplysninger | Slovakiet - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 08-06-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige