Europeiska Kommissionen > ERN > Äktenskapsskillnad > Skottland

Senaste uppdatering: 03-08-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Äktenskapsskillnad - Skottland

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna ska kunna få en dom på äktenskapsskillnad? 1.
2. På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad? 2.
3. Vilka konsekvenser får en äktenskapsskillnad när det gäller 3.
a) makarnas personliga förhållanden? a)
b) fördelningen av makarnas egendom? b)
c) makarnas gemensamma, underåriga barn? c)
d) underhållsskyldighet gentemot den andra maken? d)
4. Vad är den praktiska innebörden av begreppet hemskillnad (separation) ? 4.
5. Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad? 5.
6. Vad får en hemskillnad för rättsliga följder? 6.
7. Vad är den praktiska innebörden av begreppet annullering av äktenskap? 7.
8. Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap ska annulleras? 8.
9. Vad blir den rättsliga följden av en annullering av ett äktenskap? 9.
10. Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol? 10.
11. I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap? Vilka krav måste man då iaktta och vilka handlingar ska man bifoga? 11.
12. Kan man få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet? 12.
13. Kan en dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap överklagas? 13.
14. Hur ska man göra för att få en i en annan medlemsstat meddelad dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap erkänd i Skottland? 14.
15. Till vilken domstol ska man vända sig för att begära omprövning av ett beslut att i Skottland erkänna en dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål? 15.
16. Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i Skottland eller har olika medborgarskap? 16.

 

1. Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna ska kunna få en dom på äktenskapsskillnad?

I Skottland måste man gå via domstol för att få äktenskapsskillnad. Man måste visa att det föreligger djup och varaktig söndring i äktenskapet genom att lägga fram bevis för en av de fem omständigheter som anges i punkt 2 nedan.

2. På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad?

I Skottland finns en enda grund för äktenskapsskillnad – djup och varaktig söndring i äktenskapet. En av följande fem omständigheter måste bevisas för att visa att djup och varaktig söndring föreligger:

 • Svaranden har begått äktenskapsbrott.
 • Svarandens uppförande är oacceptabelt (unreasonable).
 • Svaranden har övergivit käranden.
 • Makarna har inte bott tillsammans på två år och den andra maken samtycker.
 • Parterna har inte bott tillsammans på fem år.

Ett förenklat förfarande kan tillämpas för vissa fall som omfattas av de två sistnämnda kategorierna.

3. Vilka konsekvenser får en äktenskapsskillnad när det gäller

a) makarnas personliga förhållanden?

I lagen finns inga särskilda bestämmelser om f.d. makars personliga förhållanden. När det gäller efternamn kan vardera maken behålla sitt eget efternamn när de gifter sig. På motsvarande sätt har de rätt att behålla sin makes efternamn efter äktenskapsskillnad. På skotska juridiska handlingar är det normalt att man anger både kvinnans flicknamn och eventuella namn som hon har haft som gift.

Rygg

Till börjanTill början

b) fördelningen av makarnas egendom?

I Family Law (Scotland) Act 1985 fastställs fördelningen av makarnas egendom vid äktenskapsskillnad. Med makarnas egendom avses vanligen all den egendom som makarna förvärvat under äktenskapet, samt egendom som förvärvats före äktenskapet för att användas som makarnas gemensamma hem – eller möbler för det hemmet.

Vardera parten i äktenskapet kan ansöka i domstol om ett beslut enligt 1985 års lag. Domstolen kan meddela beslut om betalning av ett engångsbelopp, överföring av egendom, betalning av fortlöpande underhåll och liknande.

När domstolen fattar ett beslut måste den iaktta följande principer:

 • Nettovärdet av makarnas egendom bör delas rättvist.
 • Domstolen ska beakta den ekonomiska fördel som en part haft genom den andra partens bidrag, och den ekonomiska förlust som en part lidit till förmån för den andra parten eller för familjen. Makarna kan ha bidragit på annat sätt än ekonomiskt, särskilt genom att se efter hemmet eller sköta om familjen.
 • Den ekonomiska bördan för att ta hand om familjens barn under 16 år bör delas rättvist mellan parterna.
 • En part som i väsentlig grad har varit ekonomiskt beroende av den andra parten i ett äktenskap bör få ekonomiskt underhåll för att han eller hon ska ha möjlighet att anpassa sig till förlusten av den försörjning som han eller hon haft. Detta underhåll kan betalas i upp till tre år.
 • Om det är troligt att en part i ett äktenskap kommer att få allvarliga ekonomiska problem till följd av äktenskapsskillnaden, bör han eller hon få ett skäligt underhåll under en skälig tidsperiod för att ta sig ur problemen i fråga.

Makarnas egendom omfattar inte annan egendom som förvärvats före giftermålet, egendom som förvärvats av en make efter det att makarna flyttat ifrån varandra eller egendom som under äktenskapet fåtts som gåva eller arv av tredje man.

Rygg

Till börjanTill början

c) makarnas gemensamma, underåriga barn?

Som det anges i stycke b ovan bör den ekonomiska bördan för att ta hand om familjens barn delas lika. (Se ”Föräldraansvar i Storbritannien”)

d) underhållsskyldighet gentemot den andra maken?

(Se ”Underhållsskyldighet i Storbritannien”)

4. Vad är den praktiska innebörden av begreppet hemskillnad (separation) ?

I Skottland kan domstolen meddela dom om hemskillnad (judicial separation). Hemskillnad kan beviljas makar som är emot skilsmässa, men som inte längre vill leva tillsammans. Makarna är fortfarande gifta och måste fortsätta att bidra till varandras underhåll – dvs. de måste fortfarande sörja för varandra ekonomiskt som vilket gift par som helst.

5. Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad?

Kraven för att få hemskillnad är de samma som för skilsmässa. Se punkt 1 ovan.

6. Vad får en hemskillnad för rättsliga följder?

Se punkt 4 ovan. Observera att hemskillnad inte hindrar att en av de separerade makarna ansöker om äktenskapsskillnad.

Rygg

Till börjanTill början

7. Vad är den praktiska innebörden av begreppet annullering av äktenskap?

Även om annullering av äktenskap (marriage annulment) inte används som juridiskt begrepp i Skottland kan en berörd part, om ett skotskt äktenskap är ogiltigt (void) , vända sig till domstol för en förklaring om återgång av äktenskap. Ett äktenskap är ogiltigt om det finns ett juridiskt hinder för äktenskapet. I Skottland är ett äktenskap ogiltigt om

 • en av parterna var under 16 år när äktenskapet ingicks,
 • partnerna är för nära släkt – de förbjudna släktskapsleden anges i tillägg 1 till Marriage (Scotland) Act 1977,
 • parterna inte är av olika kön,
 • åtminstone en av parterna redan var gift,
 • åtminstone en av parterna inte gick med på äktenskapet frivilligt.

Om ett äktenskap är upphävbart (voidable) består äktenskapet fram till dess att en av parterna i äktenskapet ansöker om återgång av äktenskapet. Den enda grunden för att ett äktenskap ska vara upphävbart är att mannen är obotligt impotent.

8. Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap ska annulleras?

En berörd part kan ansöka hos domstol om en förklaring om återgång av ett ogiltigt äktenskap och en make kan ansöka hos domstol om en förklaring om att äktenskapet är upphävbart. För att ett äktenskap ska vara ogiltigt måste det ha funnits ett juridiskt hinder för äktenskapet. Detta innebär i allmänhet att åtminstone en av parterna inte hade behörighet att ingå äktenskap, eller att en av parterna i äktenskapet inte frivilligt gick med på giftermålet.

Rygg

Till börjanTill början

9. Vad blir den rättsliga följden av en annullering av ett äktenskap?

Ett ogiltigt äktenskap anses aldrig ha existerat, så det finns inget behov av att ansöka om en domstolsförklaring. Om en domstol utfärdar en förklaring om återgång, meddelar den också beslut om ekonomiskt understöd mellan parterna i det ogiltiga äktenskapet. Också ett upphävbart äktenskap kan anses aldrig ha existerat om domstolen utfärdar en förklaring om återgång.

10. Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol?

Family Mediation Scotland är en frivilligorganisation som med bidrag från den skotska regeringen och genom ett nätverk av lokala byråer tillhandahåller medling för par som har beslutat sig för att skiljas eller separera. Medling är en frivillig process som kan hjälpa par att enas om lösningar på praktiska problem, särskilt i fråga om barnen. Vissa byråer erbjuder medling i många olika frågor, ”All Issues Mediation”, däribland frågor som rör ekonomi och egendom. Lämplig rådgivning och stöd för en familj kan hjälpa den att undvika handlingssätt som kan leda till en rättslig process. Medlingen är gratis eller också kan man ge en frivillig donation. Familjemedling erbjuds också av organisationen Comprehensive Accredited Lawyer Mediator. Kostnaderna för denna tjänst kan betalas med rättshjälpsmedel.

11. I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap? Vilka krav måste man då iaktta och vilka handlingar ska man bifoga?

Äktenskapsskillnad/hemskillnad
 1. Ansökan om äktenskapsskillnad eller hemskillnad kan göras antingen vid den högsta domstolen i Skottland, som är Court of Session i Edinburgh, eller vid en av de lokala sheriffdomstolarna (Sheriff Courts). På webbplatsen för det skotska domstolsverket (Scottich Courts Service) English finns en karta som visar var domstolarna är belägna samt adresser och kontaktuppgifter.
 2. Man kan själv välja vilken domstol man vill vända sig till. För att väcka talan i Court of Session måste det fastställas att skotsk domstol är behörig att pröva ärendet. För att vända sig till en sheriffdomstol måste det fastställas att ärendet hör till sheriffdomstolens geografiska behörighetsområde. Behörigheten beror på var parterna har hemvist eller domicil. Att en person har domicil kan fastställas om personen i fråga anser att han eller hon har sitt hem på en viss plats i Skottland och ämnar bo där varaktigt under överskådlig framtid.
 3. I Skottland finns två olika metoder att ansöka om äktenskapsskillnad.
 4. Förenklad ansökan kan användas om grund för äktenskapsskillnad kan fastställas med hänvisning till att parterna inte har bott tillsammans på två år och svaranden samtycker till ansökan, eller de inte har bott tillsammans på fem år och svaranden inte samtycker till ansökan. Förenklad ansökan kan användas endast om
  • det inte pågår några andra domstolsförfaranden som kan resultera i att äktenskapet avslutas,
  • det inte finns barn under 16 år i äktenskapet,
  • ingen av parterna har begärt ett beslut om ekonomiskt underhåll vid äktenskapsskillnad, och
  • ingen av parterna i äktenskapet lider av en mental störning
 5. Ansökan om äktenskapsskillnad med användning av det förenklade förfarandet görs i allmänhet av parterna själva utan hjälp av advokat. Denna typ av ansökan har blivit känd som ”Do it yourself divorce” (gör-det-själv-skilsmässa). Ansökningsblanketter English och anvisningar English finns på det skotska domstolsverkets webbplats.
 6. Den andra (vanliga) typen av ansökan om äktenskapsskillnad eller hemskillnad görs genom en stämningsansökan i Court of Session eller sheriffdomstol. Varje domstol har sina egna regler för hur en sådan ansökan bör utformas. Reglerna för Court of Session finns i volym två av ”The Parliament House Book”, som getts ut av Green. Reglerna för sheriffdomstolen finns i volym ett av samma publikation under rubriken ”Act of Sederunt, Ordinary Cause Rules 1993” och även under ”Rules” på det skotska domstolsverkets webbplats English.
Annullering
 1. Ansökan om en förklaring om återgång (annullering) av ett äktenskap måste göras vid Court of Session i Edinburgh. Processen inleds genom stämningsansökan på det sätt som anges i reglerna. Se punkt 11(vi) för uppgift om var man kan hitta reglerna.
Formaliteter och dokumentation
 1. I varje domstol tas en avgift ut för den inledande ansökan och eventuellt också i senare skeden av förfarandet. Om du får rättshjälp eller understöd såsom inkomststöd, inkomstbaserat arbetslöshetsunderstöd, skatteförmåner för arbetstagare med familj eller skatteförmåner för funktionshindrade personer kan du ansöka om avgiftsbefrielse. Ansökningsblanketten för avgiftsbefrielse finns under ”Application Forms” på det skotska domstolsverkets webbplats English.
 2. Tillsammans med ansökan om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering måste du lämna in ett äktenskapscertifikat. Observera att en kopia av äktenskapscertifikatet inte godtas av domstolen.

12. Kan man få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet?

Rådgivning och rättsligt biträde kan fås i frågor som rör äktenskapsskillnad, förutsatt att man uppfyller de normala lagstadgade ekonomiska kraven. Rättshjälp i tvistemål kan också fås för äktenskapsskillnad, förutom vid det förenklade förfarandet, förutsatt att man uppfyller normala lagstadgade krav i fråga om ekonomiskt stödberättigande, godtagbara skäl för ansökan och det med hänsyn till omständigheterna i fallet är rimligt att rättshjälp beviljas.

Rygg

Till börjanTill början

13. Kan en dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap överklagas?

 1. Beslut om äktenskapsskillnad till följd av en förenklad ansökan som meddelats av sheriffdomstol kan överklagas skriftligen inom 14 dagar från beslutsdatumet.
 2. Beslut om äktenskapsskillnad till följd av en förenklad ansökan som meddelats av Court of Session kan inte överklagas. För att upphäva beslutets giltighet och verkan måste ny talan väckas vid denna domstol.
 3. Beslut om äktenskapsskillnad till följd av den andra (vanliga) typen av ansökan eller om hemskillnad som meddelats av sheriffdomstol kan överklagas inom 14 dagar från beslutsdatumet. Beslut om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller återgång (annullering) av äktenskap som meddelats av Court of Session kan överklagas inom 21 dagar från beslutet.

14. Hur ska man göra för att få en i en annan medlemsstat meddelad dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap erkänd i Skottland?

Erkännande av äktenskapsskillnad, annullering och hemskillnad faller vanligen inom tillämpningsområdet för ”Bryssel II-förordningen”, dvs. rådets förordning (EG) nr 1347/2000 av den 29 maj 2000. I artikel 14 i denna förordning fastställs grunderna för erkännande.

 1. En dom som har meddelats i en medlemsstat ska erkännas i de andra medlemsstaterna utan att något särskilt förfarande behöver anlitas.
 2. I synnerhet, och utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3, ska inget särskilt förfarande behöva anlitas för att uppdatera uppgifter om civilstånd i relevanta register i en medlemsstat på grundval av en i en annan medlemsstat meddelad dom om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap, om denna dom inte kan överklagas enligt lagen i den medlemsstaten.
 3. En berörd part kan få fastställt av Court of Session att domen ska erkännas eller inte erkännas.
 4. Om frågan huruvida en dom ska erkännas uppkommer som en prejudiciell fråga vid en domstol i en medlemsstat, får den domstolen avgöra frågan om erkännande.

Om ett beslut inte kan erkännas enligt Bryssel II-förordningen tillämpas del II i Family Law Act 1986 och särskilt § 46 i denna. De grunder för erkännande som anges i denna paragraf är följande:

Rygg

Till börjanTill början

 1. Äktenskapsskillnad, annullering eller hemskillnad som beviljats genom dom utomlands ska erkännas om:
  1. äktenskapsskillnaden, annulleringen eller hemskillnaden är i kraft enligt lagen i det land där den beviljats, och
  2. en av parterna i äktenskapet vid den tidpunkt då förfarandet inleddes
   1. hade hemvist i det land där äktenskapsskillnaden, annulleringen eller hemskillnaden beviljades, eller
   2. hade omicil i det landet, eller
   3. var medborgare i det landet.
 2. Äktenskapsskillnad, annullering eller hemskillnad som beviljats utomlands på annat sätt än genom dom ska erkännas om:
  1. äktenskapsskillnaden, annulleringen eller hemskillnaden är i kraft enligt lagen i det land där den beviljats,
  2. vid den tidpunkt då äktenskapsskillnaden beviljades
   1. båda parterna i äktenskapet hade domicil i det landet, eller
   2. en av parterna i äktenskapet hade domicil i det landet och den andra parten hade domicil i ett land enligt vars lagstiftning äktenskapsskillnaden, annulleringen eller hemskillnaden erkänns som giltig, och
  3. ingen av parterna i äktenskapet hade hemvist i Storbritannien under en oavbruten period av ett år omedelbart före den dagen.

15. Till vilken domstol ska man vända sig för att begära omprövning av ett beslut att i Skottland erkänna en dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål?

Erkännande av äktenskapsskillnad, annullering och hemskillnad omfattas vanligen av tillämpningsområdet för Bryssel II-förordningen, dvs. rådets förordning (EG) nr 1347/2000 av den 29 maj 2000. Se svaret på fråga 14 ovan.

Om beslutet inte omfattas av denna förordning, tillämpas del II i Family Law Act 1986, särskilt § 51 i denna. Vid Court of Session kan man ansöka om fastställande av att domen ska erkännas eller inte erkännas.

16. Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i Skottland eller har olika medborgarskap?

Om de skotska domstolarna beslutar att de har behörighet, tillämpar de i allmänhet skotsk lagstiftning. Om man anser att en fråga styrs av en relevant utländsk lag, som skiljer sig från skotsk lag, måste denna lag åberopas och innehållet i den bevisas. Det kan förekomma ovanliga omständigheter där parterna i ett mål åberopar utländsk lag. I det fallet kan skotsk domstol ta detta i beaktande.

Ytterligare information

 • Det skotska domstolsverket (Scottish Courts Service) English 
 • Den skotska rättshjälpsmyndigheten (Scottish Legal Aid Board) English

« Äktenskapsskillnad - Allmän information | Förenade kungariket - Allmän information »

Rygg

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 03-08-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket