Europeiska Kommissionen > ERN > Äktenskapsskillnad > Spanien

Senaste uppdatering: 10-12-2008
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Äktenskapsskillnad - Spanien

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna ska kunna få en dom på äktenskapsskillnad? 1.
2. På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad? 2.
3. Vilka konsekvenser får en äktenskapsskillnad när det gäller 3.
a) makarnas personliga förhållanden? a)
b) fördelningen av makarnas egendom? b)
c) makarnas gemensamma, underåriga barn? (Se ”Föräldraansvar i Spanien”) c)
d) underhållsskyldighet gentemot den andra maken? (Se ”Underhållsskyldighet i Spanien”) d)
4. Vad är den praktiska innebörden av begreppet hemskillnad (separation)? 4.
5. Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad? 5.
6. Vad får en hemskillnad för rättsliga följder? 6.
7. Vad är den praktiska innebörden av begreppet annullering av äktenskap? 7.
8. Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap ska annulleras? 8.
9. Vad blir den rättsliga följden av en annullering av ett äktenskap? 9.
10. Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol? 10.
11. I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad eller upplösning av äktenskap? Vilka formaliteter måste uppfyllas och vilka dokument ska bifogas? 11.
a) Var ska jag lämna in min ansökan? a)
b) Formaliteter och handlingar b)
12. Kan jag få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna? 12.
13. Kan en dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap överklagas? 13.
14. Hur ska man göra för att få en i en annan medlemsstat meddelad dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap erkänd i Spanien? 14.
15. Till vilken domstol ska man vända sig för att begära omprövning av ett beslut att i Spanien erkänna en dom på äktenskapsskillnad/ hemskillnad/annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål? 15.
16. Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i Spanien eller har olika medborgarskap? 16.

 

1. Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna ska kunna få en dom på äktenskapsskillnad?

Efter den reform som genomfördes genom lag nr 15/2005 krävs det inte längre någon föregående hemskillnad (separation) eller särskilda omständigheter. Äktenskapsskillnad kan begäras direkt hos domstolen som är den myndighet som fäller ett slutgiltig avgörande om äktenskapsskillnad.

Skilsmässoförfarandet kan inledas på begäran av en av makarna eller av båda makarna. Om ansökan inges av en av makarna räcker det med att den andra maken har gett sitt samtycke för att fastställa att följande krav eller omständigheter är uppfyllda:

 1. Det ska ha gått tre månader sedan äktenskapet ingicks, om äktenskapsskillnaden begärs av båda makarna eller av en av makarna med den andra makens samtycke.
 2. Det ska ha gått tre månader sedan äktenskapet ingicks, om äktenskapsskillnaden begärs av endast en av makarna.
 3. Det behövs ingen tidsfrist alls sedan äktenskapet ingicks för att få äktenskapsskillnad när det finns bevis för fara för den begärande makens, de gemensamma barnens eller annan familjemedlems liv eller för kränkning av hans eller hennes fysiska integritet, frihet, moraliska integritet eller kränkning av hans eller hennes sexuella hälsa.

Av ovanstående framgår att det räcker med att en av makarna inte önskar fortsätta äktenskapet för att ansöka om och döma till äktenskapsskillnad. Svaranden kan inte motsätta sig äktenskapsskillnaden av materiella skäl. Det räcker med den ovannämnda tidsfristen. I det senare fallet är denna tidsfrist dessutom inte ens nödvändig.

Till börjanTill början

Utöver äktenskapsskillnad kan makarna också ansöka om hemskillnad (laglig separation) för vilken det gäller samma krav, även om de äktenskapliga banden inte upplöses. Hemskillnad innebär att samlevnaden upphör, utan att äktenskapet upplöses, vilket ju är rättsverkan av en dom om äktenskapsskillnad.

Såsom anges ovan krävs för ett skilsmässoförfarande (även för ett hemskillnadsförfarande) följande:

 • Att en av makarna inger en ansökan.
 • Att båda makarna inger en ansökan eller att en av makarna gör det med den andra makens samtycke.

I det första fallet ska ansökan åtföljas av ett förslag till åtgärder för att reglera äktenskapsskillnadens eller hemskillnadens verkningar, vilka ska diskuteras under processens gång. Om makarna inte kan enas ska beslut fattas av domstolen.

I det andra fallet ska ansökan åtföljas av avtal som anges vilka överenskommelser som har nåtts när det gäller det gemensamma hemmet, vårdnad av och underhåll till barnen, uppdelning av gemensamma tillgångar samt eventuellt underhållsbidrag mellan makarna.

Bestämmelserna om hemskillnad och äktenskapsskillnad gäller alla typer av äktenskap, såväl för personer av samma kön som för personer av olika kön, eftersom män och kvinnor alltsedan antagandet av lag nr 13/2005 har rätt att ingå äktenskap på samma villkor och med samma verkningar, oavsett kön.

2. På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad?

Efter den reform som genomfördes genom lag nr 15/2005 finns det för att få äktenskapsskillnad i Spanien inte längre något krav på särskilda omständigheter, eftersom det står makarna fritt att själva välja om de äktenskapliga banden ska upprätthållas eller inte.

Till börjanTill början

Det enda krav som ställs för att få äktenskapsskillnad är att en minsta möjliga tidsfrist respekteras räknat från dagen för äktenskapets ingående (utom i särskilda fall).  Tidsfristen är följande:

 1. Tre månader sedan äktenskapet ingicks, om äktenskapsskillnaden begärs av båda makarna eller av en av makarna med den andra makens samtycke.
 2. Tre månader sedan äktenskapet ingicks, om äktenskapsskillnaden begärs av endast en av makarna.
 3. Ingen tidsfrist alls sedan äktenskapet ingicks för att få äktenskapsskillnad när det finns bevis för fara för den begärande makens, de gemensamma barnens eller annan familjemedlems liv eller för kränkning av hans eller hennes fysiska integritet, frihet, moraliska integritet eller kränkning av hans eller hennes sexuella hälsa.

3. Vilka konsekvenser får en äktenskapsskillnad när det gäller

a) makarnas personliga förhållanden?

Den första effekten av äktenskapsskillnaden är upplösning av de äktenskapliga banden. Därigenom upphör den skyldighet att leva tillsammans och stödja varandra som är en följd av äktenskapet och makarna är åter fria att ingå nytt äktenskap.

b) fördelningen av makarnas egendom?

Äktenskapsskillnaden medför upplösning av makarnas giftorättsgemenskap och avveckling av den gemensamma egendom som makarna eventuellt har förvärvat, vilket avslutas med att gemensamma tillgångar delas upp mellan dem, en process som bestäms av vilken egendomsordning som har gällt i äktenskapet.

Till börjanTill början

c) makarnas gemensamma, underåriga barn? (Se ”Föräldraansvar i Spanien”)

Domen på äktenskapsskillnad förändrar inte förhållandet mellan föräldrarna och deras gemensamma barn, utom med avseende på vårdnaden. Den domstol som meddelar en dom på äktenskapsskillnad beslutar om vårdnaden och anförtror antingen vårdnaden till en av makarna, med umgängesrätt för den andra, eller beslutar om gemensam vårdnad.

För att gemensam vårdnad ska kunna beslutas krävs i princip en överenskommelse mellan föräldrarna (som kan fastställas antingen i det ursprungliga förslaget till avtal eller under förfarandets gång). I undantagsfall kan domstolen på begäran av en av parterna och alltid med åklagarmyndighetens tillstyrkan besluta om gemensam vårdnad med motiveringen att det endast är på detta sätt som det är möjligt att sörja för barnets bästa.

Principen är att äktenskapsskillnaden inte får befria föräldrarna från deras ansvar för barnen och att båda därför måste bidra till barnens underhåll.

Detta innebär vanligtvis att den make som inte tilldelas vårdnaden måste betala underhållsbidrag till den som bor tillsammans med barnen till dess att barnen blir ekonomiskt oberoende eller befinner sig i en ekonomisk situation som inte kan anses självförvållad.

d) underhållsskyldighet gentemot den andra maken? (Se ”Underhållsskyldighet i Spanien”)

Äktenskapsskillnad innebär att skyldigheten att sammanleva och ömsesidigt bistå varandra upphör. Ingen av makarna är därför skyldig att försörja den andra. Om äktenskapsskillnaden emellertid medför att den ena maken hamnar i ekonomisk obalans i förhållande till den andra maken, det vill säga får en sämre ekonomisk ställning än före äktenskapet, har den förfördelade maken rätt att få underhållsbidrag från den andra maken som kompenserar denna obalans.

Till börjanTill början

4. Vad är den praktiska innebörden av begreppet hemskillnad (separation)?

Hemskillnad innebär att makarnas gemensamma liv upphör, det vill säga att skyldigheten att sammanleva upphör, men att de äktenskapliga banden kvarstår. Detta hindrar dock inte att det kan fastställas ett underhållsbidrag som kan anses skäligt som kompensation för ekonomisk obalans.  Vidare upphör makarnas möjlighet att använda den andra makens tillgångar för att täcka nödvändiga hushållskostnader.

5. Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad?

I likhet med vad som är fallet för äktenskapsskillnad krävs det efter den reform som genomfördes genom lag nr 15/2005 för hemskillnad i Spanien inte längre några särskilda omständigheter, eftersom det står makarna fritt att själva välja om den äktenskapliga samlevnaden ska fortsätta eller inte.

Det enda krav som ställs för att få hemskillnad är att en minsta möjliga tidsfrist respekteras från dagen för äktenskapets ingående (utom i vissa fall).  Tidsfristen är följande:

 1. Tre månader sedan äktenskapet ingicks, om hemskillnaden begärs av båda makarna eller av en av makarna med den andra makens samtycke.
 2. Tre månader sedan äktenskapet ingicks, om hemskillnaden begärs av endast en av makarna.
 3. Ingen tidsfrist alls sedan äktenskapet ingicks för att få en hemskillnad, när det finns bevis för fara för den begärande makens, de gemensamma barnens eller annan familjemedlems liv eller kränkning av hans eller hennes fysiska integritet, frihet, moraliska integritet eller sexuella hälsa.

6. Vad får en hemskillnad för rättsliga följder?

Hemskillnad har samma rättsverkningar som äktenskapsskillnad med den enda skillnaden att de äktenskapliga banden inte upplöses. Om makarna försonas är därför äktenskapet helt återupprättat utan att makarna behöver ingå äktenskap på nytt.

Till börjanTill början

7. Vad är den praktiska innebörden av begreppet annullering av äktenskap?

Annullering av äktenskap (som är tillämplig på alla typer av äktenskap, oavsett kön) är en förklaring av domstolen att det ingångna äktenskapet redan från början var förenat med brister som gör det ogiltigt och att äktenskapet därför aldrig har existerat och således inte har givit upphov till några verkningar. Båda makarna återfår således sin status som ensamstående.

Annulleringen innebär att äktenskapets egendomsordning upplöses och likvideras och att makarna inte längre är skyldiga att sammanleva och bistå varandra.

Till skillnad mot vad som gäller vid hemskillnad och äktenskapsskillnad är det faktum att något äktenskap aldrig har existerat till hinder för fastställande av underhållsbidrag, eftersom ett sådant förutsätter ett giltigt äktenskap. Verkningarna av detta mildras dock av möjligheten att utdöma skadestånd till den make som handlade i god tro, om den andre maken handlade i ond tro när äktenskapet ingicks.

Beträffande barnen kvarstår de rättsverkningar som uppstått under tiden fram till domen om annullering av äktenskapet, och de är därför desamma som vid hemskillnad och äktenskapsskillnad.

8. Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap ska annulleras?

Ett äktenskap kan annulleras på följande grunder:

 1. Att en av makarna inte samtyckte till äktenskapets ingående.
 2. Att äktenskapet ingicks trots något av  följande äktenskapshinder:
  1. Att en av dem som ingick äktenskapet var underårig eller omyndig, utom när det är fråga om underåriga som är över 14 år och har fått dispens av domstol (åldershinder).
  2. Att en av makarna redan var gift när äktenskapet ingicks (tvegifte).
  3. Att de som ingick äktenskapet är släkt med varandra i rätt upp- eller nedstigande led eller att en av dem är den andres adoptivbarn (släktskapshinder).
  4. Att de som ingick äktenskapet är släkt med varandra i upp till tredje ledet - förälders syskon med syskonbarn - utom när makarna har fått dispens av domstol (släktskapshinder).
 3. Att en av makarna har dömts för mord eller medhjälp till mord på den andre, utom vid dispens från justitieministeriet.
 4. Att en vigselförrättare (domare, borgmästare eller annan tjänsteman) inte deltagit vid vigseln eller att vittnen saknades.  Äktenskapets giltighet påverkas emellertid inte av att vigselförrättaren var obehörig eller inte lagligen utsedd, under förutsättning att åtminstone en av makarna var i god tro och personen i fråga utövade sina funktioner offentligt.
 5. Att en av makarna vid äktenskapets ingående misstog sig beträffande den andres identitet eller beträffande de personliga egenskaper som var avgörande för samtycket till äktenskapet.
 6. Att en av makarna ingick äktenskapet under tvång eller allvarlig fruktan.

9. Vad blir den rättsliga följden av en annullering av ett äktenskap?

Av äktenskapets annullering följer att äktenskapet varit ogiltigt alltsedan det ingicks.  Detta innebär att båda makarna återfår sin status som ensamstående.

Till börjanTill början

Emellertid kvarstår de rättsverkningar som rör barn och make eller makar som handlat i god tro och som har uppstått i det ogiltiga äktenskapet under tiden mellan dess ingående och ogiltighetsförklaringen.

Vid upplösningen av det ogiltiga äktenskapets egendomsordning får en make som handlat i ond tro inte någon del av den i god tro handlande makens egendom.

Den make som handlat i god tro kan också, om makarna sammanlevde, få ett skadestånd i syfte att kompensera en eventuell ekonomisk obalans till följd av annulleringen.

10. Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol?

Spanien har inte någon nationell lagstiftning om familjerättslig medling. Några autonoma regioner har dock antagit egna lagar, t.ex. lag nr 5/1997 av den 25 juni 1997 om sociala tjänster i Valencia, lag nr 4/2001 av den 31 maj 2001 om familjerättslig medling i Galicien, lag nr 1/2001 av den 15 mars 2001 om familjerättslig medling i Katalonien, Valencias lag av den 19 december 2001, lag nr 15/2003 av den 8 april 2003 om familjerättslig medling på Kanarieöarna samt Castilla la Manchas lag av den 2 juni 2005.

Detta hindrar dock inte att parterna kan nå en överenskommelse under processens gång, och i artikel 55 i rådets förordning (EG) nr 2201/2003 anges också att centralmyndigheterna på begäran av en centralmyndighet eller av en person med föräldraansvar ska samarbeta i enskilda ärenden för att uppnå syftena med förordningen. I detta syfte ska centralmyndigheterna vidta alla lämpliga åtgärder för att bl.a. underlätta överenskommelser mellan personer med föräldraansvar genom medling eller andra metoder och underlätta gränsöverskridande samarbete i detta syfte. På gemenskapsnivå lades den 22 oktober 2004 ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter på medling i civilrättsliga tvister fram efter offentliggörandet av en grönbok den 19 april 2002 om alternativa system för tvistlösning inom civil- och handelsrätt. I handlingsplanen från juni 2005 förutsågs dessutom att ett direktiv om alternativ tvistlösning - förlikning skulle antas under 2006.

Till börjanTill början

När det gäller familjerättslig medling anges i motiveringen till lag nr 15/2005 av den 8 juli 2005 att medling ska införas som en alternativ frivillig lösning på familjetvister genom att en gemensam överenskommelse uppnås med hjälp av en opartisk medlare. Genom den lagen införs en ny regel (nr 7) i artikel 770 i civilprocesslagen som gör det möjligt för parterna att efter gemensam överenskommelse begära att hemskillnads- eller äktenskapsskillnadsprocessen ska avbrytas i enlighet med artikel 19.4 i civilprocesslagen och medling inledas. Dessutom är regeringen enligt den tredje avslutande bestämmelsen förpliktad att lägga fram ett lagförslag om medling baserat på de principer som har fastställts på gemenskapsnivå. Medlingen ska i alla händelser grundas på frivillighet, opartiskhet, neutralitet och förtrolighet. Hänsyn ska dessutom tas till de medlingsorgan som upprättats av de autonoma regionerna. Lag nr 15/2005 av den 8 juli 2005 förväntas därför få stor betydelse för medlingen i familjerättsliga processer, framför allt eftersom det i artikel 55 i förordning (EG) nr 2201/2003 fastställs att de centrala myndigheterna ska samarbeta för att underlätta överenskommelser mellan personer med föräldraansvar genom medling eller andra metoder och underlätta gränsöverskridande samarbete. I artikel 44 (om behörighet) i Ley Orgánica nr 1/2004 av den 28 december 2004 om åtgärder för ett heltäckande skydd mot könsrelaterat våld, som är Spaniens gällande lagstiftning om könsrelaterat våld, fastställs att en ny artikel 87b ska läggas till i Ley Orgánica nr 6/1985 av den 1 juli 1985 om den dömande makten. I den artikeln fastställs behörigheten för de domstolar som handlägger ärenden rörande våld mot kvinnor i civil- och straffrättsliga hänseenden. I punkt 5 i den artikeln 5 anges att medling är utesluten i alla dessa fall.

Till börjanTill början

11. I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad eller upplösning av äktenskap? Vilka formaliteter måste uppfyllas och vilka dokument ska bifogas?

a) Var ska jag lämna in min ansökan?

Spanska domstolar är generellt behöriga att handlägga ansökningar om hemskillnad, äktenskapsskillnad och annullering i följande fall:

 • Båda makarna är spanska medborgare.  
 • Båda makarna är stadigvarande bosatta i Spanien.
 • Svaranden är stadigvarande bosatt i Spanien.
 • Makarna hade sin senaste stadigvarande bostad i Spanien, under förutsättning att en av dem fortfarande är bosatt där.
 • En av makarna är stadigvarande bosatt i Spanien, om ansökan görs av makarna gemensamt.  
 • Käranden är stadigvarande bosatt i Spanien, om han eller hon har varit bosatt där i minst ett år omedelbart innan ansökan lämnades in eller i minst sex månader omedelbart innan ansökan lämnades in och dessutom är spansk medborgare.
 • Spanska domstolar kan också vara behöriga när parterna uttryckligen eller underförstått underställer sig dem eller om käranden är spansk medborgare och bosatt i Spanien. Inga andra krav ställs. I dessa fall är emellertid risken att en dom som meddelas av den spanska domstolen inte kan erkännas i andra stater i EU.  

I Spanien ska en ansökan om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap lämnas in  till domstolen i första instans (Juzgado de Primera Instancia)

 • på den ort där makarna har sin gemensamma bostad.
 • Om makarna är bosatta i olika domkretsar, kan käranden välja mellan
  • domstolen på den ort där makarna senast hade gemensam hemvist, eller
  • den ort där svaranden är bosatt.
  • Om svaranden varken har hemvist eller fast bostad kan käranden välja att lämna in ansökan vid domstolen på den ort där svaranden befinner sig eller där denne senast hade sin bostad.
 • Om inget av dessa kriterier föreligger ska ansökan lämnas in till domstolen i första instans på den ort där käranden har hemvist.
 • En gemensam ansökan om äktenskapsskillnad eller hemskillnad kan lämnas in av båda makarna till  
  • domstolen på den ort där de senast hade gemensam hemvist
  • domstolen där en av dem har hemvist.  
 • Ansökan om interimistiska åtgärder kan lämnas in till domstolen i första instans på den ort där sökanden har hemvist.  

Ytterligare information om Spaniens rättsväsende finns på det spanska justitiedepartementets webbplats Partidos judiciales (Ministerio de la Justicia) español.

Till börjanTill början

b) Formaliteter och handlingar

Ansökan om annullering, hemskillnad eller äktenskapsskillnad ska inges skriftligen och vara undertecknad av kärandens advokat eller annat ombud som företräder käranden.  Ombuden kan vara gemensamma för parterna om makarna gemensamt ansöker om hemskillnad eller äktenskapsskillnad.  

Ansökan om hemskillnad, annullering eller äktenskapsskillnad ska åtföljas av följande handlingar:

 • Bevis på att äktenskapet och, i förekommande fall, barnens födelse, är inskrivna i folkbokföringsregistret.  Det räcker inte med att visa upp den så kallade familjeboken (libro de familia).
 • De handlingar på vilka maken eller makarna grundar sin ansökan.
 • Handlingar som gör det möjligt att bedöma makarnas och, i förekommande fall, barnens ekonomiska situation, till exempel skattedeklarationer, lönebesked, intyg från banken och ägarbevis eller gravationsbevis för det fall att parterna begär egendomsrelaterade åtgärder.
 • Förslag till avtal om t.ex. bodelning, vårdnad och underhåll, om ansökan om hemskillnad eller äktenskapsskillnad görs gemensamt.

12. Kan jag få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna?

I Spanien har alla som kan styrka att de saknar tillräckliga ekonomiska tillgångar för att vända sig till domstol rätt till rättshjälp, oavsett nationalitet.

För att anses sakna ekonomiska tillgångar för att vända sig till domstol måste man vara en fysisk person, och familjens årliga sammanlagda tillgångar och inkomster får inte vara större än två gånger den lagstadgade minimilönen (Salario Mínimo Interprofesional español) vid tidpunkten för ansökan.

Till börjanTill början

Ansökan ska lämnas in till advokatsamfundet på den ort där den domstol som ska handlägga målet är belägen, eller till domstolen på den ort där sökanden har hemvist. I det sistnämnda fallet vidarebefordrar domstolen ansökan till det behöriga advokatsamfundet.

Vid gränsöverskridande tvister skickas ansökan in till advokatsamfundet. Ansökan behandlas i dessa fall av det advokatsamfund som är beläget där sökanden har sin stadigvarande bostad eller hemvist.

EU-medborgare i en stat som är part i Europarådets överenskommelse om översändande av ansökningar om rättshjälp kan sända sin ansökan om att överenskommelsen ska tillämpas till den centrala myndighet som har utsetts av den staten.  Ansökan ska inges innan processen inleds eller, om det är svaranden som ansöker om fri rättshjälp, innan ansökan besvaras. Såväl käranden som svaranden kan emellertid i efterhand ansöka om fri rättshjälp om de kan styrka att deras ekonomiska förhållanden har ändrats.

När makarna inte har tillräckliga gemensamma tillgångar och en av makarna inte kan få fri rättshjälp på grund av den andra makens ekonomiska ställning kan den sistnämnda maken åläggas att bära de rättsliga kostnaderna genom en begäran om litis expensas.

13. Kan en dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap överklagas?

Domar som meddelas i Spanien i mål om hemskillnad, äktenskapsskillnad och annullering kan överklagas.  Överklagandet ska lämnas in inom fem dagar till den domstol i första instans som meddelade domen och där överklagandet formellt väcks. Den berörda regiondomstolen (Audiencia Provincial) är behörig att avgöra målet.

Till börjanTill början

I Spanien kan domar i mål om annullering, hemskillnad och äktenskapsskillnad inte verkställas interimistiskt om de överklagas, även om överklagandet inte uppskjuter åtgärder som ska vidtas enligt domen och som är omedelbart verkställbara även om domen överklagas. Om överklagandet dessutom endast gäller vissa åtgärder som ska vidtas enligt domen anses domen, trots överklagandet, ha vunnit laga kraft vad beträffar annulleringen, hemskillnaden eller äktenskapsskillnaden. 

I mål om hemskillnad och äktenskapsskillnad efter gemensam ansökan saknas möjlighet att överklaga ett avgörande om hemskillnad eller äktenskapsskillnad, och det förslag till bodelningsavtal som lagts fram för domstolen för godkännande godkänns i sin helhet. Avgörandet kan endas överklagas av allmänna åklagarmyndigheten (Ministerio Fiscal) som, om den är berörd, kan ingripa i saken och överklaga för att skydda underåriga barns eller omyndigas intressen. I mål efter gemensam ansökan är det möjligt att överklaga en dom som innebär ogillande av yrkande om äktenskapsskillnad eller hemskillnad eller av samtliga eller någon av de åtgärder som föreslagits av makarna. I sådana fall innebär ett överklagande av ett beslut om åtgärder inte att verkan av dessa upphävs och det hindrar inte heller att domen vinner laga kraft vad beträffar hemskillnaden eller äktenskapsskillnaden.

Vad gäller de interimistiska åtgärder som domstolen kan komma att besluta om före och under ett mål om hemskillnad, annullering eller äktenskapsskillnad, bör det påpekas att beslut om sådana åtgärder inte kan överklagas, även om sådana beslut varken har rättskraft eller vinner laga kraft.  Riktigheten i beslut om interimistiska åtgärder prövas inte genom överklagande utan i den dom som avslutar målet om hemskillnad, annullering eller äktenskapsskillnad.

Till börjanTill början

14. Hur ska man göra för att få en i en annan medlemsstat meddelad dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap erkänd i Spanien?

När det gäller detta tillämpas företrädesvis rådets förordning (EG) nr 1347/2000 av den 29 maj 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar för makars gemensamma barn som är i kraft i alla medlemsstater utom Danmark.  

Om avsikten endast är att uppdatera uppgifter i en medlemsstats folkbokföringsregister på grundval av en i en annan medlemsstat meddelad dom om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap, som inte kan överklagas enligt lagen i den medlemsstaten, räcker det med att lämna in en ansökan om detta till landets folkbokföringsregister till vilken det ska fogas

 • en kopia på domen som uppfyller de krav som är nödvändiga för att fastställa dess äkthet enligt lagen i det land där domen har meddelats,
 • ett intyg enligt förlagan i förordningen, utfärdat av den behöriga domstolen eller myndigheten i den medlemsstat där domen meddelades,
 • en handling som intygar att stämningsansökan har delgivits svaranden eller att denne har godtagit domen, om det rör sig om en dom som har meddelats i någons utevaro.

För att en dom om äktenskapsskillnad, annullering eller hemskillnad som har meddelats i en medlemsstat (utom Danmark) ska erkännas i Spanien eller för att få en förklaring från en spansk domstol om att domen inte ska erkännas, måste en ansökan om erkännande inges. Det är inte nödvändigt att den dom som ska erkännas har vunnit laga kraft i den stat där den meddelades. Ansökan ska lämnas in till domstolen i första instans på den ort där den person som erkännandet eller förklaringen om icke-erkännande gäller har hemvist. Om svaranden inte har hemvist i Spanien kan ansökan lämnas in på den ort i Spanien där han eller hon uppehåller sig eller senast var bosatt eller, om ingen av ovanstående omständigheter föreligger, där käranden har hemvist.

Till börjanTill början

Ansökan ska lämnas in skriftligen med advokats eller ombuds underskrift. Samma handlingar som angivits ovan ska bifogas.  Erkännande i Spanien av domar som meddelats i Danmark sker enligt spanska bestämmelser.  Förfarandet inleds genom en ansökan direkt till domstolen i första instans på den ort där den motpart från vilken man önskar ett erkännande eller en förklaring om icke erkännande är bosatt.

15. Till vilken domstol ska man vända sig för att begära omprövning av ett beslut att i Spanien erkänna en dom på äktenskapsskillnad/ hemskillnad/annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål?

En ansökan om att en dom inte ska erkännas handläggs på samma sätt som en ansökan om erkännande (se svaret på föregående fråga).  Om domen har erkänts med stöd av rådets förordning (EG) nr 2201/2003 kan man endast motsätta sig ett beslut om erkännande efter delgivning av beslutet och inom den fastställda tidsfristen. Det sker genom överklagande till behörig regiondomstol Audiencia Provincial).

Om det gäller en dom som har meddelats i Danmark ska invändningen göras medan ärendet fortfarande är under behandling vid den domstol i första instans där motparten har ansökt om erkännande av domen.  I samtliga fall krävs advokat eller annat ombud för att väcka talan.

16. Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i Spanien eller har olika medborgarskap?

I Spanien regleras hemskillnad och äktenskapsskillnad av lagen i det land där båda makarna är medborgare vid tidpunkten för ansökan.  Om makarna inte är av samma nationalitet tillämpas lagen i det land där makarna gemensamt är stadigvarande bosatta vid denna tidpunkt eller, om gemensam bostad saknas, av lagen på den plats där makarna senast var gemensamt stadigvarande bosatta, om någon av dem fortfarande är stadigvarande bosatt i den staten.

Till börjanTill början

Spansk lag ska i alla händelser tillämpas när en av makarna är spansk medborgare eller stadigvarande bosatt i Spanien

 1. om ingen av de ovannämnda lagarna är tillämplig,
 2. om ansökan om hemskillnad eller äktenskapsskillnad inges till spansk domstol av båda makarna eller av den ena maken med den andra makens samtycke,
 3. om de lagar som anges i det första stycket inte erkänner hemskillnaden eller äktenskapsskillnaden eller om erkännandet är diskriminerande eller strider mot allmän ordning.

Samma lag som tillämpas på hemskillnad, äktenskapsskillnad eller annullering av äktenskap är dessutom tillämplig för att analysera grunderna för äktenskapets upplösning och dess verkningar.

Avvecklingen av egendomen sker i enlighet med de överenskommelser och äktenskapsförord som makarna har ingått, förutsatt att de är förenliga med den lag som reglerar äktenskapets verkningar och med lagen i det land där en av parterna var medborgare eller stadigvarande bosatt vid den tidpunkt då överenskommelserna eller äktenskapsförordet ingicks.  

Förhållandet mellan föräldrar och barn regleras genom barnets personalstatut och om en sådan saknas genom lagen där barnet har sin fasta hemvist.

När det gäller interimstiska åtgärder och säkerhetsåtgärder bör logiskt sett samma lag tillämpas som för hemskillnad, annullering av äktenskap eller äktenskapsskillnad.

När det gäller erkännande av utländsk rätt i Spanien är det nödvändigt att pröva både dess innehåll och giltighet. Den spanska domstolen kan i sådana fall använda sig av de undersökningsmetoder som den bedömer nödvändiga för detta ändamål.

Slutligen bör det framhållas att rättsliga förfaranden som handläggs i Spanien alltid regleras av spansk processrätt, oavsett vilken lag som är tillämplig när det gäller äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap. Undantag görs endast för de fall som fastställs i de konventioner och fördrag som Spanien har skrivit under (till exempel EU-lagstiftningen) och som i vissa fall innehåller processrättsliga bestämmelser, vilka har företräde framför bestämmelserna i den spanska processrätten.

Ytterligare information

 • Recommendation nº R(98)1 of the committee of ministers to Member States on Family Mediation English Recommandation N° R (98)1 du Comité des Ministres aux États Membres sur la Médiation familiale français
 • Consejo General del Poder Judicial español (Tillsynsmyndigheten för Spaniens rättsväsen)
 • Det spanska justitieministeriet English - español

« Äktenskapsskillnad - Allmän information | Spanien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 10-12-2008

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket