Europa-Kommissionen > ERN > Skilsmisse > Slovenien

Seneste opdatering : 31-05-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Skilsmisse - Slovenien

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad er betingelserne for at opnå skilsmisse? 1.
2. Hvad anses for skilsmissegrund? 2.
3. Hvad er de retlige følger af en skilsmisse med hensyn til: 3.
a) de personlige relationer mellem ægtefællerne? a)
b) bodeling? b)
c) ægtefællernes mindreårige børn? (se “Forældremyndighed - Slovenien”) c)
d) forpligtelsen til at betale ægtefællebidrag? (Se “Underholdsbidrag – Slovenien”) d)
4. Hvad betyder det retlige begreb "separation" i praksis? 4.
5. Hvad er betingelserne for at opnå separation? 5.
6. Hvad er de retlige følger af separation? 6.
7. Hvad betyder det retlige begreb "omstødelse af ægteskab" i praksis? 7.
8. Hvad er betingelserne for at få omstødt et ægteskab? 8.
9. Hvad er de retlige følger af omstødelse af et ægteskab? 9.
10. Eksisterer der alternative udenretslige midler til løsning af spørgsmål i relation til skilsmisse? 10.
11. Til hvilken instans skal jeg indgive min begæring om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter skal jeg vedlægge min begæring? 11.
12. Kan jeg få retshjælp til dækning af sagsomkostningerne? 12.
13. Er det muligt at appellere en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab? 13.
14. Hvad er fremgangsmåden, hvis jeg ønsker at få en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab, som er truffet af en domstol i en anden EU-medlemsstat, anerkendt i Slovenien? 14.
15. Hvilken domstol skal jeg rette henvendelse til i Slovenien for at gøre indsigelse mod anerkendelse af en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab, som er truffet af en domstol i en anden medlemsstat? Hvad er fremgangsmåden i de tilfælde? 15.
16. Hvilken skilsmisselovgivning finder anvendelse i en skilsmissesag mellem ægtefæller, der ikke har bopæl i Slovenien, eller som har forskellig nationalitet? 16.

 

1. Hvad er betingelserne for at opnå skilsmisse?

 1. Et udkast til skilsmisseaftale eller en skilsmissesag ved en domstol.
 2. En vejledende samtale med ægtefællerne hos de sociale myndigheder.
 3. De sociale myndigheder aflægger rapport til retten om den vejledende samtale.

2. Hvad anses for skilsmissegrund?

 1. At ægteskabet er "ubærligt uanset af hvilken grund". I praksis er det ikke vanskeligt at bevise.
 2. Ægteskabet skal ikke nødvendigvis være "ubærligt" for begge parter.
 3. Den adfærd hos den ene partner, der har gjort ægteskabet "ubærligt", har ikke indflydelse på rettens afgørelse.

3. Hvad er de retlige følger af en skilsmisse med hensyn til:

a) de personlige relationer mellem ægtefællerne?

Der er ingen følger.

b) bodeling?

Hvis den ene af ægtefællerne indgiver skilsmissebegæring:

 1. Ved delingen af fælles aktiver skal det sikres, at ægtefællerne får en lige andel af de fælles aktiver, men ægtefællerne kan bevise, at de har bidraget til de fælles aktiver med en anden andel.
 2. I en tvist om ægtefællernes andel af de fælles aktiver, skal retten både tage højde for parternes indkomst og andre forhold.

I tilfælde af et udkast til skilsmisseaftale:

Ægtefællerne skal indgive en skriftlig aftale bekræftet af retten om deling af de fælles aktiver, og om hvem af parterne der beholder retten til boligen.

TopTop

c) ægtefællernes mindreårige børn? (se “Forældremyndighed - Slovenien”)

Retten skal også træffe afgørelse om de fælles børns omsorg, opdragelse og underhold. Før retten træffer afgørelse, skal den indhente en udtalelse fra de sociale myndigheder.

Den forælder, der ikke har får betroet børnene, har ret til at opretholde personlig kontakt med dem, medmindre retten træffer en anden beslutning af hensyn til barnets tarv.

I tilfælde af et udkast til skilsmisseaftale:

 1. Ægtefællerne skal nå til enighed om de fælles børns omsorg, opdragelse og underhold.
 2. Før retten bevilger skilsmisse, skal den sikre, at aftalen på passende vis sørger for børnenes omsorg, udvikling og underhold, og den skal indhente en udtalelse hos de sociale myndigheder.
 3. Hvis forældrene ikke bor sammen, skal de aftale indbyrdes, hvem barnet skal bo hos.
d) forpligtelsen til at betale ægtefællebidrag? (Se “Underholdsbidrag – Slovenien”)
 1. Et eventuelt underhold til en uforsørget ægtefælle fastsættes i skilsmissedommen på ægtefællernes anmodning eller på basis af en aftale med den anden fraskilte ægtefælle.
 2. Underholdsbidraget fastsættes i forhold til rettighedshaverens behov og den forpligtedes økonomiske muligheder.
 3. Afkald på retten til underhold har ingen retsvirkninger.
 4. Det underholdsbidrag, der fastsættes af retten, skal justeres i forhold til leveomkostningerne i Slovenien og den personlige indkomst.

4. Hvad betyder det retlige begreb "separation" i praksis?

Sloveniens lov om ægteskab og familierelationer indeholder ikke det retlige begreb "separation".

TopTop

5. Hvad er betingelserne for at opnå separation?

/

6. Hvad er de retlige følger af separation?

/

7. Hvad betyder det retlige begreb "omstødelse af ægteskab" i praksis?

Det betyder, at når ægteskabet er blevet omstødt, ophører retsvirkningerne fra datoen for omstødelsen.

8. Hvad er betingelserne for at få omstødt et ægteskab?

Mulighederne for omstødelse er:

 1. Ægtefællerne er af samme køn.
 2. De kommende ægtefæller har ikke frit givet samtykke.
 3. Ægteskabet er indgået af personer under atten år.
 4. Ægteskabet er indgået af personer, som er alvorligt mentalt forstyrret eller umyndiggjorte.
 5. En af ægtefællernes tidligere ægteskab er ikke opløst eller omstødt.
 6. Ægteskabet er indgået mellem personer, som er direkte beslægtede, en bror og en søster, en halvbror og en halvsøster, en onkel og en niece, en tante og en nevø eller mellem børn af brødre eller søstre, halvbrødre eller –søstre. Det gælder ikke relationer, der er opstået som følge af adoption, bortset fra mellem adoptanten og den adopterede.

9. Hvad er de retlige følger af omstødelse af et ægteskab?

 1. Hvis et ægteskab omstødes, ophører retsvirkningerne fra datoen for omstødelsen.
 2. Hvad angår formueforhold og gaver mellem parterne, gælder de samme regler for omstødelse af et ægteskab som for skilsmisse.

10. Eksisterer der alternative udenretslige midler til løsning af spørgsmål i relation til skilsmisse?

Den slovenske lovgivning foreskriver ingen udenretslige midler, som f.eks. mægling, til løsning af spørgsmål i relation til skilsmisse uden at gå rettens vej.

TopTop

11. Til hvilken instans skal jeg indgive min begæring om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter skal jeg vedlægge min begæring?

 1. Domsmyndighed: distriktsdomstole
 2. Søgsmålet skal indeholde en beskrivelse af hovedkravet, de afledte krav, en fremstilling af de forhold, der har givet anledning til søgsmålet, bevismateriale vedrørende disse forhold og andre dokumenter, der kræves i enhver proces. Sagen skal vedlægges bevis for betaling af de relevante retsgebyrer.
 3. Et udkast til skilsmisseaftale skal vedlægges:
  • aftale om de fælles børns omsorg, opdragelse og underhold, og
  • aftale om underhold af den ikke-forsørgede ægtefælle, der ikke har eksistensmidler eller er umyndiggjort, ubeskæftiget eller uarbejdsdygtig, og
  • en skriftlig, notarbekræftet aftale om deling af de fælles aktiver, og om hvem af parterne der beholder retten til boligen.

12. Kan jeg få retshjælp til dækning af sagsomkostningerne?

Ja.

13. Er det muligt at appellere en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab?

Ja.

14. Hvad er fremgangsmåden, hvis jeg ønsker at få en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab, som er truffet af en domstol i en anden EU-medlemsstat, anerkendt i Slovenien?

 1. Proceduren for anerkendelse af en udenlandsk retsafgørelse indledes efter anmodning.
 2. Alle, der opfylder de gældende retlige krav, kan anmode om at få anerkendt en udenlandsk retsafgørelse i sager, der vedrører deres personlige forhold (status).
 3. Beslutningen om at anerkende en udenlandsk retsafgørelse skal træffes af en dommer ved en distriktsdomstol. Den stedlige kompetence vedrørende anerkendelse af en udenlandsk retsafgørelse ligger hos den ret, der har kompetence inden for det relevante emneområde. En anmodning om anerkendelse af en udenlandsk retsafgørelse kan indgives til en hvilken som helst distriktsdomstol i Slovenien.
 4. En person, der indgiver en anmodning om anerkendelse af en udenlandsk retsafgørelse, skal vedlægge anmodningen den originale udenlandske retsafgørelse eller en bekræftet kopi heraf og en erklæring fra den kompetente udenlandske ret eller en anden myndighed, der bekræfter, at afgørelsen er retligt bindende ifølge lovgivningen i det land, der har truffet afgørelsen. Den udenlandske retsafgørelse eller en bekræftet kopi heraf skal være affattet på et sprog, der bruges officielt ved retten, eller vedlægges en bekræftet oversættelse.

15. Hvilken domstol skal jeg rette henvendelse til i Slovenien for at gøre indsigelse mod anerkendelse af en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab, som er truffet af en domstol i en anden medlemsstat? Hvad er fremgangsmåden i de tilfælde?

En eventuel indsigelse kan indgives til en hvilken som helst distriktsdomstol i Slovenien.

16. Hvilken skilsmisselovgivning finder anvendelse i en skilsmissesag mellem ægtefæller, der ikke har bopæl i Slovenien, eller som har forskellig nationalitet?

 1. Loven i det land, hvor ægtefællerne er statsborgere på tidspunktet for indgivelse af en begæring om skilsmisse, finder anvendelse i forbindelse med opløsning af ægteskabet.
 2. Hvis ægtefællerne på tidspunktet for indgivelse af en ansøgning om skilsmisse har forskellige statsborgerskaber, finder loven i de respektive lande anvendelse i forbindelse med opløsning af ægteskabet.
 3. Hvis ægteskabet ikke kan opløses i henhold til den lov, der er nævnt ovenfor i punkt 2, anvendes loven i Slovenien til at opløse ægteskabet, hvis den ene af ægtefællerne har fast bopæl i Slovenien på tidspunktet for indgivelse af en begæring om skilsmisse.
 4. Hvis den ene ægtefælle er statsborger i Slovenien, men ikke har fast bopæl i Slovenien, og ægteskabet ikke kan opløses i henhold til den lov, der er nævnt ovenfor i punkt 2, finder gældende lov i Slovenien anvendelse.

« Skilsmisse - Generelle oplysninger | Slovenien - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 31-05-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige