Europos Komisija > ETIT > Skyrybos > Ispanija

Naujausia redakcija: 10-12-2008
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Skyrybos - Ispanija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


 

TURINIO LENTELE

1. Kokiomis sąlygomis galima nutraukti santuoką? 1.
2. Kokie yra santuokos nutraukimo pagrindai? 2.
3. Kokios yra teisinės santuokos nutraukimo pasekmės: 3.
a) asmeniniams sutuoktinių santykiams? a)
b) turto padalijimui tarp sutuoktinių? b)
c) nepilnamečiams vaikams? (Žr. Tėvų atsakomybė – Ispanija (Responsabilidad parental – España)) c)
d) pareigai išlaikyti kitą sutuoktinį? (Žr. Išlaikymo pareigos – Ispanija (Obligación de alimentos – España)) d)
4. Ką iš tikrųjų reiškia teisinė sąvoka „gyvenimas skyrium (separacija)“? 4.
5. Kokios būna gyvenimo skyrium (separacijos) priežastys? 5.
6. Kokios būna teisinės gyvenimo skyrium (separacijos) pasekmės? 6.
7. Ką iš tikrųjų reiškia sąvoka santuokos pripažinimas negaliojančia? 7.
8. Dėl kokių priežasčių santuoka gali būti pripažinta negaliojančia? 8.
9. Kokios santuokos pripažinimo negaliojančia teisinės pasekmės? 9.
10. Ar yra alternatyvių neteisminių būdų išspręsti su santuokos nutraukimu susijusius ginčus? 10.
11. Kur turėčiau pateikti prašymą (ieškinį) dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos), santuokos pripažinimo negaliojančia? Kokių formalumų reikia laikytis ir kokius dokumentus turėčiau pridėti prie prašymo? 11.
a) Kur pateikti ieškinį a)
b) Formalumai ir dokumentai b)
12. Ar galiu gauti teisinę pagalbą bylinėjimosi išlaidoms padengti? 12.
13. Ar galima apskųsti teismo sprendimą dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos) arba santuokos pripažinimo negaliojančia? 13.
14. Ką turėčiau daryti, kad Europos Sąjungos valstybės narės teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos) arba santuokos pripažinimo negaliojančia būtų pripažintas kitoje valstybėje narėje? 14.
15. Į kokį teismą turėčiau kreiptis norėdamas, kad Europos Sąjungos valstybės narės teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos) arba santuokos pripažinimo negaliojančia nebūtų pripažintas kitoje valstybėje narėje? Kokia procedūra yra taikoma šiuo atveju? 15.
16. Kokia teisė taikoma santuokos nutraukimo atveju, jeigu sutuoktiniai negyvena Ispanijoje arba yra skirtingų valstybių piliečiai? 16.

 

1. Kokiomis sąlygomis galima nutraukti santuoką?

Pagal Įstatymu Nr. 15/2005 įgyvendintą reformą, norint nutraukti santuoką, Ispanijoje nereikia, kad anksčiau teismo sprendimu būtų nustatytas gyvenimas skyrium, taip pat nėra būtina teisiškai nustatytų pagrindų sutaptis. Tai reiškia, kad dėl santuokos nutraukimo galima tiesiogiai kreiptis į teismą, nesiremiant konkrečiu pagrindu (santuoka visuomet nutraukiama teismo sprendimu).

Santuokos nutraukimo byla gali būti pradėta remiantis vieno sutuoktinio prašymu, vieno sutuoktinio prašymu, kai kitas sutuoktinis su tokiu prašymu sutinka, arba abiejų sutuoktinių bendru sutikimu. Norint nutraukti santuoką, turi būti tenkinami tik šie toliau nurodyti reikalavimai:

 1. nuo santuokos sudarymo turi būti praėję trys mėnesiai, jeigu santuoka nutraukiama abiejų sutuoktinių bendru sutarimu arba vieno sutuoktinio prašymu, kai kitas sutuoktinis su tokiu prašymu sutinka;
 2. nuo santuokos sudarymo turi būti praėję trys mėnesiai, jeigu santuoka nutraukiama tik vieno sutuoktinio prašymu;
 3. reikalavimas, kad nuo santuokos sudarymo būtų praėjęs tam tikras laikotarpis, nėra taikomas, jeigu yra įrodymų, kad sutuoktinio, kuris yra ieškovas santuokos nutraukimo byloje, arba abiejų ar vieno iš sutuoktinių vaikų gyvybei, fiziniam vientisumui, laisvei, moraliniam vientisumui arba seksualinio apsisprendimo teisei gresia pavojus.

Atsižvelgiant į aprašytą sistemą, galima teigti, kad, norint nutraukti santuoką, užtenka pirmiau nurodytų reikalavimų, dėl to iš esmės (ir išskyrus paskutinę situaciją) atsakovas negali santuokos nutraukimui prieštarauti nurodydamas objektyvias priežastis.

viršųviršų

Tačiau, be galimybės tiesiogiai iškelti santuokos nutraukimo bylą, Ispanijos teisės aktuose taip pat yra numatyta galimybė kreiptis dėl gyvenimo skyrium (separacijos), šiuo atveju bendras gyvenimas yra sustabdomas, tačiau santuoka nenutraukiama.

Kaip jau minėta, prašymą nutraukti santuoką (taip pat ir nustatyti gyvenimą skyrium (separaciją)) gali pateikti:

 • tik vienas iš sutuoktinių;
 • abu sutuoktiniai arba vienas iš sutuoktinių, kitam sutuoktiniui sutinkant.

Pirmuoju atveju prašyme turi būti pateiktas pasiūlymas dėl priemonių, kurios turėtų reglamentuoti pasekmes, kylančias nutraukus santuoką arba nustačius gyvenimą skyrium (separaciją). Dėl šių priemonių diskutuojama proceso metu, o teisėjas priima sprendimą dėl šių priemonių, jeigu sutuoktiniai dėl jų nesusitaria.

Antruoju atveju prašyme turi būti pateikta sutuoktinių sudaryta sutartis dėl priemonių, kurių turi būti imtasi. Tai yra tokios priemonės, kurios turi įtakos bendram adresui, vaikų priežiūrai ir išlaikymui, bendro turto padalijimui ir galimoms pensijoms tarp sutuoktinių.

Gyvenimą skyrium (separaciją) ir santuokos nutraukimą reglamentuojančios normos, susijusios su visų rūšių santuokomis, sudarytomis tarp vienodos arba skirtingos lyties asmenų, yra visiškai taikomos. Atsižvelgiant į Įstatymą Nr. 13/2005, Ispanijos teisėje pripažįstama vyrų ir moterų teisė sudaryti santuoką, ir šiai santuokai yra taikomos tokios pat būtinosios sąlygos ir pasekmės, nepaisant susituokusių asmenų lyties.

2. Kokie yra santuokos nutraukimo pagrindai?

Įstatymu Nr. 15/2005 įvykdžius reformą, nutraukiant santuoką Ispanijoje nereikalaujama nustatyti priežasties, nes santuokos išsaugojimas yra laikomas sutuoktinių laisvo apsisprendimo išraiška.

viršųviršų

Vienintelė sąlyga - tai minimalaus termino, kuris pradedamas skaičiuoti nuo santuokos sudarymo, laikymasis prieš pateikiant prašymą nutraukti santuoką (išskyrus tam tikrus atvejus). Pagal šį terminą:

 1. nuo santuokos sudarymo turi būti praėję trys mėnesiai, jeigu santuoka nutraukiama abiejų sutuoktinių bendru sutarimu arba vieno sutuoktinio prašymu, kai kitas sutuoktinis su tokiu prašymu sutinka;
 2. nuo santuokos sudarymo turi būti praėję trys mėnesiai, jeigu santuoka nutraukiama tik vieno sutuoktinio prašymu;
 3. reikalavimas, kad nuo santuokos sudarymo būtų praėjęs tam tikras laikotarpis, nėra taikomas, jeigu yra įrodymų, kad sutuoktinio, kuris yra ieškovas santuokos nutraukimo byloje, arba abiejų ar vieno iš sutuoktinių vaikų gyvybei, fiziniam vientisumui, laisvei, moraliniam vientisumui arba seksualinio apsisprendimo teisei gresia pavojus.

3. Kokios yra teisinės santuokos nutraukimo pasekmės:

a) asmeniniams sutuoktinių santykiams?

Pirmoji ištuokos pasekmė – santuokos nutraukimas. Atitinkamai nebelieka įsipareigojimo gyventi kartu ir iš to kylančio įsipareigojimo teikti abipusę pagalbą. Buvę sutuoktiniai gali laisvai sudaryti kitą santuoką.

Bet kuriuo atveju, sudarius santuoką Ispanijoje nė vieno iš sutuoktinių pavardė nesikeičia, taigi nutraukus santuoką pavardės lieka tos pačios. Vienintelis asmens padėties pasikeitimas – šeiminė padėtis: vedęs asmuo tampa išsituokusiu.

b) turto padalijimui tarp sutuoktinių?

Santuokos nutraukimo atveju nutraukiami finansiniai sutuoktinių įsipareigojimai ir nebelieka bendro kartu įgyto turto. Bendras turtas sutuoktiniams yra padalijamas atsižvelgiant į buvusius finansinius sutuoktinių santykius.

viršųviršų

c) nepilnamečiams vaikams? (Žr. Tėvų atsakomybė – Ispanija (Responsabilidad parental – España))

Nutraukus santuoką tėvų ir vaikų (bendrų vaikų) ryšiai nepasikeičia, išskyrus tai, kad teismas vienam iš sutuoktinių paskiria globą ir kartu kitam sutuoktiniui nustato lankymo tvarką arba nustato išlaikymo ir rūpybos tvarką abiem sutuoktiniams.

Bendrai globai nustatyti iš esmės yra reikalingas tėvų susitarimas (pasiektas pateikus pradinį pasiūlymą sudaryti susitarimą arba proceso metu), nors tik teisėjas (vieno iš tėvų prašymu ir visuomet prokurorui pateikus pritariamąją nuomonę) gali nustatyti bendrą globą. Teisėjas, priimdamas sprendimą dėl bendros globos, turi nustatyti, kad tokia globos forma gerai apsaugos svarbiausius nepilnamečio vaiko interesus.

Nutraukus santuoką tėvai neatleidžiami nuo pareigų vaikams. Juos išlaikyti privalo abu tėvai.

Paprastai vienas iš tėvų, kuriam vaiko globa nepaskirta, vaikams moka periodinę išmoką, kol šie įgyja finansinį savarankiškumą arba jų padėtis leidžia daryti išvadą, kad jų finansinė padėtis yra nepakankama ne dėl vaiko kaltės.

d) pareigai išlaikyti kitą sutuoktinį? (Žr. Išlaikymo pareigos – Ispanija (Obligación de alimentos – España))

Nutraukus santuoką nebelieka įsipareigojimo gyventi kartu ir įsipareigojimo teikti abipusę pagalbą. Taigi nė vienas iš sutuoktinių neprivalo išlaikyti kito. Tačiau jeigu nutraukus santuoką vieno iš sutuoktinių padėtis tampa blogesnė nei kito, tai yra blogesnė nei iki santuokos nutraukimo, jis gali iš kito sutuoktinio reikalauti išmokos, kad būtų kompensuotas šis skirtumas.

viršųviršų

4. Ką iš tikrųjų reiškia teisinė sąvoka „gyvenimas skyrium (separacija)“?

Gyvenimas skyrium (separacija) – tai bendro gyvenimo nutraukimas: nebelieka pareigos gyventi kartu, tačiau teisė gauti periodinę išmoką kompensuojant turtinį skirtumą išlieka. Nebelieka galimybės abiem sutuoktiniams dalytis šeimos pragyvenimo išlaidas.

5. Kokios būna gyvenimo skyrium (separacijos) priežastys?

Atsižvelgiant į Įstatymą Nr. 15/2005, kuriuo buvo įvykdyta reforma, nutraukiant santuoką Ispanijoje nereikalaujama nustatyti priežasties, nes santuokos išsaugojimas yra laikomas sutuoktinių laisvo apsisprendimo išraiška.

Vienintelė sąlyga - tai minimalaus termino, kuris pradedamas skaičiuoti nuo santuokos sudarymo, laikymasis prieš pateikiant prašymą nustatyti gyvenimą skyrium (separaciją) (išskyrus tam tikrus atvejus). Pagal šį terminą:

 1. nuo santuokos sudarymo turi būti praėję trys mėnesiai, jeigu prašymą dėl teisinio gyvenimo skyrium sutuoktiniai pateikia bendru sutarimu arba jį pateikia vienas sutuoktinis kitam sutuoktiniui sutikus;
 2. nuo santuokos sudarymo turi būti praėję trys mėnesiai, jeigu prašymą dėl teisinio gyvenimo skyrium pateikia tik vienas sutuoktinis;
 3. reikalavimas, kad nuo santuokos sudarymo būtų praėjęs tam tikras laikotarpis, nėra taikomas, jeigu yra įrodymų, kad sutuoktinio, kuris yra ieškovas santuokos nutraukimo byloje, arba abiejų ar vieno iš sutuoktinių vaikų gyvybei, fiziniam vientisumui, laisvei, moraliniam vientisumui arba seksualinio apsisprendimo teisei gresia pavojus.

6. Kokios būna teisinės gyvenimo skyrium (separacijos) pasekmės?

Teisinės gyvenimo skyrium (separacijos) pasekmės yra tokios pat, kaip ir santuokos nutraukimo atveju. Vienintelis skirtumas – santuoka nenutraukiama. Taigi sutuoktiniai gali susitaikyti ir atkurti santuoką. Santuokos sudaryti dar kartą nebereikia.

viršųviršų

7. Ką iš tikrųjų reiškia sąvoka santuokos pripažinimas negaliojančia?

Santuokos pripažinimas negaliojančia reiškia, kad santuoka buvo sudaryta netinkamai ir kad ji negalioja nuo pat jos sudarymo. Taigi teismo sprendimu pripažįstama, kad ji niekada nebuvo sudaryta ir atitinkamai negali turėti pasekmių. Tokiu atveju sutuoktiniai tampa viengungiais.

Šiuo atveju nebelieka finansinių šeimos pragyvenimo įsipareigojimų, įsipareigojimo gyventi kartu ir įsipareigojimo teikti abipusės pagalbos.

Kitaip negu gyvenimo skyrium (separacijos) ir santuokos nutraukimo atvejais, santuoką pripažinus negaliojančia negali būti reikalaujama periodinės kompensacinės išmokos. Jos galima reikalauti tik jei santuoka sudaryta teisėtai. Šioje situacijoje sąžiningas sutuoktinis gali reikalauti žalos atlyginimo iš sutuoktinio, sąmoningai veikusio apgaulės būdu.

Vaikų atžvilgiu išlieka galioti visos teisės, turėtos iki sprendimo pripažinti santuoką negaliojančia paskelbimo, vadinasi, teisinės pasekmės yra tos pačios, kaip ir santuokos nutraukimo ar gyvenimo skyrium (separacijos) atvejais.

8. Dėl kokių priežasčių santuoka gali būti pripažinta negaliojančia?

Santuoka gali būti pripažinta negaliojančia, jeigu:

 1. vienas iš sutuoktinių nedavė sutikimo sudaryti santuoką;
 2. santuoka buvo sudaryta pažeidžiant kurį nors draudimą tuoktis. Draudžiama tuoktis, kai:
  1. vienas iš besituokiančiųjų yra nepilnametis, išskyrus atvejus, kai nepilnamečiai yra vyresni nei 14 metų ir yra gavę teismo leidimą (draudimas dėl amžiaus);
  2. vienas iš besituokiančiųjų jau yra sudaręs kitą santuoką (bigamija);
  3. besituokiantieji yra giminaičiai: tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai, įtėviai ir įvaikiai (draudimas dėl giminystės);
  4. besituokiantieji yra kraujo giminaičiai iki trečios eilės: dėdės ir dukterėčios, tetos ir sūnėnai, išskyrus atvejus, kai gaunamas teismo leidimas (draudimas dėl giminystės);
 3. vienas iš sutuoktinių buvo nubaustas dėl žmogžudystės ar bendrininkavimo nužudant, išskyrus atvejus, kai Teisingumo ministerija priima jam palankų sprendimą;
 4. santuoka sudaryta nedalyvaujant teisėjui, merui arba kitam pareigūnui, kaip nustatyta įstatymuose, arba be liudininkų. Santuoka negali būti pripažinta negaliojančia dėl pareigūno nekompetencijos arba, jeigu jis nebuvo paskirtas oficialiai, kai bent vienas iš sutuoktinių veikia sąžiningai ir pareigūnas atlieka savo pareigas viešai;
 5. vienas iš sutuoktinių sudarydamas santuoką apsiriko dėl kito sutuoktinio asmens tapatybės arba dėl jo asmeninių savybių, kurios nulėmė jo sutikimą tuoktis;
 6. vienas iš sutuoktinių santuoką sudarė prievarta arba iš didelės baimės.

9. Kokios santuokos pripažinimo negaliojančia teisinės pasekmės?

Santuokos pripažinimas negaliojančia reiškia, kad ji negalioja nuo pat jos sudarymo dienos. Vadinasi, yra atgaunamas viengungio statusas.

viršųviršų

Tačiau išlieka teisinės santuokos nuo jos sudarymo iki pripažinimo negaliojančia pasekmės vaikams ir sąžiningiems (-am) sutuoktiniams (-iui).

Nesąžiningas sutuoktinis neturi teisių į turtinę naudą panaikinant sutuoktinių turto teisinį režimą.

Sąžiningas sutuoktinis taip pat gali gauti žalos atlyginimą, jeigu sutuoktiniai gyveno kartu, kad būtų panaikinta santuoką pripažinus negaliojančia susidariusi turtinė nelygybė.

10. Ar yra alternatyvių neteisminių būdų išspręsti su santuokos nutraukimu susijusius ginčus?

Ispanijoje nėra valstybės įstatymo, reglamentuojančio tarpininkavimą sprendžiant šeimos ginčus. Nepaisant to, yra keletas autonominių bendruomenių įstatymų, reglamentuojančių tarpininkavimą sprendžiant šeimos ginčus. Tai yra 1997 m. birželio 25 d. Įstatymas Nr. 5/1997, reglamentuojantis socialinių paslaugų sistemą Valensijos bendruomenėje, 2001 m. gegužės 31 d. Įstatymas Nr. 4/2001, reglamentuojantis tarpininkavimą sprendžiant šeimos ginčus Galicijoje, 2001 m. kovo 15 d. Įstatymas Nr. 1/2001 dėl šeimos tarpininkavimo Katalonijoje, Valensijos bendruomenės 2001 m. gruodžio 19 d. priimtas Įstatymas, 2003 m. balandžio 8 d. Įstatymas Nr. 15/2003 dėl šeimos taikinimo Kanarų salose arba 2005 m. birželio 2 d. Kastilijos La Mančo įstatymas.

Tai, kad nėra valstybės įstatymo tarpininkavimo klausimu, nepanaikina galimybės šalims sudaryti susitarimo proceso metu. Reglamento (EB) Nr. 2201/2003 55 straipsnyje yra nustatyta, kad centrinės valdžios institucijos, atsižvelgdamos į kitos valstybės narės centrinės valdžios institucijos arba asmens, kuriam priklauso tėvų atsakomybė, prašymą, šio reglamento tikslams pasiekti turi bendradarbiauti nagrinėjant konkrečias bylas. Dėl to jos turi, veikdamos tiesiogiai arba per viešas valstybines institucijas ar kitas įstaigas, imtis visų priemonių pagal tos valstybės narės įstatymus nagrinėjant asmens duomenų apsaugos bylas, be kita ko, padėti asmenims, kuriems priklauso tėvų atsakomybė, sudaryti susitarimą taikant tarpininkavimą arba kitas priemones, taip pat palengvinti tarptautinį bendradarbiavimą. Europos Sąjungos lygiu taip pat yra priimtas 2004 m. spalio 22 d. pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų tarpininkavimo aspektų civilinėse ir komercinėse bylose. Šis pasiūlymas priimtas atsižvelgiant į 2002 m. balandžio 19 d. Žaliąją knygą dėl alternatyvių ginčų sprendimo būdų civilinėje ir komercinėje teisėje. 2005 m. gegužės mėn. veiksmų plane yra numatyta 2006 m. priimti Direktyvą dėl AGS – tarpininkavimo.

viršųviršų

Atsižvelgiant į šeimos tarpininkavimą, 2005 m. liepos 8 d. Įstatymo Nr. 15/2005 įžanginėje dalyje numatyta sukurti tarpininkavimą kaip alternatyvią savanorišką galimybę spręsti šeimos ginčus, kurią taikant būtų galima mėginti sudaryti abipusį susitarimą dalyvaujant nepriklausomam ir nešališkam tarpininkui. Įstatyme yra įtvirtinta nauja Civilinio proceso kodekso 770 straipsnio 7ª I taisyklė. Pagal šią taisyklę šalys gali prašyti sustabdyti gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo arba santuokos nutraukimo bylą, jeigu jos nori susitarti. Byla yra sustabdoma pagal Civilinio proceso kodekso 19.4 straipsnį, kuriame taip pat yra nustatyta galimybė susisiekti su tarpininku. Be to, Vyriausybė yra sudariusi kompromisą (nustatytą įstatymo trečiojoje baigiamojoje normoje), pagal kurį ji turi išsiųsti įstatymo dėl tarpininkavimo projektą, pagrįstą Europos Sąjungos nustatytais principais ir taip pat savanoriškumo, nepriklausomumo, nešališkumo ir konfidencialumo principais, bei atsižvelgdama į autonominių bendruomenių sukurtas tarpininkavimo paslaugas. 2005 m. liepos 8 d. Įstatymu Nr. 15/2005 šeimos tarpininkavimui suteikta paskata yra labai svarbi, nes šis įstatymas papildo Reglamento (EB) Nr. 2201/2003 55 straipsnį.

Be to, Ispanijoje taip pat yra Smurto prieš lytis įstatymas (2004 m. gruodžio 28 d. Pagrindinis įstatymas Nr. 1/2004), nustatantis vientisos apsaugos nuo smurto prieš lytis priemones. Šio įstatymo 44 straipsnis papildo Teismų sistemos organinio įstatymo (1985 m. liepos 1 d. Įstatymą Nr. 6/1985) 87b straipsnio 5 dalį, nustatančią smurto prieš moteris teismų, nagrinėjančių smurto prieš moteris civilines ir baudžiamąsias bylas, jurisdikciją. Pagal šį papildymą esant smurto prieš lytis situacijoms tarpininkavimas yra draudžiamas.

viršųviršų

11. Kur turėčiau pateikti prašymą (ieškinį) dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos), santuokos pripažinimo negaliojančia? Kokių formalumų reikia laikytis ir kokius dokumentus turėčiau pridėti prie prašymo?

a) Kur pateikti ieškinį

Ispanijos teismai turi kompetenciją nagrinėti ieškinius dėl gyvenimo skyrium (separacijos), santuokos nutraukimo arba santuokos pripažinimo negaliojančia, kai:

 • abu sutuoktiniai yra Ispanijos piliečiai;
 • abu sutuoktiniai daugiausia gyvena Ispanijoje;
 • atsakovas daugiausia gyvena Ispanijoje;
 • kai paskutinė sutuoktinių įprastinė gyvenamoji vieta buvo Ispanijoje ir vienas iš jų ten tebegyvena;
 • kai vieno iš sutuoktinių įprastinė gyvenamoji vieta yra Ispanijoje, jeigu ieškinys pateikiamas bendru sutikimu;
 • ieškovas Ispanijoje gyveno mažiausiai vienerius metus iki ieškinio pareiškimo dienos arba Ispanijoje gyveno mažiausiai šešis mėnesius iki ieškinio pareiškimo dienos ir yra Ispanijos pilietis;
 • Ispanijos teismai taip pat turi jurisdikciją, jeigu šalys susitaria dėl ieškinio pateikimo konkrečiam teismui arba galioja išimtinis teismingumas, kai ieškovas yra Ispanijos pilietis ir gyvena Ispanijoje (be papildomų sąlygų), tačiau tokiu atveju priimtas teismo sprendimas gali būti nepripažįstamas kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse.

Ispanijos teritorijoje ieškinys dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos) arba santuokos pripažinimo negaliojančia pateikiamas pirmosios instancijos teismui. Ieškiniai pateikiami:

viršųviršų

 • sutuoktinių nuolatinės gyvenamosios vietos pirmosios instancijos teismui;
 • jeigu sutuoktiniai gyvena skirtingose teisminėse apygardose, ieškovas renkasi:
  • paskutinės sutuoktinių nuolatinės gyvenamosios vietos arba atsakovo gyvenamosios vietos pirmosios instancijos teismą;
  • jeigu atsakovas neturi gyvenamosios vietos arba nuolatinės gyvenamosios vietos, ieškovas pasirinktinai gali pateikti ieškinį savo buvimo vietos teisminės apygardos teismui arba paskutinės sutuoktinio nuolatinės gyvenamosios vietos teismui;
 • kitais atvejais ieškovas pareiškia ieškinį savo gyvenamosios vietos pirmosios instancijos teismui;
 • kai dėl santuokos nutraukimo arba gyvenimo skyrium (separacijos) sutinka abu sutuoktiniai, ieškinį galima pateikti paskutinės sutuoktinių gyvenamosios vietos arba vieno iš jų gyvenamosios vietos teismui;
 • prašymas imtis laikinųjų prevencinių priemonių pateikiamas prašančiojo gyvenamosios vietos pirmosios instancijos teismui.

Norėdami sužinoti daugiau apie Ispanijos teismų sistemą, žr. Partidos judiciales español (Teisminės apygardos).

b) Formalumai ir dokumentai

Ieškinys dėl santuokos pripažinimo negaliojančia, gyvenimo skyrium (separacijos) arba santuokos nutraukimo pateikiamas raštu ir patvirtinamas ieškovams atstovaujančių advokato ir prokuroro parašais. Jeigu ieškinys pateikiamas bendru sutikimu, minėti teisininkai gali būti bendri.

viršųviršų

Kartu su ieškiniu dėl santuokos pripažinimo negaliojančia, gyvenimo skyrium (separacijos) arba santuokos nutraukimo privaloma pateikti:

 • pažymą apie santuokos įregistravimą ir vaikų gimimo, jeigu sutuoktiniai jų turi, įregistravimą Civiliniame registre. Nepakanka pateikti tik šeimos knygą (Libro de Familia);
 • dokumentus, kuriais sutuoktinis arba sutuoktiniai grindžia savo teisę;
 • dokumentus, kuriais būtų galima įvertinti turtinę sutuoktinių ir vaikų, jeigu jų yra, padėtį: mokesčių deklaracijas, pažymą apie pajamas, bankų pažymas, pažymas apie turimą nuosavybę, turto registro pažymą, jeigu šalys turi turtinių pretenzijų;
 • sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, jeigu ieškinys pateikiamas bendru sutikimu.

12. Ar galiu gauti teisinę pagalbą bylinėjimosi išlaidoms padengti?

Ispanijoje teisė į nemokamą teisinę pagalbą nepriklausomai nuo pilietybės suteikiama tiems asmenims, kurie įrodo, kad neturi pakankamai lėšų bylinėjimuisi.

Neturinčiais lėšų bylinėtis asmenimis laikomi tie asmenys, kurių šeimos visos metų pajamos ir turimos lėšos yra ne didesnės už prašymo suteikti teisinę pagalbą pateikimo metu nustatytą dvigubą minimalų tarpprofesinį atlyginimą. (Salario Mínimo Interprofesional español).

Prašymą gauti pagalbą reikia pateikti advokatų kolegijai (Colegio de Abogados), kuri yra toje pat apygardoje kaip ir nagrinėsiantis bylą teismas arba specializuotas teismas, arba gyvenamosios vietos teismui. Šiuo atveju teismas prašymą perduos advokatų kolegijai (Colegio de Abogados), kurios kompetencijai priklauso vietovė.

viršųviršų

Advokatų kolegija (Colegios de Abogados) buvo paskirta būti prašymus gaunančiąja institucija tarptautinio bylinėjimosi atveju. Prašančioji institucija yra pareiškėjo nuolatinės gyvenamosios vietos arba adreso advokatų kolegija (Colegio de Abogados).

Europos piliečiai, kurių valstybė yra Europos Tarybos susitarimo dėl teisinės pagalbos prašymų perdavimo susitariančioji šalis, prašymą gali tiesiogiai pateikti jo valstybėje pagal šį susitarimą paskirtai centrinei institucijai.

Prašymą reikia pateikti prieš pradedant procesą arba, jeigu prašančioji šalis yra atsakovas, prašymas turi būti pateiktas prieš gaunant atsiliepimą į ieškinį. Tačiau ieškovas ir atsakovas, pateikę pasikeitusios ekonominės padėties įrodymus, gali prašyti teisinės pagalbos kitu metu.

Kai turimų šeimos lėšų nepakanka ir vienas iš sutuoktinių dėl kito sutuoktinio finansinės padėties negali gauti nemokamos teisinės pagalbos, gali būti reikalaujama, kad sutuoktinis padengtų bylinėjimosi išlaidas.

13. Ar galima apskųsti teismo sprendimą dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos) arba santuokos pripažinimo negaliojančia?

Ispanijos teismų priimtus sprendimus dėl gyvenimo skyrium (separacijos), santuokos nutraukimo arba santuokos pripažinimo negaliojančia galima apskųsti. Sprendimą apskųsti galima per penkias dienas pirmosios instancijos teismui, priėmusiam apskundžiamą sprendimą. Sprendimus dėl skundo priima atitinkamos provincijos teismas.

Apskundus Ispanijos teismo priimtą sprendimą dėl gyvenimo skyrium (separacijos), santuokos nutraukimo arba santuokos pripažinimo negaliojančia, sprendime nurodytos laikinosios apsaugos priemonės nenustoja galios ir turi būti vykdomos, nors sprendimas ir yra apskųstas. Be to, jeigu yra skundžiamos tik nuostatos dėl laikinųjų apsaugos priemonių, sprendimas dėl gyvenimo skyrium (separacijos), santuokos nutraukimo arba santuokos pripažinimo negaliojančia įsiteisėja, nepaisant skundo.

viršųviršų

Jeigu teismo procesas vyko abiejų šalių sutarimu ir teismo sprendimas arba nutartis, kuriuo buvo patvirtintas gyvenimas skyrium (separacija) arba santuokos nutraukimas, taip pat patvirtintos visos teismui pateiktos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių nuostatos, negali būti skundžiami. Sprendimą apskųsti gali tik prokuratūra, atstovaudama nepilnamečių arba neįgalių vaikų interesams. Jeigu teismo procesas vyko abiejų šalių sutarimu ir teismas priėmė sprendimą atmesti ieškinį dėl santuokos nutraukimo arba gyvenimo skyrium (separacijos), arba atmetė vieną arba keletą sutuoktinių sutartyje nurodytų nuostatų, sutartį galima apskųsti. Šiais atvejais skundas dėl teismo sprendimo nesustabdo jų galiojimo arba sprendimo dėl santuokos nutraukimo arba gyvenimo skyrium (separacijos) įsiteisėjimo.

Kalbant apie laikinąsias apsaugos priemones, kurias teismas gali nurodyti prieš pradėdamas teismo procesą dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos), santuokos pripažinimo negaliojančia arba jam vykstant, reikia atkreipti dėmesį, kad sprendimo dėl šių priemonių apskųsti negalima; taip pat visi teisėjo priimti sprendimai nėra galutiniai ir šiame etape nėra privalomi. Sprendimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių gali būti pakeistas ne jį apskundžiant, o tik teismui paskelbus galutinį sprendimą dėl gyvenimo skyrium (separacijos), santuokos nutraukimo arba santuokos pripažinimo negaliojančia.

14. Ką turėčiau daryti, kad Europos Sąjungos valstybės narės teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos) arba santuokos pripažinimo negaliojančia būtų pripažintas kitoje valstybėje narėje?

Šioje srityje pageidautina taikyti 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentą Nr. 2201/2003 PDF File (PDF File 551 KB) dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, galiojantį visose valstybėse narėse, išskyrus Daniją.

viršųviršų

Jeigu norite tik įregistruoti valstybės narės civiliniame registre kitoje valstybėje priimtą teismo sprendimą dėl gyvenimo skyrium (separacijos), santuokos nutraukimo arba santuokos pripažinimo negaliojančia, kuri pagal galiojančius įstatymus nebegali būti skundžiama, pakanka kiekvienos valstybės institucijai, atsakančiai už civilinio registro tvarkymą, pateikti prašymą ir kartu su juo:

 • nutarties kopiją su visais rekvizitais, patvirtinančiais dokumento autentiškumą, kaip nustatyta valstybės, kurioje buvo priimtas sprendimas, įstatymuose,
 • pažymą, kaip nurodyta reglamente, išduotą sprendimą priėmusios teisėsaugos arba kitos kompetentingos valstybės narės institucijos,
 • dokumentą, patvirtinantį, kad atsakovas yra atitinkamai informuotas apie sprendimą, arba dokumentą, patvirtinantį, kad atsakovas sutinka su sprendimu, jeigu sprendimas buvo paskelbtas atsakovui už akių.

Norint, kad kitoje valstybėje narėje, išskyrus Daniją, priimtas sprendimas dėl santuokos nutraukimo, santuokos pripažinimo negaliojančia arba gyvenimo skyrium (separacijos) būtų pripažintas Ispanijoje arba kad šis sprendimas nebūtų pripažintas, reikia pateikti prašymą dėl pripažinimo, nenurodant, kad sprendimo privaloma laikytis valstybėje narėje, kurioje jis buvo priimtas. Tokį prašymą reikia pateikti asmens, dėl kurio prašoma pripažinti sprendimą arba, kad jis nebūtų pripažintas, gyvenamosios vietos bylą nagrinėjančiam magistratui. Jeigu atsakovas neturi gyvenamosios vietos Ispanijoje - tos vietovės, kurios teritorijoje jis yra, teismui; kitais atvejais - ieškovo gyvenamosios vietos teismui.

viršųviršų

Prašymas pateikiamas raštu, nurodant advokatą ir prokurorą. Su juo pateikiami pirmiau nurodyti dokumentai.

Danijoje paskelbti sprendimai Ispanijoje pripažįstami pagal Ispanijos teisės normas. Ieškinys dėl pripažinimo pateikiamas tiesiogiai Ispanijos Aukščiausiajam Teismui.

15. Į kokį teismą turėčiau kreiptis norėdamas, kad Europos Sąjungos valstybės narės teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos) arba santuokos pripažinimo negaliojančia nebūtų pripažintas kitoje valstybėje narėje? Kokia procedūra yra taikoma šiuo atveju?

Atsižvelgiant į pirmiau pateiktą atsakymą, galima daryti išvadą, kad prašymo, kad sprendimas nebūtų pripažintas, pateikimo procedūra yra tokia pat kaip ir pateikiant prašymą dėl sprendimo pripažinimo. Jeigu sprendimas buvo pripažintas pagal Tarybos reglamentą 2201/2003 PDF File (PDF File 551 KB), visi prieštaravimai gali būti pateikti tik pranešus apie sprendimą dėl pripažinimo ir, pagal įstatyme nustatytą terminą, apeliacinis skundas turės būti pateiktas atitinkamam provincijos teismui. Jeigu klausimas yra susijęs su Danijoje priimtu sprendimu, prieštaravimas turi būti pareikštas, kol šį klausimą dar nagrinėja Ispanijos Aukščiausiasis Teismas ir kol jis nagrinėja kitos šalies prašymą dėl sprendimo pripažinimo. Visais atvejais būtina naudotis advokato ir valstybės prokuroro paslaugomis, norint oficialiai pareikšti prieštaravimą.

viršųviršų

16. Kokia teisė taikoma santuokos nutraukimo atveju, jeigu sutuoktiniai negyvena Ispanijoje arba yra skirtingų valstybių piliečiai?

Ispanijoje gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymą ir santuokos nutraukimą reglamentuoja bendra sutuoktinių nacionalinė teisė prašymo pateikimo metu, jeigu sutuoktinių pilietybė yra skirtinga, - teisė, kuri yra taikoma įprastinėje sutuoktinių gyvenamojoje vietoje, o jeigu ir tokios teisės nėra, - paskutinės sutuoktinių bendros gyvenamosios vietos teisė, jeigu vienas iš sutuoktinių vis dar nuolat gyvena toje valstybėje.

Ispanijos teisė taikoma visais atvejais, kai vienas iš sutuoktinių turi Ispanijos pilietybę arba nuolat gyvena Ispanijoje:

 1. jeigu nėra taikoma nė viena iš pirmiau minėtų teisės sistemų;
 2. jeigu ieškinys pateikiamas Ispanijos teismui ir nustatyti gyvenimą skyrium (separaciją) arba nutraukti santuoką prašo abu sutuoktiniai ar vienas iš sutuoktinių, kitam sutuoktiniui sutinkant;
 3. jeigu pagal pirmojoje pastraipoje nurodytus teisės aktus nepripažįstamas nustatytas gyvenimas skyrium (separacija) ar santuokos nutraukimas arba tai reglamentuojama diskriminuojančiu būdu ar pažeidžiant viešąją tvarką.

Kita vertus, taikomas santuokos nutraukimą, gyvenimą skyrium (separaciją) ir santuokos pripažinimą negaliojančia reguliuojantis įstatymas nustato šeiminių ryšių nutraukimo priežastis, pasekmes ir poveikį.

Šeimos bendro gyvenimo nutraukimo pasekmės sprendžiamos remiantis sutuoktinių susitarimais ir vedybų sutartimi, vadovaujantis sutuoktinių turto režimą reguliuojančiu įstatymu, nacionaliniu arba nuolatinės šalių gyvenamosios vietos, priėmimo metu galiojančiu, įstatymu.

Tėvų ir vaikų santykius reguliuoja vaiko apsaugos įstatymas, o jeigu tokio nėra - nuolatinės vaiko gyvenamosios vietos įstatymas.

Laikinųjų apsaugos priemonių atžvilgiu taikomas gyvenimą skyrium (separaciją), santuokos nutraukimą arba santuokos pripažinimą negaliojančia reguliuojantis įstatymas.

Dėl užsienio valstybės teisės nuostatų įrodymo ir pripažinimo Ispanijoje kiekvienu konkrečiu atveju Ispanijos teismui būtina pateikti turinio ir galiojimo įrodymą bei išaiškinimą dėl priemonių jo vykdymui.

Būtina pabrėžti, kad Ispanijoje vykstantiems teismo procesams Ispanijos procesinė teisė taikoma nepriklausomai nuo to, koks įstatymas taikomas santuokos nutraukimui, gyvenimui skyrium (separacijai) arba santuokos pripažinimui negaliojančia. Tačiau yra išimčių, numatytų Ispanijos pasirašytose konvencijose ir sutartyse, arba taikomų tuomet, kai Bendrijos teisės nuostatos turi viršenybę prieš Ispanijos procesinę teisę.

Papildoma informacija

 • Ministrų Komiteto rekomendacija Nr. R (98) 1 dėl šeimos taikinimo English - Recommandation N° R (98) 1 du Comité des Ministres aux États Membres sur la Médiation familiale français (Europos Taryba)
 • Consejo General del Poder Judicial español (Teisėsaugos institucijų generalinė taryba)
 • Ministerio de Justicia en España English - español (Ispanijos teisingumo ministerija)

« Skyrybos - Bendro pobūdžio informacija | Ispanija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 10-12-2008

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė