Europa-Kommissionen > ERN > Skilsmisse > Spanien

Seneste opdatering : 10-12-2008
Printervenlig version Føj til favoritter

Skilsmisse - Spanien

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad er betingelserne for at opnå skilsmisse? 1.
2. Hvad anses for skilsmissegrund? 2.
3. Hvilke retlige følger har skilsmissen med hensyn til: 3.
a) De personlige relationer mellem ægtefællerne? a)
b) Deling af ægtefællernes formuegoder? b)
c) Ægtefællernes mindreårige børn (Se “Forældremyndighed - Spanien”)? c)
d) Forpligtelsen til at betale ægtefællebidrag (Se “Underholdsbidrag - Spanien”)? d)
4. Hvad betyder "separation" i praksis? 4.
5. Hvad er betingelserne for at opnå separation? 5.
6. Hvad er de retlige følger af separation? 6.
7. Hvad betyder "omstødelse af ægteskab"? 7.
8. Hvad er betingelserne for at få omstødt et ægteskab? 8.
9. Hvad er de retlige følger af omstødelse af et ægteskab? 9.
10. Eksisterer der alternative udenretslige midler til løsning af spørgsmål i relation til skilsmisse? 10.
11. Hvor skal anmodningen om skilsmisse, separation eller omstødelse indgives? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter skal jeg vedlægge min begæring? 11.
a) Hvor skal jeg indgive min begæring? a)
b) Formaliteter og dokumenter b)
12. Kan jeg få retshjælp til dækning af sagsomkostningerne? 12.
13. Er det muligt at anke en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse? 13.
14. Hvad er fremgangsmåden, hvis jeg ønsker at få en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab, som er truffet af en domstol i en medlemsstat, anerkendt i en anden medlemsstat? 14.
15. Hvilken domstol skal jeg rette henvendelse til for at gøre indsigelse mod anerkendelsen af en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse, som er truffet af en domstol i en anden EU-medlemsstat? Hvad er fremgangsmåden i disse tilfælde? 15.
16. Hvilken skilsmisselovgivning anvender domstolene i en skilsmissesag mellem ægtefæller, der ikke har bopæl i Spanien, eller som er af forskellig nationalitet? 16.

 

1. Hvad er betingelserne for at opnå skilsmisse?

Efter den reform, der blev gennemført ved lov nr. 15/2005, kræves der for at opnå skilsmisse i Spanien ikke længere forudgående separation eller særlige retlige omstændigheder, idet der kan anmodes herom direkte hos retsmyndighederne, som afsiger endelig dom i sagen.

Skilsmisseproceduren kan indledes på begæring fra en af ægtefællerne, begge ægtefæller eller en af dem med den andens samtykke, og for at der kan afsiges dom, skal følgende betingelser være opfyldt:

 1. Der skal være gået tre måneder efter ægteskabets indgåelse, hvis begge ægtefæller begærer skilsmisse, eller en af dem gør det med den andens samtykke 
 2. Der skal være gået tre måneder efter ægteskabets indgåelse, hvis kun en af ægtefællerne begærer skilsmisse
 3. Der kan afsiges skilsmissedom uden videre, hvis der er fare for liv, fysisk integritet, frihed, moralsk integritet eller seksuelt misbrug for den ægtefælle, der begærer skilsmisse, eller for begge ægtefællers børn eller for en af ægtefællernes børn.

Hvis blot en af ægtefællerne ikke ønsker at fortsætte ægteskabet, kan denne således søge og opnå skilsmisse, uden at den anden kan modsætte sig dette af materielle grunde. Bortset fra det sidste tilfælde, hvor der kan søges om skilsmisse uden videre, skal der i de andre nævnte tilfælde blot gå en vis periode, inden det kan ske.

I stedet for skilsmissen kan ægtefællerne vælge en faktisk samlivsophævelse (separación matrimonial), der finder sted på de samme betingelser som skilsmisse, men som i modsætning hertil ikke opløser ægteskabet.

TopTop

Ved skilsmisse (og også ved faktisk samlivsophævelse) indgives der som nævnt:

 • Anmodning fra en af ægtefællerne
 • Anmodning fra begge ægtefæller eller en af dem med den andens samtykke

I det første tilfælde vedlægges et forslag om opfølgningsforanstaltninger til skilsmissen eller den faktiske samlivsophævelse, som drøftes i forbindelse med skilsmisseforhandlingerne. Hvis ægtefællerne ikke når til enighed om disse foranstaltninger, træffer domstolen afgørelse herom.

 I det andet tilfælde vedlægges anmodningen en aftale om skilsmisse- eller separationsvilkårene, som omhandler de foranstaltninger, der skal iværksættes vedrørende ægteparrets fælles hjem, forældremyndighed og underhold af børn, deling af ægteskabets formuegoder og eventuelle pensioner mellem ægtefællerne.

Lov nr. 13/2005 fastsætter regler om separation og skilsmisse for alle ægtepar, og de heri omhandlede krav og konsekvenser er de samme, uanset om parterne er personer af samme eller forskelligt køn.

2. Hvad anses for skilsmissegrund?

Efter den reform, der blev gennemført ved lov nr. 15/2005, kræves det ikke, at der foreligger en retsgrund, da ægtefællerne frit kan bestemme, om de vil opretholde ægteskabet.

Der kræves blot, at der går et vist tidsrum fra ægteskabets indgåelse til der indgives anmodning om skilsmisse (med undtagelse af visse tilfælde). Der er tale om følgende tidsrum:

 1. Tre måneder efter ægteskabets indgåelse, hvis begge ægtefæller anmoder om skilsmisse, eller en af dem gør det med den andens samtykke
 2. Tre måneder efter ægteskabets indgåelse, hvis kun én af ægtefællerne begærer skilsmisse
 3. Der kan afsiges skilsmissedom uden videre, hvis der er fare for liv, fysisk integritet, frihed, moralsk integritet eller seksuelt misbrug for den ægtefælle, der begærer skilsmisse, eller for begge ægtefællers børn eller en af ægtefællernes børn.

3. Hvilke retlige følger har skilsmissen med hensyn til:

a) De personlige relationer mellem ægtefællerne?

Skilsmissens første følge er opløsning af den ægteskabelige forbindelse. Dermed ophæves forpligtelsen til samliv og gensidig bistand, som var en følge af ægteskabet, og ægtefællerne kan igen frit indgå et nyt ægteskab.

TopTop

b) Deling af ægtefællernes formuegoder?

Skilsmissen medfører ophævelse af ægtepagten og giver anledning til opgørelse og efterfølgende deling af de fælles formuegoder hidrørende fra ægteskabet, som afhænger af den formueordning, der har været gældende for ægteskabet.

c) Ægtefællernes mindreårige børn (Se “Forældremyndighed - Spanien”)?

Skilsmisse ændrer ikke relationerne mellem forældrene og deres fælles børn med undtagelse af forældremyndigheden, som den domstol, der meddeler skilsmisse, skal afgøre ved enten at tildele den til den ene af forældrene, mens den anden får samkvemsret, eller ved at give ægtefællerne delt forældremyndighed.

For at der kan gives delt forældremyndighed kræves der principielt en overenskomst mellem forældrene (enten i forbindelse med det indledende forslag til aftale om forslag til vilkår eller i forbindelse med skilsmissebehandlingen). Undtagelsesvis kan domstolen dog på foranledning af en af parterne og efter godkendelse fra det offentliges advokatur meddele forældremyndighed og delt værgemål med henvisning til, at der kun herved kan tages passende hensyn til barnets tarv.

Princippet er, at skilsmissen ikke fritager forældrene for deres forpligtelser i forhold til deres børn, hvorfor de begge skal bidrage til deres underhold.

Det betyder normalt, at den ægtefælle, som ikke har forældremyndigheden, skal betale et underholdsbidrag til den ægtefælle, børnene bor hos, indtil de bliver økonomisk uafhængige, eller hvis de uforskyldt befinder sig i en given situation, hvor de har behov for underhold.

TopTop

d) Forpligtelsen til at betale ægtefællebidrag (Se “Underholdsbidrag - Spanien”)?

Skilsmissen ophæver forpligtelsen til samliv og gensidig bistand, og ingen af ægtefællerne er dermed forpligtet til at understøtte den anden. Hvis skilsmissen imidlertid skaber en økonomisk uligevægt for en ægtefælle i forhold til den anden, der indebærer, at vedkommende er dårligere stillet end det var tilfældet i ægteskabet, har han eller hun ret til at modtage et bidrag fra den anden som kompensation for denne situation.

4. Hvad betyder "separation" i praksis?

Separation indebærer, at ægtefællernes samliv ophører. Den ægteskabelige relation opretholdes, men de er ikke længere forpligtet til at bo sammen. Separationen berører ikke fastsættelsen af underholdsbidrag, som kan være begrundet af økonomisk uligevægt. Samtidig mister begge ægtefæller den mulighed, de havde for at anvende den andens midler til at dække de udgifter, der var nødvendige for opretholdelse af ægteskabet.

5. Hvad er betingelserne for at opnå separation?

Efter den reform, der blev gennemført ved lov nr. 15/2005, kræves det ved separation ikke, at der foreligger en retsgrund, da ægtefællerne frit kan bestemme, om de vil opretholde ægteskabet.

Der kræves blot, at der går et vist tidsrum fra ægteskabets indgåelse til der indgives anmodning om separation (med undtagelse af visse tilfælde). Der er tale om følgende tidsrum:

TopTop

 1. Tre måneder efter ægteskabets indgåelse, hvis begge ægtefæller anmoder om separation, eller en af dem gør det med den andens samtykke
 2. Tre måneder efter ægteskabets indgåelse, hvis kun én af ægtefællerne begærer separation
 3. Der kan meddeles separation uden videre, hvis der er fare for liv, fysisk integritet, frihed, moralsk integritet eller seksuelt misbrug for den ægtefælle, der begærer skilsmisse, eller for begge ægtefællers børn eller for en af ægtefællernes børn.

6. Hvad er de retlige følger af separation?

De retlige følger af separation er de samme som af skilsmisse med den ene forskel, at den ægteskabelige forbindelse ikke ophører. Der er derfor mulighed for en forsoning med fuld genoprettelse af ægteskabet, uden at ægtefællerne behøver at gifte sig igen.

7. Hvad betyder "omstødelse af ægteskab"?

Omstødelse af ægteskab (som kan anvendes på alle ægteskaber med ægtefæller af samme eller modsat køn) er en retlig erklæring om, at det indgåede ægteskab led af mangler, der gjorde det ugyldigt fra starten, og at det derfor aldrig har eksisteret eller haft virkninger. Dermed får ægtefællerne igen status som ugifte.

Dette indebærer ophævelse af ægteskabets formueordning og opgørelse af værdierne. Samtidigt ophæves forpligtelsen til at leve sammen og yde gensidig bistand.

I modsætning til situationen efter separation og skilsmisse forhindrer det forhold, at ægteskabet ikke eksisterer, at der betales underholdsbidrag, fordi dette kræver, at der har været tale om et gyldigt ægteskab. Der er dog mulighed for, at en ægtefælle, som har handlet i god tro ved indgåelsen af ægteskabet, mens den anden handlede i ond tro, kan få kompensation.

TopTop

Hvad angår børn, gør de retlige virkninger, som opstod i tidsrummet inden omstødelsen af ægteskabet,sig gældende, og der er tale om de samme virkninger som ved separation og skilsmisse.

8. Hvad er betingelserne for at få omstødt et ægteskab?

Et ægteskab kan omstødes, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

 1. En af ægtefællerne har ikke givet sit samtykke til indgåelse af ægteskabet
 2. Ægteskabet er indgået på trods af en hindring for ægteskab Der er tale om følgende hindringer:
  1. En af ægtefællerne var mindreårig, medmindre der er tale om mindreårige på over 14 år med en retlig dispensation (hindring pga. alder)
  2. En af ægtefællerne var allerede gift, da ægteskabet blev indgået (bigami)
  3. Ægtefællerne er blodsbeslægtede i op- eller nedadgående linje, eller en af dem er adoptivbarn af den anden (hindring pga. slægtskab)
  4. Ægtefællerne er blodbeslægtede indtil tredje grad - onkel med niece/tante med nevø - medmindre der foreligger en retlig dispensation (slægtskabshindring).
 3. En af ægtefællerne er dømt for drab eller medvirken til drab på den anden, medmindre der foreligger dispensation fra justitsministeriet
 4. Ægteskabet er indgået uden medvirken af en dommer, borgmester eller anden bemyndiget embedsmand eller uden vitterlighedsvidner. Imidlertid berøres ægteskabets gyldighed ikke af den bemyndigedes manglende kompetence eller manglende autorisation, når mindst en af ægtefællerne har handlet i god tro, og vedkommende udøvede sit hverv offentligt
 5. En af ægtefællerne har indgået ægteskabet uden kendskab til den anden parts rigtige identitet eller har fejlvurderet de personlige kvaliteter, som var afgørende for tilsagnet om at indgå ægteskab
 6. En af ægtefællerne indgik ægteskabet under tvang eller på grund af angst.

9. Hvad er de retlige følger af omstødelse af et ægteskab?

Omstødelse af et ægteskab betyder, at det har været ugyldigt siden indgåelsen. Den indebærer, at ægtefællerne igen får status som ugifte.

TopTop

Imidlertid opretholdes de virkninger, der er affødt af et omstødt ægteskab, fra dets indgåelse til dets omstødelse for så vidt angår børn og den eller de ægtefæller, der handlede i god tro.

Den ægtefælle, der handlede i god tro, får ikke del i indtægter og erhvervelser, som den ægtefælle, der handlede i god tro, har haft eller gjort, når formueordningen for ægteskabet ophæves.

Hvis der var tale om samliv, har den ægtefælle, der handlede i god tro, desuden ret til erstatning til udligning af den økonomiske uligevægt, som omstødelsen kan medføre.

10. Eksisterer der alternative udenretslige midler til løsning af spørgsmål i relation til skilsmisse?

Spanien har ingen national lov om familiemægling, men der findes visse love for de selvstyrende regioner, f.eks. lov nr. 5/1997 af 25. juni 1997, som fastsætter bestemmelser om sociale tjenesteydelser for den selvstyrende region Valencia, lov nr. 4/2001 af 31. maj 2001 om familiemægling i Galicia, lov nr. 1/2001 af 15. marts 2001 om familiemægling i Cataluña, lov af 19. december 2001 for Valencia, lov nr. 15/2003 af 8. april 2003 om familiemægling for Canarias og lov af 2. juni 2005 for Castilla La Mancha.

Dette forhindrer ikke, at der indgås aftaler mellem parterne i løbet af sagsbehandlingen, idet artikel 55 i forordning (EF) nr. 2201/2003 for Den Europæiske Union fastsætter, at hvis en central myndighed eller en person med forældremyndighed anmoder om det, skal de centrale myndigheder samarbejde om konkrete emner med henblik på at virkeliggøre forordningens mål og i den forbindelse træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for bl.a. at indgå aftaler mellem personer med forældremyndighed ved mægling eller på anden måde og hermed lette det grænseoverskridende samarbejde. På EU-plan er der efter offentliggørelsen af en grønbog den 19. april 2002 om alternativ konfliktløsning på det civil- og handelsretlige område fremsat et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område af 22. oktober 2004, og i handlingsplanen af juni 2005 er der endelig fastsat vedtagelse af et direktiv om alternativ konfliktløsning og mægling i løbet af 2006.

TopTop

Hvad angår familiemægling, anføres det i begrundelsen til lov nr. 15/2005 af 8. juli 2005, at der skal indføres mægling som en alternativ frivillig metode til løsning af familietvister gennem fælles overenskomst, der opnås ved en upartisk og neutral mæglers medvirken. Denne lov indfører en ny regel nr. 7 i artikel 770 i loven om borgerlig retspleje, som gør det muligt for parterne, efter fælles overenskomst, at anmode om indstilling af separations- eller skilsmissebehandlingen i henhold til artikel 19, stk. 4, i loven om borgerlig retspleje, og indlede mægling. Ifølge tredje afsluttende bestemmelse heri er regeringen forpligtet til at fremlægge et lovforslag om mægling baseret på de principper, der er fastlagt på EU-plan, og der skal under alle omstændigheder være tale om frivillighed, upartiskhed, neutralitet og fortrolighed. Der skal desuden tages hensyn til de mæglingsorganer, der er oprettet af de selvstyrende regioner. Lov nr. 15/2005 af 8. juli 2005 kan således få stor indflydelse på mæglingen i familieanliggender, navnlig i betragtning af, at EU-forordningen (EF) nr. 2201/2003 som nævnt fastsætter, at de centrale myndigheder skal samarbejde for at lette indgåelsen af aftaler mellem personer med forældremyndighed gennem mægling eller på anden måde og hermed lette det grænseoverskridende samarbejde. Spaniens gældende lov om kønsbestemt vold, organisk lov nr. 1/2004 af 28. december 2004, som fastsætter foranstaltninger til generel beskyttelse mod kønsbestemt vold, tilføjer i artikel 44 om kompetence en artikel 87b i organisk lov nr. 6/1985 af 1. juli 1985 om den dømmende magt, hvor der fastsættes civil- og strafferetlig kompetence for domstole, der behandler sager med vold mod kvinder, og hvor det i stk. 5 angives, i hvilke tilfælde mægling er udelukket.

TopTop

11. Hvor skal anmodningen om skilsmisse, separation eller omstødelse indgives? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter skal jeg vedlægge min begæring?

a) Hvor skal jeg indgive min begæring?

Generelt er de spanske domstole kompetente til at behandle begæringer om separation, skilsmisse og omstødelse, når:

 • begge ægtefæller er spanske statsborgere
 • begge ægtefæller har fast bopæl i Spanien
 • ansøgeren har fast bopæl i Spanien
 • ægtefællerne havde deres sidste faste bopæl i Spanien, hvis en af dem stadig bor der
 • en af ægtefællerne har fast bopæl i Spanien, og de indgiver begæringen i fællesskab
 • ansøgeren har fast bopæl i Spanien og har boet der i mindst et år umiddelbart inden indgivelsen af begæringen, eller hvis vedkommende har boet i landet i mindst seks måneder umiddelbart inden indgivelsen af begæringen og endvidere er spansk.
 • parterne udtrykkeligt eller stiltiende underlægger sig de spanske domstole uden yderligere betingelser, eller når ansøgeren er spansk og bosat i Spanien. I sådanne tilfælde vil de spanske domstoles afgørelse imidlertid kunne underkendes i de øvrige EU-lande.

På spansk område indgives begæring om skilsmisse, separation og omstødelse af ægteskab til retten i første instans. Mere konkret er der tale om retten i første instans:

 • for det sted, hvor ægtefællernes bolig ligger
 • hvis ægtefællerne bor i forskellige retskredse, kan ansøgeren vælge mellem retskredsen:
  • for det sted, hvor ægtefællernes bolig ligger
  • for det sted, hvor ansøgeren bor, og
  • hvis ansøgeren ikke har fast bopæl eller adresse, kan han vælge at indgive begæringen enten det sted, hvor han opholder sig, eller der hvor han sidst boede.
 • Hvis ingen af disse kriterier er opfyldt, indgives begæringen til retten i første instans for det sted, hvor ansøgeren bor
 • Når begge ægtefæller indgiver begæringen om skilsmisse eller separation efter fælles overenskomst, kan de gøre det til:
  • retten for det sted, hvor de havde deres sidste fælles bopæl
  • eller retten for det sted, hvor en af ægtefællerne nu bor
 • Retten i første instans for det sted, hvor ansøgeren bor, kan anmodes om at træffe midlertidige foranstaltninger.

På webstedet Partidos judiciales español (justitsministeriets hjemmeside) er der adgang til et kort over spanske retskredse.

TopTop

b) Formaliteter og dokumenter

Anmodning om omstødelse, separation og skilsmisse indgives skriftligt, og skal være undertegnet af den advokat, der bistår ansøgeren, og den befuldmægtigede, der repræsenterer vedkommende. Når ægtefællerne begærer separation eller skilsmisse efter fælles overenskomst, kan de benytte samme advokat og befuldmægtigede.

Anmodningen om separation, omstødelse eller skilsmisse skal ledsages af:

 • Bevis for, at ægteskabet og eventuelle fødsler er opført i civilstandsregisteret. Det er ikke tilstrækkeligt at fremlægge familiebogen (libro de familia)
 • De dokumenter, som ansøgeren eller ansøgerne ønsker at basere deres rettigheder på
 • Dokumenter, der gør det muligt at foretage en vurdering af ægtefællernes og deres eventuelle børns økonomiske situation, f.eks. selvangivelser, lønsedler, kontoudtog, værdipapirer eller tinglysningsdokumenter, hvis parterne anmoder om formueretlige foranstaltninger
 • Forslag til forligsaftale (convenio regulador), hvis der begæres separation eller skilsmisse efter fælles overenskomst.

12. Kan jeg få retshjælp til dækning af sagsomkostningerne?

Spanien anerkender retten til gratis retshjælp for borgere, som ikke har tilstrækkelige midler til at føre en sag, og denne ret er ikke baseret på nationalitet.

Fysiske personer, hvis samlede økonomiske midler og indtægter, der beregnes pr. familieenhed, ikke overstiger det dobbelte af den gældende mindsteløn på anmodningstidspunktet, betragtes som manglende de tilstrækkelige midler til at føre en sag (Salario Mínimo Interprofesional español) (mindsteløn).

TopTop

Ansøgningen skal indgives til advokatsammenslutningen for det sted, hvor den domstol, som skal behandle sagen, der søges om støtte til, befinder sig, eller til retten i første instans for det sted, ansøgeren bor. I sidstnævnte tilfælde videresender retten ansøgningen til den lokale advokatsammenslutning.

Anmodningerne indsendes til disse advokatsammenslutninger, når der er tale om grænseoverskridende tvister. Ansøgningen behandles af den lokale advokatsammenslutning, som findes der, hvor ansøgeren har sit sædvanlige opholdssted eller sin bopæl.

EU-borgere fra lande, der er part i Europarådets overenskomst om formidling af ansøgninger om retshjælp, kan sende deres ansøgning til den centrale myndighed i deres land, der forestår gennemførelsen af denne overenskomst.

Ansøgningen skal indsendes, inden retssagen anlægges, eller hvis ansøgeren er sagsøgt, inden han eller hun gør indsigelse. Såvel sagsøger som sagsøgte kan imidlertid efterfølgende søge om retshjælp, hvis det kan dokumenteres, at deres økonomiske situation har ændret sig.

Når der ikke findes tilstrækkelige midler, og den ene ægtefælle ikke kan få retshjælp på grund af den andens økonomiske situation, kan sidstnævnte ægtefælle blive pålagt at bære omkostningerne efter en særlig procedure, "litis expensas".

13. Er det muligt at anke en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse?

Spanske domstoles afgørelser om separation, skilsmisse og omstødelse kan ankes. Anken skal indgives inden for en frist på fem dage til den ret i først instans, der har truffet den ankede afgørelse, og som anken formelt indgives til, mens provinsretten (Audiencia Provincial) skal behandle anken.

TopTop

Spanske domstoles afgørelser om omstødelse, separation og skilsmisse kan ikke gennemføres midlertidigt, når de ankes. Anke suspenderer ikke de foranstaltninger, der følger af afgørelsen, idet de gennemføres umiddelbart på trods af anke. Hvis anken endvidere udelukkende vedrører afgørelsen om foranstaltninger, fastslås det, at afgørelsen om omstødelse, separation eller skilsmisse er endelig, selvom der er anket.

Ved en separations- eller skilsmisseprocedure, der er iværksat efter fælles overenskomst mellem ægtefællerne, kan den dom eller afgørelse, som fører til separation eller skilsmisse og godkender hele den forligsaftale, som dommeren har fået forelagt til godkendelse, ikke ankes af andre end den offentlige anklagemyndighed, som kan gribe ind på vegne af mindreårige eller umyndige børn. Ved sådanne procedurer efter fælles overenskomst kan en retlig afgørelse om at afvise begæringen om skilsmisse og separation eller foranstaltninger foreslået af ægtefællerne ankes. I sådanne tilfælde har anken af afgørelsen om foranstaltningerne ikke opsættende virkning og berører heller ikke den bindende karakter af afgørelsen om separation eller skilsmisse.

Hvad angår de midlertidige foranstaltninger, som domstolen kan træffe inden og under separations-, omstødelses- eller skilsmisseproceduren, skal det understreges, at en afgørelse om sådanne foranstaltninger ikke kan ankes, selv om der ikke er tale om endelig dom med bindende virkninger. Afgørelser om midlertidige foranstaltninger revideres ikke gennem anke, men ved den dom, der afslutter separations-, omstødelses- eller skilsmisseproceduren.

14. Hvad er fremgangsmåden, hvis jeg ønsker at få en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab, som er truffet af en domstol i en medlemsstat, anerkendt i en anden medlemsstat?

På dette område henvises til Rådets forordning (EF) nr. 2201 PDF File (PDF File 224 KB) af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager samt i sager vedrørende forældremyndighed over ægtefællernes fælles børn, der gælder i alle medlemsstaterne med undtagelse af Danmark.

TopTop

Hvis målet blot er at opdatere oplysningerne i en medlemsstats civilstandsregister på grundlag af afgørelser om skilsmisse, retlig separation eller omstødelse af ægteskab i en anden medlemsstat, og hvis disse afgørelser i henhold til medlemsstatens lovgivning ikke længere kan ankes, er det tilstrækkeligt at sende en anmodning herom til civilstandsregisteret i det enkelte land ledsaget af:

 • en kopi af afgørelsen, der opfylder kravene om autentificering i lovgivningen i det land, der har truffet den
 • et certifikat efter en standardmodel, der er udstedt af en domstol eller kompetent myndighed i den medlemsstat, hvor afgørelsen blev truffet
 • et dokument, der bekræfter, at ansøgeren har fået afgørelsen forkyndt, eller en bekræftelse af, at vedkommende accepterede afgørelsen, hvis der er tale om en udeblivelsesdom.

Hvis der er tale om at få de spanske myndigheder til at anerkende en afgørelse om skilsmisse, omstødelse eller separation, som er truffet i en anden medlemsstat, med undtagelse af Danmark, eller en erklæring i Spanien om, at afgørelsen ikke anerkendes, indgives der en anerkendelsesbegæring (solicitud de reconocimiento) - også selv om det ikke er nødvendigt, at afgørelsen var bindende i den medlemsstat, hvor den blev truffet - til retten i første instans det sted, hvor den person, begæringen om anerkendelse eller manglende anerkendelse indgives imod, har sin bopæl. Hvis ansøgeren ikke har bopæl i Spanien, kan den indgives der, hvor vedkommende befinder sig i Spanien, og hvor vedkommende sidst havde bopæl i Spanien, eller hvis ingen af disse muligheder foreligger, det sted, hvor ansøgeren har sin bopæl.

TopTop

Begæringen indgives skriftligt undertegnet af advokaten og den befuldmægtigede og ledsaget af de samme dokumenter som i det foregående tilfælde.

De spanske myndigheders anerkendelse af afgørelser truffet i Danmark er omfattet af de spanske regler. Proceduren indledes ved at indgive anmodning direkte til førsteinstansdomstolen for det sted, hvor den person, begæringen om anerkendelse eller erklæring om manglende anerkendelse indgives imod, har sin bopæl.

15. Hvilken domstol skal jeg rette henvendelse til for at gøre indsigelse mod anerkendelsen af en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse, som er truffet af en domstol i en anden EU-medlemsstat? Hvad er fremgangsmåden i disse tilfælde?

Som det fremgår af svaret på det foregående spørgsmål, er fremgangsmåden ved anmodning om, at en afgørelse ikke godkendes, den samme som for at få den anerkendt. Hvis afgørelsen er anerkendt på grundlag af Rådets forordning (EF) nr. 2201 PDF File (PDF File 224 KB), kan der først gøres indsigelse efter modtagelsen af afgørelsen om anerkendelse og inden for den tidsfrist, der er fastsat ved lov. Anken skal indgives til den kompetente provinsret (Audiencia Provincial).

Er der tale om en dansk afgørelse, skal man gøre indsigelse i forbindelse med førsteinstansrettens behandling af den anden parts anmodning om anerkendelse af afgørelsen. Under alle omstændigheder har man brug for bistand fra en advokat og en procesfuldmægtig.

TopTop

16. Hvilken skilsmisselovgivning anvender domstolene i en skilsmissesag mellem ægtefæller, der ikke har bopæl i Spanien, eller som er af forskellig nationalitet?

I Spanien er separation og skilsmisse omfattet af den nationale lovgivning i det land, hvor ægtefællerne er statsborgere på det tidspunkt, hvor de indgiver anmodningen. Har de forskellig nationalitet, gælder lovgivningen i det land, hvor ægtefællerne har fast fælles bopæl, og hvis de ikke har fælles bopæl, gælder lovgivningen i det land, hvor de sidst havde fælles fast bopæl, hvis en af ægtefællerne stadig bor i det pågældende land.

Under alle omstændigheder anvendes spansk lovgivning, hvis en af ægtefællerne er spansk eller har sin faste bopæl i Spanien:

 1. Hvis ingen af de tidligere nævnte lovgivninger finder anvendelse
 2. Hvis det i den anmodning, der indgives for den spanske domstol, er begge ægtefæller, der anmoder om separation eller skilsmisse, eller der foreligger samtykke fra den anden part
 3. Hvis de lovgivninger, der er omhandlet i første afsnit, ikke anerkender separation eller skilsmisse, eller de gør det på en måde, der medfører forskelsbehandling, eller er i strid med offentlig orden.

På den anden side er den lovgivning, der gælder for separation, skilsmisse og omstødelse, endvidere den, som anvendes både til at analysere årsagerne til ægteskabets sammenbrud og konsekvenserne og virkningerne heraf.

Ophævelsen af ægteskabet er omfattet af aftaler og overenskomsterne mellem ægtefællerne i det omfang, de er forenelige med den lovgivning, der gælder for virkningerne af ægteskabet, eller deres hjemlands ret eller retten i det land, hvor de hver især havde bopæl på meddelelsestidspunktet.

Relationerne mellem forældre og børn afhænger af barnets personalstatut, og kan den ikke fastslås, anvendes lovgivningen i det land, hvor barnet har fast bopæl.

Med hensyn til midlertidige og forebyggende foranstaltninger anvendes samme lovgivning som den, der gælder for separation, omstødelse og skilsmisse i den pågældende sag.

Hvad angår godkendelse og prøvelse af udenlandsk ret i Spanien, vil man i et konkret tilfælde efterprøve indhold og gyldighed, og den spanske domstol vil endvidere kunne benytte de efterforskningsmetoder, den finder er nødvendige til dette formål.

Det skal endelig understreges, at sager, der afsluttes i Spanien, altid er omfattet af spansk procesret uafhængigt af lovgivningen om skilsmisse, separation og omstødelse. De eneste undtagelser herfra er anført i de aftaler og traktater, Spanien har undertegnet som f.eks. EU-lovgivningen, der undertiden indeholder procesretlige bestemmelser, som har forrang i forhold til spansk civilret.

Yderligere oplysninger

 • Recommendation nº R(98)1 of the committee of ministers to Member States on Family Mediation English - Recommandation N° R (98)1 du Comité des Ministres aux États Membres sur la Médiation familiale français]
 • Consejo General del Poder Judicial español (det spanske retsvæsens øverste myndighed)
 • Ministerio de Justicia en España English - español (det spanske justitsministerium)

« Skilsmisse - Generelle oplysninger | Spanien - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 10-12-2008

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige