Evropská komise > ESS > Rozvod > Slovensko

Poslední aktualizace: 28-08-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Rozvod - Slovensko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


Pośledni aktualizacje viz dansk - ελληνικά - English - español - italiano - Nederlands - português - slovenčina - suomi - svenska
 

OBSAH

1. Jaké jsou předpoklady pro dosažení rozvodu? 1.
2. Jaké jsou důvody k rozvodu? 2.
3. Jaké jsou důsledky rozvodu, pokud jde o: 3.
a) osobní vztahy mezi manželi (např. příjmení)? a)
b) rozdělení majetku manželů? b)
c) nezletilé děti manželů (např. rodičovská odpovědnost a nároky na výživné) (Viz. „Rodičovská odpovědnost – Slovensko“) c)
d) vyživovací povinnost k druhému manželovi? (viz. „Nároky na výživné - Slovensko“) d)
4. Co v praxi znamená právní termín „soudní odluka“? 4.
5. Jaké jsou předpoklady pro soudní odluku? 5.
6. Jaké jsou právní důsledky soudní odluky? 6.
7. Co v praxi znamená právní termín „zrušení manželství“? 7.
8. Jaké jsou předpoklady pro zrušení manželství? 8.
9. Jaké jsou právní důsledky zrušení manželství? 9.
10. Existují alternativní způsoby řešení otázek souvisejících s rozvodem mimosoudní cestou? (např. mediace ve věcech rodinných) 10.
11. Kde bych měl podat žádost o rozvod/soudní odluku/zrušení manželství? Jaké náležitosti je nutno dodržet a jaké doklady bych měl k žádosti přiložit? 11.
12. Mohu obdržet právní pomoc na úhradu nákladů řízení? 12.
13. Je možné se odvolat proti rozsudku o rozvodu/soudní odluce/zrušení manželství? 13.
14. Jak bych měl postupovat, aby rozsudek o rozvodu/soudní odluce/zrušení manželství vydaný soudem v jiném členském státě byl uznán v ... (členský stát vypracovávající tento dokument)? 14.
15. Na který soud bych se měl obrátit (členský stát vypracovávající tento dokument), abych se mohl bránit proti uznání rozsudku o rozvodu/soudní odluce/zrušení manželství vynesenému soudem v jiném členském státě? Jaký je postup v těchto případech? 15.
16. Jaké právo se použije v rozvodovém řízení mezi manželi, kteří nežijí v (název členského státu vypracovávajícího tento dokument) nebo mají jinou státní příslušnost? 16.

 

1. Jaké jsou předpoklady pro dosažení rozvodu?

Rozhodnutí soudu.

2. Jaké jsou důvody k rozvodu?

24 zákona o rodině:

„-...vztahy mezi manželi jsou tak vážně narušené, že manželství již nemůže plnit svůj společenský účel.“

3. Jaké jsou důsledky rozvodu, pokud jde o:

a) osobní vztahy mezi manželi (např. příjmení)?

29 zákona o rodině:

„Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do jednoho měsíce po právoplatnosti rozhodnutí o rozvodě manželství matričnímu úřadu oznámit, že přijímá opět své předešlé příjmení.“

b) rozdělení majetku manželů?

148 odst. 1 občanského zákoníku:

„Zánikem manželství zanikne i bezpodílové spoluvlastnictví manželů.“

149 občanského zákoníku:

 1. Jestliže zanikne bezpodílové spoluvlastnictví manželů, provede se vypořádání podle zásad uvedených v § 150.
 2. Jestliže dojde k vypořádání dohodou, jsou manželé povinni vydat si na požádání písemné potvrzení o tom, jak se vypořádali.
 3. Neprovede-li se vypořádání dohodou, provede je na návrh některého z manželů soud.
 4. Jestliže do tří let od zániku bezpodílového spoluvlastnictví manželů nedošlo k jeho vypořádání dohodou nebo jestliže bezpodílové spoluvlastnictví manželů nebylo na návrh podaný kterýmkoli z manželů do tří let od jeho zániku vypořádáno rozhodnutím soudu, platí, pokud jde o movité věci, že se manželé vypořádali podle stavu, v kterém každý z nich věci z bezpodílového spoluvlastnictví pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti výlučně jako vlastník užívá. O ostatních movitých a nemovitých věcech platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví a že podíly obou spoluvlastníků jsou stejné. Totéž platí přiměřeně o ostatních majetkových právech, která jsou pro manžele společná.“

150 občanského zákoníku:

NahoruNahoru

 1. Při vypořádání se vychází z toho, že podíly obou manželů jsou stejné.
 2. Při vypořádání se přihlédne především k potřebám nezletilých dětí, k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, a k tomu, jak se zasloužil o nabytí a udržení společných věcí. Při určení míry přičinění je třeba vzít také zřetel na péči o děti a domácnost.
 3. Každý z manželů je oprávněn požadovat, aby se mu uhradilo, co ze svého vynaložil na společný majetek, a je povinen nahradit, co se ze společného majetku vynaložilo na jeho ostatní majetek.“

c) nezletilé děti manželů (např. rodičovská odpovědnost a nároky na výživné) (Viz. „Rodičovská odpovědnost – Slovensko“)

26 zákona o rodině

„... soud upraví výkon rodičovských práv a povinností k dítěti pro dobu po rozvodu, zejména určí, kterému z rodičů svěří výchovu dítěte a jak bude každý z rodičů přispívat na jeho výživu.“

d) vyživovací povinnost k druhému manželovi? (viz. „Nároky na výživné - Slovensko“)

92 zákona o rodině:

„Rozvedený manžel, který není schopen se sám živit, může žádat od svého bývalého manžela, aby mu přispíval na přiměřenou výživu podle svých schopností a možností. Jestliže se bývalí manželé nedohodnou, určí rozsah příspěvku na výživu na návrh některého z nich soud.“

4. Co v praxi znamená právní termín „soudní odluka“?

Slovenský právní systém tento pojem nezná.

NahoruNahoru

5. Jaké jsou předpoklady pro soudní odluku?

Žádné.

6. Jaké jsou právní důsledky soudní odluky?

-

7. Co v praxi znamená právní termín „zrušení manželství“?

Slovenské rodinné právo rozlišuje mezi matrimonium nullum a non matrimonium.

17 odstavec 1 zákona o rodině:

„Manželství, o kterém soud rozhodl, že je neplatné, se považuje za neuzavřené.“ 

8. Jaké jsou předpoklady pro zrušení manželství?

12 zákona o rodině:

„Manželství nelze uzavřít mezi předky a potomky a mezi sourozenci; totéž platí o příbuzenstvu založeném osvojením, dokud je osvojení platné.“

13 zákona o rodině:

Manželství s nezletilým starším šestnácti let uzavřené bez povolení soudu je neplatné a soud vysloví neplatnost i bez návrhu.

„Manželství nemůže platně vzniknout v případě nezletilce mladšího 16 let.“

14 zákona o rodině:

„Jestliže uzavře manželství osoba postižená takovou duševní poruchou bez povolení soudu, rozhodne soud o neplatnosti tohoto manželství na návrh kteréhokoli z manželů.“

9. Jaké jsou právní důsledky zrušení manželství?

Manželství prohlášené za neplatné je za neplatné považováno od počátku, ale v době od jeho uzavření do prohlášení za neplatné je považováno za existující. Zůstává tak nedotčena například domněnka otcovství « manžela » ve vztahu ke společnému dítěti.

NahoruNahoru

17 odst. 1 zákona o rodině:

„Manželství prohlášené za neplatné se považuje za neuzavřené.“

10. Existují alternativní způsoby řešení otázek souvisejících s rozvodem mimosoudní cestou? (např. mediace ve věcech rodinných)

Ne.

11. Kde bych měl podat žádost o rozvod/soudní odluku/zrušení manželství? Jaké náležitosti je nutno dodržet a jaké doklady bych měl k žádosti přiložit?

88 čl. 1 odst. a) občanského soudního řádu:

Žádost o rozvod a zrušení manželství by měla být podána soudu, v jehož obvodu měli manželé poslední společné bydliště ve Slovenské republice, bydlí-li v tomto obvodu alespoň jeden z manželů. Jestliže takový soud neexistuje, bude jím obecný soud žalobce.

42 odst. 3 občanského soudního řádu:

„... V podání musí být uvedeno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno. Podání je třeba předložit s potřebným počtem stejnopisů a s přílohami, tak, aby jeden stejnopis zůstal u soudu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis, jestliže je to třeba.“

79 občanského soudního řádu:

„… Návrh musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 3) obsahovat jméno, zaměstnání a bydliště účastníků nebo jejich právních zástupců, přesné vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů. Je-li účastníkem právnická osoba, musí návrh obsahovat údaje potřebné k její identifikaci, zejména název a obchodní jméno a sídlo.“

12. Mohu obdržet právní pomoc na úhradu nákladů řízení?

Ano, za specifikovaných podmínek podle § 144 (věty druhé) občanského soudního řádu.

13. Je možné se odvolat proti rozsudku o rozvodu/soudní odluce/zrušení manželství?

Ano.

14. Jak bych měl postupovat, aby rozsudek o rozvodu/soudní odluce/zrušení manželství vydaný soudem v jiném členském státě byl uznán v ... (členský stát vypracovávající tento dokument)?

Nejvyšší soud Slovenské republiky je oprávněn uznat rozvod/zrušení manželství ve Slovenské republice.

15. Na který soud bych se měl obrátit (členský stát vypracovávající tento dokument), abych se mohl bránit proti uznání rozsudku o rozvodu/soudní odluce/zrušení manželství vynesenému soudem v jiném členském státě? Jaký je postup v těchto případech?

Podle použitelného slovenského práva taková možnost není.

16. Jaké právo se použije v rozvodovém řízení mezi manželi, kteří nežijí v (název členského státu vypracovávajícího tento dokument) nebo mají jinou státní příslušnost?

Použije se lex partiae obou stran, to znamená, že musí být naplněny předpoklady pro rozvod stanovené oběma právními systémy).

Bližší informace

Ministerstvo spravodlivosti English - slovencina

« Rozvod - Obecné informace | Slovensko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 28-08-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království