Europeiska Kommissionen > ERN > Äktenskapsskillnad > Slovenien

Senaste uppdatering: 31-05-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Äktenskapsskillnad - Slovenien

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna skall kunna få en dom på äktenskapsskillnad? 1.
2. På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad? 2.
3. Vilka konsekvenser får en äktenskapsskillnad när det gäller 3.
a) makarnas personliga förhållanden? a)
b) fördelningen av makarnas egendom? b)
c) makarnas gemensamma, underåriga barn? (Se ”Föräldraansvar – Slovenien”) c)
d) underhållsskyldighet gentemot den andra maken? (Se ”Underhållsskyldighet – Slovenien”) d)
4. Vad är den praktiska innebörden av begreppet hemskillnad (”laglig separation”)? 4.
5. Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad? 5.
6. Vad får en hemskillnad för rättsliga följder? 6.
7. Vad är den praktiska innebörden av begreppet annullering av äktenskap? 7.
8. Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap skall annulleras? 8.
9. Vad blir den rättsliga följden av en annullering av ett äktenskap? 9.
10. Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol? 10.
11. I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap? Vilka krav måste man då iaktta och vilka handlingar skall man bifoga? 11.
12. Kan jag få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet? 12.
13. Kan en dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap överklagas? 13.
14. Hur skall man göra för att få en i en annan medlemsstat meddelad dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap erkänd i Slovenien? 14.
15. Till vilken domstol skall man vända sig för att begära omprövning av ett beslut att i Slovenien erkänna en dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål? 15.
16. Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i Slovenien eller har olika medborgarskap? 16.

 

1. Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna skall kunna få en dom på äktenskapsskillnad?

 1. Att det har ingetts en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad till domstol eller att en skilsmässoprocess har inletts vid domstol.
 2. Att samråd har ägt rum med makarna vid en social myndighet.
 3. Att den sociala myndigheten rapporterar resultatet av de samrådande diskussionerna till domstolen.  

2. På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad?

 1. Att äktenskapet ”av något skäl är ohållbart”. I praktiken är detta inte svårt att bevisa.
 2. Äktenskapet behöver inte vara ”ohållbart” för båda parter.
 3. Vem av parterna som har begått det felsteg som ledde till att äktenskapet blev ”ohållbart” är inte avgörande för domstolens beslut.

3. Vilka konsekvenser får en äktenskapsskillnad när det gäller

a) makarnas personliga förhållanden?

Det finns inga konsekvenser.

b) fördelningen av makarnas egendom?

Om en av makarna inger en ansökan om äktenskapsskillnad:

 1. skall det i samband med fördelningen av gemensamma tillgångar tas hänsyn till om makarnas andel av de gemensamma tillgångarna är lika stor; makarna kan dock bevisa att de har bidragit till de gemensamma tillgångarna med en annan andel,
 2. skall domstolen, om det råder oenighet om makarnas andel av de gemensamma tillgångarna, ta hänsyn inte bara till makarnas inkomst utan även till andra omständigheter.

När det är fråga om en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad:

Till börjanTill början

skall makarna inge ett skriftligt och av domstolen bestyrkt avtal om fördelning av de gemensamma tillgångarna, i vilket det också skall anges vem av parterna som skall ha rätt till bostaden.

c) makarnas gemensamma, underåriga barn? (Se ”Föräldraansvar – Slovenien”)

Domstolen skall också besluta om gemensamma barns vårdnad, uppfostran och underhåll. Innan domstolen fattar ett beslut skall den inhämta ett yttrande från den sociala myndigheten.

Den förälder som inte fått vårdnaden om barnet skall bibehålla rätten till kontakt med barnet, såvida inte domstolen fattar ett annat beslut för barnets bästa.

När det är fråga om en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad

 1. skall makarna komma överens om gemensamma barns vårdnad, uppfostran och underhåll.
 2. Innan domstolen meddelar äktenskapsskillnad skall den förvissa sig om att det i avtalet på lämpligt sätt fastställs hur barnens vårdnad, utveckling och underhåll skall ombesörjas. Den måste också inhämta ett yttrande från den sociala myndigheten.
 3. Om föräldrarna inte lever tillsammans måste de komma överens om hos vem barnet skall bo.
d) underhållsskyldighet gentemot den andra maken? (Se ”Underhållsskyldighet – Slovenien”)
 1. Ett underhållsbidrag till den make som saknar försörjning skall fastställas i skilsmässodomen på makarnas begäran eller på grundval av ett avtal med den andra maken.
 2. Underhållet skall fastställas mot bakgrund av den underhållsberättigades behov och den underhållsskyldiges möjligheter.
 3. Avkall på rätten till underhåll skall inte ha någon rättslig verkan.
 4. Underhållsbidrag som fastställs genom domstolsbeslut skall anpassas till förändringarna i levnadsomkostnader och personliga inkomster i Slovenien.

4. Vad är den praktiska innebörden av begreppet hemskillnad (”laglig separation”)?

Begreppet ”hemskillnad” finns inte i Sloveniens äktenskaps- och familjelagstiftning.

Till börjanTill början

5. Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad?

/

6. Vad får en hemskillnad för rättsliga följder?

/

7. Vad är den praktiska innebörden av begreppet annullering av äktenskap?

Det innebär att de rättsliga verkningarna av äktenskapet upphör från och med dagen för annulleringen.  

8. Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap skall annulleras?

Möjliga skäl för en annullering är följande:

 1. Makarna är av samma kön.
 2. De blivande makarna har inte gett sitt fria samtycke.
 3. Äktenskapet ingicks av personer under 18 år.
 4. Äktenskapet ingicks av personer som är allvarligt mentalt störda eller omyndigförklarade.
 5. Ett tidigare äktenskap som ingåtts av en av makarna har inte upplösts eller annullerats.
 6. Äktenskapet ingicks mellan personer som är direkt besläktade, en bror och en syster, en halvbror och en halvsyster, en far-/morbror och en brors-/systerdotter, en faster/moster och en bror-/systerson eller mellan barn till bröder eller systrar, halvbröder eller halvsystrar.  Detta gäller inte släktskap som inrättats genom adoption, utom mellan en som adopterar och en som blir adopterad.

9. Vad blir den rättsliga följden av en annullering av ett äktenskap?

 1. Om ett äktenskap annulleras upphör dess rättsliga verkningar från och med dagen för annulleringen.  
 2. När det gäller ägandeförhållanden och gåvor mellan parterna gäller samma bestämmelser för annullering av äktenskap som för äktenskapsskillnad.

10. Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol?

Den slovenska lagstiftningen innehåller inte några utomrättsliga bestämmelser, såsom medling, för att lösa frågan om äktenskapsskillnad utan att gå till domstol.

Till börjanTill början

11. I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap? Vilka krav måste man då iaktta och vilka handlingar skall man bifoga?

 1. Rättslig behörighet: Tingsrätter
 2. Handlingen skall innehålla en beskrivning av huvudkrav och sidokrav, en beskrivning av bakomliggande fakta, bevis för dessa fakta samt andra uppgifter som behövs i alla processer. Ett intyg om betalning av domstolsavgiften skall bifogas.
 3. Makarna skall till sin gemensamma ansökan om äktenskapsskillnad bifoga följande:
  • Avtalet om gemensamma barns vårdnad, uppfostran och underhåll.
  • Avtalet om underhåll till den make som saknar försörjning och medel för sitt uppehälle och är oförmögen att arbeta eller arbetslös.
  • Ett skriftligt och av domstolen bestyrkt avtal om fördelning av gemensamma tillgångar samt med uppgift om vem av parterna som skall ha rätt till bostaden.

12. Kan jag få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet?

Ja!

13. Kan en dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap överklagas?

Ja!

14. Hur skall man göra för att få en i en annan medlemsstat meddelad dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap erkänd i Slovenien?

 1. Förfarandet för erkännande av ett utländskt domstolsbeslut skall inledas på grundval av en ansökan om detta.
 2. Alla personer som uppfyller de rättsliga kraven kan ansöka om erkännande av ett utländskt domstolsbeslut i frågor som rör personliga förhållanden (status).
 3. Beslutet om erkännande av ett utländskt beslut skall fattas av en domare vid en tingsrätt. Den lokala behörigheten när det gäller erkännande av ett utländskt domstolsbeslut ligger hos den domstol som är behörig i ärendet i fråga. Ansökan om erkännande av ett utländskt domstolsbeslut kan inges till vilken tingsrätt som helst i Slovenien.
 4. En person som inger en ansökan om erkännande av ett utländskt domstolsbeslut skall till sin ansökan foga det utländska domstolsbeslutet i original eller en bestyrkt kopia av detta samt ett intyg utfärdat av en behörig utländsk domstol eller annat organ som anger att beslutet är rättsligt bindande enligt lagen i det land där det utfärdades. Det utländska domstolsbeslutet eller en bestyrkt kopia av detta skall avfattas på det offentliga språk som används vid domstolen eller förses med en legaliserad översättning.

15. Till vilken domstol skall man vända sig för att begära omprövning av ett beslut att i Slovenien erkänna en dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål?

Ansökan om omprövning kan inges till vilken tingsrätt som helst i Slovenien.

16. Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i Slovenien eller har olika medborgarskap?

 1. Lagen i det land där makarna är medborgare när ansökan om äktenskapsskillnad inges skall användas för upplösning av äktenskapet.
 2. Om makarna vid tidpunkten för ingivande av ansökan om äktenskapsskillnad är medborgare i olika länder skall lagarna i de länder där de är medborgare tillämpas kumulativt för upplösning av äktenskapet.
 3. Om äktenskapet inte kan upplösas enligt den lag som avses i punkt 2 skall slovensk lag tillämpas för upplösning av äktenskapet, om den ena av makarna har sin fasta hemvist i Slovenien vid tidpunkten för ingivande av ansökan om äktenskapsskillnad.
 4. Om en av makarna är medborgare i Slovenien och inte har sin fasta hemvist i Slovenien, och om äktenskapet inte kan upplösas enligt den lag som avses i punkt 2, skall slovensk lag tillämpas.

« Äktenskapsskillnad - Allmän information | Slovenien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 31-05-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket