Euroopan komissio > EOV > Avioero > Espanja

Uusin päivitys: 10-12-2008
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Avioero - Espanja

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Sivun alkukielistä versiota on päivitetty, ja se on siirretty Euroopan oikeusportaaliin.


 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Millä edellytyksillä avioeron voi saada? 1.
2. Mitkä ovat avioeron myöntämisperusteet? 2.
3. Mitä oikeudellisia vaikutuksia avioerolla on? 3.
a) Aviopuolisoiden henkilökohtaisiin suhteisiin? a)
b) Omaisuuden jakamiseen puolisoiden välillä? b)
c) Puolisoiden alaikäisiin lapsiin? (Katso Lapsen huolto – Espanjac)
d) Toisen puolison velvollisuuteen maksaa toiselle elatusapua? (Katso Elatusvaateet – Espanjad)
4. Mitä lakitermi ”asumusero” käytännössä tarkoittaa? 4.
5. Mitkä ovat asumuseron myöntämisperusteet? 5.
6. Mitä oikeusvaikutuksia asumuserolla on? 6.
7. Mitä lakitermi ”avioliiton mitätöinti” käytännössä tarkoittaa? 7.
8. Millä edellytyksillä avioliiton voi mitätöidä? 8.
9. Mitä oikeusvaikutuksia avioliiton mitätöinnillä on? 9.
10. Mitä vaihtoehtoisia muita kuin juridisia keinoja avioeroon liittyvien asioiden ratkaisemiseksi on olemassa? 10.
11. Minne avioero-/asumusero-/mitätöintihakemukset tulee lähettää? Mitä muodollisuuksia tähän liittyy ja mitkä asiakirjat hakemukseen tulee liittää? 11.
a) Minne hakemus lähetetään? a)
b) Muodollisuudet ja asiakirjat b)
12. Voiko asian hoitamiseen saada maksutonta oikeusapua, joka kattaa oikeuskäsittelyn kustannukset? 12.
13. Voiko avioero-/asumusero-/mitätöintipäätökseen hakea muutosta? 13.
14. Millä tavoin tulee menetellä, jos halutaan, että toisen jäsenvaltion tuomioistuimen antama avioero-/asumusero-/mitätöintipäätös tunnustetaan Espanjassa? 14.
15. Minkä tuomioistuimen puoleen tulee kääntyä, jos halutaan vastustaa toisen jäsenvaltion tuomioistuimen antaman avioero-/asumusero-/mitätöintipäätöksen tunnustamista Espanjassa? Mitä menettelyä tällaisissa tapauksissa sovelletaan? 15.
16. Mitä lakia sovelletaan avioeroasioissa silloin, kun puolisot eivät asu Espanjassa tai ovat muun maan kansalaisia? 16.

 

1. Millä edellytyksillä avioeron voi saada?

Espanjan avioerolainsäädäntöä uudistettiin lailla nro 15/2005. Uudistuksen jälkeen avioeron hakeminen ei edellytä asumuseroa eikä minkään lainsäädännössä määritellyn avioeron myöntämisedellytyksen täyttymistä vaan avioeroa voi hakea suoraan oikeusviranomaiselta (avioero myönnetään lainvoimaisella päätöksellä).

Avioeromenettely voidaan aloittaa hakemuksella, jonka jättää toinen puolisoista, molemmat puolisot yhdessä tai toinen puoliso toisen suostumuksella. Avioerohakemus voidaan jättää, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

 1. Avioliiton solmimisesta on kulunut vähintään kolme kuukautta, jos molemmat puolisot haluavat hakea avioeroa tai toinen puolisoista tekee sen toisen suostumuksella.
 2. Avioliiton solmimisesta on kulunut vähintään kolme kuukautta, jos toinen puolisoista vaatii avioeron hakemista.
 3. Avioeroa voidaan hakea milloin tahansa avioliiton solmimisen jälkeen, silloin kun on todisteita siitä, että avioeroa hakevan puolison, yhteisten lasten tai jommankumman puolison lasten henki, fyysinen koskemattomuus, vapaus, henkinen koskemattomuus tai seksuaalinen koskemattomuus ovat vaarassa.

Edellisen perusteella voidaan todeta, että avioeron hakemiseen ja myöntämiseen riittää, että toinen puolisoista ei halua jatkaa avioliittoa. Vastaaja ei voi vastustaa avioeroa aineellisin perustein. Riittää, että noudatetaan edellä mainittuja aikarajoituksia, joita viimeksi mainitussa tapauksessa ei edes ole.

Avioeron sijaan voidaan hakea asumuseroa samoin edellytyksin. Tällöin aviosuhde säilyy. Asumusero tarkoittaa, että velvollisuus yhteiselämään lakkaa, mutta avioliitto ei purkaudu toisin kuin avioerossa.

Sivun alkuunSivun alkuun

Niin kuin edellä on todettu, avioeron (ja asumuseron) hakeminen edellyttää, että

 • toinen puolisoista jättää avioerohakemuksen
 • molemmat puolisot jättävät tai toinen puolisoista toisen suostumuksella jättää avioerohakemuksen.

Ensimmäisessä tapauksessa hakemukseen liitetään ehdotus toimenpiteistä, joilla määrätään avioeron tai asumuseron vaikutuksia. Näistä toimenpiteistä keskustellaan menettelyn aikana ja oikeusviranomainen päättää niistä, jos puolisot eivät pääse niistä sopimukseen.

Toisessa tapauksessa hakemukseen liitetään yhteinen sopimus (convenio regulador), josta käy ilmi, mitä puolisot ovat sopineet yhteisestä kodista, lasten huoltajuudesta ja elatuksesta, yhteisen omaisuuden jakamisesta ja mahdollisista puolisoiden välisistä elatusmaksuista.

Lain nro 13/2005 tultua voimaan asumus- ja avioerolainsäädäntöä sovelletaan täysimääräisesti kaikkiin avioliittoihin siitä riippumatta, ovatko sen solmijat samaa tai eri sukupuolta. Laissa todetaan, että miehillä ja naisilla on oikeus solmia avioliitto samoin ehdoin ja samoin vaikutuksin siitä riippumatta, ovatko avioliiton solmijat samaa tai eri sukupuolta.

2. Mitkä ovat avioeron myöntämisperusteet?

Lain nro 15/2005 tultua voimaan avioeron saamiseen Espanjassa ei enää vaadita tiettyjä edellytyksiä, sillä lain mukaan aviosuhteessa elämisen ymmärretään olevan ilmaus puolisoiden vapaasta tahdosta.

Ainoa edellytys on se, että ennen avioeroprosessin käynnistämistä (tiettyjä tapauksia lukuun ottamatta) noudatetaan vähimmäisaikaa koskevia rajoituksia, jotka lasketaan avioliiton solmimisesta. Aikarajoitukset ovat seuraavat:

Sivun alkuunSivun alkuun

 1. Kolme kuukautta avioliiton solmimisesta, jos molemmat puolisot haluavat hakea avioeroa tai toinen puolisoista tekee sen toisen suostumuksella.
 2. Kolme kuukautta avioliiton solmimisesta, jos toinen puolisoista vaatii avioeron hakemista.
 3. Ei aikarajoitusta, vaan avioeroa voidaan hakea milloin tahansa avioliiton solmimisen jälkeen, silloin kun on todisteita siitä, että avioeroa hakevan puolison, yhteisten lasten tai jommankumman puolison lasten henki, fyysinen koskemattomuus, vapaus, henkinen koskemattomuus tai seksuaalinen koskemattomuus ovat vaarassa.

3. Mitä oikeudellisia vaikutuksia avioerolla on?

a) Aviopuolisoiden henkilökohtaisiin suhteisiin?

Avioeron ensimmäinen vaikutus on aviosuhteen purkautuminen. Tällöin päättyy avioliitosta johtuva velvollisuus yhteiselämään ja keskinäiseen avunantoon, ja puolisot saavat oikeuden solmia uuden avioliiton.

b) Omaisuuden jakamiseen puolisoiden välillä?

Avioerossa aviovarallisuussuhde puretaan ja mahdollinen kertynyt omaisuus ositetaan puolisoiden kesken. Puolisot jakavat yhteisen omaisuuden keskenään, ja jako toteutetaan puolisoiden aviovarallisuuteen sovellettavan järjestelmän mukaisesti.

c) Puolisoiden alaikäisiin lapsiin? (Katso Lapsen huolto – Espanja)

Avioerotuomio ei vaikuta vanhempien ja näiden yhteisten lasten väliseen suhteeseen muutoin kuin huoltajuuden osalta. Avioeron myöntävä tuomioistuin ratkaisee huoltajuuden, ja tuomioistuin määrää huoltajaksi joko yhden puolison ja antaa toiselle tapaamisoikeuden tai määrää molemmille puolisoille yhteishuoltajuuden.

Sivun alkuunSivun alkuun

Yhteishuoltajuuden myöntäminen edellyttää ensinnäkin vanhempien sopimusta (jonka nämä ovat tehneet joko liitteenä alkuperäiseen erohakemukseen tai menettelyn aikana). Poikkeustapauksessa tuomioistuin voi toisen osapuolen pyynnöstä, ja jos syyttäjäviranomainen on antanut asiasta myönteisen lausunnon, myöntää yhteishuoltajuuden yksinomaan sillä perusteella, että alaikäisen etua voidaan näin parhaiten suojella riittävästi.

Periaatteena on, ettei avioero vapauta vanhempia lapsiin kohdistuvista velvoitteista, vaan molempien on osallistuttava lasten elatukseen.

Tämä johtaa tavallisesti siihen, että puoliso, joka ei ole lasten huoltaja, maksaa elatusapua sille puolisolle, jonka luona lapset asuvat, kunnes lapsista tulee taloudellisesti riippumattomia tai kun lasten taloudellisen riippuvaisuuden jatkumisen voidaan katsoa aiheutuvan heistä itsestään johtuvista syistä.

d) Toisen puolison velvollisuuteen maksaa toiselle elatusapua? (Katso Elatusvaateet – Espanja)

Avioerossa velvollisuus yhdessä elämiseen ja keskinäiseen avunantoon lakkaa, joten kumpikaan puolisoista ei ole velvollinen elättämään toista. Jos puoliso joutuu kuitenkin taloudellisesti selvästi heikompaan asemaan toiseen puolisoon verrattuna ja jos taloudellinen tilanne muuttuu heikommaksi kuin avioliiton aikana, heikompaan tilanteeseen joutuneella on oikeus saada puolisoltaan korvausta, mikä tasoittaa puolisoiden välisiä eroja.

4. Mitä lakitermi ”asumusero” käytännössä tarkoittaa?

Asumusero tarkoittaa, että puolisoiden velvollisuus yhteiselämään lakkaa mutta aviosuhde säilyy, mikä ei kuitenkaan vaikuta elatusvelvollisuuden määräämiseen taloudellisesti eriarvoisen aseman takia. Asumuseron yhteydessä lakkaa molemmilla ollut mahdollisuus käyttää toisen varoja avioliiton aikana syntyvien välttämättömien menojen kattamiseen.

Sivun alkuunSivun alkuun

5. Mitkä ovat asumuseron myöntämisperusteet?

Lain nro 15/2005 tultua voimaan asumuseron (niin kuin avioeron) saamiseen Espanjassa ei enää vaadita tiettyjä edellytyksiä, sillä lain mukaan yhdessä elämisen ymmärretään olevan ilmaus puolisoiden vapaasta tahdosta.

Ainoa edellytys on se, että ennen asumuseroprosessin käynnistämistä (tiettyjä tapauksia lukuun ottamatta) noudatetaan vähimmäisaikaa koskevia rajoituksia, jotka lasketaan avioliiton solmimisesta. Aikarajoitukset ovat seuraavat:

 1. Kolme kuukautta avioliiton solmimisesta, jos molemmat puolisot haluavat hakea asumuseroa tai toinen puolisoista tekee sen toisen suostumuksella.
 2. Kolme kuukautta avioliiton solmimisesta, jos toinen puolisoista vaatii asumuseron hakemista.
 3. Ei aikarajoitusta, vaan asumuseroa voidaan hakea milloin tahansa avioliiton solmimisen jälkeen, silloin kun on todisteita siitä, että asumuseroa hakevan puolison, yhteisten lasten tai jommankumman puolison lasten henki, fyysinen koskemattomuus, vapaus, henkinen koskemattomuus tai seksuaalinen koskemattomuus ovat vaarassa.

6. Mitä oikeusvaikutuksia asumuserolla on?

Asumuserolla on samat oikeusvaikutukset kuin avioerolla lukuun ottamatta aviosuhteen purkamista. Tällöin sovittelu on siis mahdollista ja avioliitto voi palautua ennalleen ilman, että puolisoiden tarvitsee solmia avioliittoa uudelleen.

7. Mitä lakitermi ”avioliiton mitätöinti” käytännössä tarkoittaa?

Avioliiton mitätöinti tarkoittaa, että tuomioistuin toteaa avioliittoon vihkimistä koskevia virheitä, joiden takia avioliitto ei ole ollut alun alkaenkaan pätevä. (Avioliiton mitätöintiä sovelletaan kaikkiin avioliittoihin, niin samaa kuin eri sukupuolta olevien henkilöiden avioliittoihin.) Tuomioistuin toteaa, ettei avioliittoa ole ollut olemassa eikä sillä näin ollen ole koskaan ollut mitään vaikutuksia. Tällöin puolisot katsotaan siviilisäädyltään naimattomiksi.

Sivun alkuunSivun alkuun

Aviovarallisuusjärjestelmä puretaan ja varat ositetaan, ja samalla lakkaa velvollisuus yhdessä elämiseen ja keskinäiseen avunantoon.

Toisin kuin asumuserossa ja avioerossa, avioliiton mitätöinnin seurauksena ei voida määrätä taloudellista tilannetta tasaavaa elatusmaksua, vaan elatusmaksun edellytyksenä on aina laillisesti pätevä avioliitto. Tilanteen lieventämiseksi on mahdollista määrätä korvaus puolisolle, joka solmi liiton hyvässä uskossa, jos toinen osapuoli solmi liiton vilpillisin mielin.

Ennen avioliiton mitätöintiä voimaan tulleet oikeudelliset vaikutukset säilyvät suhteessa lapsiin, eli vaikutukset ovat samat kuin asumuserossa tai avioerossa.

8. Millä edellytyksillä avioliiton voi mitätöidä?

Avioliiton mitätöinnin edellytyksiä ovat seuraavat:

 1. Jompikumpi puolisoista ei ole antanut suostumustaan avioliittoon.
 2. Avioliitto solmittiin, vaikka avioliitolle oli olemassa jokin este. Avioliiton esteitä ovat seuraavat:
  1. Jompikumpi avioliiton osapuolista on alaikäinen ja holhouksen alainen, paitsi jos on kyse yli 14-vuotiaasta, joka on saanut tuomioistuimelta luvan avioliittoon (ikäeste).
  2. Jompikumpi puolisoista on toisessa avioliitossa kyseisen avioliiton solmimishetkellä (kaksinnaiminen).
  3. Avioliiton osapuolet ovat sukulaisia suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa tai toinen on toisen ottolapsi (sukulaisuuseste).
  4. Avioliiton osapuolet ovat verisukulaisia kolmanteen parenteeliin asti - esimerkiksi eno ja sisarentytär - ellei tuomioistuimelta ole saatu erikoislupaa (sukulaisuuseste).
 3. Toinen puolisoista on tuomittu toisen puolison murhasta tai avunannosta tämän murhaan, ellei oikeusministeriö ole myöntänyt poikkeusta mitätöintiin.
 4. Avioliiton solmimiseen ei osallistunut tuomari, pormestari tai valtuutettu virkamies tai läsnä ei ollut tarvittavia todistajia. Avioliittoa ei kuitenkaan mitätöidä, vaikka avioliittoon vihkijä ei ollut pätevä tai häntä ei ollut nimitetty laillisesti tehtävään, jos ainakin toinen puolisoista on toiminut hyvässä uskossa ja avioliittoon vihkijä hoiti tehtäviään julkisesti.
 5. Jompikumpi puolisoista solmi avioliiton erehtyen puolisonsa henkilöllisyydestä tai olematta tietoinen puolison sellaisista henkilökohtaisista ominaisuuksista, jotka olisivat olleet ratkaisevia siten, ettei hän olisi niistä tietäessään suostunut avioliittoon.
 6. Jompikumpi puolisoista solmi avioliiton pakon tai voimakkaan pelon vuoksi.

9. Mitä oikeusvaikutuksia avioliiton mitätöinnillä on?

Avioliiton mitätöinnin seurauksena avioliiton todetaan olleen pätemätön solmimishetkestä lähtien. Puolisot katsotaan tällöin siviilisäädyltään jälleen naimattomiksi.

Sivun alkuunSivun alkuun

Lapsiin ja hyvässä uskossa toimineeseen puolisoon mitätöidyn avioliiton aikana kohdistuneet oikeusvaikutukset sen sijaan säilyvät ennallaan.

Vilpillisin mielin toiminut puoliso ei saa osuutta hyvässä uskossa toimineen puolison varallisuudesta, kun aviovarallisuussuhde puretaan mitätöinnin johdosta.

Hyvässä uskossa toiminut puoliso voi saada korvauksen, jos puolisot ovat asuneet yhdessä, jotta tasoitetaan avioliiton mitätöinnin seurauksena mahdollisesti aiheutuvaa taloudellista eriarvoisuutta.

10. Mitä vaihtoehtoisia muita kuin juridisia keinoja avioeroon liittyvien asioiden ratkaisemiseksi on olemassa?

Espanjassa ei ole valtakunnallista lakia perhesovittelusta. Asiasta on kuitenkin annettu lakeja autonomisilla alueilla, kuten 25. kesäkuuta 1997 annettu laki nro 5/1997, jossa säädetään sosiaalipalvelujärjestelmästä Valencian autonomisella alueella, 31. toukokuuta 2001 annettu laki nro 4/2001, jolla säädellään perhesovittelua Galiciassa, 15. maaliskuuta 2001 annettu laki nro 1/2001 perhesovittelusta Kataloniassa, 19. joulukuuta 2001 Valenciassa annettu laki nro 19, 8. huhtikuuta 2003 annettu laki nro 15/2003 perhesovittelusta Kanariansaarilla ja 2. kesäkuuta 2005 Kastilia-La Manchassa annettu laki.

Tämä ei kuitenkaan estä osapuolten mahdollisuutta päästä sopimukseen avioerokäsittelyn aikana. Lisäksi Euroopan unionin alueella sovelletaan neuvoston asetusta (EY) N:o 2201/2003, jonka 55 artiklassa todetaan, että keskusviranomaisten on toisen jäsenvaltion keskusviranomaisen tai sen pyynnöstä, jolla on vanhempainvastuu, tehtävä yhteistyötä yksittäisissä tapauksissa tämän asetuksen tarkoituksen toteuttamiseksi. Siinä todetaan lisäksi, että niiden on sitä varten ryhdyttävä kaikkiin asianmukaisiin toimiin mm. sen helpottamiseksi, että vanhempainvastuunkantajat pääsevät sopimukseen sovittelun tai muiden keinojen avulla, ja valtioiden rajat ylittävän yhteistyön helpottamiseksi tätä tarkoitusta varten. EU:n tasolla on vireillä ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eräistä sovittelun näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden alalla, annettu 22 päivänä lokakuuta 2004, jota edelsi 19. huhtikuuta 2002 julkaistu Vihreä kirja vaihtoehtoisista riidanratkaisumenettelyistä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa. Lisäksi toukokuussa 2005 julkaistussa toimintasuunnitelmassa mainitaan, että tarkoituksena on hyväksyä direktiivi vaihtoehtoisista riidanratkaisumalleista (ADR) ja sovittelusta (2006).

Sivun alkuunSivun alkuun

Lain nro 15/2005 (annettu 8. heinäkuuta 2005) perusteluissa todetaan, että perhesovittelu vakiinnutetaan vapaaehtoiseksi vaihtoehtoiseksi ratkaisuksi perheoikeudellisiin riita-asioihin siten, että perhesovitteluun osallistujia avustaa puolueeton sovittelija. Tällä lailla lisätään siviiliprosessilain 770 §:ään uusi sääntö 7ª, joka mahdollistaa sen, että osapuolet voivat yhteisellä sopimuksella hakea asumus- tai avioeromenettelyn keskeyttämistä siviiliprosessilain 19 §:n 4 momentin mukaisesti aloittamalla sovittelun. Sitä paitsi hallitus on sitoutunut tekemään sovittelua koskevan lainsäädäntöehdotuksen, joka perustuu Euroopan unionissa vahvistettuihin periaatteisiin ja joka tapauksessa vapaaehtoisuutta, puolueettomuutta ja luottamuksellisuutta koskeviin periaatteisiin. Lisäksi lainsäädäntöehdotuksessa otetaan huomioon autonomisten alueiden sovittelupalvelut. On myös tärkeää, että 8. heinäkuuta 2005 annetulla lailla nro 15/2005 pyritään aloittamaan sovittelumenettelyn käyttö perheasioissa. Varsinkin kun Euroopan unionin alueella sovelletaan neuvoston asetusta (EY) N:o 2201/2003, jonka 55 artiklassa säädetään, niin kuin on jo todettu, että keskusviranomaisten on tehtävä yhteistyötä sen helpottamiseksi, että vanhempainvastuunkantajat pääsevät sopimukseen sovittelun tai muiden keinojen avulla, ja valtioiden rajat ylittävän yhteistyön helpottamiseksi tätä tarkoitusta varten. Espanjassa on voimassa 28. joulukuuta 2004 annettu sukupuoleen perustuvan väkivallan vastainen laki nro 1/2004 (Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género). Sen toimivaltaa koskevalla 44 §:llä lisätään 87a § oikeuslaitoksesta 1. heinäkuuta 1985 annettuun lakiin nro 6/1985 (Ley Orgánica del Poder Judicial). Laissa nro 6/1985 vahvistetaan siviili- ja rikosoikeudellisissa asioissa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa käsittelevien tuomioistuinten (Juzgados de Violencia sobre la Mujer) toimivalta ja sen 5 kohdassa kielletään sovittelumenettelyn käyttö kaikissa tällaisissa asioissa.

Sivun alkuunSivun alkuun

11. Minne avioero-/asumusero-/mitätöintihakemukset tulee lähettää? Mitä muodollisuuksia tähän liittyy ja mitkä asiakirjat hakemukseen tulee liittää?

a) Minne hakemus lähetetään?

Yleisesti ottaen Espanjan tuomioistuimet ovat toimivaltaisia hyväksymään asumusero-, avioero- tai mitätöintihakemuksen seuraavissa tapauksissa:

 • Molemmat puolisot ovat Espanjan kansalaisia.
 • Molemmat puolisot asuvat vakituisesti Espanjassa.
 • Vastaaja asuu vakituisesti Espanjassa.
 • Puolisot asuivat aiemmin Espanjassa vakituisesti ja toinen puolisoista asuu Espanjassa edelleen.
 • Kumpi tahansa asuu vakituisesti Espanjassa ja hakemus jätetään yhdessä.
 • Kantaja on asunut Espanjassa vakituisesti vähintään hakemuksen jättämistä välittömästi edeltävän vuoden ajan, tai kantaja on asunut Espanjassa vähintään hakemuksen jättämistä välittömästi edeltävät kuusi kuukautta ja on lisäksi Espanjan kansalainen.
 • Espanjan tuomioistuimet ovat toimivaltaisia ilman muita edellytyksiä myös silloin, kun osapuolet jättävät hakemuksen tuomioistuimelle nimenomaisesti tai hiljaisesti tai kun kantaja on Espanjan kansalainen ja asuu Espanjassa. Näissä tapauksissa espanjalaisen tuomioistuimen päätöstä ei välttämättä tunnusteta muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa.

Espanjan valtion alueella avioero-, asumusero- ja mitätöintihakemus on esitettävä alioikeudelle (Juzgado de Primera Instancia). Käytännössä hakemus on jätettävä alioikeudelle jossain seuraavista paikoista:

Sivun alkuunSivun alkuun

 • Puolisoiden kotipaikassa.
 • Jos puolisot asuvat eri tuomiopiireissä, kantaja voi valita, jättääkö hakemuksen
  • avioparin viimeisessä yhteisessä kotipaikassa
  • vastaajan kotipaikassa.
  • Jos vastaajalla ei ole vakituista koti- tai asuinpaikkaa, kantaja voi valita, esittääkö hakemuksen vastaajan nykyisessä olinpaikassa vai tämän viimeisessä kotipaikassa.
 • Jos edellisiä perusteita ei voida soveltaa, hakemus on esitettävä alioikeuden tuomarille kantajan kotipaikassa.
 • Jos puolisot hakevat avio- tai asumuseroa yhteisestä sopimuksesta, hakemus voidaan jättää
  • tuomarille viimeisessä yhteisessä kotipaikassa
  • tuomarille jommankumman hakijan senhetkisessä kotipaikassa.
 • Hakijan kotipaikan alioikeuden tuomaria voidaan pyytää päättämään väliaikaisista ennakkotoimenpiteistä.

Espanjan oikeuslaitoksen rakenne käy selville oikeusministeriön sivuilla esitetystä tuomiopiirijaosta Partidos judiciales español.

b) Muodollisuudet ja asiakirjat

Mitätöinti-, asumusero- tai avioerohakemus on esitettävä kirjallisesti hakijaa avustavan lakimiehen sekä häntä edustavan asianajajan allekirjoittamana. Lakimies ja asianajaja voivat olla yhteiset, jos puolisot hakevat asumuseroa tai avioeroa yhteisestä sopimuksesta.

Asumusero-, mitätöinti- tai avioerohakemukseen on liitettävä ehdottomasti

 • avioliittotodistus ja tarvittaessa väestörekisteristä saatavat lasten syntymätodistukset – näitä ei voi korvata pelkällä "perhekirjalla" (libro de familia)
 • asiakirjat, joihin avioeroa hakeva puoliso tai hakevat puolisot perustavat oikeutensa
 • asiakirjat, joiden perusteella puolisoiden ja tarvittaessa myös lasten taloudellista tilannetta voidaan arvioida (esimerkiksi veroilmoitus, palkkatodistus, pankin todistus, kauppakirja tai lainhuudatustodistus), jos osapuolet vaativat omaisuudenjakoon liittyviä toimenpiteitä
 • sopimusehdotus, jos asumus- tai avioeroa haetaan yhteisestä sopimuksesta.

12. Voiko asian hoitamiseen saada maksutonta oikeusapua, joka kattaa oikeuskäsittelyn kustannukset?

Espanja myöntää oikeuden ilmaiseen oikeudenkäyntiin kansalaisuuteen katsomatta henkilöille, joilla ei ole riittäviä varoja kattamaan oikeuskäsittelyn kustannuksia.

Sivun alkuunSivun alkuun

Varojen katsotaan olevan riittämättömät oikeuskäsittelyn kustannusten kattamiseen, jos luonnollisen henkilön rahavarat ja perheen vuosiansiot eivät ole hakemuksen jättämishetkellä vähintään kaksinkertaiset voimassa olevaan vähimmäisansioon (Salario Mínimo Interprofesional español) verrattuna.

Hakemus on esitettävä asianajajayhdistykselle (Colegio de Abogados) samalla paikkakunnalla, jossa pääasiaa käsittelevä tuomioistuin sijaitsee, tai hakijan kotikunnan tuomioistuimelle. Jälkimmäisessä tapauksessa tuomioistuin välittää hakemuksen kyseisellä alueella toimivaltaiselle asianajajaliitolle.

Rajat ylittäviä riita-asioita koskevat hakemukset on toimitettava asianajajayhdistykselle. Hakemuksen lähettää hakijan vakituisen asuinpaikkakunnan asianajajayhdistys.

Euroopan maiden kansalaiset, joiden kotivaltio on liittynyt maksutonta oikeudenkäyntiä tarkoittavien hakemusten toimittamista koskevaan Euroopan neuvoston sopimukseen, voivat jättää oikeusapuhakemuksensa maansa keskusviranomaiselle, joka vastaa kyseisen sopimuksen soveltamisesta.

Oikeusapuhakemus on jätettävä ennen oikeudenkäyntimenettelyn aloittamista tai, jos maksuttoman oikeusavun hakija on asiassa vastaajana, ennen kanteeseen vastaamista. Kuitenkin sekä kantaja että vastaaja voivat hakea maksutonta oikeusapua myös jälkikäteen, jos heidän taloudellinen tilanteensa on todistettavasti muuttunut.

Kun yhteiset varat eivät ole riittävät ja kun toinen puolisoista ei voi saada maksutonta oikeuskäsittelyä toisen puolison taloudellisen tilanteen vuoksi, varakkaampi puoliso voidaan velvoittaa maksamaan oikeudenkäyntikulut.

Sivun alkuunSivun alkuun

13. Voiko avioero-/asumusero-/mitätöintipäätökseen hakea muutosta?

Asumuseroa, avioeroa ja mitätöintiä koskevissa oikeudenkäynneissä Espanjassa annettuihin päätöksiin voi hakea muutosta. Muutoksenhaku on tehtävä viiden päivän kuluessa siinä alioikeudessa, joka teki päätöksen, johon haetaan muutosta. Alioikeus vahvistaa muutoksenhaun, ja asian käsittelee maakunnallinen ylioikeus (Audiencia Provincial).

Mitätöinti-, asumusero- tai avioero-oikeudenkäynneissä Espanjassa annettuja päätöksiä ei panna väliaikaisesti täytäntöön, kun niihin haetaan muutosta. Muutoksenhaku ei lykkää päätöksen mukaisten toimenpiteiden vaikutusta, vaan toimenpiteet pannaan välittömästi täytäntöön, vaikka muutosta olisi haettu. Muutoksenhaku vaikuttaa ainoastaan toimenpiteiden langettamiseen, mutta mitätöinti-, asumusero- tai avioeropäätös säilyy lainvoimaisena, vaikka muutosta haettaisiin.

Puolisoiden yhteisestä sopimuksesta käynnistetyssä asumusero- tai avioerokäsittelyssä tuomioistuimen tuomioon tai päätökseen, jossa tuomarille esitetty sopimusehdotus on hyväksytty sellaisenaan, ei voida hakea muutosta. Tällaiseen päätökseen voi hakea muutosta vain käsittelyyn osallistunut virallinen syyttäjä alaikäisen lapsen tai vajaavaltaisen edun puolesta. Jos tuomioistuin antaa yhteisestä sopimuksesta käynnistetyssä avioero- tai asumusero-oikeudenkäynnissä kielteisen päätöksen tai hylkää yhden tai useamman puolisoiden ehdottamista toimenpiteistä, päätökseen voi hakea muutosta. Näissä tapauksissa toimenpiteitä koskeviin päätöksiin haettu muutos ei lykkää toimenpiteiden vaikutusta eikä vaikuta asumus- tai avioerosta annetun tuomion lainvoimaisuuteen.

Sivun alkuunSivun alkuun

Tuomari voi tehdä päätöksen väliaikaisista toimenpiteistä ja ennakkotoimenpiteistä ennen asumusero-, avioero- ja mitätöintioikeuskäsittelyä tai käsittelyn aikana. Tällaisista toimenpiteistä tehtyihin päätöksiin ei voi hakea muutosta, mutta päätökset eivät saa lainvoimaa eivätkä ne ole lopullisia. Väliaikaisista toimenpiteistä annettuja päätöksiä ei voida tarkistaa muutoksenhaun avulla, vaan niitä muutetaan asumusero-, avioero- tai mitätöintikäsittelyn päättävällä lopullisella tuomiolla.

14. Millä tavoin tulee menetellä, jos halutaan, että toisen jäsenvaltion tuomioistuimen antama avioero-/asumusero-/mitätöintipäätös tunnustetaan Espanjassa?

Asianmukaisinta on soveltaa tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja yhteisten lasten huoltoa koskevissa asioissa 27 marraskuuta 2003 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 2201/2003 PDF File (PDF File 217 KB). Asetus on voimassa kaikissa jäsenvaltioissa Tanskaa lukuun ottamatta.

Jos kyse on ainoastaan väestörekisteritietojen päivittämisestä toisessa jäsenvaltiossa tehdyn avioero-, asumusero- tai mitätöintipäätöksen jälkeen ja jos siinä jäsenvaltiossa, jossa päätös on tehty, ei päätökseen voi lainsäädännön mukaan hakea muutosta, riittää pelkkä väestörekisterin ylläpitäjälle tehty tietojenmuutospyyntö, jonka oheen on liitetty seuraavat asiakirjat:

Sivun alkuunSivun alkuun

 • jäljennös päätöksestä, joka täyttää tarvittavat vaatimukset sen aitouden toteamiseksi kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti
 • lakimääräinen vakiomuotoinen todistus, jonka antaa sen jäsenvaltion tuomioistuin tai toimivaltainen viranomainen, jossa päätös on tehty
 • asiakirja, jossa vahvistetaan vastaajalle esitetyn haasteen laillisuus, tai vahvistus siitä, että vastaaja on hyväksynyt päätöksen, jos on kyse tuomiosta, jota annettaessa vastaaja ei ole ollut läsnä.

Kun Espanjassa halutaan saada tunnustettua avioero-, mitätöinti- tai asumuseropäätös, joka on annettu jossain muussa jäsenvaltiossa kuin Tanskassa, taikka halutaan saada päätös, jonka mukaan kyseistä päätöstä ei pidä tunnustaa, on jätettävä tunnustushakemus sen henkilön kotipaikkakunnan alioikeudessa, jota vastaan tunnustusta tai päätöstä tunnustamatta jättämisestä haetaan. Tunnustettavan päätöksen ei tarvitse olla lainvoimainen siinä jäsenvaltiossa, jossa se on annettu. Jos vastaaja ei asu vakituisesti Espanjassa, tunnustusta voidaan hakea siinä paikassa, jossa vastaaja sillä hetkellä Espanjassa on tai jossa vastaaja on Espanjassa viimeksi asunut. Jos mitään edellä esitetystä ei voida soveltaa, tunnustusta haetaan kantajan kotipaikassa.

Hakemus on esitettävä kirjallisena asianajajan ja oikeusasianajajan (procurador) kanssa, ja siihen on liitettävä samat asiakirjat kuin edellisessä tapauksessa.

Tanskassa annetut päätökset tunnustetaan Espanjassa Espanjan lainsäädännön mukaisesti. Oikeuskäsittely alkaa hakemuksen laatimisesta, ja hakemus tehdään suoraan sen henkilön kotipaikkakunnan alioikeudessa, jota vastaan tunnustusta tai päätöstä tunnustamatta jättämisestä haetaan.

Sivun alkuunSivun alkuun

15. Minkä tuomioistuimen puoleen tulee kääntyä, jos halutaan vastustaa toisen jäsenvaltion tuomioistuimen antaman avioero-/asumusero-/mitätöintipäätöksen tunnustamista Espanjassa? Mitä menettelyä tällaisissa tapauksissa sovelletaan?

Kuten edellisestä vastauksesta käy ilmi, haettaessa päätöksen tunnustamatta jättämistä prosessi on sama kuin haettaessa päätöksen tunnustamista. Jos päätös on tunnustettu neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/2003 PDF File (PDF File 217 KB) perusteella, tunnustamista voidaan vastustaa vain, kun tunnustettavasta päätöksestä on ilmoitettu ja kun laissa asetettu määräaika on kulunut umpeen, esittämällä valitus maakunnalliseen ylioikeuteen.

Jos kyseessä on Tanskassa tehty päätös, tunnustamatta jättämistä voidaan hakea, kun vastapuoli on jättänyt alioikeuteen hakemuksen päätöksen tunnustamisesta. Kaikissa tapauksissa vastustamishakemuksen virallistavat asianajaja ja oikeusasianajaja.

16. Mitä lakia sovelletaan avioeroasioissa silloin, kun puolisot eivät asu Espanjassa tai ovat muun maan kansalaisia?

Espanjassa asumus- ja avioeroon sovelletaan aviopuolisoiden yhteistä kansallista lakia eropyynnön tekohetkellä. Jos sellaista ei ole, sovelletaan sen maan lakia, jossa tuolloin oli heidän yhteinen vakituinen asuinpaikkansa, tai jos sellaista ei ole, sen maan lakia, jossa oli heidän viimeinen yhteinen vakituinen asuinpaikkansa, jos jompikumpi aviopuolisoista yhä asuu siellä.

Sivun alkuunSivun alkuun

Espanjan lakia sovelletaan joka tapauksessa silloin, kun jompikumpi aviopuolisoista on espanjalainen tai asuu vakituisesti Espanjassa:

 1. jos mitään edellä mainituista laeista ei voida soveltaa,
 2. jos Espanjan tuomioistuimelle tehdyssä hakemuksessa molemmat puolisot tai toinen puolisoista toisen suostumuksella hakee asumus- tai avioeroa, tai
 3. jos ensimmäisessä kohdassa mainituissa laeissa ei tunnusteta asumus- tai avioeroa tai se tapahtuu syrjivällä tai oikeusjärjestelmän perusteiden kanssa ristiriitaisella tavalla.

Asumuserossa, avioerossa ja avioliiton mitätöinnissä sovelletaan lisäksi lakia, jota sovelletaan myös arvioitaessa aviopuolisoiden välien rikkoutumisen syitä, seurauksia ja vaikutuksia.

Aviovarallisuussuhteen purkamiseen sovelletaan puolisoiden tekemiä sopimuksia ja avioehtosopimusta, kunhan nämä ovat sopimuksentekohetkellä avioliiton vaikutuksia koskevan lain mukaisia - joko sen maan lain mukaisia, jonka kansalainen jompikumpi puolisoista on, tai jommankumman puolison vakituisen asuinpaikan lain mukaisia.

Vanhemman ja lapsen välisiin suhteisiin sovelletaan sen maan lakia, jonka kansalainen lapsi on. Jos näin ei voida tehdä, sovelletaan lapsen vakituisen asuinpaikan lakia.

Väli- ja turvaamistoimiin on luonnollisesti sovellettava samaa lakia, jota sovelletaan kussakin asumusero-, avioero- ja mitätöintitapauksessa.

Jos johonkin yksittäistapaukseen sovelletaan Espanjassa ulkomaista lakia, espanjalaisen tuomioistuimen on vahvistettava ja hyväksyttävä lain sisältö ja voimassaolo. Tuomioistuin päättää lisäksi, kuinka monta tarkistusta on välttämätöntä tehdä, jotta lakia voidaan soveltaa.

Lopuksi on vielä korostettava, että oikeudenkäynneissä Espanjassa sovelletaan aina Espanjan prosessioikeutta huolimatta siitä, mitä lakia avioero-, asumusero- tai mitätöintipäätöksiin sovelletaan. Ainoita poikkeuksia tästä käytännöstä ovat Espanjan allekirjoittamat yleissopimukset ja muut kansainväliset sopimukset, esimerkiksi yhteisön lainsäädäntö, johon sisältyy toisinaan prosessuaalisia määräyksiä, jotka ovat ensisijaisia verrattuna Espanjan prosessioikeuden säännöksiin.

Lisätietoja

 • Recommendation nº R(98)1 of the committee of ministers to Member States on Family Mediation English - Recommandation N° R (98)1 du Comité des Ministres aux États Membres sur la Médiation familiale français] (Euroopan neuvoston suositus perhesovittelusta)
 • Consejo General del Poder Judicial español (Espanjan yleinen oikeusneuvosto)
 • Ministerio de Justicia en España English - español (Espanjan oikeusministeriö)

« Avioero - Yleistä | Espanja - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 10-12-2008

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta