Európska komisia > EJS > Rozvod > Španielsko

Posledná úprava: 10-12-2008
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Rozvod - Španielsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké sú právne dôvody na zrušenie manželstva rozvodom? 1.
2. Aké sú dôvody zrušenia manželstva rozvodom? 2.
3. Aké sú právne dôsledky rozvodu, čo sa týka: 3.
a) osobných vzťahov medzi manželmi? a)
b) rozdelenia majetku medzi manželov? b)
c) maloletých detí manželov? (pozri Responsabilidad parental – España [Rodičovská zodpovednosť – Španielsko]) c)
d) povinnosti platiť výživné manželke/manželovi? (pozri Obligación de alimentos – España [Vyživovacia povinnosť – Španielsko]) d)
4. Čo znamená pojem „rozluka“ v praxi? 4.
5. Aké sú právne dôvody rozluky? 5.
6. Aké sú právne dôsledky rozluky? 6.
7. Čo znamená anulovanie manželstva v praxi? 7.
8. Aké sú právne dôvody anulovania manželstva? 8.
9. Aké sú právne dôsledky anulovania manželstva? 9.
10. Existujú alternatívne mimosúdne riešenia otázok týkajúcich sa rozvodu bez použitia súdnej cesty? 10.
11. Kde sa podáva žiadosť o rozvod/rozluku/anulovanie manželstva? Aké formality treba predložiť a aké doklady treba priložiť k žiadosti? 11.
a) Kde sa podáva žiadosť a)
b) Formality a doklady b)
12. Dá sa získať bezplatná právna pomoc, ktorá pokryje náklady na proces? 12.
13. Môže sa podať odvolanie proti rozsudku o rozvode/rozluke/anulovaní manželstva? 13.
14. Čo treba urobiť na to, aby sa rozsudok o rozvode/rozluke/anulovaní manželstva vynesený súdom jedného štátu Európskej únie uznal v inom členskom štáte? 14.
15. Na ktorý súd sa treba obrátiť v prípade nesúhlasu s tým, aby rozhodnutie o rozvode/rozluke/anulovaní manželstva, ktoré vyniesol súd jedného štátu Európskej únie, bolo uznané v inom členskom štáte? Aký postup je použiteľný v tomto prípade? 15.
16. Aký zákon sa uplatňuje v rozvodovom konaní manželov, ktorí nemajú bydlisko v Španielsku, alebo sú rôznych národností? 16.

 

1. Aké sú právne dôvody na zrušenie manželstva rozvodom?

Na zrušenie manželstva rozvodom v Španielsku nie je po reforme uskutočnenej zákonom č. 15/2005 potrebná predchádzajúca súdna rozluka ani zákonom stanovený súbeh príčin. To znamená, že je možné podať žiadosť o rozvod priamo bez zisťovania príčiny (rozvod vždy vyžaduje súdne rozhodnutie).

Rozvodové konanie je možné začať na žiadosť jedného z manželov, na žiadosť jedného z manželov so súhlasom druhého manžela alebo na žiadosť oboch manželov. Na zrušenie manželstva rozvodom postačuje splnenie nasledujúcich požiadaviek:

 1. Ak žiadosť o rozvod podali obaja manželia alebo jeden manžel so súhlasom druhého, od uzavretia manželstva musia uplynúť tri mesiace.
 2. Ak žiadosť o rozvod podal len jeden z manželov, od uzavretia manželstva musia uplynúť tri mesiace.
 3. Ak existujú dôkazy o ohrození života, fyzickej integrity, slobody, morálnej integrity alebo sexuálnej nedotknuteľnosti jedného z manželov, ktorý je navrhovateľom v rozvodovom konaní, alebo detí oboch manželov alebo jedného z nich, rozvedenie manželstva nie je podmienené žiadnym časovým úsekom, ktorý by musel uplynúť od uzavretia manželstva.

Na základe opísaného systému je možné konštatovať, že na rozvedenie manželstva postačuje splnenie uvedených požiadaviek, takže v podstate (s výnimkou poslednej uvedenej situácie) sa odporca nemôže odvolať proti rozvodu z materiálnych dôvodov.

Španielske právne predpisy umožňujú okrem priameho podania žiadosti o rozvod aj podanie žiadosti o rozluku, pri ktorej sa prerušuje spolužitie, nedochádza však k zrušeniu manželského zväzku.

HoreHore

Ako bolo uvedené, požiadať o rozvod (ako aj o rozluku) je možné:

 • na základe žiadosti len jedného z manželov,
 • na základe žiadosti oboch manželov alebo jedného z nich so súhlasom druhého.

V prvom prípade musí žiadosť obsahovať návrh opatrení, ktoré by mali upravovať následky vyplývajúce z rozvodu alebo rozluky. Navrhnuté opatrenia sa stanú predmetom diskusie v priebehu konania, pričom, ak sa nedosiahne žiadna dohoda medzi manželmi, o opatreniach rozhodne sudca.

V druhom prípade musí žiadosť obsahovať dohodu medzi manželmi o opatreniach, ktoré budú prijaté. Ide o opatrenia, ktoré sa týkajú: spoločnej adresy, starostlivosti o deti a platenia výživného, rozdelenia spoločného majetku a prípadného vyplácania renty medzi manželmi.

Nariadenie o rozluke a rozvode je v plnom rozsahu platné pre všetky typy manželstva, teda pre manželstvo uzatvorené medzi ľuďmi rovnakého aj rôzneho pohlavia, pretože španielske právne predpisy uznávajú od prijatia zákona č. 13/2005 právo mužov a žien na uzatvorenie manželstva a manželstvo podlieha rovnakým náležitostiam a má rovnaké následky bez ohľadu na to, či sú manželia rovnakého alebo rôzneho pohlavia.

2. Aké sú dôvody zrušenia manželstva rozvodom?

Na zrušenie manželstva rozvodom v Španielsku nie je po reforme uskutočnenej na základe zákona č. 15/2005 potrebný súbeh príčin, pretože udržanie manželstva sa pokladá za vyjadrenie slobodnej vôle manželov.

Jediná skutočnosť, ktorá sa vyžaduje, je dodržanie minimálneho času, ktorý uplynie od uzavretia manželstva do podania žiadosti o rozvod (v určitých prípadoch istého). Požadované časové obdobie je nasledujúce:

HoreHore

 1. Ak žiadosť o rozvod podali obaja manželia alebo jeden manžel so súhlasom druhého, od uzavretia manželstva musia uplynúť tri mesiace.
 2. Ak žiadosť o rozvod podal len jeden z manželov, od uzavretia manželstva musia uplynúť tri mesiace.
 3. Ak existujú dôkazy o ohrození života, fyzickej integrity, slobody, morálnej integrity alebo sexuálnej nedotknuteľnosti jedného z manželov, ktorý je navrhovateľom v rozvodovom konaní, alebo detí oboch manželov alebo jedného z nich, rozvedenie manželstva nie je podmienené žiadnym časovým úsekom, ktorý by musel uplynúť od uzavretia manželstva.

3. Aké sú právne dôsledky rozvodu, čo sa týka:

a) osobných vzťahov medzi manželmi?

Prvým právnym dôsledkom rozvodu je zrušenie manželského zväzku. Následne dochádza k zániku povinnosti spolužitia a vzájomnej pomoci, ktorá z toho vyplýva, a manželia sa opäť stávajú slobodnými na uzavretie ďalšieho manželstva.

Keďže manželstvo v Španielsku nie je dôvodom na stratu mena žiadneho z manželov, rozvod takisto neprináša žiadnu zmenu v mene. Jedinou zmenou osobnej okolnosti, ktorú rozvod prináša, je zmena občianskeho stavu zo stavu ženatý na stav rozvedený.

b) rozdelenia majetku medzi manželov?

Rozvod prináša zánik manželského ekonomického režimu a začína likvidáciu spoločného majetku, ktorý mohli nadobudnúť, čo vrcholí tým, že si manželia rozdelia spoločný majetok, pričom tento proces bude závisieť od ekonomického režimu, ktorý manželia viedli.

HoreHore

c) maloletých detí manželov? (pozri Responsabilidad parental – España [Rodičovská zodpovednosť – Španielsko])

Rozsudok o rozvode nemení vzťahy medzi rodičmi a deťmi v prípade spoločných detí, okrem práva na výchovu, k čomu musí zaujať stanovisko súd vyhlasujúci rozvod, a to buď prisúdením tohto práva jednému z manželov a stanovením programu návštev druhému manželovi, alebo ustanovením režimu výchovy a opatery spoločne pre obidvoch manželov.

Na stanovenie režimu výchovy a starostlivosti o deti spoločne pre obidvoch manželov musí v zásade existovať dohoda medzi rodičmi (dosiahnutá buď v rámci prvého návrhu upravujúcej dohody alebo v priebehu procesu); výnimočne môže o spoločnej starostlivosti rozhodnúť sudca (na žiadosť jedného z rodičov a vždy so zreteľom na stanovisko prokurátora), ak rozsudok zdôvodní skutočnosťou, že len prostredníctvom tohto režimu starostlivosti sú dostatočne chránené prvoradé záujmy maloletých.

Rozvod zásadne nezbavuje rodičov ich povinností voči deťom, takže obaja musia prispievať na ich výživu.

Toto zvyčajne znamená, že manželský partner, ktorý nie je opatrovníkom, musí platiť výživné manželskému partnerovi, ktorý má deti v opatere, až kým nedosiahnu ekonomickú samostatnosť, alebo kým sa nachádzajú v situácii, keď je pochopiteľné, že nedosiahli ekonomickú samostatnosť z dôvodu, za ktorý nenesú zodpovednosť.

d) povinnosti platiť výživné manželke/manželovi? (pozri Obligación de alimentos – España [Vyživovacia povinnosť – Španielsko])

Rozvod znamená zrušenie povinnosti spolužitia a vzájomnej pomoci, takže ani jeden z manželov nie je povinný živiť druhého. V prípade, že rozvod prinesie jednému manželskému partnerovi ekonomickú nerovnováhu v porovnaní s postavením, v ktorom sa ocitne druhý z manželov a ktoré preňho znamená ochudobnenie voči jeho predchádzajúcej situácii v manželstve, potom ale ten partner, ktorý bude rozvodom poškodený, má nárok dostávať od toho druhého partnera rentu na vyrovnanie tejto nerovnováhy.

HoreHore

4. Čo znamená pojem „rozluka“ v praxi?

Rozluka znamená ukončenie spoločného života manželov, čiže prerušenie povinnosti spolužitia s výhradou stanovenia renty, ktorá sa môže vyčísliť v opodstatnenom prípade nerovnováhy. Ruší sa taktiež možnosť, ktorú mali obaja manželia, zaťažiť majetok druhého manželského partnera potrebnými výdavkami na hradenie poplatkov v rámci manželstva.

5. Aké sú právne dôvody rozluky?

Na rozvedenie manželstva v Španielsku nie je po reforme uskutočnenej na základe zákona č. 15/2005 potrebný súbeh príčin, pretože udržanie manželstva sa pokladá za vyjadrenie slobodnej vôle manželov.

Jedinou skutočnosťou, ktorá sa vyžaduje, je dodržanie minimálneho času, ktorý uplynie od uzavretia manželstva do podania žiadosti o rozluku (v určitých prípadoch istú). Požadované časové obdobie je nasledujúce:

 1. Ak žiadosť o rozluku podali obaja manželia alebo jeden manžel so súhlasom druhého, od uzavretia manželstva musia uplynúť tri mesiace.
 2. Ak žiadosť o rozluku podal len jeden z manželov, od uzavretia manželstva musia uplynúť tri mesiace.
 3. Ak existujú dôkazy o ohrození života, fyzickej integrity, slobody, morálnej integrity alebo sexuálnej nedotknuteľnosti jedného z manželov, ktorý je navrhovateľom v rozvodovom konaní, alebo detí oboch manželov alebo jedného z nich, rozvedenie manželstva nie je podmienené žiadnym časovým úsekom, ktorý by musel uplynúť od uzavretia manželstva.

6. Aké sú právne dôsledky rozluky?

Právne dôsledky rozluky sú také isté ako právne dôsledky rozvodu, s jediným rozdielom v tom, že nedochádza k zrušeniu manželského zväzku. Preto je možné dosiahnuť zmierenie s úplným obnovením manželstva, pričom nie je potrebné, aby manželia uzatvorili nové manželstvo.

HoreHore

7. Čo znamená anulovanie manželstva v praxi?

Anulovanie manželstva znamená súdne vyhlásenie o tom, že uzavreté manželstvo trpelo takými nedostatkami, ktoré ho od samého začiatku robia nefunkčným, čo nutne vedie k súdnemu vyhláseniu o tom, že manželstvo nikdy neexistovalo, a preto ani nikdy nemalo účinnosť. Z tohto dôvodu manželia opäť nadobúdajú slobodu.

To si vyžaduje zrušenie a likvidáciu manželského ekonomického režimu a ukončenie povinnosti spolužitia a vzájomnej pomoci.

Na rozdiel od postupov v prípadoch rozluky a rozvodu neexistencia manželstva bráni tomu, aby sa mohla vyplácať kompenzácia, čo vyžaduje, aby existovalo platné manželstvo. Túto situáciu zmierňuje možnosť, že sa zaplatí odškodné manželskému partnerovi, ktorý konal poctivo (dobromyseľne), keď druhý z manželov konal pri uzatváraní manželstva nepoctivo.

Čo sa týka detí, voči nim sa zachovávajú právne dôsledky vzniknuté ešte v čase pred rozsudkom o anulovaní manželstva, a preto sú také isté ako právne dôsledky rozluky alebo rozvodu.

8. Aké sú právne dôvody anulovania manželstva?

Právne dôvody anulovania manželstva sú, keď:

 1. niektorý z manželov nesúhlasil s uzatvorením manželstva;
 2. sa manželstvo uzavrelo pri súčasnej existencii niektorej z prekážok manželstva; a to:
  1. keď jeden zo vstupujúcich do manželstva by bol neplnoprávny maloletý, okrem osôb starších ako 14 rokov, ktoré dostali súhlas súdu (prekážka veku),
  2. keď niektorý z manželov by bol v čase uzatvárania manželstva už spojený manželským zväzkom (bigamia),
  3. keď vstupujúci do manželstva by si boli navzájom predkom a potomkom, alebo jeden z nich by bol adoptívnym dieťaťom druhého (prekážka príbuzenského vzťahu),
  4. keď vstupujúci do manželstva by boli pokrvnými príbuznými do tretieho stupňa - strýko s neterou - okrem prípadu, keď dostali súhlas súdu (prekážka príbuzenského vzťahu).
 3. jeden z manželov bol odsúdený ako páchateľ alebo spolupáchateľ za smrť druhého z manželov, okrem prípadu, keď medzitým dostal súhlas od ministerstva spravodlivosti;
 4. manželstvo bolo uzavreté bez účasti sudcu, starostu alebo predstaviteľa, pred ktorým sa má uzatvárať, alebo bez účasti svedkov; platnosť manželstva však nebude porušená neoprávneným alebo chýbajúcim zákonným menovaním overovateľa, ak aspoň jeden z manželov konal v dobrej viere a overovateľ vykonáva svoje funkcie verejne;
 5. jeden z manželov uzavrel manželstvo tak, že sa zmýlil v totožnosti druhého manžela alebo v tých jeho osobných vlastnostiach, ktoré boli rozhodujúce na vyslovenie jeho súhlasu s uzavretím manželstva;
 6. niektorý z manželov uzavrel manželstvo pod nátlakom alebo z veľkého strachu.

9. Aké sú právne dôsledky anulovania manželstva?

Anulovanie manželstva znamená jeho neplatnosť od jeho uzatvorenia. Z toho vyplýva, že manželia znova nadobudnú slobodu.

HoreHore

Voči deťom a voči manželovi alebo manželom, ktorí konali v dobrej viere, sa však zachováva platnosť právnych dôsledkov, ktoré už vznikli v anulovanom manželstve od jeho uzavretia po vyhlásenie jeho neplatnosti.

Manželský partner, ktorý nekonal v dobrej viere, sa nepodieľa na prospechu poctivého manželského partnera, keď sa likviduje manželská domácnosť.

Manželský partner, ktorý konal v dobrej viere, môže zároveň získať odškodnenie, ak existovalo spolužitie, a vyriešiť tak ekonomickú nerovnováhu, ktorá môže vzniknúť vyhlásením anulovania manželstva.

10. Existujú alternatívne mimosúdne riešenia otázok týkajúcich sa rozvodu bez použitia súdnej cesty?

V Španielsku neexistuje žiadny právny predpis na riešenie problémov rodiny na štátnej úrovni. V autonómnych oblastiach však existuje niekoľko zákonov, ktoré sa týkajú tejto problematiky. Ide o zákon č. 5/1997 z 25. júna, ktorý upravuje systém sociálnych služieb v autonómnej oblasti Valencia, zákon č. 4/2001 z 31. mája, ktorý upravuje rodinnú mediáciu v Galícii, zákon č. 1/2001 z 15. marca týkajúci sa rodinnej mediácie v Katalánsku, zákon autonómnej oblasti Valencia z 19. decembra 2001, zákon č. 15/2003 z 8. apríla o rodinnej mediácii na Kanárskych ostrovoch a zákon z 2. júna 2005 platný v oblasti Kastília-La Mancha.

Neexistencia celoštátneho zákona nebráni dosiahnutiu dohody medzi stranami súdneho sporu. Článok 55 nariadenia EÚ č. 2201/2003 stanovuje, že ústredné orgány na žiadosť ústredného orgánu iného členského štátu alebo nositeľa rodičovských práv a povinností spolupracujú v jednotlivých prípadoch na dosiahnutí cieľov tohto nariadenia. Na tento účel prijmú všetky potrebné kroky, priamo alebo prostredníctvom verejných orgánov alebo iných inštitúcií, v súlade s právnymi predpismi tohto členského štátu, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov, na (okrem iného) uľahčenie dosiahnutia dohody medzi nositeľmi rodičovských práv a povinností mediáciou alebo inými metódami a uľahčenie cezhraničnej spolupráce na tento účel. Na úrovni Európskej únie existuje taktiež návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady z 22. októbra 2004 o určitých aspektoch mediácie vo veciach občianskych a obchodných, ktorému predchádzalo zverejnenie Zelenej knihy o alternatívnom riešení občianskoprávnych a obchodných sporov 19. apríla 2002. Akčný plán z júna 2005 predpokladal prijatie smernice o alternatívnych spôsoboch riešenia sporov v roku 2006.

HoreHore

Pokiaľ ide o rodinnú mediáciu, zákon č. 15/2005 z 8. júla vo svojom úvode stanovuje zavedenie mediácie za alternatívny dobrovoľný zdroj riešenia rodinných sporov pri úsilí o dosiahnutie vzájomnej dohody prostredníctvom zásahu nestranného a neutrálneho mediátora. Tento zákon zavádza nový právny predpis 7ª I čl. 770 občianskeho zákonníka. Umožňuje stranám, aby požiadali o odloženie konania vo veci rozluky alebo rozvodu v prípade, že sa chcú pokúsiť o dosiahnutie dohody. Odklad je možné povoliť v súlade s čl. 19 ods. 4 občianskeho zákonníka a zahŕňa možnosť obrátiť sa na mediátora. Okrem toho existuje vládny kompromis (zahrnutý do záverečného ustanovenia č. 3 zákona) vo veci predloženia návrhu zákona o mediácii založeného na zásadách stanovených Európskou úniou, a to zásadách dobrovoľnosti, nestrannosti, neutrality a dôvernosti, a zohľadňujúceho mediačné služby vytvorené autonómnymi oblasťami. Tento podnet pre rodinnú mediáciu poskytnutý zákonom č. 15/2005 z 8. júla je veľmi dôležitý, pretože dopĺňa obsah čl. 55 nariadenia ES č. 2201/2003.

Okrem toho v Španielsku platí zákon o pohlavnom násilí (ústavný zákon č. 1/2004 z 28. decembra), ktorý stanovuje opatrenia na celkovú ochranu pred pohlavným násilím. Čl. 44 tohto zákona dopĺňa článok 87 ústavného zákona o súdnictve (zákon č. 6/1985 z 1. júla), ktorý stanovuje príslušnosť súdov vo veciach násilia na ženách v rámci občianskoprávnych a trestných konaní, a v bode 5 uvádza, že v takýchto situáciách pohlavného násilia je mediácia zakázaná.

HoreHore

11. Kde sa podáva žiadosť o rozvod/rozluku/anulovanie manželstva? Aké formality treba predložiť a aké doklady treba priložiť k žiadosti?

a) Kde sa podáva žiadosť

Španielske súdy vo všeobecnosti sú príslušné na to, aby prejednávali žiadosti o rozluku, rozvod a anulovanie manželstva, ak:

 • obaja manželia majú španielsku národnosť,
 • obaja manželia zvyčajne bývajú v Španielsku,
 • odporca zvyčajne býva v Španielsku,
 • ak manželia mali svoj posledný zvyčajný pobyt v Španielsku v prípade, že jeden z nich tam ešte býva,
 • ak je v Španielsku zvyčajný pobyt hociktorého z nich v prípade, že žiadosť podajú spoločne,
 • ak je v Španielsku obvyklý pobyt navrhovateľa, a ak tam býval aspoň jeden rok bezprostredne pred podaním žiadosti, alebo ak tam býval aspoň šesť mesiacov bezprostredne pred podaním žiadosti a navyše je Španiel,
 • španielske súdy môžu byť príslušné bez ďalších podmienok taktiež vtedy, keď sa im zúčastnené strany výslovne alebo automaticky podrobia, alebo keď navrhovateľ je Španiel a býva v Španielsku, ale rozhodnutie, ktoré môžu v týchto prípadoch španielske súdy vyniesť, nemusí byť uznané v iných štátoch Európskej únie.

V rámci španielskeho územia sa žiadosť o rozvod, rozluku a anulovanie manželstva musí podať na súd prvého stupňa. Konkrétne, na súd prvého stupňa v:

 • mieste bydliska manželov.
 • Ak manželia bývajú v rôznych súdnych okresoch, podľa výberu navrhovateľa to bude súd v
  • mieste posledného bydliska manželov alebo súd v mieste pobytu odporcu.
  • Ak odporca nemá trvalé bydlisko ani miesto pobytu, žiadosť proti nemu môže byť podaná v tom mieste, kde sa práve nachádza, alebo v mieste jeho posledného pobytu, a to podľa výberu navrhovateľa.
 • Ak všetky tieto kritériá chýbajú, žiadosť treba podať sudcovi prvého stupňa v mieste bydliska navrhovateľa.
 • Ak žiadosť o rozvod alebo o rozluku podávajú so vzájomným súhlasom obaja manželia, môžu tak urobiť u sudcu v mieste posledného spoločného bydliska alebo u sudcu v mieste bydliska hociktorého zo žiadateľov.
 • O prijatie predbežných provizórnych opatrení sa môže požiadať u sudcu prvého stupňa v mieste bydliska žiadateľa.

Ak sa chcete oboznámiť s dispozíciou španielskych súdov, pozrite Súdne okresy español (ministerstvo spravodlivosti).

HoreHore

b) Formality a doklady

Žiadosť o anulovanie, rozluku alebo rozvod treba podať formou písomnej žaloby s podpisom advokáta asistujúceho tomu, kto žiadosť podáva a prokurátora, ktorý ho zastupuje. Títo odborníci môžu byť spoloční vtedy, keď manželia žiadajú o rozluku alebo rozvod na základe vzájomného súhlasu.

K žiadosti o rozluku, anulovanie a rozvod manželstva treba povinne priložiť:

 • osvedčenie o zápise sobáša a prípadne osvedčenia o zápise narodenia detí do matriky. – NESMÚ BYŤ nahradené iba predložením sobášneho listu (Libro de Familia),
 • doklady, ktorými manželský partner alebo manželia preukazujú svoj nárok,
 • doklady, ktoré umožnia zhodnotiť ekonomickú situáciu manželov a prípadne detí, ako sú daňové priznania, výplatné pásky, bankové výpisy, listy vlastníctva alebo výpisy z katastra, pre prípad, že strany požiadajú o opatrenia vo veci majetku,
 • návrh upravujúcej zmluvy, ak sa žiada o rozluku alebo o rozvod na základe vzájomného súhlasu.

12. Dá sa získať bezplatná právna pomoc, ktorá pokryje náklady na proces?

Španielsko uznáva nárok na bezplatnú právnu pomoc pre tých, ktorí preukážu nedostatok prostriedkov na vedenie sporu, a to bez rozdielu štátnej príslušnosti.

Za osoby s nedostatočnými prostriedkami na vedenie sporu sa považujú tie fyzické osoby, ktorých finančné zdroje a príjmy v ročnom prepočte na všetky položky a na počet členov v domácnosti neprevyšujú dvojnásobok minimálnej mzdy platnej v momente podania žiadosti. [Minimálna medziodborová mzda español].

HoreHore

Žiadosť treba podať na advokátsku komoru (Colegio de Abogados) v mieste, kde sa nachádza súd alebo tribunál, kde bude prebiehať hlavné pojednávanie, alebo na súd v mieste bydliska žiadateľa, pričom v poslednom uvedenom prípade justičný orgán presunie oznámenie o podaní žiadosti na advokátsku komoru, ktorá je podľa územia kompetentná.

Advokátske komory sú určené na to, aby vystupovali ako orgán prijímajúci žiadosti o cezhraničné súdne spory. V takýchto sporoch je orgánom podávajúcim žiadosť advokátska komora, ktorá je príslušná zvyčajnému miestu pobytu alebo adrese žiadateľa.

Európsky občan, ktorého štát je súčasťou Dohody Rady Európy o postúpení žiadostí o právnu pomoc, bude môcť podať žiadosť na ústredný orgán určený v jeho štáte na vykonávanie uvedenej dohody.

Žiadosť musí byť podaná pred začiatkom súdneho procesu, alebo (ak je stranou podávajúcou žiadosť odporca) musí byť podaná pred reakciou na návrh. Navrhovateľ aj odporca môžu požiadať o právnu pomoc aj v inom okamihu, ak dokážu, že ich ekonomické postavenie sa zmenilo.

Ak manželia nemajú dostatočný spoločný majetok a jeden z manželov nemôže získať nárok na bezplatné súdnictvo, pretože ekonomická situácia druhého manželského partnera mu v tom bráni, môže ho prinútiť, aby mu uhradil súdne trovy tak, že ho požiada o „litis expensas“.

13. Môže sa podať odvolanie proti rozsudku o rozvode/rozluke/anulovaní manželstva?

Proti rozsudkom, ktoré sú v Španielsku vynesené v procesoch rozvodu, rozluky a anulovania manželstva, sa môže podať odvolanie. Odvolanie sa podáva v lehote piatich dní na súd prvého stupňa, ktorý vyniesol rozhodnutie uvedené v odvolaní. Na tomto súde sa napíše odvolanie, ale kompetentným na jeho riešenie je príslušný krajinský súd.

HoreHore

Rozsudky, ktoré sú v Španielsku vynesené v procesoch anulovania, rozluky a rozvodu manželstva, nie sú predbežne vykonateľné, ak sa proti nim podalo odvolanie; samotné odvolanie však neruší účinnosť opatrení prijatých v rozsudku, a teda sú priamo vykonateľné aj napriek odvolaniu sa proti rozsudku.

V procese rozluky a rozvodu, o ktorý požiadali na základe vzájomného súhlasu obaja manželia, sa proti rozsudku alebo rozhodnutiu súdu, ktorým sa dáva podnet na vykonanie rozluky a rozvodu a ktorým sa schvaľuje návrh na upravujúcu zmluvu v jej celosti tak, ako bol predložený sudcovi na schválenie, nemôže podať odvolanie, s výnimkou ministerstva spravodlivosti, ktoré, ak zasiahne, môže sa odvolať v záujme maloletých alebo právne nespôsobilých detí. V týchto procesoch so vzájomným súhlasom manželov sa proti súdnemu rozhodnutiu o zamietnutí rozvodu a rozluky, alebo o zamietnutí opatrení, prípadne niektorého z opatrení navrhovaných manželmi, môže podať odvolanie. V týchto prípadoch sa odvolaním proti rozhodnutiu vo veci opatrení nezruší ich účinnosť, ani nenaruší záväzná povaha rozsudku o rozluke a rozvode.

Pokiaľ ide o predbežné a dočasné opatrenia, ktoré môže sudca prijať pred konaním o rozluke, anulovaní a rozvode manželstva alebo v jeho priebehu, treba uviesť, že proti vyneseným rozhodnutiam, v ktorých sa ustanovuje prijatie takýchto opatrení, nie je možné podať odvolanie, aj keď vynesené výroky netvoria konečný a právoplatný rozsudok. Revízia rozhodnutí o predbežných opatreniach sa nerobí cestou odvolania, ale prostredníctvom rozsudku, ktorý ukončí proces rozluky, anulovania alebo rozvodu manželstva.

HoreHore

14. Čo treba urobiť na to, aby sa rozsudok o rozvode/rozluke/anulovaní manželstva vynesený súdom jedného štátu Európskej únie uznal v inom členskom štáte?

V tejto otázke sa prednostne používa nariadenie Rady č. 2201/2003 PDF File (PDF File 557 KB) z 29. mája 2000 o súdnej právomoci, uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, platné pre všetky členské štáty Európskej únie, s výnimkou Dánska.

Ak je cieľom iba aktualizovanie údajov v matrike jedného členského štátu na základe súdnych rozhodnutí vo veci rozvodu, súdnej rozluky alebo anulovania manželstva, ktoré boli vynesené v inom členskom štáte a ktoré podľa právnych predpisov iného členského štátu už nepripúšťajú odvolanie, stačí predložiť pracovníkovi matriky v každom štáte žiadosť v tejto veci a spolu s ňou:

 • jednu kópiu rozhodnutia, ktorá bude obsahovať potrebné náležitosti na určenie jej hodnovernosti podľa zákona štátu, v ktorom bol vynesený,
 • osvedčenie zodpovedajúce normalizovanému vzoru podľa nariadenia, ktoré vydal kompetentný justičný orgán alebo úrad členského štátu, v ktorom bolo rozhodnutie vynesené,
 • doklad, ktorý osvedčí správnosť súdneho predvolania zaslaného odporcovi alebo preukáže, že odporca prijal rozhodnutie, ak ide o rozhodnutie vynesené v jeho neprítomnosti.

Ak je cieľom získať v Španielsku uznanie rozhodnutia o rozvode, anulovaní a rozluke manželstva, ktorý bol vynesený v členskom štáte, s výnimkou Dánska, alebo vyhlásiť v Španielsku, že uvedené rozhodnutie nemá byť uznané, podá sa žiadosť o uznanie, pričom nie je potrebné, aby rozhodnutie, ktoré sa má uznať, bolo právoplatné v tom štáte, v ktorom bolo vynesené. Žiadosť sa podá sudcovi prvého stupňa v mieste bydliska osoby, proti ktorej sa žiada uznanie alebo sa vyhlasuje neuznanie. Ak odporca nemá pobyt v Španielsku, môže sa proti nemu podať návrh v mieste, kde sa práve nachádza v Španielsku, alebo v mieste jeho posledného pobytu v Španielsku a ak tieto údaje chýbajú, v mieste bydliska navrhovateľa.

HoreHore

Žiadosť treba podať písomne prostredníctvom advokáta a prokurátora a priložiť tie isté doklady ako v predchádzajúcom prípade.

Uznanie rozhodnutí v Španielsku, ktoré boli vynesené v Dánsku, sa riadi španielskymi normami. Konanie sa začína napísaním žiadosti, ktorá bude podaná priamo na Najvyšší súd Španielska.

15. Na ktorý súd sa treba obrátiť v prípade nesúhlasu s tým, aby rozhodnutie o rozvode/rozluke/anulovaní manželstva, ktoré vyniesol súd jedného štátu Európskej únie, bolo uznané v inom členskom štáte? Aký postup je použiteľný v tomto prípade?

Ako vyplýva z predchádzajúcej otázky, postup pri žiadosti, aby rozsudok nebol uznaný, je taký istý ako v prípade žiadosti o rozhodnutie, aby bol uznaný. Ak bol rozsudok uznaný na základe nariadenia Rady č. 2201/2003 PDF File (PDF File 557 KB), námietka sa môže sformulovať po oznámení rozhodnutia o uznaní a v zákonom stanovenej lehote sa podá odvolanie na príslušný krajinský súd. Ak ide o rozsudok vynesený v Dánsku, námietka sa musí podať, keď je jedna strana predvolaná na Najvyšší súd Španielska na proces, v ktorom druhá strana požiadala o uznanie rozsudku. V každom prípade je na sformulovanie námietky potrebný advokát a prokurátor.

16. Aký zákon sa uplatňuje v rozvodovom konaní manželov, ktorí nemajú bydlisko v Španielsku, alebo sú rôznych národností?

V Španielsku sa rozluka a rozvod riadia vnútroštátnym zákonom, ktorý je spoločný pre manželov v čase podania žiadosti a v prípade, že títo nemajú rovnakú národnosť, sa budú riadiť zákonom platným v mieste zvyčajného pobytu manželov, ak takýto zákon neexistuje, zákonom posledného spoločného miesta pobytu manželov, ak jeden z manželov má stále obvyklý pobyt v danom štáte.

HoreHore

Ak je však jeden z manželov Španiel alebo zvyčajne býva v Španielsku, použije sa španielsky zákon v nasledujúcich prípadoch:

 1. ak žiadny z vyššie uvedených zákonov nie je použiteľný,
 2. ak bol návrh predložený na španielskom súde a o právnu rozluku alebo rozvod žiadajú obaja manželia alebo jeden manžel so súhlasom druhého manžela,
 3. ak zákony uvedené v prvom odseku nepoznajú rozluku alebo rozvod alebo ich poznajú diskriminujúcim spôsobom alebo sú v rozpore s verejným poriadkom.

Na druhej strane, zákon upravujúci rozluku, rozvod a anulovanie manželstva je tým zákonom, ktorý sa použije pri analyzovaní právnych dôvodov ukončenia manželstva, ako aj pri analyzovaní právnych dôsledkov a účinkov jeho ukončenia.

Zrušenie manželského režimu sa riadi dohodami a zmluvami manželov, ak sú v súlade so zákonom, ktorým sa upravuje otázka majetku manželov, či už je to zákon podľa národnosti alebo podľa zvyčajného pobytu hociktorej strany v čase schválenia.

Vzťahy medzi rodičmi a deťmi sa upravujú vnútroštátnym osobitným zákonom o dieťati, a ak takýto zákon chýba, potom zákonom podľa zvyčajného pobytu dieťaťa.

Vo veci dočasných a predbežných opatrení sa má logicky používať ten istý zákon, ktorý upravuje rozluku, anulovanie či rozvod.

Pokiaľ ide o osvedčenie a preukázanie zahraničného nároku v Španielsku, v tomto konkrétnom prípade bude potrebné preukázať jeho obsah a platnosť, pričom španielsky súd môže navyše použiť toľko overovacích prostriedkov, koľko bude považovať za potrebné na jeho uplatnenie.

Napokon treba zdôrazniť, že procesy vedené v Španielsku sa vždy riadia španielskym procesným zákonom nezávisle od toho, aký zákon sa použije vo veci rozvodu, rozluky a anulovania manželstva, a to s jedinými výnimkami, ktoré môžu byť uvedené v dohodách a zmluvách podpísaných Španielskom, ako je to v prípade právnych predpisov Spoločenstva, ktoré občas obsahujú procesný normatív, ktorý prevláda nad normatívom uvedeným v španielskom občianskom procesnom zákone.

Bližšie informácie

 • Recommendation nº R(98) 1 of the committee of ministers to member states on family mediation English - Odporúčanie Výboru ministrov členských štátov k rodinnej mediácii č. R (98) 1- Recommandation N° R (98) 1 du Comité des Ministres aux États Membres sur la Médiation familiale français  [Rada Európy]
 • Consejo General del Poder Judicial español  (Generálna rada súdnej moci)
 • Ministerio de Justicia en España English - español (Ministerstvo spravodlivosti Španielska)

« Rozvod - Všeobecné informácie | Španielsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 10-12-2008

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo