Eiropas Komisija > ETST > Laulības šķiršana > Skotija

Pēdējo reizi atjaunots: 20-07-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Laulības šķiršana - Skotija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


 

SATURS

1. Kādi ir priekšnoteikumi, lai laulība varētu tikt šķirta? 1.
2. Kādos gadījumos laulība var tikt šķirta? 2.
3. Kādas ir laulības šķiršanas sekas: 3.
a) laulāto personiskajās attiecībās? a)
b) mantas sadales jautājumos laulāto starpā? b)
c) attiecībā uz nepilngadīgajiem bērniem? c)
d) attiecībā uz pienākumu maksāt uzturlīdzekļus (uzturēt) bijušam laulātajam? d)
4. Kāda ir praktiskā nozīme jēdzienam “laulāto atšķiršana”? 4.
5. Kādi ir priekšnoteikumi laulāto atšķiršanai? 5.
6. Kādas ir laulāto atšķiršanas tiesiskās sekas? 6.
7. Kāda ir praktiskā nozīme jēdzienam “laulības atzīšana par spēkā neesošu”? 7.
8. Kādos gadījumos laulība var tikt atzīta par spēkā neesošu? 8.
9. Kādas ir laulības neesamības tiesiskās sekas? 9.
10. Vai pastāv alternatīvas ārpustiesas iespējas, kad nevēršoties tiesā, var tikt atrisināti laulības šķiršanas jautājumi? 10.
11. Kur lai es iesniedzu pieteikumu par laulības šķiršanu/laulāto atšķiršanu/ laulības atzīšanu par spēkā neesošu? Kādas ir nepieciešamās formalitātes un kādus dokumentus ir nepieciešams pievienot pieteikumam? 11.
12. Vai man var tikt sniegta juridiskā palīdzību, lai varētu tikt segtas lietas izmaksas? 12.
13. Vai nolēmumu par laulības šķiršanu/laulāto atšķiršanu/ laulības atzīšanu par spēkā neesošu ir iespējams pārsūdzēt? 13.
14. Kas man jādara, lai citā dalībvalstī pieņemtu lēmumu par laulības šķiršanu/ laulāto atšķiršanu/ laulības atzīšanu par spēkā neesošu varētu atzīt Skotijā? 14.
15. Kurā tiesā man jāvēršas, lai celtu iebildumus pret citā dalībvalstī pieņemta sprieduma par laulības šķiršanu/ laulāto atšķiršanu/ laulības atzīšanu par spēkā neesošu atzīšanu? Kāda ir procesuālā kārtība šajos gadījumos? 15.
16. Kurš likums ir piemērojams laulības šķiršanas tiesvedības procesā, ja laulātie nedzīvo Skotijā vai viņiem ir dažādu valstu pilsonības? 16.

 

1. Kādi ir priekšnoteikumi, lai laulība varētu tikt šķirta?

Skotijā laulību šķir tiesā. Neatgriezeniska laulības iziršana ir jāpierāda ar vienu no pieciem 2. punktā minētajiem iemesliem.

2. Kādos gadījumos laulība var tikt šķirta?

Skotijā laulības šķiršanai ir viens iemesls – neatgriezeniski izirusi laulība. Lai noteiktu, ka laulība ir neatgriezeniski izirusi, ir jāpierāda viens no šādiem iemesliem:

 • atbildētāja neuzticība;
 • atbildētāja nesaprātīga uzvedība;
 • atbildētājs ir pametis prasītāju;
 • puses nedzīvo kopā divus gadus, ar otra laulātā piekrišanu;
 • puses nedzīvo kopā piecus gadus.

Dažās lietās, kuras atbilst vienai no divām pēdējām kategorijām, ir iespējama vienkāršota procesuālā kārtība.

3. Kādas ir laulības šķiršanas sekas:

a) laulāto personiskajās attiecībās?

Likumā nav paredzēti īpaši noteikumi par bijušo laulāto personīgajām attiecībām. Attiecībā uz uzvārdiem, abi laulātie laulībā var saglabāt savu pirmslaulību uzvārdu. Tāpat viņiem ir tiesības saglabāt laulātā uzvārdu pēc laulības šķiršanas. Skotijas juridiskajos dokumentos ir iespējams norādīt gan sievietes pirmslaulību uzvārdu, gan laulībās iegūtos uzvārdus.

b) mantas sadales jautājumos laulāto starpā?

1985.gada Ģimenes tiesību (Skotija) akts nosaka laulībā gūtā īpašuma sadali, ja laulība tiek šķirta. Laulāto manta praktiski ir viss īpašums, ko laulātie ieguvuši laulības laikā, kā arī īpašums, kas iegūts pirms laulības nolūkā to izmantot kā kopīgo laulāto mājokli vai šāda mājokļa iekārtai.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

Jebkurš no laulātajiem var sniegt prasību tiesā rīkojuma pieņemšanai saskaņā ar 1985.gada Aktu. Tiesa var izdot rīkojumus par vienreizēja maksājuma veikšanu, īpašuma nodošanu, periodisku pabalstu maksāšanu un citus ar tiem saistītus rīkojumus.

Kad tiesa izdod rīkojumu, tai ir jāievēro šādi principi:

 • Laulāto mantas neto vērtība ir jāsadala taisnīgi.
 • Tiesai ir jāņem vērā ekonomiskās priekšrocības, ko viena no pusēm gūst, pateicoties otras puses ieguldījumam, un ekonomiski nelabvēlīgās sekas, ko kāda no pusēm cieš otras puses vai ģimenes interesēs. Ieguldījums var būt mantisks, gan arī nebūt mantisks, un tas īpaši ietver rūpes par mājsaimniecību, ģimeni.
 • Pienākums materiāli uzturēt laulībā esošu bērnu, kas ir jaunāks par 16 gadiem, ir taisnīgi jāsadala starp pusēm.
 • Pusei, kura ir būtiski finansiāli atkarīga no otra laulātā, ir jānosaka finansiāls pabalsts, lai viņam/viņai ļautu pielāgoties kādreiz saņemtā atbalsta zaudēšanai. Šāds pabalsta sniegšanas pienākums var ilgt līdz pat trim gadiem.
 • Ja kāds no šķirtajiem laulātajiem laulības šķiršanas rezultātā nonāk smagās finansiālās grūtībās, ir jānosaka pamatots finansiālais pabalsts, lai uz noteiktu laiku mazinātu šīs grūtības.

Laulāto manta neietver citu mantu, kas iegūta pirms laulības, laulātā iegūto mantu pēc tam, kad laulātie ir pārtraukuši kopdzīvi, vai laulības laikā trešās puses dāvinātu vai no tās mantotu īpašumu.

c) attiecībā uz nepilngadīgajiem bērniem?

Kā noteikts b) apakšpunktā iepriekš, pienākumu uzturēt laulībā esošo bērnu ir jāsadala vienādi. (skatīt arī tēmu “Vecāku atbildība – Apvienotā Karaliste”)

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

d) attiecībā uz pienākumu maksāt uzturlīdzekļus (uzturēt) bijušam laulātajam?

(Skatīt arī tēmu “Uzturlīdzekļu (uztura) prasības – Apvienotā Karaliste”)

4. Kāda ir praktiskā nozīme jēdzienam “laulāto atšķiršana”?

Skotijā tiesa var pieņemt rīkojumu par laulāto atšķiršanu. To sauc par tiesas apstiprinātu laulāto atšķiršanu. Tāds risinājums ir piemērots laulātajiem, kuri neatbalsta laulības šķiršanu, bet vēlas pārtraukt kopdzīvi. Laulātie saglabā laulību, un viņiem jāturpina uzturēt vienam otru – tas ir, viņiem ir jānodrošina finansiāls atbalsts, kā tas ir jādara laulātajiem.

5. Kādi ir priekšnoteikumi laulāto atšķiršanai?

Laulāto atšķiršanas noteikumi ir tādi paši kā laulības šķiršanas noteikumi. Skat. 1.punktu iepriekš.

6. Kādas ir laulāto atšķiršanas tiesiskās sekas?

Skat. 4. punktu iepriekš. Ievērojiet, ka laulāto atšķiršana neizslēdz iespēju atšķirtajam laulātajam iesniegt prasību par laulības šķiršanu.

7. Kāda ir praktiskā nozīme jēdzienam “laulības atzīšana par spēkā neesošu”?

Lai gan Skotijā nepastāv juridisks termins „laulības neesamība” (marriage annulment), gadījumā, ja Skotijā laulība nav spēkā, ieinteresētā puse var lūgt tiesu pasludināt laulību par spēkā neesošu. Laulība nav spēkā, ja pastāv kāds likumīgs šķērslis laulībai. Skotijā laulība nav spēkā, ja:

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

 • Laulības noslēgšanas laikā kāda no pusēm bija jaunāka par 16 gadiem;
 • Pusēm ir pārāk tuva radniecība – aizliegtās radniecības pakāpes ir noteiktas 1977.gada Laulības (Skotija) akta 1. sarakstā;
 • Pusēm nebija atšķirīga dzimuma;
 • Vismaz viena no pusēm jau bija precējusies;
 • Vismaz viena no pusēm brīvi nepiekrita laulībai.

Par apstrīdamu laulību atzīstama ir tāda laulība, kas pastāv līdz brīdim, kamēr viena no pusēm pieprasa pasludināt laulību par spēkā neesošu. Vienīgais pamats laulības apstrīdēšanai ir vienas puses neārstējama impotence.

8. Kādos gadījumos laulība var tikt atzīta par spēkā neesošu?

Jebkura ieinteresētā puse var vērsties tiesā, lai pasludinātu laulību par spēkā neesošu, un jebkurš no laulātajiem var vērsties tiesā, lai apstrīdētu laulību. Lai laulība nebūtu spēkā laulības noslēgšanai ir jābūt likumiskam šķērslim. Tas parasti nozīmē, ka vismaz vienam no laulātajiem nebija tiesību stāties laulībā vai kāds no laulātajiem brīvi nepiekrita tās noslēgšanai.

9. Kādas ir laulības neesamības tiesiskās sekas?

Ja laulība nav spēkā, to uzskata par tādu, kas nekad nav pastāvējusi, tādēļ nav nepieciešams vērsties tiesā, lai laulību par tādu pasludinātu. Ja tiesa pasludina laulību par spēkā neesošu, tā var arī izdot rīkojumus par finanšu pabalstiem starp neesošās laulības pusēm. Ja tiesa pasludina laulību par spēkā neesošu arī laulības apstrīdēšanas gadījumā, arī šādu laulību uzskata par tādu, it kā tā nekad nav pastāvējusi.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

10. Vai pastāv alternatīvas ārpustiesas iespējas, kad nevēršoties tiesā, var tikt atrisināti laulības šķiršanas jautājumi?

Ģimenes mediācija Skotijā ir brīvprātīga organizācija, kuru finansiāli atbalsta Skotijas izpildvara. Izmantojot vietējo pakalpojumu tīklu tā sniedz mediācijas pakalpojumus laulātajiem, kuri ir nolēmuši šķirt laulību vai dzīvot atšķirti. Mediācija ir brīvprātīgs process, kas var palīdzēt laulātajiem vienoties par praktiskiem problēmu risinājumiem, it īpaši attiecībā uz bērniem. Daži dienesti piedāvā mediāciju visos jautājumos, ieskaitot arī finanšu un mantiskos jautājumus. Iespēja saņemt atbilstošas konsultācijas un atbalstu ģimenēm var palīdzēt izvairīties no darbībām, kas var novest pie lietas izskatīšanas tiesā. Minētie pakalpojumi var būt bezmaksas vai pieejami par brīvprātīgiem ziedojumiem. Mediāciju ģimenes lietās var saņemt arī pie vispusīgiem, akreditētiem juristiem-mediatoriem. Ar šo pakalpojumu saistītās izmaksas var segt no juridiskai palīdzībai paredzētajiem līdzekļiem.

11. Kur lai es iesniedzu pieteikumu par laulības šķiršanu/laulāto atšķiršanu/ laulības atzīšanu par spēkā neesošu? Kādas ir nepieciešamās formalitātes un kādus dokumentus ir nepieciešams pievienot pieteikumam?

Laulības šķiršana/ laulāto atšķiršana
 1. Pieteikumu par laulības šķiršanu vai laulāto atšķiršanu var iesniegt Skotijas Augstākajā tiesā, kas ir Edinburgas Augstākā tiesa, vai kādā no vietējām Šerifa tiesām. Skotijas English Tiesu dienesta mājas lapā ir karte, kurā atzīmētas tiesu atrašanās vietas, kā arī adrešu saraksts un kontaktinformācija.
 2. Tas, kuru tiesu izmantot, ir atkarīgs no personīgās izvēles. Lai izmantotu Skotijas Augstāko tiesu, lietai ir jābūt piekritīgai Skotijai. Lai izmantotu kādu no Šerifa tiesām, lietai ir jābūt piekritīgai tajā Šerifa rajonā, kurā ir attiecīgās tiesas ģeogrāfiskā atrašanās vieta. Lietas piekritību nosaka pēc attiecīgās puses dzīvesvietas vai domicila. Domicilu var noteikt, ja persona uzskata, ka viņa/viņas mājas atrodas konkrētā Skotijas vietā, un viņš/viņa tuvākajā nākotnē plāno tur dzīvot pastāvīgi.
 3. Skotijā ir divi atšķirīgi laulības šķiršanas pieteikumu veidi.
 4. Vienkāršoto pieteikumu var izmantot gadījumos, ja laulības šķiršanas iemesli ir pamatoti ar to, ka puses "nedzīvo kopā divus gadus" un atbildētājs piekrīt pieteikumam, vai, ja puses "nedzīvo kopā piecus gadus" un atbildētāja piekrišanu nav iespējams saņemt. To var izmantot tikai šādos gadījumos, ja:
  • Nevienā tiesā netiek izskatīta lieta, kā rezultātā laulība varētu tikt izbeigta;
  • Laulībā nav bērnu, kas jaunāki par 16 gadiem;
  • Neviena no pusēm nav iesniegusi pieteikumu par finansiālu pabalsta noteikšanu līdz ar laulības šķiršanu; un,
  • Nevienai no laulības pusēm nav garīgu traucējumu.
 5. Pieteikumus par laulības šķiršanu, izmantojot šo vienkāršoto procesuālo kārtību,  parasti iesniedz puses bez advokāta palīdzības. Šāda veida pieteikumi ir kļuvuši pazīstami kā "Šķir laulību pats". Pieteikumu English veidlapas un norādes English atrodas Skotijas Tiesu dienesta mājas lapā.
 6. Otra veida (vispārējais) pieteikums par laulības šķiršanu vai laulāto atšķiršanu ir jāiesniedz pavēstes veidā Skotijas Augstākajā tiesā un sākotnējās pavēstes veidā Šerifa tiesā. Katrai tiesai ir pašai savi noteikumi, kas nosaka kādā veidā šādi pieteikumi ir iesniedzami. Skotijas Augstākās tiesas noteikumus var atrast Grīna publikācijas “Parlamenta iekšējā reglamenta” otrajā sējumā. Šerifa tiesas noteikumus var atrast minētās publikācijas pirmajā sējumā ar nosaukumu “1993.gada Tiesu sēžu akts, Vispārējie tiesvedības noteikumi”, kā arī Skotijas English Tiesu dienesta mājas lapā sadaļā “Noteikumi”.
Laulības neesamība
 1. Lietas par laulības pasludināšanu par spēkā neesošu ir jāierosina Skotijas Augstākajā tiesā Edinburgā. Šādas lietas ierosina pavēstes veidā, un attiecīgie noteikumi paredz attiecīgās pavēstes formālās prasības. Lai iepazītos ar šiem noteikumiem, skat. 11.punkta 6.apakšpunktu.
Formalitātes un dokumentācija
 1. Jebkurā tiesā jums būs jāmaksā nodeva par sākotnējo pieteikumu, un iespējams, arī vēlākās procesa stadijās. Ja jūs saņemat juridisko palīdzību vai pabalstus, piemēram, ienākumu pabalstu, algota darba meklētāja pabalstu, strādājošas ģimenes nodokļu atlaides, vai invaliditātes nodokļa atlaides, jums var būt tiesības pieprasīt atbrīvojumu no nodevu maksājuma. Atbrīvojuma piešķiršanas iesnieguma veidlapa atrodas Skotijas English tiesu dienestu mājas lapā veidlapu sadaļā un publikācijās.
 2. Iesniedzot pieteikumu par laulības šķiršanu, laulāto atšķiršanu vai laulības neesamību, jums būs jāuzrāda laulības apliecība. Ir derīgi zināt, ka tiesa nepieņem laulības apliecības kopiju.

12. Vai man var tikt sniegta juridiskā palīdzību, lai varētu tikt segtas lietas izmaksas?

Pēc parastās ar likumu noteiktās finansiālā stāvokļa pārbaudes laulības šķiršanas jautājumos ir pieejamas konsultācijas un palīdzība. Arī civiltiesiskā juridiskā palīdzība, izņemot vienkāršotās laulības šķiršanas lietas, ir pieejama laulības šķiršanas jautājumos pēc trijām vispārējām ar likumu noteiktām pārbaudēm, lai noskaidrotu tiesības saņemt finansiālu palīdzību, prasības pamatotību un iemeslu pierādāmību.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

13. Vai nolēmumu par laulības šķiršanu/laulāto atšķiršanu/ laulības atzīšanu par spēkā neesošu ir iespējams pārsūdzēt?

 1. Rīkojumu par laulības šķiršanu pēc vienkāršotā pieteikuma, ko izskatījusi Šerifa tiesa, var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikuma vēstuli 14 dienu laikā no rīkojuma pieņemšanas datuma.
 2. Rīkojums par laulības šķiršanu pēc vienkāršotā pieteikuma, ko izskatījusi Skotijas Augstākā tiesa, nav pārsūdzams, un, lai atceltu tā spēku un sekas, šajā tiesā būtu jāierosina samazināšanas lieta (action of Reduction).
 3. Rīkojumu par laulības šķiršanu pēc otrā (vispārējā) pieteikuma vai par laulāto atšķiršanu, ko izskatījusi Šerifa tiesa, var pārsūdzēt 14 dienu laikā no rīkojuma pieņemšanas datuma. Rīkojumu lietās par laulības šķiršanu, laulāto atšķiršanu vai laulības pasludināšanu par spēkā neesošu, kas izskatītas Skotijas Augstākajā tiesā, var pārsūdzēt (iesniegt apelāciju) 21 dienas laikā no rīkojuma pieņemšanas datuma.

14. Kas man jādara, lai citā dalībvalstī pieņemtu lēmumu par laulības šķiršanu/ laulāto atšķiršanu/ laulības atzīšanu par spēkā neesošu varētu atzīt Skotijā?

Laulības šķiršanas, laulības neesamības un laulāto atšķiršanas atzīšanu vispārēji nosaka 'Briseles II' Regula, t.i., 2000.gada 29.maija Padomes Regula (EK) Nr. 1347/2000. Regulas 14. pantā ir izklāstīti atzīšanas noteikumi.

back

Lapas augšmalaLapas augšmala

 1. Dalībvalstī pieņemts spriedums bez kādas īpašas procedūras atzīstams pārējās dalībvalstīs.
 2. Jo īpaši, neskarot 3. punktu, nekāda īpaša procedūra netiek prasīta civilstāvokļa aktu papildināšanai, pamatojoties uz spriedumu par laulības šķiršanu, laulāto atšķiršanu vai laulības atzīšanu par neesošu, kas pieņemts citā dalībvalstī un saskaņā ar minētās dalībvalsts tiesību aktiem vairs nav pārsūdzams.
 3. Katra ieinteresēta persona drīkst Skotijas Augstākajā tiesā pieprasīt lēmumu par sprieduma atzīšanu vai neatzīšanu.
 4. Ja kāda sprieduma atzīšanu izvirza kā blakus jautājumu kādas dalībvalsts tiesā, tiesa drīkst izlemt šo jautājumu.

Ja rīkojums nav atzīstams saskaņā ar 'Brisele II', tad piemēro 1986.gada Ģimenes tiesību akta II daļu, it īpaši 46. pantu. Atzīšanas iemesli saskaņā ar šo pantu ir šādi:

 1. Ārvalstīs tiesvedības ceļā saņemtas laulības šķiršanas, laulības neesamības vai laulāto atšķiršanas spēkā esamību atzīst, ja ‑
  1. laulības šķiršana, neesamība vai laulāto atšķiršana ir spēkā saskaņā ar tās valsts likumiem, kur tā tika pasludināta; un
  2. tiesas procesa ierosināšanas datumā kādam no laulātajiem ‑
   1. bija pastāvīgā dzīvesvieta tajā valstī, kurā tika pasludināta laulības šķiršana, neesamība vai laulāto atšķiršana; vai
   2. bija domicils attiecīgajā valstī; vai
   3. bija tās valsts pilsonība.
 2. Ārvalstīs citā veidā, izņemot tiesvedības ceļā panāktas laulības šķiršanas, neesamības vai laulāto atšķiršanas spēkā esamību atzīst, ja ‑
  1. laulības šķiršana, neesamība vai laulāto atšķiršana ir spēkā saskaņā ar tās pasludināšanas valsts likumiem;
  2. laulības šķiršanas pasludināšanas datumā ‑
   1. abiem laulātajiem bija domicils attiecīgajā valstī; vai
   2. vienam no laulātajiem bija domicils attiecīgajā valstī, bet otram laulātajam domicils bija valstī, saskaņā ar kuras likumiem laulības šķiršanu, neesamību vai laulāto atšķiršanu atzīst par spēkā esošu; un
  3. nevienam no laulātajiem nebija pastāvīgā dzīvesvieta Apvienotajā Karalistē vismaz vienu gadu pirms attiecīgā datuma.

  15. Kurā tiesā man jāvēršas, lai celtu iebildumus pret citā dalībvalstī pieņemta sprieduma par laulības šķiršanu/ laulāto atšķiršanu/ laulības atzīšanu par spēkā neesošu atzīšanu? Kāda ir procesuālā kārtība šajos gadījumos?

  Laulības šķiršanas, neesamības un laulāto atšķiršanas atzīšanu vispārēji nosaka 'Brisele II' Regula, t.i., 2000.gada 29.maija Padomes Regula (EK) Nr.1347/2000, par ko skatīt atbildi uz 14. jautājumu iepriekš.

  Gadījumā, ja uz konkrēto rīkojumu Regula neattiecas, tam piemēro 1986.gada Ģimenes tiesību akta II daļu, un it īpaši tā 51. pantu. Pieteikumu par atzīšanas vai neatzīšanas pasludināšanu var izskatīt Skotijas Augstākā tiesa.

  16. Kurš likums ir piemērojams laulības šķiršanas tiesvedības procesā, ja laulātie nedzīvo Skotijā vai viņiem ir dažādu valstu pilsonības?

  Ja Skotijas tiesas uzskata, ka lieta ietilpst to jurisdikcijā, tās parasti piemēros Skotijas likumus. Gadījumā, ja kādu konkrētu jautājumu regulē attiecīgs ārvalstu likums, kas atšķiras no mūsu likuma, šis likums ir jāapstiprina un jāpierāda. Var būt neparasti lietas apstākļi, kad puses atsaucas uz ārvalstu likuma piemērošanu un šādos apstākļos Skotijas tiesa to var ņemt vērā.

  Cita informācija

  • Skotijas tiesu dienesti English
  • Skotijas Juridiskās palīdzības pārvalde English

  « Laulības šķiršana - Vispārīgas ziņas | Apvienotā Karaliste - Vispārīgas ziņas »

  back

  Lapas augšmalaLapas augšmala

  Pēdējo reizi atjaunots: 20-07-2007

   
  • Kopienas tiesību akti
  • Starptautiskie tiesību akti

  • Beļģija
  • Bulgārija
  • Čehija
  • Dānija
  • Vācija
  • Igaunija
  • Īrija
  • Grieķija
  • Spānija
  • Francija
  • Itālija
  • Kipra
  • Latvija
  • Lietuva
  • Luksemburga
  • Ungārija
  • Malta
  • Nīderlande
  • Austrija
  • Polija
  • Portugāle
  • Rumānija
  • Slovēnija
  • Slovākija
  • Somija
  • Zviedrija
  • Apvienotā Karaliste