Euroopan komissio > EOV > Avioero > Slovenia

Uusin päivitys: 29-05-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Avioero - Slovenia

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Sivun alkukielistä versiota on päivitetty, ja se on siirretty Euroopan oikeusportaaliin.


 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Millä edellytyksillä avioeron voi saada? 1.
2. Mitkä ovat avioeron myöntämisperusteet? 2.
3. Mitä laillisia vaikutuksia avioerolla on? 3.
a) aviopuolisoiden henkilökohtaisiin suhteisiin? a)
b) omaisuuden jakamiseen puolisoiden välillä? b)
c) puolisoiden alaikäisiin lapsiin? (katso Lapsen huolto – Sloveniac)
d) toisen puolison velvollisuuteen maksaa toiselle elatusapua? (katso Elatusvaateet - Sloveniad)
4. Mitä lakitermi ”asumusero” käytännössä tarkoittaa? 4.
5. Mitä edellytyksiä asumuseroon liittyy? 5.
6. Mitä laillisia vaikutuksia asumuserolla on? 6.
7. Mitä lakitermi ”avioliiton mitätöinti” käytännössä tarkoittaa? 7.
8. Millä edellytyksillä avioeron voi mitätöidä? 8.
9. Mitä laillisia vaikutuksia avioliiton mitätöinnillä on? 9.
10. Onko olemassa vaihtoehtoisia muita kuin juridisia keinoja avioeroon liittyvien asioiden ratkaisemiseksi? 10.
11. Minne avioero-/asumusero-/mitätöintihakemukset tulee lähettää? Mitä muodollisuuksia tähän liittyy ja mitkä asiakirjat hakemukseen tulee liittää? 11.
12. Myönnetäänkö oikeudenkäyntikuluihin oikeusapua? 12.
13. Voiko avioero-/asumusero-/mitätöintipäätökseen hakea muutosta? 13.
14. Millä tavoin tulee menetellä jos halutaan, että toisen jäsenvaltion tuomioistuimen antama avioero-/asumusero-/mitätöintipäätös tunnustetaan Sloveniassa? 14.
15. Minkä tuomioistuimen puoleen tulee kääntyä, jos halutaan vastustaa toisen jäsenvaltion tuomioistuimen antaman avioero-/asumusero-/mitätöintipäätöksen tunnustamista Sloveniassa? Mitä menettelyä tällaisissa tapauksissa sovelletaan? 15.
16. Mitä lakia sovelletaan avioeroasioissa silloin kun puolisot eivät asu Sloveniassa tai ovat muun maan kansalaisia? 16.

 

1. Millä edellytyksillä avioeron voi saada?

 1. Ehdotus sopimukseksi avioerosta tai haaste avioeron saamiseksi tuomioistuimessa.
 2. Puolisoiden neuvonta ja keskustelu sosiaalikeskuksessa.
 3. Sosiaalikeskus ilmoittaa tuomioistuimelle keskustelun tuloksista.

2. Mitkä ovat avioeron myöntämisperusteet?

 1. Avioliitto on ”kestämätön jostakin syystä”. Käytännössä sitä ei ole vaikea todistaa.
 2. Avioliiton ei tarvitse olla ”kestämätön” molemmille puolisoille.
 3. Sen puolison syyllisyys, joka aiheutti ”kestämättömyyden”, ei vaikuta tuomioistuimen ratkaisuun.

3. Mitä laillisia vaikutuksia avioerolla on?

a) aviopuolisoiden henkilökohtaisiin suhteisiin?

Vaikutuksia ei ole.

b) omaisuuden jakamiseen puolisoiden välillä?

Jos toinen puoliso jättää avioerohakemuksen:

 1. Yhteisen omaisuuden jaossa katsotaan, että puolisoiden osuudet omaisuudesta ovat yhtä suuret, mutta puolisot voivat osoittaa, että he ovat osallistuneet omaisuuden kasvattamiseen eri suhteissa.
 2. Jos yhteisen omaisuuden jaossa syntyy riita puolisoiden osuuksista, tuomioistuin ottaa huomioon puolisoiden tulojen lisäksi myös muita seikkoja.

Jos kyseessä on sopimus avioerosta:

Puolisoiden on jätettävä kirjallinen ja tuomioistuimen vahvistama sopimus yhteisen omaisuuden jakamisesta ja siitä kumpi puolisoista saa oikeuden asuntoon.

Sivun alkuunSivun alkuun

c) puolisoiden alaikäisiin lapsiin? (katso Lapsen huolto – Slovenia)

Tuomioistuin päättää myös yhteisten lasten hoidosta, kasvatuksesta ja elatuksesta. Ennen ratkaisun tekemistä tuomioistuin pyytää lausuntoa sosiaalikeskukselta.

Se vanhemmista, jonka luokse lapset eivät jää asumaan, säilyttää oikeuden pitää lapsiin henkilökohtaisen yhteyden, ellei tuomioistuin toisin päätä lapsen edun vuoksi.

Jos kyseessä on sopimus avioerosta:

 1. Puolisoiden on päästävä sopimukseen yhteisten lasten hoidosta, kasvatuksesta ja elatuksesta.
 2. Ennen kuin tuomioistuin myöntää avioeron, sen on varmistuttava, että lasten hoito, kehitys ja elatus on asianmukaisesti järjestetty sopimuksella, ja sen on pyydettävä sosiaalikeskukselta lausunto.
 3. Jos vanhemmat eivät asu yhdessä, heidän on sovittava kumman luona lapsi jatkossa asuu.
d) toisen puolison velvollisuuteen maksaa toiselle elatusapua? (katso Elatusvaateet - Slovenia)
 1. Tulottomalle puolisolle maksettavan elatusavun määrä määritellään pyynnöstä avioerotuomiossa tai se määräytyy toisen puolison kanssa tehdyn sopimuksen perusteella.
 2. Elatusapu määräytyy siihen oikeutetun tarpeiden ja maksuvelvollisen mahdollisuuksien mukaan.
 3. Elatusoikeudesta luopumisella ei ole oikeusvaikutuksia.
 4. Tuomioistuimen määräämää elatusapua tarkistetaan Slovenian elinkustannusten ja tulojen muutosten mukaan.

4. Mitä lakitermi ”asumusero” käytännössä tarkoittaa?

Slovenian avioliittoa ja perhesuhteita koskeva laki ei sisällä lakitermiä ”asumusero”.

Sivun alkuunSivun alkuun

5. Mitä edellytyksiä asumuseroon liittyy?

/

6. Mitä laillisia vaikutuksia asumuserolla on?

/

7. Mitä lakitermi ”avioliiton mitätöinti” käytännössä tarkoittaa?

Se tarkoittaa, että avioliiton mitätöinnin jälkeen avioliitolla ei ole vaikutuksia mitätöintipäivästä lähtien.

8. Millä edellytyksillä avioeron voi mitätöidä?

Mahdolliset mitätöinnin perusteet ovat:

 1. Puolisot ovat samaa sukupuolta.
 2. Tulevat puolisot eivät tehneet avioliittopäätöstä vapaasti.
 3. Avioliitto oli solmittu alle 18-vuotiaiden henkilöiden välillä.
 4. Avioliitto oli solmittu vakavasti mielisairaan tai oikeustoimikelvottoman henkilön kanssa.
 5. Toisen puolison aiemmin solmittua avioliittoa ei ollut purettu tai mitätöity.
 6. Avioliitto oli solmittu lähisukulaisten ja seuraavien henkilöiden kesken: veli ja sisar, velipuoli ja sisarpuoli, setä ja veljen- tai sisarentytär, täti ja veljen- tai sisarenpoika, tahi veljen tai sisaren taikka velipuolen tai sisarpuolen lasten kesken. Tätä ei sovelleta adoption kautta syntyneisiin tilanteisiin adoptiovanhemman ja -lapsen välistä avioliittoa lukuun ottamatta.

9. Mitä laillisia vaikutuksia avioliiton mitätöinnillä on?

 1. Jos avioliitto mitätöidään, avioliitolla ei ole vaikutuksia mitätöintipäivästä lähtien.
 2. Omaisuuden ja puolisoiden välisten lahjojen suhteen avioliiton mitätöinnissä sovelletaan samoja sääntöjä kuin avioeron yhteydessä.

10. Onko olemassa vaihtoehtoisia muita kuin juridisia keinoja avioeroon liittyvien asioiden ratkaisemiseksi?

Slovenian lainsäädännössä ei säädetä muita kuin juridisia keinoja, kuten sovittelu, avioeroon liittyvien asioiden ratkaisemiseksi.

Sivun alkuunSivun alkuun

11. Minne avioero-/asumusero-/mitätöintihakemukset tulee lähettää? Mitä muodollisuuksia tähän liittyy ja mitkä asiakirjat hakemukseen tulee liittää?

 1. Tuomioistuin: ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet
 2. Hakemuksessa on oltava tietty vaatimus tai oikeuskeino, lisävaatimukset, toimen perusteena olevat tosiseikat, näyttö kyseisten tosiseikkojen osoittamiseksi ja muut osatekijät, jotka jokaisessa hakemuksessa on ilmettävä. Hakemukseen on liitettävä tuomioistuinmaksun maksukuitti.
 3. Jos avioeroa haetaan sopimuksen perusteella, puolisot liittävät hakemukseen seuraavat asiakirjat:
  • sopimus yhteisten lasten hoidosta, kasvatuksesta ja elatuksesta sekä
  • sopimus elatusavusta sille tulottomalla puolisolle, jolla ei ole elinkeinoa ja joka on työkyvytön tai on työtön eikä voi työskennellä sekä
  • kirjallinen ja notaarin vahvistama sopimus yhteisen omaisuuden jakamisesta ja siitä kumpi puolisoista saa oikeuden asuntoon.

12. Myönnetäänkö oikeudenkäyntikuluihin oikeusapua?

Kyllä

13. Voiko avioero-/asumusero-/mitätöintipäätökseen hakea muutosta?

Kyllä

14. Millä tavoin tulee menetellä jos halutaan, että toisen jäsenvaltion tuomioistuimen antama avioero-/asumusero-/mitätöintipäätös tunnustetaan Sloveniassa?

 1. Ulkomaisen tuomioistuimen antaman ratkaisun tunnustamista koskeva menettely käynnistetään hakemuksella.
 2. Jokaisella oikeustoimikelpoisella henkilöllä on oikeus hakea ulkomaisen tuomioistuimen antaman ratkaisun tunnustamista henkilön asemaa koskevissa asioissa.
 3. Ulkomaisen ratkaisun tunnustamisen suorittaa yksittäinen tuomari ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa. Alueellinen toimivalta ulkomaisen ratkaisun tunnustamiseksi on jokaisella pääasiassa toimivaltaisella tuomioistuimella. Näin ollen ulkomaisen tuomioistuimen ratkaisun tunnustamista koskevan hakemuksen voi jättää mihin tahansa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen Sloveniassa.
 4. Ulkomaisen tuomioistuimen ratkaisun tunnustamista koskevaan hakemukseen on liitettävä kyseinen ratkaisu alkuperäisenä tai oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus, jonka on antanut toimivaltainen ulkomainen tuomioistuin tai muu viranomainen ja jossa vahvistetaan, että kyseinen ratkaisu on oikeudellisesti sitova sen maan lain mukaan, missä se on annettu. Ulkomaisen tuomioistuimen ratkaisu tai sen oikeaksi todistettu jäljennös olisi kirjoitettava tuomioistuimen virallisella kielellä tai siitä on annettava virallinen käännös.

15. Minkä tuomioistuimen puoleen tulee kääntyä, jos halutaan vastustaa toisen jäsenvaltion tuomioistuimen antaman avioero-/asumusero-/mitätöintipäätöksen tunnustamista Sloveniassa? Mitä menettelyä tällaisissa tapauksissa sovelletaan?

Vastustuksen voi esittää missä tahansa Slovenian ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

16. Mitä lakia sovelletaan avioeroasioissa silloin kun puolisot eivät asu Sloveniassa tai ovat muun maan kansalaisia?

 1. Avioliiton purkamiseen sovelletaan sen maan lakia, jonka kansalaisia puolisot ovat avioeron hakemishetkellä.
 2. Jos puolisot ovat avioeron hakemishetkellä eri maiden kansalaisia, avioliiton purkamiseen sovelletaan kyseisten valtioiden lakeja.
 3. Jos avioliittoa ei voida purkaa 2 kohdassa tarkoitetun lain nojalla, sovelletaan Slovenian lakia, jos toisella puolisoista on pysyvä asuinpaikka Sloveniassa avioerohakemuksen jättämishetkellä.
 4. Jos toinen puolisoista on Slovenian kansalainen, eikä hänellä ole pysyvää asuinpaikkaa Sloveniassa, eikä avioliittoa voida purkaa 2 kohdassa tarkoitetun lain nojalla, sovelletaan Slovenian lakia.

« Avioero - Yleistä | Slovenia - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 29-05-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta