Evropská komise > ESS > Rozvod > Španělsko

Poslední aktualizace: 09-01-2009
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Rozvod - Španělsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Jaké jsou podmínky pro rozvedení manželství? 1.
2. Jaké jsou důvody pro rozvedení manželství? 2.
3. Jaké jsou právní následky rozvodu v oblasti: 3.
a) osobních vztahů mezi partnery? a)
b) rozdělení majetku mezi manželi? b)
c) nezletilých dětí z manželství? (Viz „Responsabilidad parental – España“ [Rodičovská odpovědnost - Španělsko]) c)
d) povinnosti platit výživné druhému manželovi? (Viz „Obligación de alimentos – España“ [Vyživovací (alimentační) pohledávka - Španělsko]) d)
4. Co v praxi znamená koncept „rozluky“? 4.
5. Jaké jsou důvody pro rozluku? 5.
6. Jaké právní následky s sebou nese rozluka? 6.
7. Co v praxi znamená prohlášení manželství za neplatné? 7.
8. Co je důvodem k prohlášení manželství za neplatné? 8.
9. Jaké jsou právní následky prohlášení manželství za neplatné? 9.
10. Existují náhradní mimosoudní nástroje pro vyřešení sporů vedoucích k rozvodu? 10.
11. Komu mám podat svůj návrh na rozvod/rozluku/prohlášení manželství za neplatné? Jaké formality je třeba dodržet a jaké doklady se mají připojit k žádosti? 11.
a) Komu mám podat svůj návrh a)
b) Formality a doklady b)
12. Mohu získat bezplatnou právní pomoc pokrývající úhradu nákladů soudního řízení? 12.
13. Mohu se odvolat proti rozsudku ve věci rozvodu/ rozluky/ prohlášení manželství za neplatné? 13.
14. Co je třeba udělat pro to, aby rozsudek vydaný soudem v jednom státě Evropské unie ve věci rozvodu/ rozluky/ prohlášení manželství za neplatné byl v jiném členském státě zrušen? 14.
15. Na jaký soud se mám obrátit, pokud nesouhlasím s rozsudkem vydaným soudem v jednom státě Evropské unie ve věci rozvodu/ rozluky/ prohlášení manželství za neplatné a bydlím v jiném členském státě? Jak se v tomto případě postupuje? 15.
16. Jaký zákon se použije při rozvádění manželů, kteří nemají trvalé bydliště ve Španělsku nebo kteří mají různé státní občanství? 16.

 

1. Jaké jsou podmínky pro rozvedení manželství?

Po reformě provedené zákonem 15/2005 nevyžaduje rozvod ve Španělsku předchozí soudní rozluku ani existenci zákonem stanovených důvodů. To znamená, že je možné podat návrh na rozvod přímo, aniž by byl uveden důvod (o rozvodu vždy rozhoduje soud).

Rozvodové řízení lze zahájit na návrh jednoho z manželů, na návrh jednoho z manželů se souhlasem druhého nebo na návrh obou manželů. Pro rozvod manželství je potřeba splnit pouze následující požadavky:

 1. V případě, že o rozvod žádají oba manželé nebo jeden z manželů se souhlasem druhého, musí od uzavření manželství uplynout tři měsíce.
 2. V případě, že o rozvod žádá pouze jeden z manželů, musí od uzavření manželství uplynout tři měsíce.
 3. Manželství může být rozvedeno, aniž by od jeho uzavření musela uplynout určitá doba, existuje-li zřejmé ohrožení života, fyzické integrity, svobody, morální integrity nebo sexuální zachovalosti manžela, který je navrhovatelem v rozvodovém řízení, nebo dětí obou manželů nebo jednoho z nich.

Na základě popsaného systému lze říci, že pro rozvedení manželství za splnění výše uvedených požadavků stačí, že odpůrce v zásadě (a s výjimkou poslední uvedené situace) nemůže proti rozvodu namítnout na základě hmotných důvodů.

Kromě přímé žádosti o rozvod však španělské právní předpisy upravují možnost žádosti o rozluku, kdy je ukončeno společné soužití, avšak manželství není zrušeno.

NahoruNahoru

Jak bylo uvedeno výše, o rozvod (stejně jako o rozluku) lze žádat:

 • na základě návrhu jen jednoho z manželů
 • na základě návrhu obou manželů nebo jednoho z manželů se souhlasem druhého.

V prvním případě musí návrh zahrnovat návrh opatření, kterými se upraví účinky rozvodu nebo rozluky. Tato opatření budou předmětem jednání v průběhu řízení, přičemž v případě, že manželé nedosáhnou dohody, o nich rozhodne soudce.

Ve druhém případě musí návrh obsahovat dohodu mezi manželi o opatřeních, která budou přijata. Jedná se o opatření týkající se: společného obydlí, péče a výživy dětí, rozdělení společného majetku a možného vyplácení výživného mezi manželi.

Úprava rozluky a rozvodu platí stejně pro veškeré druhy manželství, ať jde o manželství osob stejného nebo různého pohlaví, jelikož na základě zákona 13/2005 španělský právní řád mužům a ženám přiznává právo na uzavření manželství, přičemž manželství se řídí stejnými požadavky a má stejné účinky, ať je uzavřeno mezi manželi stejného nebo odlišného pohlaví.

2. Jaké jsou důvody pro rozvedení manželství?

Po reformě provedené zákonem 15/2005 nevyžaduje rozvod ve Španělsku existenci příčiny, jelikož zachování manželství se považuje za projev svobodné vůle manželů.

Jediným požadavkem je dodržení minimální lhůty od uzavření manželství před podáním návrhu na jeho rozvod (s výjimkou určitých případů). Uvedené lhůty jsou následující

 1. V případě, že o rozvod žádají oba manželé nebo jeden z manželů se souhlasem druhého, musí od uzavření manželství uplynout tři měsíce.
 2. V případě, že o rozvod žádá pouze jeden z manželů, musí od uzavření manželství uplynout tři měsíce.
 3. Manželství může být rozvedeno, aniž by od jeho uzavření musela uplynout určitá doba, existuje-li zřejmé ohrožení života, fyzické integrity, svobody, morální integrity nebo sexuální zachovalost manžela, který je navrhovatelem v rozvodovém řízení, nebo dětí obou manželů nebo jednoho z nich.

3. Jaké jsou právní následky rozvodu v oblasti:

a) osobních vztahů mezi partnery?

První následek rozvodu je přerušení manželského pouta. Následkem toho dojde k zániku povinnosti vzájemného soužití a poskytování vzájemné pomoci a manželé jsou znovu svobodní a mohou založit nové manželství.

NahoruNahoru

Manželství ve Španělsku v žádném každém nezpůsobí ztrátu jména žádného z manželů, ani rozvod tedy není podnětem pro změnu žádného jména. Jediná změna, kterou rozvod přinese, je změna stavu – ze stavu ženatý/vdaná na stav rozvedený/rozvedená.

b) rozdělení majetku mezi manželi?

Rozvod způsobí zrušení manželského systému hospodaření a zahájí rušení společného jmění, které se může začít dělit. To vyvrcholí rozdělením společného jmění mezi manžely, který manželé získali během manželství.

c) nezletilých dětí z manželství? (Viz „Responsabilidad parental – España“ [Rodičovská odpovědnost - Španělsko])

Rozsudek o rozvodu nemění vztahy v oblasti rodičovské odpovědnosti k společným dětem vzešlým z manželství, kromě výchovy dětí, o které rozhodne soud, který manželství rozvádí,, když dítě svěří do výchovy jednoho z manželů a zároveň stanoví styk s druhým z manželů nebo soud stanoví střídavou výchovu obou manželů.

Pro svěření do střídavé výchovy musí v zásadě existovat dohoda mezi rodiči (dosažená buď v původním návrhu dohody upravující poměry po rozvodu, nebo během řízení), ačkoli výjimečně může soudce (na žádost jednoho z rodičů a vždy za podmínky kladného stanoviska státního zástupce) rozhodnout o svěření do společné péče, pokud toto rozhodnutí vychází ze skutečnosti, že jen prostřednictvím tohoto režimu péče jsou ochráněny nadřazené zájmy nezletilého dítěte.

NahoruNahoru

Základní zásadou je, že rozvod nezbavuje rodiče jejich povinností vůči dětem, proto oba musí přispívat na jejich výživu.

Toto v zásadě znamená, že rodič, který děti nemá svěřené do výchovy, musí přispívat na jejich výživu tomu manželovi, kterému bylo dítě svěřeno do výchovy až do doby, kdy dítě dosáhne ekonomické nezávislosti nebo kdy se vychází z toho, že nedosáhlo této situace svým vlastním zaviněním.

d) povinnosti platit výživné druhému manželovi? (Viz „Obligación de alimentos – España“ [Vyživovací (alimentační) pohledávka - Španělsko])

Po rozvodu zanikne povinnost společného soužití a poskytování vzájemné pomoci, takže žádný z manželů už není povinen vyživovat toho druhého. Nicméně v případě, kdy rozvod naruší ekonomickou rovnováhu mezi manželi, která znamená zchudnutí jednoho z manželů ve srovnání s předchozí situací v manželství, potom ten, který je takto poškozený, má nárok na výživné od druhého manžela, jenž tuto nerovnováhu kompenzuje.

4. Co v praxi znamená koncept „rozluky“?

Rozluka znamená přerušení společného života manželů, to jest ukončení povinnosti společného soužití,  které není na újmu stanovení vyplácení výživného, které je považováno za přiměřené na vyrovnání ekonomické nerovnováhy. Současně také končí možnost, aby kterýkoliv z manželů použil majetku druhého manžela na úhradu výdajů vzniklých v důsledku manželství.

NahoruNahoru

5. Jaké jsou důvody pro rozluku?

Stejně jako v případě rozvodu, nevyžaduje po reformě provedené zákonem 15/2005 rozluka ve Španělsku existenci příčiny, jelikož zachování manželství se považuje za projev svobodné vůle manželů.

Jediným požadavkem je dodržení minimální lhůty od uzavření manželství před podáním návrhu na rozluku (s výjimkou určitých případů). Uvedené lhůty jsou následující

 1. V případě, že o rozluku žádají oba manželé nebo jeden z manželů se souhlasem druhého, musí od uzavření manželství uplynout tři měsíce.
 2. V případě, že o rozluku žádá pouze jeden z manželů, musí od uzavření manželství uplynout tři měsíce.
 3. Manželství může být rozloučeno, aniž by od jeho uzavření musela uplynout určitá doba, existuje-li zřejmé ohrožení života, fyzické integrity, svobody, morální integrity nebo sexuální zachovalosti manžela, který je navrhovatelem v rozvodovém řízení, nebo dětí obou manželů nebo jednoho z nich.

6. Jaké právní následky s sebou nese rozluka?

Právní následky rozluky jsou stejné jako v případě rozvodu, s jediným rozdílem spočívajícím v tom, že nedojde k přerušení manželského svazku. Proto je možné usmíření s plným obnovením manželství bez nutnosti toho, aby manželé byli znovu oddáni.

7. Co v praxi znamená prohlášení manželství za neplatné?

Prohlášení manželství za neplatné znamená, že soud rozhodl, že manželství trpělo takovou vadou, která způsobovala jeho neplatnost od samého počátku. Toto znamená, že manželství nikdy neexistovalo a že proto nikdy neplnilo svůj účel. Proto jsou manželé znovu svobodní.

NahoruNahoru

To předpokládá zrušení a likvidaci manželského systému hospodaření a zrušení společného soužití a vzájemné pomoci.

Na rozdíl od dalších kroků v případě rozvodu a rozluky, neexistence manželství znemožňuje poskytovat vyrovnávací příspěvek, neboť jeho vyplácení je podmíněno existencí právoplatného manželství; tato situace je zmírňována možností stanovení povinnosti vyplácet manželovi, který jednal v dobré víře, náhradu škody v případě, kdy druhý manžel jednal při uzavření manželství ve zlé víře.

Pokud se jedná o děti, zůstávají vůči nim zachovány povinnosti, vzniklé již během předchozího období a vyplývající z rozsudku, který prohlašuje manželství za neplatné. Tyto povinnosti jsou stejné jako v případě rozluky nebo rozvodu.

8. Co je důvodem k prohlášení manželství za neplatné?

K prohlášení manželství za neplatné vedou tyto důvody:

 1. Některý z manželů nedal souhlas k jeho uzavření.
 2. Manželství bylo uzavřeno, přestože existovala překážka pro jeho uzavření, která byla známá. To znamená, že:
  1. některý ze snoubenců nebyl plnoletý, pokud se nejednalo o osobu starší 14 roků, která obdržela soudní povolení (překážka z důvodu věku).
  2. některý ze snoubenců již byl v manželském svazku uzavřeném dříve (dvojí manželství).
  3. snoubenci byli příbuzní v linii přímé nebo jeden z nich byl osvojeným dítětem druhého (překážka z důvodu příbuzenství).
  4. snoubenci byli ve vzájemném příbuzenském vztahu až do třetího stupně - strýc/teta-neteř/synovec, pokud neobdrželi soudní povolení (překážka z důvodu příbuzenství).
 3. Některý z manželů byl odsouzen za vraždu nebo za účast na vraždě druhého manžela, pokud ministerstvo spravedlnosti neudělilo milost.
 4. Manželství bylo uzavřeno bez přítomnosti soudce, starosty nebo jiného úředníka, před kterým se manželství musí uzavřít, nebo beze svědků. Platnost manželství však není ovlivněna nezpůsobilostí nebo chybou osoby oprávněné prohlásit manželství za uzavřené, pokud alespoň jeden z manželů jednal v dobré vůli a úředník vykonával svoji pravomoc veřejně.
 5. Některý z manželů uzavřel manželství a jednal přitom v omylu ohledně totožnosti druhého manžela nebo ohledně jeho osobních vlastností, které byly rozhodující pro udělení souhlasu s uzavřením manželství.
 6. Některý z manželů uzavřel manželství z donucení nebo ve velkých obavách.

9. Jaké jsou právní následky prohlášení manželství za neplatné?

Prohlášení manželství za neplatné znamená, že bylo neplatné již od uzavření. Důsledkem toho je, že manželé jsou znovu svobodní.

NahoruNahoru

Avšak zůstává zachována platnost účinků vzniklých během neplatného manželství od jeho uzavření až po okamžik jeho prohlášení za neplatné s ohledem na děti a na manžela nebo manžele, kteří jednali v dobré víře.

Manžel, který jednal ve zlé víře, nemá při rušení zdánlivého manželského obydlí podíl na příjmech manžela, který jednal v dobré víře.

Podobně, pokud manželé bydleli společně, může manžel, který jednal v dobré víře, získat náhradu škody,, kterou se vyřeší narušení ekonomické rovnováhy, která může nastat prohlášením manželství za neplatné.

10. Existují náhradní mimosoudní nástroje pro vyřešení sporů vedoucích k rozvodu?

Ve Španělsku neexistuje žádný státní zákon, který by upravoval rodinnou mediaci. Existují však některé zákony autonomních společenství, která mediaci upravují. Jedná se o zákon 5/1997 ze dne 25. června 2005, kterým se upravuje systém sociálních služeb ve Valencijském společenství, zákon 4/2001 ze dne 31. května 2001, kterým se upravuje rodinná mediace v Galicii, zákon 1/2001 ze dne 15. března 2001 o rodinné mediaci v Katalánii, zákon ze dne 19. prosince 2001 Valencijského společenství, zákon 15/2003 ze dne 8. dubna 2003 o rodinné mediaci na Kanárských ostrovech nebo zákon ze dne 2. června 2005 společenství Kastilie a La Mancha.

Neexistence státního zákona nebrání možnosti dosáhnout dohody mezi účastníky řízení. Článek 55 nařízení Rady (ES) 2201/2003 stanovuje, že ústřední orgány na žádost ústředního orgánu jiného členského státu nebo nositele rodičovské zodpovědnosti spolupracují v jednotlivých věcech v zájmu dosažení cílů tohoto nařízení. Proto činí přímo nebo prostřednictvím orgánů veřejné moci nebo jiných subjektů veškeré potřebné kroky v souladu s právem tohoto členského státu ve věci ochrany osobních údajů, aby mj. usnadňovaly uzavírání dohod mezi nositeli rodičovské zodpovědnosti uchýlením se ke zprostředkování či k jiným prostředkům a usnadňovaly přeshraniční spolupráci v této věci. Na úrovni Evropské unie existuje také návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. října 2004 o některých aspektech zprostředkování v občanských a obchodních záležitostech, kterému předcházelo vydání Zelené knihy dne 19. dubna 2002 o alternativním řešení sporů v občanském a obchodním právu. V akčním plánu z června 2005 se počítá s přijetím směrnice o alternativním řešení sporů a mediaci v roce 2006.

NahoruNahoru

V souvislosti s rodinnou mediací zákon 15/2005 ze dne 8. července 2005 ve svém úvodu stanovuje zavedení mediace jakožto alternativního dobrovolného způsobu řešení rodinných sporů, jehož cílem je dosáhnout vzájemné dohody za přispění nestranného a neutrálního mediátora. Tento zákon zavádí do článku 770 občanského soudního řádu nové ustanovení 7ª I, které stranám umožňuje požádat o pozastavení rozlukového nebo rozvodového řízení v případě, že se chtějí pokusit dosáhnout dohody. Toto pozastavení bude uděleno v souladu s článkem 19 odst. 4 občanského soudního řádu, který zahrnuje možnost zapojit mediátora. Kromě toho je v závěrečném ustanovení tři tohoto zákona vládě stanovena povinnost předložit návrh zákona o mediaci, který vychází ze zásad vypracovaných Evropskou unií, zejména ze zásad dobrovolnosti, nestrannosti, neutrality a důvěrnosti a který respektuje mediační služby zavedené autonomními společenstvími. Tento impuls pro rodinnou mediaci vycházející ze zákona 15/2005 ze dne 8. července 2005 je velice důležitý, jelikož se jedná o příspěvek ve smyslu článku 55 nařízení ES 2201/2003.

Kromě toho ve Španělsku existuje zákon o násilí typickém pro určité pohlaví (organický zákon 1/2004 ze dne 28. prosince 2004), který stanovuje opatření na celkovou ochranu proti násilí typickému pro určité pohlaví. Článek 44 tohoto zákona doplňuje do organického zákona o soudnictví (zákon 6/1985 ze dne 1. července 1985) článek 87 ter, který stanovuje pravomoc soudů pro věci násilí vůči ženám v občanských a trestních věcech a který v bodě 5 stanoví, že v těchto situacích násilí typického pro určité pohlaví je mediace zakázána.

NahoruNahoru

11. Komu mám podat svůj návrh na rozvod/rozluku/prohlášení manželství za neplatné? Jaké formality je třeba dodržet a jaké doklady se mají připojit k žádosti?

a) Komu mám podat svůj návrh

Obecně jsou španělské soudy oprávněny zabývat se návrhem na rozluku, rozvod a prohlášení manželství za neplatné, pokud:

 • oba manželé mají španělské státní občanství.
 • oba manželé mají trvalé bydliště ve Španělsku.
 • odpůrce má trvalé bydliště ve Španělsku.
 • manželé měli poslední trvalé bydliště ve Španělsku, pokud tam jeden z nich také bydlí.
 • jeden z nich má trvalé bydliště ve Španělsku, pokud podali žádost společně.
 • navrhovatel má trvalé bydliště ve Španělsku a bydlí tam nejméně jeden rok bezprostředně před podáním žádosti, nebo pokud tam bydlí nejméně šest měsíců bezprostředně před podáním žádosti a zároveň je španělským státním občanem.
 • stejně tak mohou být španělské soudy příslušné, pokud se jim strany podřídí výslovně nebo mlčky nebo pokud je navrhovatel španělským státním občanem a bydlí ve Španělsku, bez dalších podmínek, avšak rozsudek vynesený v těchto případech nemusí být uznán v ostatních členských státech Evropské unie.

Na španělském území se návrh na rozvod, rozluku nebo o prohlášení manželství za neplatné podává soudu prvního stupně. Konkrétně soudu prvního stupně:

 • v místě bydliště manželů.
 • pokud manželé bydlí v různých soudních obvodech, potom se navrhovatel může rozhodnout mezi
  • místem posledního společného bydliště manželů nebo místem svého bydliště.
  • pokud navrhovatel nemá stálé nebo obvyklé bydliště, může podat návrh v místě, ve kterém se nachází nebo v místě svého posledního trvalého bydliště, podle volby navrhovatele.
 • pokud není splněna žádná z výše uvedených podmínek, potom se návrh musí podat u soudu prvního stupně příslušného pro místo bydliště navrhovatele.
 • pokud se návrh na rozvod nebo rozluku podává po společné dohodě obou manželů, musí se podat u soudu příslušného pro místo posledního společného bydliště nebo u soudu příslušného pro bydliště jednoho z navrhovatelů.
 • návrh na nařízení předběžných opatření se může podat u soudu prvního stupně příslušného pro místo bydliště navrhovatele.

Se strukturou španělského soudnictví se můžete seznámit kliknutím na odkaz Partidos judiciales español (Ministerstvo spravedlnosti).

NahoruNahoru

b) Formality a doklady

Návrh na rozvod, rozluku nebo o prohlášení manželství za neplatné musí být podán písemně a musí být podepsán advokátem, který spolupracoval na jejím podání a státním zástupcem, který jej zastupuje. Pokud manželé žádají o rozvod nebo rozluku na základě vzájemné dohody, mohou využít služeb stejného advokáta a státního zástupce.

K návrhu na rozvod, rozluku nebo o prohlášení manželství za neplatné se musí povinně přiložit:

 • potvrzení o uzavření manželství a, pokud je to relevantní, také rodný list dětí. To nemůže být nahrazeno pouhým předložením listiny se záznamy o sňatku a narození dětí („Libro de Familia").
 • listiny, na kterých navrhující manžel nebo manželé zakládají svůj návrh.
 • v případě, že strany žádají opatření majetkoprávního charakteru, dokumenty, které umožňují odhadnout ekonomickou situaci manželů a, pokud je to relevantní, i dětí, jako jsou daňová přiznání, potvrzení o mzdě, potvrzení banky, doklady o vlastnictví nebo výpisy z katastru nemovitostí
 • návrh smlouvy o úpravě poměrů po rozvodu, pokud se o rozluku nebo rozvod žádá na základě vzájemné dohody.

12. Mohu získat bezplatnou právní pomoc pokrývající úhradu nákladů soudního řízení?

Španělsko uznává právo na bezplatnou právní pomoc pro ty, kteří mají nedostatek prostředků na vedení sporů, bez ohledu na státní občanství.

Za osoby s nedostatkem prostředků na vedení sporů jsou pokládány ty fyzické osoby, jejichž finanční zdroje nebo příjmy, vypočítané ze všech zisků za rok a na rodinu, nejsou vyšší než dvojnásobek minimální mzdy, která je platná v okamžiku podání žádosti. [Salario Mínimo Interprofesional español].

NahoruNahoru

Žádost se musí předložit u advokátní komory v místě, kde se nachází soud nebo soudní dvůr, který povede hlavní jednání nebo soudu v místě bydliště žadatele. V tomto posledním případě předá soudní orgán žádost místně příslušné advokátní komoře.

Jako orgán přijímající návrhy v přeshraničních sporech byly určeny advokátní komory (Colegios de Abogados). V těchto sporech je orgánem, na který se můžete obrátit s žádostí, Colegio de Abogados v místě bydliště nebo pobytu žadatele.

Občané evropského státu, který je stranou úmluvy Rady Evropy o předávání žádostí o právní pomoc, se budou moci s žádostí obrátit přímo na ústřední orgán určený jejich zemí pro provádění této úmluvy.

Žádost musí být předložena před zahájením řízení, nebo, v případě, že je žádající stranou odpůrce, než je na návrh odpovězeno. O právní pomoc však může požádat jak navrhovatel, tak odpůrce i v jiný okamžik, pokud zdůvodní, že se změnila jeho ekonomická situace.

Pokud neexistuje dostatečné společné jmění a jeden z manželů nemůže získat výhodu bezplatné právní pomoci, protože tomu brání ekonomická situace druhého manžela, může jej donutit, aby nesl veškeré nebo část soudních nákladů v rámci řízení, které se nazývá „litis expensas“.

13. Mohu se odvolat proti rozsudku ve věci rozvodu/ rozluky/ prohlášení manželství za neplatné?

Proti rozsudkům, které jsou vyneseny španělskými soudy ve věcech rozvodu, rozluky a prohlášení manželství za neplatné, je možné podat odvolání. Odvolání je třeba podat do pěti dnů u soudu prvního stupně, který vydal rozsudek, proti kterému odvolání směřuje. O odvolání rozhoduje příslušný zemský soud.

NahoruNahoru

Pokud se ve Španělsku podá odvolání proti rozsudku ve věci rozvodu, rozluky a prohlášení manželství za neplatné, není tento rozsudek předběžně vykonatelný, ačkoliv podání odvolání neruší účinek opatření, která jsou přijata v rozsudku a která jsou okamžitě vykonatelná i přes to, že bylo podáno odvolání.

V případě řízení o rozluce nebo rozvodu, konaném na základě vzájemné dohody manželů, není možné podat odvolání proti rozsudku nebo proti rozhodnutí soudu, kterým se vyslovuje rozluka nebo rozvod a které plně schvalují návrh smlouvy o úpravě poměrů po rozvodu, předložené u soudu ke schválení, kromě odvolání podaného nejvyšším státním zástupcem, jenž může podat odvolání, pokud by byly dotčeny zájmy nezletilých dětí nebo dětí nezpůsobilých k právním úkonům. V případě těchto soudních řízení, vedených na základě vzájemné dohody, je možné podat odvolání tehdy, pokud soud ve svém rozsudku zamítne rozvod nebo rozluku nebo některá opatření, navrhovaná manželi. V těchto případech odvolání proti rozsudku, který rozhoduje o opatřeních, nemá vliv na právní moc těchto opatření ani na právní moc rozsudku o rozluce nebo rozvodu.

Pokud se jedná o předběžná a zajišťovací opatření, která může soudce přijmout před zahájením řízení o rozvodu, rozluce a prohlášení manželství za neplatné nebo v jeho průběhu, je třeba uvést, že proti rozhodnutím o přijetí takových opatření není přípustné odvolání, i když usnesení, kterými jsou nařízena, nepředstavují konečné rozhodnutí a nejsou pravomocná. Rozhodnutí o předběžných opatřeních nejsou přezkoumávána za pomocí odvolání, nýbrž v rámci rozsudku, který ukončí řízení o rozluce, rozvodu nebo prohlášení manželství za neplatné.

NahoruNahoru

14. Co je třeba udělat pro to, aby rozsudek vydaný soudem v jednom státě Evropské unie ve věci rozvodu/ rozluky/ prohlášení manželství za neplatné byl v jiném členském státě zrušen?

V tomto případě se přednostně použije nařízení Rady (ES) 2201/2003 PDF File (PDF File 556 KB) ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti, které je účinné ve všech členských státech s výjimkou Dánska.

Pokud se pouze zamýšlí provést aktualizace údajů v matrice členského státu o rozhodnutích ve věci rozvodu, soudní rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné vydaných v jiném členském státě a proti kterým se již podle právního řádu tohoto jiného členského státu nelze odvolat, potom postačuje pouze předložit pověřenému pracovníkovi matriky v každé zemi příslušnou žádost, doplněnou o:

 • jedno vyhotovení rozhodnutí, které splňuje podmínky nezbytné pro jeho uznání podle práva státu, který toto rozhodnutí vydal,
 • ověření za použití standardního formuláře, vydané příslušným soudem nebo orgánem členského státu, ve kterém bylo rozhodnutí vydáno,
 • dokument, který potvrzuje, že odpůrci byl doručen návrh na zahájení řízení nebo který potvrzuje, že tento odpůrce přijal rozhodnutí, pokud se jedná o rozhodnutí vydané v nepřítomnosti.

Pokud se usiluje o to, aby byl ve Španělsku uznáno rozhodnutí ve věci rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné, které bylo vydáno v jiném členském státě, kromě Dánska, nebo o prohlášení, že uvedené rozhodnutí nemůže být ve Španělsku uznáno, je třeba podat žádost o uznání, aniž by bylo nutné aby rozhodnutí o uznání bylo potvrzeno ve státě, ve kterém bylo vydáno, u soudu první instance v místě bydliště osoby, proti které se žádá o uznání nebo prohlášení o neuznání. Pokud odpůrce nemá trvalé bydliště ve Španělsku, může být žádost podána  soudu, v jehož obvodu je místo, kde se ve Španělsku nachází nebo místo jeho posledního pobytu ve Španělsku a pokud to není možné, v místě bydliště navrhovatele.

NahoruNahoru

Žádost musí být podána písemně advokátem a prokurátorem a musí být doplněna stejnými dokumenty jak v předcházejícím případě.

Uznání rozhodnutí ve Španělsku, vydaných v Dánsku, se řídí španělskými právními předpisy. Procesní postup se zahájí sepsáním žádosti, podané přímo španělskému Nejvyššímu soudu.

15. Na jaký soud se mám obrátit, pokud nesouhlasím s rozsudkem vydaným soudem v jednom státě Evropské unie ve věci rozvodu/ rozluky/ prohlášení manželství za neplatné a bydlím v jiném členském státě? Jak se v tomto případě postupuje?

Podle toho, co vyplývá z odpovědi na předchozí otázku, je postup podání žádosti o neuznání rozhodnutí stejný. Pokud bylo rozhodnutí vydáno podle nařízení Rady (ES) 2201/2003 PDF File (PDF File 556 KB), může se po oznámení rozhodnutí o uznání vyjádřit nesouhlas, ve lhůtě stanovené právním předpisem, je třeba podat odvolání příslušnému zemskému soudu. Pokud se jedná o rozhodnutí vydané v Dánsku, je třeba vyjádřit nesouhlas u španělského Nejvyššího soudu během řízení, při kterém odpůrce žádal o uznání rozhodnutí. Ve všech těchto případech se pro vyjádření nesouhlasu vyžaduje přítomnost advokáta a státního zástupce.

16. Jaký zákon se použije při rozvádění manželů, kteří nemají trvalé bydliště ve Španělsku nebo kteří mají různé státní občanství?

Ve Španělsku se rozluka a rozvod řídí vnitrostátními právem společným pro manžele v době podání návrhu a, v případě rozdílného státního občanství manželů, právem státu, ve kterém mají manželé místo obvyklého bydliště, nebo, neexistuje-li takové bydliště, právem státu, ve kterém se nacházelo místo posledního společného bydliště manželů, pokud má jeden z manželů stále obvyklé bydliště v uvedeném státě.

NahoruNahoru

Španělské právo se každopádně použije, když je jeden z manželů Španěl nebo pokud má obvyklé bydliště ve Španělsku:

 1. jestliže nelze použít žádné z uvedených práv.
 2. jestliže je návrh podán u španělského soudu a jestliže o rozluku nebo rozvod žádají oba manželé nebo jeden manžel se souhlasem druhého.
 3. jestliže právo uvedené v prvním odstavci neuznává rozluku nebo rozvod, nebo pokud je uznává diskriminačně nebo v rozporu s veřejným pořádkem.

Na druhé straně se právo, kterým se řídí rozluka, rozvod a prohlášení manželství za neplatné, kromě toho použije i pro zjišťování příčin rozpadu manželství a následků tohoto rozpadu.

Zrušení manželského svazku se řídí dohodami a úmluvami manželů, pokud jsou v souladu s právem, které upravuje manželské záležitosti, jakož i právu státu občanství nebo právu státu místa trvalého bydliště každého z manželů v okamžiku schválení dohod.

Rodičovské vztahy se řídí právem, které upravuje ochranu dítěte o rodičovství a v případě jeho neexistence právem platným v místě trvalého bydliště dítěte.

V oblasti předběžných a zajišťovacích opatření se, logicky, musí v každém případě použít stejné právo, který se použije pro rozluku, rozvod a prohlášení manželství za neplatné.

Was die Anerkennung und den Nachweis des ausländischen Rechts in Spanien angeht, ist im konkreten Anlassfall dessen Inhalt und Gültigkeit zu prüfen, wobei das spanische Gericht auf alle ihm zur Anwendung erforderlich scheinenden Mittel zurückgreifen kann.

Pokud se jedná o uznání a dokazování zahraničního práva ve Španělsku, zda se týká daného případu, je třeba přezkoumat jeho obsah a platnost, přičemž španělský soud může použít všechny nezbytné prostředky, které má k disposici.

Na závěr je třeba zdůraznit, že řízení vedená ve Španělsku se vždy řídí španělským procesním právem, bez ohledu na to, jaké právo, se použije při rozvodu, rozluce a při prohlášení manželství za neplatné, výjimky z této zásady jsou ty, které jsou obsaženy v dohodách a smlouvách podepsaných Španělskem, jako tomu je v případě práva Společenství, jež obsahuje procesní ustanovení, které mají přednost před španělským procesním právem.

Bližší informace

 • Doporučení výboru ministrů členským státům č. R(98) 1 o rodinné mediaci - Recommendation nº R(98) 1 of the committee of ministers to member states on family mediation English - Recommandation N° R (98) 1 du Comité des Ministres aux États Membres sur la Médiation familiale français [Rada Evropy]
 • Consejo General del Poder Judicial español (Generální rada soudnictví)
 • Ministerio de Justicia en España English - español (Ministerstvo spravedlnosti ve Španělsku)

« Rozvod - Obecné informace | Španělsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 09-01-2009

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království